EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0207

Uredba Komisije (EU) br. 207/2011 od 2. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) s obzirom na Prilog XVII. (difenileter, pentabromo-derivat i PFOS)

OJ L 58, 3.3.2011, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 237 - 238

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/207/oj

13/Sv. 051

HR

Službeni list Europske unije

237


32011R0207


L 058/27

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

02.03.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 207/2011

od 2. ožujka 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) s obzirom na Prilog XVII. (difenileter, pentabromo-derivat i PFOS)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Prilogom XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 uvode se ograničenja za stavljanje na tržište i upotrebu difeniletera, pentabromo-derivata i perfluorooktan sulfonata (PFOS) u unosima 44. i 53.

(2)

Uredbom (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i o izmjeni Direktive 79/117/EEZ (2) u zakonodavstvo Unije uvode se obveze utvrđene Stokholmskom konvencijom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, dalje u tekstu „Konvencija”, odobrenom Odlukom Vijeća 2006/507/EZ (3) i Protokolom o postojanim organskim onečišćujućim tvarima iz 1998. godine uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979., dalje u tekstu „Protokol”, odobrenim Odlukom Vijeća 2004/259/EZ (4).

(3)

Nakon što je od Europske unije i njezinih država članica Norveške i Meksika primio prijedloge za tvari, Odbor za preispitivanje postojanih organskih onečišćujućih tvari osnovan na temelju Konvencije završio je rad na skupini tvari za koje je utvrđeno da ispunjavaju kriterije Konvencije. Na četvrtom sastanku Konferencije stranaka Konvencije održanom od 4. do 8. svibnja 2009. (dalje u tekstu „COP 4”) dogovoreno je da se u priloge te konvencije doda devet tvari među kojima su pentabromodifenil eter i PFOS.

(4)

Uredbom Komisije (EU) br. 757/2010 od 24. kolovoza 2010. o izmjeni priloga I. i III. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (5) odluke Konferencije COP 4 provedene su uvrštavanjem tvari navedenih u Konvenciji i/ili Protokolu u Prilog I. Uredbi (EZ) br. 850/2004. Te tvari obuhvaćaju pentabromodifenil eter i PFOS. Uredbom (EZ) br. 850/2004 zabranjuje se proizvodnja i stavljanje na tržište tvari iz Priloga I. i uređuje gospodarenje otpadom koji ih sadrži. Za PFOS, važeća izuzeća prema Prilogu XVII. Uredbi REACH prenesena su i navedena u Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 850/2004 uz određene izmjene koje odražavaju Odluku Konferencije COP 4.

(5)

Stoga su ograničenja za difenileter, pentabromo-derivat i PFOS u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 suvišna pa unose 44. i 53. treba izbrisati.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Iz Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 brišu se unosi 44. i 53.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. ožujka 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7.

(3)  SL L 209, 31.7.2006., str. 1.

(4)  SL L 81, 19.3.2004., str. 35.

(5)  SL L 223, 25.8.2010., str. 29.


Top