Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0149

Uredba Komisije (EU) br. 149/2011 od 18. veljače 2011. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o donošenju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) Tekst značajan za EGP

OJ L 46, 19.2.2011, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 187 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/149/oj

17/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

187


32011R0149


L 046/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.02.2011.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 149/2011

od 18. veljače 2011.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o donošenju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o prihvaćanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (2) prihvaćeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja od 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) je 10. svibnja 2010. objavio Poboljšanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje u tekstu: Poboljšanja), u okviru godišnjeg procesa poboljšanja čiji je cilj pojednostaviti i pojasniti međunarodne računovodstvene standarde. Većina izmjena su pojašnjenja ili ispravci postojećih međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) ili izmjene radi prethodnih izmjena MSFI. Tri izmjene (dvije izmjene MSFI 1 i jedna izmjena MRS 34) uključuju promjene postojećih zahtjeva ili dodatne naputke za provođenje tih zahtjeva.

(3)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka (STS) Europske savjetodavne skupine za računovodstveno izvještavanje (EFRAG) potvrđuje kako poboljšanja ispunjavaju tehničke uvjete za prihvaćanje, navedene u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Skupine za pregled savjeta o standardima za potrebe savjetovanja Komisije o objektivnosti i nepristranosti mišljenja Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (3), Skupina za pregled savjeta o standardima razmotrila je mišljenje ESSRP-a o odobrenju i savjetovala Komisiju o uravnoteženosti i objektivnosti mišljenja.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 bi trebalo stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Računovodstvenog regulatornog vijeća,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 1 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

2.

MSFI 7 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

3.

MSFI 3 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

4.

Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 1 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

5.

MRS 34 mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

6.

Tumačenje 13 Komiteta za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) mijenja se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

7.

MSFI 7, MRS 32 i MRS 39 mijenjaju se u skladu s izmjenama MSFI 3 kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi;

8.

MRS 21, MRS 28 i MRS 31 mijenjaju se u skladu s MRS 27 kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene iz točaka 3., 7. i 8. članka 1. najkasnije od datuma početka svoje prve poslovne godine nakon 30. lipnja 2010.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene iz točaka 1., 2., 4., 5. i 6. članka 1. najkasnije od datuma početka svoje prve poslovne godine nakon 31. prosinca 2010.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 18. veljače 2011.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

Poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

„Umnožavanje je dozvoljeno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje za osobne potrebe ili drugih primjerenih rukovanja. Daljnje informacije mogu se zatražiti od Odbora za međunarodne računovodstvene standarde na stranici www.iasb.org.”

Poboljšanja MSFI-a

Izmjene MSFI-a 1 Prvo usvajanje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Mijenjaju se odlomci 27. i 32. Dodaje se odlomak 27.A, naslov i odlomci 31.B i 39.E.

PREDSTAVLJANJE I OBJAVLJIVANJE

27.

MRS 8 se ne primjenjuje na izmjene u računovodstvenim politikama koje subjekt napravi kada usvoji MSFI ili na promjene tih politika dok ne predstavi svoj prvi MSFI financijski izvještaj.

27.A

Ako tijekom razdoblja obuhvaćenog njegovim prvim MSFI financijskim izvještajem subjekt promijeni svoju računovodstvenu politiku ili uporabu iznimaka sadržanih u tom MSFI-u, opravdava izmjene između svog prvog MSFI privremenog financijskog izvještaja i svog prvog MSFI financijskog izvještaja u skladu s odlomkom 23. te ažurira usklađivanja prema odlomku 24. točkama (a) i (b).

Uporaba pretpostavljenih troškova za predmet poslovanja koji podliježe reguliranju cijena

31.B

Ako subjekt koristi izuzetak iz odlomka D8B za predmet poslovanja koji podliježe reguliranju cijena, objavljuje tu činjenicu i temelj na osnovu kojeg su knjigovodstvene vrijednosti određene prema prethodnim opće prihvaćenim računovodstvenim načelima (GAAP).

Privremena financijska izvješća

32.

Ako subjekt predstavi privremeno financijsko izvješće u skladu s MRS-om 34. za dio razdoblja koji obuhvaća njegovo prvo financijsko izvješće u skladu s MSFI kako bi zadovoljilo odlomak 23., subjekt mora uz zahtjeve MRS-a 34. zadovoljiti i sljedeće zahtjeve:

(a)

Ako je subjekt predstavio privremeno financijsko izvješće za usporedivo privremeno razdoblje prethodne poslovne godine, svako takvo privremeno izvješće mora uključivati:

i.

usklađivanje svog vlasničkog kapitala u skladu s prethodnim opće prihvaćenim računovodstvenim načelima na kraju tog usporednog privremenog razdoblja sa svojim vlasničkim kapitalom prema MSFI-u na navedeni datum; i

ii.

usklađivanje sa svojim ukupnim sveobuhvatnim prihodom u skladu s MSFI-om za navedeno usporedno privremeno razdoblje (za tekuću i poslovnu godinu do navedenog datuma). Početna točka usklađivanja je ukupni sveobuhvatni prihod u skladu s prethodnim opće prihvaćenim računovodstvenim načelima za to razdoblje ili, ako subjekt nije izvijestio taj ukupni prihod, dobitak i gubitak u skladu s prethodnim općim načelima.

