Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0163

2011/163/EU: Odluka Komisije od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1630) Tekst značajan za EGP

OJ L 70, 17.3.2011, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 226 - 232

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 03/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/163(1)/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

226


32011D0163


L 070/40

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 16. ožujka 2011.

o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ

(priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 1630)

(Tekst značajan za EGP)

(2011/163/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 96/23/EZ od 29. travnja 1996. o mjerama za praćenje određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla i o stavljanju izvan snage direktiva 85/358/EEZ i 86/469/EEZ i Odluka 89/187/EEZ i 91/664/EEZ (1), a posebno njezin članak 29. stavak 1. četvrti podstavak i članak 29. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktivom 96/23/EZ utvrđuju se mjere za praćenje tvari i skupina rezidua navedenih u njezinom Prilogu I. U skladu s Direktivom 96/23/EZ, za uključivanje i zadržavanje na popisu trećih zemalja iz kojih državama članicama dozvoljeno uvoziti životinje i proizvode životinjskog podrijetla obuhvaćene tom Direktivom, dotične treće zemlje moraju dostaviti plan u kojem se navode jamstva koja one nude u pogledu praćenja skupina rezidua i tvari navedenih u tom Prilogu. Ti se planovi trebaju ažurirati na zahtjev Komisije, posebno ako je to potrebno zbog određenih pregleda.

(2)

Odlukom Komisije 2004/432/EZ od 29. travnja 2004. o odobravanju planova za praćenje rezidua koje su dostavile treće zemlje u skladu s Direktivom Vijeća 96/23/EZ (2), odobravaju se planovi za životinje i proizvode životinjskog podrijetla navedene u tom popisu predviđeni u članku 29. Direktive 96/23/EZ (planovi) koje su dostavile određene treće zemlje navedene u njezinom Prilogu.

(3)

S obzirom na nedavno dostavljene planove određenih trećih zemalja i dodatne informacije koje je dobila Komisija, potrebno je ažurirati popis trećih zemalja iz kojih državama članicama dozvoljeno uvoziti određene životinje i proizvode životinjskog podrijetla, kako je predviđeno u Direktivi 96/23/EZ i trenutačno navedeno u Prilogu Odluci 2004/432/EZ (popis).

(4)

Ujedinjeni Arapski Emirati dostavili su Komisiji plan za devino mlijeko. Tim se planom daju dovoljna jamstva i treba ga odobriti. Stoga devino mlijeko treba uključiti u stavku za Ujedinjene Arapske Emirate u popisu.

(5)

Brunej je Komisiji dostavio plan za akvakulturu. Tim se planom daju dovoljna jamstva i treba ga odobriti. Stoga Brunej treba uključiti u popis u pogledu akvakulture.

(6)

Komisija je zatražila od bivše jugoslavenske Republike Makedonije da dostavi informacije o provedbi svog plana za kopitare za klanje. Budući da bivša jugoslavenska Republika Makedonija takav odgovor nije dostavila, nema dovoljno jamstava za odobrenje. Stavku za tu treću zemlju u pogledu kopitara za klanje treba stoga brisati iz popisa. Bivša jugoslavenska republika Makedonija je bila obaviještena na odgovarajući način.

(7)

Stavka za Maleziju u popisu uključuje perad, međutim, plan koji je Malezija poslala i dodatne informacije koje je dobila Komisija ne pružaju dovoljna jamstva u pogledu peradi. Međutim, jedini objekt koji obrađuje takvu sirovinu, koje je trenutačno odobreno u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (3), svu svoju sirovinu uvozi iz države članice. Kako bi se omogućio nastavak te djelatnosti, stavka za Maleziju trebala bi uključivati perad, ali bi morala biti ograničena na sirovinu uvezenu iz drugih trećih zemalja uključenih u popis za takvu sirovinu ili iz država članica. Malezija je bila obaviještena na odgovarajući način. U popis za tu treću zemlju treba uključiti bilješku u kojoj se navodi to ograničenje.

