Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0364

Uredba Komisije (EU) br. 364/2011 od 13. travnja 2011. o izmjeni Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1291/2008 u pogledu programa kontrole salmonele kod nekih vrsta peradi i jaja u Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća te o ispravku uredaba Komisije (EU) br. 925/2010 i (EU) br. 955/2010 Tekst značajan za EGP

OJ L 100, 14.4.2011, p. 30–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 233 - 239

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/364/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

233


32011R0364


L 100/30

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 364/2011

od 13. travnja 2011.

o izmjeni Priloga I. Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 i izmjeni Uredbe (EZ) br. 1291/2008 u pogledu programa kontrole salmonele kod nekih vrsta peradi i jaja u Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća te o ispravku uredaba Komisije (EU) br. 925/2010 i (EU) br. 955/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2002/99/EZ od 16. prosinca 2002. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za životinje kojima se uređuje proizvodnja, prerada, stavljanje u promet i unošenje proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2. točku (b),

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenoga 2003. o kontroli salmonele i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom (2), a posebno njezin članak 10. stavak 2.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja koji uređuju promet unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jajima za valenje (3), a posebno njezin članak 23. stavak 1. i članak 26. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (4) utvrđuju se zahtjevi veterinarskog certificiranja za uvoz tih proizvoda u Uniju i njihov provoz kroz Uniju. Njome se predviđa da se roba obuhvaćeni tom Uredbom može uvoziti u Uniju i provoziti kroz nju samo iz trećih zemalja, područja, zona ili kompartmenta navedenih u stupcima 1. i 3. tablice u dijelu 1. Priloga I. toj Uredbi.

(2)

Definicija jaja određena u točki 5.1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (5) ne uključuje kuhana jaja, dok definicija proizvoda od jaja navedena u točki 7.3. Priloga I. toj Uredbi obuhvaća kuhana jaja. Stoga bi odgovarajuća šifra harmoniziranog sustava (HS) Svjetske carinske organizacije za kuhana jaja, to jest 04.07, trebala također biti uključena u predložak veterinarskog certifikata za proizvode od jaja naveden u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008.

(3)

Kada se proizvodi od jaja obuhvaćeni kodom HS 04.07, koji potječu iz područja za koja vrijede ograničenja u pogledu zdravlja životinja, uvoze u Uniju, potrebno je da se ti proizvodi podvrgnu odgovarajućem postupku za inaktiviranje uzročnika bolesti. S tim ciljem treba uzeti u obzir neke postupke za proizvode od jaja koji su preporučeni u Kodeksu o zdravlju kopnenih životinja Svjetske organizacije za zdravlje životinja kao standardi za međunarodnu trgovinu te ih uključiti u potvrdu o zdravlju životinja u dijelu II. predloška veterinarskog certifikata za proizvode od jaja.

(4)

Predložak veterinarskog certifikata za proizvode od jaja, naveden u dijelu 2. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Uredbom (EZ) br. 2160/2003 utvrđuju se pravila za kontrolu salmonele kod različitih populacija peradi u Uniji. Njome se predviđa da za uvrštavanje trećih zemalja u popise ili njihovo zadržavanje u popisima, predviđenima u zakonodavstvu Unije za odgovarajuće vrste ili kategorije, iz kojih je državama članicama dopušten uvoz tih životinja ili jaja za valenje obuhvaćenih tom Uredbom, dotična treća zemlja mora Komisiji dostaviti program kontrole salmonele koji je istovrijedan onima sadržanima u nacionalnim programima kontrole salmonele u državama članicama.

(6)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1291/2008 od 18. prosinca 2008. o odobrenju programa kontrole salmonele u određenim trećim zemljama u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća te o popisu programa kontrole influence ptica u nekim trećim zemljama i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 (6), odobreni su programi koje je 11. ožujka 2008. dostavila Hrvatska za kontrolu salmonele kod peradi za rasplod vrste Gallus gallus, njihovih jaja za valenje, nesilica vrste Gallus gallus, njihovih konzumnih jaja i jednodnevnih pilića vrste Gallus gallus namijenjenih za rasplod ili nesenje.

(7)

Programi kontrole, koje je Hrvatska dostavila 11. ožujka 2008., pružaju također jamstva koja se zahtijevaju Uredbom (EZ) br. 2160/2003 u pogledu kontrole salmonele kod svih ostalih jata vrste Gallus gallus. Stoga te programe također treba odobriti. Uredbu (EZ) br. 1291/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Stavku za Hrvatsku u popisu u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 treba izmijeniti, tako da se uzme u obzir odobrenje programa za kontrolu salmonele za sva jata vrste Gallus gallus.