(b)

Uz usklađivanja navedena u točki (a), prvi privremeno financijsko izvješće subjekta u skladu s MRS-om 34 za dio razdoblja koji obuhvaća njegovo prvo MSFI financijsko izvješće uključuje usklađivanja opisana u odlomku 24. točkama (a) i (b) (dopunjeno pojedinostima utvrđenima u odlomcima 25. i 26.) ili pozivanje na drugi objavljeni dokument koji uključuje ta usklađivanja.

(c)

Ako subjekt promijeni svoju računovodstvenu politiku ili uporabu izuzetaka koji se nalaze u tom MSFI-u, opravdava izmjene u svakom takvom privremenom financijskom izvješću u skladu s odlomkom 23. i nadopunjava usklađivanja koje zahtijevaju točke (a) i (b).

DATUM STUPANJA NA SNAGU

39.E

Poboljšanjima MSFI-a, koja su izdana u svibnju 2010., bili su dodani odlomci 27.A, 31.B i D8B i izmijenjeni odlomci 27., 32., D1 točka (c) i D8. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnje razdoblje koje započinje nakon 1. siječnja 2011. ili kasnije. Dozvoljavaju se ranije primjene. Ako subjekt primjenjuje izmijene za ranije razdoblje, tu činjenicu objavljuje. Subjekti koji su usvojili MSFI-e u razdobljima prije datuma stupanja na snagu MSFI-a 1 ili primijenili MSFI 1 u prethodnom razdoblju smiju primijeniti izmijene odlomka D8 za unazad u prvom godišnjem razdoblju nakon što izmjena stupi na snagu. Subjekt koji primjenjuje odlomak D8 za unazad tu činjenicu objavljuje.

Izmjena Dodatka D MSFI-u 1 Prvo usvajanje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Odlomci D1 točka (c) i D8 mijenjaju se i dodaje se odlomak D8B.

D1

Subjekt može izabrati korištenje jedne ili više od sljedećih iznimaka:

(c)

pretpostavljena vrijednost (odlomci D5-D8 B);

Pretpostavljena vrijednost

D8

Društvo koje prvi puta upotrebljava MSFI-e može utvrditi pretpostavljenu vrijednost u skladu s prethodnim opće prihvaćenim računovodstvenim načelima za neka ili sva svoja sredstva i obveze tako da ih odredi prema njihovoj pravednoj vrijednosti na određeni datum radi događaja poput privatizacije ili početne javne ponude.

(a)

Ako je datum mjerenja vrijednosti na dan ili prije dana prelaska na MSFI-e, subjekt može upotrijebiti tu izmjeru pravedne vrijednosti za MSFI na temelju događaja na datum tog određivanja.

(b)

Ako datum mjerenja dolazi nakon dana prelaska na MSFI-e, ali tijekom razdoblja koje obuhvaća prvi MSFI financijski izvještaj, vrijednost izmjerena radi određenog događaja može se koristiti kao pretpostavljena vrijednost kada se taj događaj dogodi. Subjekt prepoznaje prilagodbu neposredno u zadržanom čistom dobitku (ili ako je potrebno, u drugoj kategoriji kapitala) na datum mjerenja. Na datum prelaska na MSFI subjekt ili uspostavlja pretpostavljenu vrijednost primjenom kriterija iz odlomaka D5 – D7 ili mjeri sredstva i obaveze u skladu s drugim zahtjevima ovog MSFI-a.

D8B

Neki poslovni subjekti imaju materijalnu ili nematerijalnu imovinu koju koriste, ili koja je prije korištena, u poslovanju koje podliježe regulaciji cijena. Knjigovodstvena vrijednost tih stavki može uključiti iznose utvrđene prema prethodnim opće prihvaćenim računovodstvenim načelima, ali ne ispunjavaju uvjete za kapitalizaciju u skladu s MSFI-ma. U tom slučaju subjekt koji prvi puta upotrebljava standarde može upotrijebiti knjigovodstvenu vrijednost prethodnih opće prihvaćenih načela takve stavke na datum prelaska na MSFI-e kao pretpostavljenu vrijednost. Ako subjekt primjenjuje ovu iznimku za neku stavku, ne treba je primjenjivati za sve stavke. Na datum prelaska na MSFI-e, u skladu s MRS-om 36, subjekt provjerava slabljenje svake stavke za koju koristi ovu iznimku. Za potrebe ovog odlomka, za poslovanje vrijedi regulacija cijena ako pružaju dobra i usluge klijentima po cijenama koje je utvrdilo ovlašteno tijelo koje ima ovlasti utvrđivati cijene koje su obvezujuće za klijente i namijenjene povratu određenih troškova koje subjekt ima kada pruža regulirana dobra i usluge te postizanju određenog prihoda. Određeni prihod može biti minimalna vrijednost ili raspon vrijednosti te ne mora biti nepromjenljiv niti zajamčen.