(8)

Komisija je zatražila od Rusije da dostavi informacije o provedbi svog plana za kopitare za klanje. Budući da Rusija takav odgovor nije dostavila, nema dovoljno jamstava za odobrenje. Stavku za tu treću zemlju u pogledu kopitara za klanje treba stoga brisati iz popisa. Rusija je bila obaviještena na odgovarajući način.

(9)

Komisija je zatražila od Ukrajine da dostavi informacije o provedbi svog plana za konje i proizvode od konja. Budući da Ukrajina takav odgovor nije dostavila, nema dovoljno jamstava za odobrenje. Stavku za tu treću zemlju u pogledu konja i proizvoda od konja treba stoga brisati iz popisa. Ukrajina je bila obaviještena na odgovarajući način.

(10)

Od Sjedinjenih Država je zatraženo da dostave informacije o provedbi svog plana za konje i proizvode od konja. Međutim, Sjedinjene Države nisu dale odgovarajuća jamstva, budući da se u toj trećoj zemlji prestalo izvoditi klanje konja za izvoz u Uniju. Stavku za tu treću zemlju u pogledu konja i proizvoda od konja treba stoga brisati iz popisa. Sjedinjene Države bile su obaviještena na odgovarajući način.

(11)

Inspekcijskim pregledom Komisije u Urugvaju otkriveni su ozbiljni nedostaci u pogledu provedbe plana za kuniće i divljač iz farmskog uzgoja. Za kuniće nije postojao plan praćenja rezidua, a za divljač iz farmskog uzgoja nije bilo moguće nikakvo uzorkovanje ili testiranje zbog prestanka proizvodnje. Stavke za Urugvaj u pogledu kunića i divljači iz farmskog uzgoja treba stoga brisati iz popisa. Urugvaj je bio obaviješten na odgovarajući način.

(12)

Određene treće zemlje izvoze proizvode životinjskog podrijetla dobivene od sirovina koje potječu iz država članica ili iz drugih trećih zemalja koje ispunjavaju odredbe Direktive 96/23/EZ za takve sirovine i koje su stoga uključene u popis. Kako bi se osiguralo da su proizvodi životinjskog podrijetla koji se uvoze u Uniju obuhvaćeni odobrenim planom, treće zemlje koje uvoze takvu sirovinu za daljnji izvoz u Uniju moraju u svoj plan uključiti izjavu u tu svrhu.

(13)

Kako bi se izbjeglo bilo kakvo narušavanje trgovine, potrebno je utvrditi prijelazno razdoblje za relevantne pošiljke iz bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Rusije, Ukrajine i Urugvaja, koje su bile otpremljene u Uniju prije datuma primjene ove Odluke.

(14)

Odluka 2004/432/EZ bila je mijenjana nekoliko puta. U interesu jasnoće zakonodavstva Unije, treba je staviti izvan snage i zamijeniti ovom Odlukom.

(15)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Planovi predviđeni u članku 29. Direktive 96/23/EZ koje su Komisiji dostavile treće zemlje navedene u tablici u Prilogu, odobravaju se za životinje i proizvode životinjskog podrijetla koji su namijenjeni za prehranu ljudi i označeni znakom „X” u toj tablici.

Članak 2.

1.   Treće zemlje koje za izvoz u Europsku uniju upotrebljavaju sirovine uvezene iz drugih trećih zemalja odobrenih za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla u skladu s ovom Odlukom ili iz država članica, i koje ne mogu dostaviti plan praćenja rezidua jednak onom koji se zahtijeva člankom 7. Direktive 96/23/EZ za takvu sirovinu, moraju nadopuniti plan sljedećom izjavom:

„Nadležno tijelo [treće zemlje] osigurava da proizvodi životinjskog podrijetla za prehranu ljudi izvezeni u Europsku uniju, a posebno proizvodi proizvedeni od sirovine uvezene u [treću zemlju], dolaze samo iz objekata odobrenih u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 854/2004 koja imaju pouzdane postupke kojima se jamči da sirovina životinjskog podrijetla upotrijebljena u takvoj hrani potječe samo iz država članica Europske unije ili iz trećih zemalja koje su za dotičnu sirovinu navedene u Prilogu Odluci Komisije 2011/163/EU bez ograničavajuće bilješke kako je predviđeno u članku 2. stavku 2. Odluke.”