(9)

Odlukom Komisije 2007/843/EZ od 11. prosinca 2007. o odobrenju programa kontrole salmonele u rasplodnim jatima Gallus gallus u određenim trećim zemljama u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Odluke 2006/696/EZ s obzirom na određene zahtjeve javnog zdravstva pri uvozu peradi i jaja za valenje (7) odobren je program koji je dostavio Tunis za kontrolu salmonele kod jata kokoši za rasplod, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2160/2003. U toj Odluci, kako je izmijenjena Odlukom Komisije 2011/238/EU (8), izbrisan je program koji je dostavio Tunis, budući da je ta treća zemlja obustavila taj program. Stavku za Tunis u popisu u dijelu 1. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 treba izmijeniti, tako da se uzme u obzir to brisanje.

(10)

Uredbe (EZ) br. 798/2008 i (EZ) br. 1291/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Uredba Komisije (EU) br. 925/2010 od 15. listopada 2010. o izmjeni Odluke 2007/777/EZ i Uredbe (EZ) br. 798/2008 u pogledu provoza mesa peradi i proizvoda od mesa peradi iz Rusije kroz Uniju (9) sadrži očiglednu pogrešku u stavci za Izrael (IL-2) u stupcu 7. tablice navedene u Prilogu II. toj Uredbi, koju treba ispraviti. Ispravljena bi se Uredba morala primjenjivati od datuma stupanja na snagu te Uredbe.

(12)

Uredba Komisije (EU) br. 955/2010 od 22. listopada 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 798/2008 u pogledu upotrebe cjepiva protiv newcastleske bolesti (10) sadrži pogrešku u veterinarskom certifikatu za meso peradi (POU) navedenom u Prilogu toj Uredbi. Pogreška se odnosi na stavku „Vrsta obrade”, koja je pogreškom unesena u dio I. (Detalji o otpremi pošiljke) u rubriku I.28 tog certifikata. Stavka „Vrsta obrade” ne primjenjuje se na meso peradi pa je stoga treba brisati iz predloška certifikata. Tu pogrešku treba ispraviti.

(13)

Primjereno je predvidjeti prijelazno razdoblje, kako bi se državama članicama i industriji omogućilo poduzimanje mjera potrebnih za usklađivanje s primjenjivim zahtjevima veterinarskog certificiranja nakon ispravka Uredbe (EU) br. 955/2010.

(14)

Uredbe (EU) br. 925/2010 i (EU) br. 955/2010 treba stoga na odgovarajući način ispraviti.

(15)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 798/2008

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 1291/2008

Članak 1. Uredbe (EZ) br. 1291/2008 zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 1.

Programi kontrole koje je Hrvatska 11. ožujka 2008. u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 2160/2003 dostavila Komisiji odobreni su u pogledu salmonele kod svih jata Gallus gallus.”

Članak 3.

Ispravak Uredbe (EU) br. 925/2010

U Prilogu II. Uredbi (EU) br. 925/2010, u stavci za Izrael (IL-2), stupac 7. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u retku za predloške veterinarskih certifikata „BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP” datum „1.5.2010.” zamjenjuje se slovom „A”;

(b)

u retku za predložak veterinarskog certifikata „WGM” briše se „A”.

Članak 4.

Ispravak Uredbe (EU) br. 955/2010

U Prilogu Uredbi (EU) br. 955/2010, u točki (a), u rubrici I.28 dijela I. predloška veterinarskog certifikata za meso peradi (POU) brišu se riječi „Vrsta obrade”.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjenjivost

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2011.

Međutim, članak 3. se primjenjuje od 5. studenoga 2010., a članak 4. od 1. srpnja 2011.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. travnja 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(2)  SL L 325, 12.12.2003., str. 1.

(3)  SL L 343, 22.12.2009., str. 74.

(4)  SL L 226, 23.8.2008., str. 1.

(5)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(6)  SL L 340, 19.12.2008., str. 22.

(7)  SL L 332, 18.12.2007., str. 81.

(8)  SL L 100, 14.4.2011., str. 73.

(9)  SL L 272, 16.10.2010., str. 1.

(10)  SL L 279, 23.10.2010., str. 3.


PRILOG

Prilog I. Uredbi (EZ) br. 798/2008 mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. mijenja se kako slijedi:

i.

stavka za Hrvatsku, zamjenjuje se sljedećim:

„HR — Hrvatska

HR-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

ST0”

EP, E, POU, RAT, WGM

 

N

 

 

 

 

 

ii.

stavka za Tunis, zamjenjuje se sljedećim:

„TN — Tunis

TN-0

Cijela zemlja

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S0, ST0

WGM

VIII.

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4”

(b)

dio 2., predložak veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP) zamjenjuje se sljedećim:

Predložak veterinarskog certifikata za proizvode od jaja (EP)

Image

Image

Image


Top