Izmjene MSFI-a 3 Poslovno udruživanje

U odlomku 19. mijenja se naslov prije odlomka 30. i odlomak 30. Dodaju se odlomci 64.B, 64.C i od 65.A do 65.E.

NAČIN PREUZIMANJA

Načelo mjerenja

19.

Za svako poslovno udruživanje, preuzimatelj na datum preuzimanja mjeri sastavne dijelove nekontrolnog udjela preuzetog subjekta koji predstavlja vlasničke kapitali i daje pravo vlasnicima na uravnoteženi dio neto sredstava subjekta u slučaju likvidacije po:

(a)

poštenoj vrijednosti; ili

(b)

razmjernom udjelu trenutnih vlasničkih instrumenta u priznatom iznosu identificiranih neto sredstava preuzetog društva.

Svi drugi sastavni dijelovi nekontrolnih udjela mjere se po pravednoj vrijednosti na datum preuzimanja osim ako MSFI ne zahtijevaju drugu osnovu mjerenja.

Izuzimanje od načela prepoznavanja ili mjerenja

Izuzeci od načela mjerenja

Platne transakcije na temelju udjela

30.

Preuzimatelj mjeri obveze ili kapitalni instrument koji se odnosi na platne transakcije na osnovu udjela preuzetog društva ili nadomjesne platne transakcije preuzetog društva na temelju udjela s platnih transakcija preuzimatelja na osnovu udjela u skladu s metodom MSFI 2 „Plaćanje na osnovu udjela” na datum preuzimanja. (Taj MSFI odnosi se na rezultat te metode kao „tržišno osnovanu mjeru” platne transakcije na osnovi udjela.)

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

Datum stupanja na snagu

64.B

S Poboljšanjima MSFI-a objavljenima u svibnju 2010. izmijenjeni su odlomci 19., 30. i B56 i dodani odlomci B62A i B62B. Poslovni subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koji počinju 1. srpnja 2010. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena. Ako subjekt primjenjuje izmjene za ranije razdoblje mora tu činjenicu objaviti. Primjena bi se trebala vršiti od datuma kada subjekt po prvi puta primjenjuje MSFI.

64.C

Odlomci od 65.A do 65.E dodani su Poboljšanjima MSFI-a izdanima u svibnju 2010. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnje razdoblje koje počinje 1. srpnja 2010. ili kasnije. Dozvoljene su ranije primjene. Ako subjekt primjenjuje izmjene za ranije razdoblje mora tu činjenicu objaviti. Izmjene se primjenjuju za salda mogućih odšteta koje nastaju u poslovnim udruženjima s datum preuzimanja ranijim od primjene ovog MSFI-a, kako je izdano 2008.

Prijelaz

65.A

Salda mogućih odšteta koje nastaju poslovnim udruživanjem čiji je datum preuzimanja raniji od datuma kada je subjekt prvi puta primijenio ove MSFI-e kako su izdani 2008. ne prilagođavaju se u prvoj upotrebi ovog MSFI-a. Odlomci od 65.B do 65.E primjenjuju se za ta salda u sljedećim obračunskim razdobljima. Odlomci od 65.B do 65.E ne primjenjuju se za obračune salda mogućih odšteta koji nastaju poslovnim udruženjima s datumom preuzimanja na ili nakon datuma kada je subjekt prvi puta primijenio MSFI kako je izdan 2008. U odlomcima od 65.B do 65.E poslovno udruženje se odnosi isključivo na poslovna udruženja čiji je datum preuzimanja raniji od primjene ovog MSFI-a kako je izdan 2008.

65.B

Ako je ugovorom o poslovnom udruživanju omogućeno prilagoditi vrijednost mogućih odšteta budućih razdoblja, preuzimatelj uključuje iznos te prilagodbe vrijednosti udruženja na datum preuzimanja ako je prilagodba moguća i ako se može pouzdano izmjeriti.

65.C

Ugovor o poslovnom udruživanju može slijediti prilagodbe vrijednosti udruživanja u odnosu na jedan ili više budućih događaja. Prilagodba može, primjerice, biti moguća na određenoj razini dobiti koja je održana ili postignuta u budućim razdobljima, ili po održanoj tržišnoj cijeni izdanih instrumenata. Obično je moguće procijeniti iznos svih takvih prilagodbi kada se prvotno obračunava udruživanje, bez da se smanjuje pouzdanost tih informacija, iako postoji određena nesigurnost. Ako se budući događaji ne dogode ili procjena mora biti revidirana, mora se sukladno tome ispraviti i vrijednost poslovnog udruživanja.

65.D

Ipak, kada ugovor o poslovnom udruživanju omogućuje takvu prilagodbu, ona nije uključena u vrijednost udruživanja u vrijeme prvotnog obračunavanja tog udruživanja ako ili nije moguća ili se ne može pouzdano izmjeriti. Ako ta prilagodba kasnije postane moguća ili se može pouzdano izmjeriti, dodatne odštete smatraju se kao prilagodbe vrijednosti udruživanja.