2.   Stavka u Prilogu ovoj Odluci za treću zemlju koja izvozi proizvode životinjskog podrijetla za prehranu ljudi proizvedene samo od sirovina životinjskog podrijetla dobivenih iz država članica Unije ili iz trećih zemalja koje su dostavile plan u skladu s člankom 29. Direktive 96/23/EZ, nadopunjava se sljedećom ograničavajućom bilješkom:

„Treće zemlje koje upotrebljavaju samo sirovine ili iz drugih trećih zemalja odobrenih za uvoz takvih sirovina u Uniju ili iz država članica, u skladu s člankom 2.”

Članak 3.

1.   Tijekom prijelaznog razdoblja do 30. travnja 2011., države članice prihvaćaju pošiljke kunića i divljači iz farmskog uzgoja iz Urugvaja i pošiljke proizvoda od konja iz Ukrajine pod uvjetom da uvoznik može dokazati da su takve pošiljke bile certificirane i poslane iz Urugvaja ili Ukrajine u Uniju prije 15. ožujka 2011. u skladu s Odlukom 2004/432/EZ.

2.   Tijekom prijelaznog razdoblja do 25. ožujka 2011., države članice prihvaćaju pošiljke kopitara za klanje iz bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Rusije ili Ukrajine, pod uvjetom da uvoznik takvih životinja može dokazati da su one bile certificirane i poslane iz bivše jugoslavenske republike Makedonije, Rusije i Ukrajine u Uniju prije 15. ožujka 2011. u skladu s Odlukom 2004/432/EZ.

Članak 4.

Odluke 2004/432/EZ stavlja se izvan snage.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Primjenjuje se od 15. ožujka 2011.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. ožujka 2011.

Za Komisiju

John DALLI

Član Komisije


(1)  SL L 125, 23.5.1996., str. 10.

(2)  SL L 154, 30.4.2004., str. 44.-50.

(3)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206.


PRILOG

Oznaka ISO 2

Država

Goveda

Ovce/koze

Svinje

Kopitari

Perad

Akvakultura

Mlijeko

Jaja

Kunići

Divljač

Divljač iz farmskog uzgoja

Med

AD

Andora

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Albanija

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australija

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladeš

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Brunej

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brazil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Bocvana

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Bjelorusija

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Švicarska

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Čile

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Kina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Kolumbija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Kostarika

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CW

Curaçao

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

EC

Ekvador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etiopija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandski otoci

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Farski otoci

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Grenland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Gvatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Hrvatska

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonezija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Izrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Indija

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

IS

Island

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iran

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamajka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kirgistan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Južna Koreja

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Šri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldavija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ME

Crna Gora

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Bivša jugoslavenska republika Makedonija (5)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MU

Mauricijus

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Meksiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malezija

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibija

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Nova Kaledonija

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nikaragva

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Novi Zeland

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peru

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Francuska Polinezija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipini

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn Islands

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paragvaj

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Srbija (6)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Rusija

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Saudijska Arabija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Surinam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SX

Sint Maarten

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

SZ

Svazi

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tajland

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunis

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Turska

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Tajvan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanija

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukrajina

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Sjedinjene Države

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Urugvaj

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vijetnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Južna Afrika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Zambija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabve

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Samo devino mlijeko.

(2)  Treće zemlje koje upotrebljavaju samo sirovinu ili iz država članica ili iz trećih zemalja odobrenih za uvoz takve sirovine u Uniju, u skladu s člankom 2.

(3)  Izvoz živih kopitara za klanje u Uniju (samo životinje koje služe za proizvodnju hrane).

(4)  Samo ovce.

(5)  Bivša jugoslavenska Republika Makedonija: konačna nomenklatura za ovu zemlju dogovorit će se nakon trenutačnih pregovora na razini UN-a.

(6)  Bez Kosova, koji je trenutačno pod međunarodnom upravom u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda br. 1244 od 10. lipnja 1999.

(7)  Samo za sobove iz područja Murmanska i Yamalo-Nenets.


Top