65.E

U nekim okolnostima od preuzimatelja se može zahtijevati da provede dodatno plaćanje prodavatelju kao nadomjestak za smanjenje vrijednosti danog sredstva, instrumenta kapitala ili obveze koja je nastala ili je pretpostavlja preuzimatelj u zamjenu za kontrolu preuzetog društva. To se može dogoditi, na primjer, kada preuzimatelj jamči tržišnu cijenu kapitalnih ili dužničkih instrumenata izdanih kao dio vrijednosti poslovnog udruživanja i mora izdati dodatne kapitalne ili dužničke instrumente kako bi obnovio prvotno određenu vrijednost. U tim se slučajevima ne priznaje povećanje vrijednosti poslovnog udruživanja. U slučaju kapitalnih instrumenata, poštena vrijednost dodatnih plaćanja izjednačuje se jednakim smanjenjem vrijednosti koja je pripisana prvotno izdanim instrumentima. U slučaju dužničkih instrumenata, dodatno plaćanje smatra se smanjenjem premije ili povećanjem popusta za prvotna izdavanja.

Smjernice za primjenu

U Dodatku B, mijenja se odlomak B56 i dodaju se bilješka uz odlomak B56, naslov nakon odlomka B62 i odlomci B62A i B62B.

ODREĐIVANJE ŠTO JE DIO TRANSAKCIJE POSLOVNOG UDRUŽIVANJA (PRIMJENA ODLOMAKA 51. I 52.)

Plaćanja preuzimatelja na osnovi udjela zamijenjeni za plaćanja koja imaju zaposlenici preuzetog društva (primjena odlomka 52. točke (b))

B56

Preuzimatelj može zamijeniti svoja plaćanja na osnovi udjela (1) (nadomjesna plaćanja) za plaćanja koja imaju zaposlenici preuzetog društva. Zamjene dioničkih opcija ili drugih plaćanja na temelju udjela u vezi s poslovnim udruženjem obračunavaju se kao promjene plaćanja na temelju udjela u skladu s MSFI 2 Plaćanja na temelju udjela. Ako preuzimatelj nadomjesti plaćanja preuzetog društva, ili je cijela ili dio mjere plaćanja preuzimateljeve zamjene, izmjerene na tržišnoj osnovi, uključuje se u mjerenje odštete koja se prenosi u poslovnom udruživanju. Odlomci B57 – B62 uključuju smjernice kako doznačiti tržišnu mjeru.

Ipak, u slučajevima kada plaćanje preuzetog društva istekne kao posljedica poslovnog udruživanja ili ako preuzimatelj zamijeni ta plaćanja kada nije obavezan to napraviti, sve tržišno osnovane mjere nadomjesnog plaćanja prepoznaju se kao troškovi plaćanja u financijskim izvještajima nakon udruživanja u skladu s MSFI 2. Odnosno, niti jedna od tržišno osnovanih mjera tih plaćanja neće biti uključena u mjerenje odštete prenesenih u poslovnom udruživanju. Preuzimatelj je obavezan nadomjestiti plaćanja preuzetog društva ako društvo ili njegovi zaposlenici imaju mogućnost provesti nadomjestak. Na primjer, za potrebe primjene ovih smjernica, preuzimatelj je obvezan zamijeniti plaćanja preuzetog društva ako nadomještavanje zahtijevaju:

(a)

uvjeti ugovora o preuzimanju;

(b)

uvjeti plaćanja preuzetog društva; ili

(c)

važeći zakoni ili propisi.

Kapitalom poravnane platne transakcije na temelju udjela od strane preuzetog društva

B62A

Preuzeto društvo može imati nenaplaćene platne transakcije na temelju udjela koje preuzimatelj ne zamjenjuje za svoje platne transakcije na temelju udjela. U slučaju da su zajamčene, takve platne transakcije na temelju udjela dio su nekontrolnog udjela u preuzetom društvu i mjere se po tržišnoj mjeri. Ako nisu zajamčene, mjere se po tržišnoj mjeri kao da je datum preuzimanja datum odobrenja u skladu s odlomcima 19. i 30.

B62B

Tržišna mjera nezajamčenih platnih transakcija na osnovi udjela dodjeljuje se nekontrolnom udjelu na temelju omjera udjela završenog prijenosnog razdoblja i većeg dijela ukupnog prijenosnog razdoblja ili prvotnog prijenosnog razdoblja platnih transakcija na temelju udjela. Bilanca se dodjeljuje usluzi nakon udruživanja.

Dodatak izmjenama MSFI-a 3

Izmjene drugih MSFI-a

MSFI 7    Financijski instrumenti: Objavljivanja

Mijenja se odlomak 44.B i dodaje se odlomak 44.K.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

44.B

MSFI-om 3 (kako je revidiran 2008.) briše se odlomak 3. točka (c). Subjekt primjenjuje tu izmjenu za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2009. ili kasnije. Ako subjekt primjenjuje MSFI 3 (revidiran 2008.) za ranije razdoblje, izmjena se također primjenjuje za to ranije razdoblje. Ipak, izmjena se ne primjenjuje za odštete čije je plaćanje proizašlo iz poslovnog udruživanja za koje je datum preuzimanja prethodio primjeni MSFI-a 3 (revidiran 2008.) Umjesto toga, društvo obračunava takve odštete u skladu s odlomcima od 65.A do 65.E MSFI-a 3 (kako je izmijenjen 2010.)

44.K

Poboljšanja MSFI-a izdana u svibnju 2010. izmijenila su odlomak 44.B. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2010. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena.

MRS 32    Financijski instrumenti: Predstavljanje

Mijenja se odlomak 97.B i dodaje se odlomak 97.G.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

97.B

MSFI-om 3 (kako je revidiran 2008.) briše se odlomak 4. točka (c). Subjekt primjenjuje navedenu izmjenu za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2009. ili kasnije. Ako subjekt primjenjuje MSFI 3 (revidiran 2008.) za ranije razdoblje, ta izmjena mora biti valjana i za to ranije razdoblje. Ipak, izmjena se ne upotrebljava za odštete čija plaćanja proizlaze iz poslovnih udruženja s datumom preuzimanja koji je prethodio primjeni MSFI-a 3 (kako je revidiran 2008.). Umjesto toga, subjekt obračunava takve odštete u skladu s odlomcima od 65.A do 65.E MSFI-a 3 (kako je izmijenjen 2010.).

97.G

Odlomak 97.B revidiran je Poboljšanjima MSFI-a, izdanima u svibnju 2010. Subjekt primjenjuje tu izmjenu za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2010. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena.

MRS 39    Financijski instrumenti: prepoznavanje i mjerenje

Mijenja se odlomak 103.D, i dodaje odlomak 103.N.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

103.D

MSFI-om 3 (kako je revidiran 2008.) briše se odlomak 2.točka (f). Subjekt primjenjuje tu izmjenu za godišnja razdoblja koja su počela 1. srpnja 2009. ili kasnije. Ako subjekt primjenjuje MSFI 3 (revidiran 2008.) za ranije razdoblje, izmjena se također primjenjuje za to ranije razdoblje. Ipak, izmjena se ne primjenjuje za odštete čije plaćanje ovisi o poslovnim udruživanjima čiji je datum preuzimanja prethodio primjeni MSFI 3 (revidiran 2008.). Umjesto toga, subjekt obračunava takvu odštetu u skladu s odlomcima od 65.A do 65.E MSFI-a 3 (kako je izmijenjen 2010.)

103.N

Odlomak 103.D izmijenjen je Poboljšanjima MSFI-a izdanima u svibnju 2010. Subjekt primjenjuje tu izmjenu za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2010. ili kasnije. Ranije primjene su dozvoljene.

Izmjene MSFI-a 2    Financijski instrumenti: Objavljivanja

Dodaje se odlomak 32.A. Mijenjaju se odlomci 34. i od 36. do 38. Dodaje se odlomak 44.L.

PRIRODA I OPSEG RIZIKA KOJI PROIZLAZE IZ FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

32.A

Osiguravanje kvalitativnog objavljivanja u smislu kvantitativnog objavljivanja omogućuje korisnicima povezivanje vezanih objava i time stvaranje cjelokupne slike prirode i opsega rizika koji proizlazi iz financijskih instrumenata. Interakcija između kvalitativnih i kvantitativnih objavljivanja pridonosi objavljivanju informacija na način koji bolje omogućuje korisnicima da procijene izloženost subjekta riziku.

Kvantitativna objavljivanja

34.

Za svaku vrstu rizika koja proizlazi iz financijskih instrumenata subjekt objavljuje:

(a)

sažetak kvantitativnih podataka o svojoj izloženosti tom riziku na kraju izvještajnog razdoblja. To objavljivanje temelji se na informaciji koju je interno pružilo ključno poslovno vodstvo subjekta (kako je određeno MRS-om 24 Objavljivanje povezanih stranki), primjerice odbor direktora ili glavni izvršni direktor subjekta;

(b)

objavljivanja utvrđena u odlomcima od 36. do 42., u mjeri u kojoj nije predviđeno u skladu s točkom (a);

(c)

koncentracije rizika, ako nisu očite iz objavljivanja izvršenih u skladu s točkama (a) i (b).

Kreditni rizik

36.

Prema klasi financijskih instrumenata subjekt objavljuje:

(a)

iznos koji najbolje predstavlja njegovu maksimalnu izloženost kreditnom riziku na kraju izvještajnog razdoblja, bez uzimanja u obzir ikakvih osiguranja novčanih tražbina ili drugih kreditnih poboljšanja (primjerice, sporazum o saldiranju koji se ne kvalificira za poravnavanje u skladu s MRS-om 32); ovo objavljivanje nije potrebno za financijske instrumente čija knjigovodstvena vrijednost najbolje predstavlja maksimalnu izloženost kreditnom riziku;

(b)

opis osiguranja novčanih tražbina koje subjekt ima kao pokriće te drugih kreditnih poboljšanja i njihov financijski učinak (primjerice, mjera u kojoj osiguranje novčanih tražbina i druga kreditna poboljšanja smanjuju kreditni rizik) s obzirom na iznos koji najbolje predstavlja maksimalnu izloženost kreditnom riziku (bilo da je objavljen u skladu s točkom (a) ili predstavljen knjigovodstvenim iznosom financijskog instrumenta);

(c)

informacije o kreditnoj kvaliteti financijskih sredstava koja niti su prekoračila zrelost niti su oslabljena.

(d)

[briše se]

Financijska sredstva koja niti su prekoračila zrelost niti su oslabljena

37.

Subjekt prema klasi financijskog sredstva objavljuje:

(a)

analizu starosti financijskih sredstava koja su prekoračila zrelost na kraju izvještajnog razdoblja, ali nisu oslabljena; i

(b)

analizu financijskih sredstava koja su pojedinačno određena kao oslabljena na kraju izvještajnog razdoblja, uključujući i čimbenike koje je subjekt razmatrao u odlučivanju o tome jesu li sredstva oslabljena.

(c)

[briše se]

Osiguranja novčanih tražbina i druga dobivena kreditna poboljšanja

38.

Kada subjekt dobije financijska ili nefinancijska sredstva tijekom razdoblja prisvajanjem osiguranja novčanih tražbina koje ima kao jamstvo ili pozivanjem na druga kreditna poboljšanja (na primjer, garancije) i takva sredstva zadovoljavaju uvjet prepoznatljivosti u drugim MSFI-ma, subjekt za takva sredstva koje ima na datum izvještavanja objavljuje:

(a)

prirodu i knjigovodstvenu vrijednost sredstava; i

(b)

kada sredstva nije moguće odmah pretvoriti u novac, svoju politiku raspolaganja takvim sredstvima ili njihovom uporabom u svom poslovanju.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

44.L

Poboljšanjima MSFI-a izdanima u svibnju 2010. dodan je odlomak 32.A i izmijenjeni su odlomci 34. i od 36. do 38. Subjekt ove izmjene primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2011. ili ranije. Ranija primjena je dozvoljena. Ako subjekt primjenjuje izmjene za ranije razdoblje, tu činjenicu objavljuje.

Izmjene MRS-a 1    Predstavljanje financijskih izjava

Ispred odlomka 106. dodaje se naslov. Odlomak 106. se mijenja. Dodaju se naslovi nakon odlomka 106. i odlomak 106.A. Mijenja se odlomak 107. Dodaje se odlomak 139.F.

STRUKTURA I SADRŽAJ

Izjava o promjenama vlasničkog kapitala

Informacije predstavljene u izjavi o vlasničkom kapitalu

106.

Subjekt predstavlja izjavu o promjenama vlasničkog kapitala kako se zahtijeva u odlomku 10. Izjava o promjenama vlasničkog kapitala uključuje sljedeće informacije:

(a)

ukupni sveobuhvatni prihod za razdoblje u kojem se posebno prikazuju ukupni iznosi koji se mogu pripisati vlasnicima vladajućeg društva i nekontrolnim udjelima;

(b)

za svaki sastavni dio vlasničkog kapitala, naknadne učinke uporabe ili naknadne promjene koje su prepoznate u skladu s MRS-om 8; i

(c)

[briše se]

(d)

za svaki sastavni dio vlasničkog kapitala, usklađivanje između knjigovodstvene vrijednosti na početku i kraju razdoblja, posebno iskazujući promjene nastale iz:

i.

dobiti ili gubitka;

ii.

drugih sveobuhvatnih prihoda; i

iii.

transakcija s vlasnicima, s posebnim prikazom doprinosa vlasnika, raspodjele vlasnicima te promjena u vlasničkom kapitalu u ovisnim društvima koji nemaju za posljedicu gubitak kontrole.

Informacije predstavljene u izjavi o promjenama vlasničkog kapitala ili u napomenama

106.A

Za svaki sastavni dio vlasničkog kapitala subjekt predstavlja, ili u izjavi o promjenama vlasničkog kapitala ili u napomenama, analizu drugog sveobuhvatnog prihoda po stavkama (vidjeti odlomak 106. točku (d) podtočku ii.).

107.

Subjekt predstavlja, ili u izjavi o promjenama vlasničkog kapitala ili u napomenama, iznose dividendi isplaćene vlasnicima tijekom razdoblja te vezane iznose dividendi po udjelu.

PRIJELAZ I DATUM STUPANJA NA SNAGU

139.F

S Poboljšanjima MSFI-a izdanima u svibnju 2010. izmijenjeni su odlomci 106. i 107., a dodan je odlomak 106.A. Subjekt ove izmjene primjenjuje za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2011. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena.

Prijelazni zahtjevi za izmjene nastale kao rezultat MRS-a 27    Konsolidirane i odvojene financijske izjave

Izmjene MSFI-a

MRS 21    Učinci izmjena deviznih tečajeva

Mijenja se odlomak 60.B i dodaje se odlomak 60.D.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

60.B

MRS-om 27 (kako je revidiran 2008.) dodani su odlomci 48.A – 48.D i izmijenjen je odlomak 49. Subjekt primjenjuje te izmjene unaprijed za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2009. ili kasnije. Ako subjekt primjenjuje MRS 27 (kako je izmijenjen 2008.) za ranije razdoblje, izmjene se primjenjuju za to ranije razdoblje.

60.D

Odlomak 60.B izmijenjen je Poboljšanjima MSFI-a izdanima u svibnju 2010. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2010. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena.

MRS 28    Ulaganja u pridružena društva

Mijenja se odlomak 41.B i dodaje se odlomak 41.E.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

41.B

MRS-om 27 (kako je izmijenjen 2008.) izmijenjeni su odlomci 18., 19. i 35. i dodan je odlomak 19.A. Subjekt naknadno primjenjuje navedene izmjene stavka 35. a izmjene odlomaka 18. i 19. i odlomka 19.A unaprijed za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2009. ili kasnije. Ako subjekt primjenjuje MRS 27 (izmijenjen 2008.) za ranije razdoblje, izmjene se primjenjuju na to ranije razdoblje.

41.E

Odlomak 41.B izmijenjen je Poboljšanjima MSFI-a izdanima u svibnju 2010. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2010. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena. Ako subjekt primjenjuje izmjenu prije 1. srpnja 2010., tu činjenicu objavljuje.

MRS 31    Udjeli u zajedničkim pothvatima

Mijenja se odlomak 58.A i dodaje se odlomak 58.D.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

58.A

MRS-om 27 (kako je izmijenjen 2008.) izmijenjeni su odlomci 45. i 46. i dodani su odlomci 45.A i 45.B. Subjekt primjenjuje izmjenu odlomka 46. unazad, a izmjene odlomka 45. i odlomke 45.A i 45.B unaprijed za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2009. ili kasnije. Ako subjekt primjenjuje MRS 27 (izmijenjen 2008.) za ranije razdoblje, izmjene se primjenjuju za ranije razdoblje.

58.D

Odlomak 58.A revidiran je Poboljšanjima MSFI-a izdanim u svibnju 2010. Subjekt primjenjuje tu izmjenu za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2010. godine ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena. Ako subjekt primjenjuje izmjenu prije 1. srpnja 2010., tu činjenicu objavljuje.

Izmjene MRS-a 34    Privremeno financijsko izvještavanje

SADRŽAJ PRIVREMENOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA

Značajni događaji i transakcije

15.

U svom privremenom financijskom izvješću subjekt uključuje objašnjenje događaja i transakcija koji su značajni za razumijevanje promjena financijskog stanja i izvedbe subjekta od zadnjega godišnjeg izvještajnog razdoblja. Objavljenim informacijama vezanima uz te događaje i transakcije ažuriraju se odgovarajuće informacije predstavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvješću.

15.A

Korisnik privremenog financijskog izvješća subjekta ima pristup najnovijim godišnjem financijskom izvješću tog subjekta. Stoga je važno da napomene uz privremeno financijsko izvješće sadrže razmjerno neznačajno ažurirane informacije o kojima se izvješćuje u bilješkama u najnovijem financijskom izvješću.

15.B

Slijedi popis događaja i transakcija čije je objavljivanje potrebno u slučaju da su značajni. Popis nije potpun:

(a)

otpis zaliha do neto ostvarive vrijednosti i poništenje takvih otpisa;

(b)

prepoznavanje gubitka iz umanjivanja vrijednosti financijskih sredstava, materijalne ili nematerijalne imovine ili drugih sredstava te poništenje takvih gubitaka od umanjivanja vrijednosti;

(c)

poništenje svih rezervacija za troškove restrukturiranja;

(d)

stjecanje i otuđivanje stavki imovine, pogona i opreme;

(e)

obveze za kupnju imovine, pogona i opreme;

(f)

plaćanja proizišla iz parnica;

(g)

ispravci grešaka iz prethodnog razdoblja;

(h)

promjene u poslovnom ili gospodarskom položaju koje utječu na poštenu vrijednost financijskih sredstava i obveza subjekta, bilo da su ta sredstva ili obveze prepoznate po poštenoj ili amortiziranoj vrijednosti;

(i)

neotplaćivanja kredita ili kršenja ugovora o kreditu koji nisu uklonjeni prije kraja izvještajnog razdoblja;

(j)

transakcije između povezanih strana;

(k)

prijelazi između razina hijerarhije poštene vrijednosti koja se koristi u mjerenju poštene vrijednosti financijskih instrumenata;

(l)

promjene u klasifikaciji financijskih sredstava kao rezultat promjene namjene ili uporabe tih sredstava; i

(m)

promjene potencijalnih obveza ili sredstava.

15.C

Pojedini MSFI pružaju smjernice koje se tiču zahtjeva za objavljivanje mnogih stavki koje su navede u odlomku 15.B. Kada je događaj ili transakcija značajna za razumijevanje promjena financijskog položaja ili izvedbe subjekta od posljednjega godišnjeg izvještajnog razdoblja, njegovo privremeno izvješće mora pružiti objašnjenje ili ažuriranje važnih informacija koje su uključuje u financijske izjave posljednjega godišnjeg izvještajnog razdoblja.

16.-18.

[briše se]

Druga objavljivanja

16.A

Uz objavljivanje značajnih događaja i transakcija u skladu s odlomcima od 15. do 15.C, subjekt uključuje sljedeće informacije u bilješke uz svoje privremene financijska izvješća ako nisu objavljene na drugom mjestu u financijskom izvješću. Informacija se obično izvještava za financijsku godinu do navedenog datuma.

(a)

izjava da se iste financijske politike i metode izračunavanja slijede u privremenim financijskim izvješćima kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvješćima ili, ako su te politike i metode mijenjanje, opis prirode i učinka promjene.

(b)

komentari s objašnjenjima o sezonama ili ciklusima privremenog poslovanja.

(c)

priroda i iznos stavki koje se tiču sredstava, obveza, kapitala, neto prihoda ili novčanog tijeka koji nisu uobičajeni zbog svoje prirode, veličine ili događanja.

(d)

priroda i iznos promjena u procjenama iznosa koji su navedeni u izvještaju za prethodno privremeno razdoblje trenutne financijske godine ili promjene u procjenama iznosa u izvještajima prethodne financijske godine.

(e)

izdavanja, ponovna kupnja i otplate vrijednosnih papira koji predstavljaju dugove i kapital.

(f)

dividende plaćene (ukupno ili po udjelu) odvojeno za obične dionice i druge dionice.

(g)

sljedeće informacije po poslovnim odsjecima (objavljivanje informacija po odsjecima potrebno je u privremenom financijskom izvješću subjekta samo ako MSFI 8 Poslovni dijelovi zahtijevaju da subjekt objavi informacije po odsjecima u svojoj godišnjoj financijskoj izjavi):

i.

prihodi od vanjskih stranaka ako su uključeni u mjerilo dobiti ili gubitka odsjeka koje pregledava glavni operativni donositelj odluka ili mu se inače redovito izvještavaju.

ii.

prihodi od poslova s drugim odsjecima ako su uključeni u mjerilo dobiti ili gubitka odsjeka koje pregledava glavni operativni donositelj odluka ili mu se inače redovito izvještavaju.

iii.

mjerilo dobiti ili gubitka odsjeka.

iv.

ukupna sredstva za koja je bila provedena materijalna promjena s obzirom na objavljeni iznos u posljednjoj godišnjoj financijskoj izjavi.

v.

opis razlika u odnosu na posljednje godišnje financijske izjave na temelju odsjeka ili na temelju mjerenja dobiti ili gubitka odsjeka.

vi.

usklađivanje ukupnih izvještajnih mjera dobiti ili gubitka odsjeka s dobiti ili gubitkom subjekta prije oporezivanja i prekida poslovanja. Međutim, ako subjekt podijeli na izvještajne odsjeke stavke poput poreznih troškova (poreznih prihoda), može uskladiti ukupni iznos mjera dobiti ili gubitka odsjeka s dobiti ili gubitkom po tim stavkama. Važne usklađene stavke određuju se i opisuju u tom usklađivanju.

(h)

događaji nakon privremenog razdoblja koji nisu bili iskazani u financijskim izjavama za privremeno razdoblje.

(i)

posljedice promjena u sastavu subjekta tijekom privremenog razdoblja, uključujući poslovna udruživanja, stjecanje ili gubitak kontrole podružnica i dugotrajnih investicija, restrukturiranja i prekinuto poslovanje. U slučaju poslovnih udruživanja subjekt objavljuje informacije koje zahtijeva MSFI 3 Poslovna udruživanja.

(j)

[briše se]

DATUM STUPANJA NA SNAGU

49.

Poboljšanjima MSFI izdanima u svibnju 2010. odlomak 15. je izmijenjen, dodani su odlomci 15.A – 15.C i 16.A i izbrisani su odlomci 16-18. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2011. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena. Ako subjekt primjenjuje te izmjene za ranije razdoblje, tu činjenicu objavljuje.

Izmjene OOMFI 13 Programi lojalnosti klijenata

Dodaje se odlomak 10.A.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZ

10.A

Odlomak AG2 izmijenjen je Poboljšanjima MSFI izdanima u svibnju 2010. Subjekt primjenjuje te izmjene za godišnja razdoblja koja počinju 1. siječnja 2011. ili kasnije. Ranija primjena je dozvoljena. Ako subjekt primjenjuje te izmjene za ranije razdoblje, tu činjenicu objavljuje.

Dodatak

Smjernice za primjenu

Mijenja se odlomak AG2.

AG2

Subjekt može procijeniti poštenu vrijednost nagradnih doprinosa pozivanjem na poštenu vrijednost nagrada koje im se mogu isplatiti. Poštena vrijednost nagradnih doprinosa uzima u obzir kako je prikladno:

(a)

iznos popusta ili poticaja koji bi inače bili ponuđeni klijentima koji nisu zaradili nagradne doprinose od početne prodaje; i

(b)

udio nagradnih doprinosa koji nisu očekivani ili ih klijenti nisu zaradili.

Ako klijent može birati između niza različitih nagrada, poštena vrijednost nagradnih doprinosa odražava poštenu vrijednost opsega raspoloživih nagrada, ponderiranih u omjeru s očekivanom učestalosti odabira svake od nagrada.


(1)  U odlomcima B56 – B62 pojam „plaćanje na osnovi udjela” odnosi se na zajamčene ili nezajamčene platne transakcije na osnovi udjela.


Top