EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0912

Uredba (EU) br. 912/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

OJ L 276, 20.10.2010, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 272 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; stavljeno izvan snage 32021R0696 . Latest consolidated version: 23/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/912/oj

13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

272


32010R0912


L 276/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.09.2010.


UREDBA (EU) br. 912/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. rujna 2010.

o osnivanju Agencije za europski GNSS, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1321/2004 o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije i izmjeni Uredbe (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 172.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

nakon savjetovanja s Odborom regija,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2)

budući da:

(1)

Europska satelitska radionavigacijska politika se trenutačno provodi kroz programe EGNOS i Galileo (dalje u tekstu: „programi”).

(2)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1321/2004 od 12. srpnja 2004. o uspostavi struktura za upravljanje europskim programima satelitske radionavigacije (3) osnovana je agencija Zajednice pod nazivom Nadzorno tijelo europski za GNSS (dalje u tekstu „Tijelo”).

(3)

Uredbom (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o daljnjoj provedbi europskih programa satelitske navigacije (EGNOS i Galileo) (4) utvrđen je novi okvir za javno upravljanje i financiranje programa. U njoj je određeno načelo stroge podjele odgovornosti između Europske unije, koju predstavlja Komisija, Tijela i Europske svemirske agencije (dalje u tekstu „ESA”), pri čemu je Komisiji dana odgovornost za upravljanje programima i pripisani su joj zadaci koji su izvorno bili dodijeljeni Tijelu. Njome je također predviđeno da će Tijelo, pri obavljanju povjerenih mu zadataka, osigurati poštovanje uloge Komisije kao upravitelja programa i djelovanje Tijela u skladu sa smjernicama koje je izdala Komisija.

(4)

U Uredbi (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća poziva se Komisija da iznese prijedlog za službeno usklađivanje upravljačkih struktura programa kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 1321/2004 s novim ulogama Komisije i Tijela kako je utvrđeno Uredbom (EZ) br. 683/2008.

(5)

S obzirom na smanjeno područje aktivnosti, Tijelo se ne bi više trebalo zvati „Nadzorno tijelo za europski GNSS”, već „Agencija za europski GNSS” (dalje u tekstu „Agencija”). Međutim, u okviru Agencije potrebno je osigurati kontinuitet aktivnosti Tijela, uključujući kontinuitet u pogledu prava i obveza, osoblja i valjanosti svih donesenih odluka.

(6)

Stoga je također potrebno prilagoditi ciljeve Uredbe (EZ) br. 1321/2004 kako bi se odrazila činjenica da Agencija više nije odgovorna za upravljanje javnim interesima u vezi s programima europskoga globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS) i za njihovu regulaciju.

(7)

Agencija bi trebala imati takav pravni status koji bi joj omogućio da u obavljanju svojih zadataka djeluje kao pravna osoba.

(8)

Nadalje, važno je izmijeniti zadatke Agencije i, u tom smislu, osigurati njihovo definiranje u skladu sa zadacima predviđenim u članku 16. Uredbe (EZ) br. 683/2008, uključujući mogućnost Agencije da obavlja druge aktivnosti koje joj može povjeriti Komisija, kako bi poduprla Komisiju u provedbi programa. U skladu s člankom 54. stavkom 2. točkom (b), Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (5), takve aktivnosti mogu uključivati na primjer razvoj postupaka za usklađivanje i savjetovanje o pitanjima sigurnosti, provedbu istraživanja koristi od razvoja i promicanja programa i pružanje potpore razvoju i provedbi pilot projekta za javne regulirane usluge (PRS).

(9)

Unutar svog područja, svojih ciljeva i u obavljanju svojih zadataka, Agencija treba posebno poštovati odredbe koje se primjenjuju na institucije Unije.

(10)

U okviru preispitivanja programa Gelileo u sredini razdoblja koje je planirano za 2010. godinu kako je navedeno u članku 22. Uredbe (EZ) br. 683/2008, Komisija također treba rješavati pitanje upravljanja programima u operativnoj fazi i fazi korištenja i pitanje uloge Agencije u tom kontekstu.

(11)

Kako bi se osiguralo učinkovito ostvarivanje zadataka Agencije, države članice i Komisija trebaju imati predstavnike u upravnom odboru kojemu su dane potrebne ovlasti za utvrđivanje proračuna, provjeru njegove provedbe, donošenje odgovarajućih financijskih pravila, uspostavljanje transparentnih radnih postupaka za donošenje odluka Agencije, odobravanje njezinog programa rada i imenovanje izvršnog direktora.

(12)

Također je primjereno u upravni odbor uključiti predstavnika Europskog parlamenta bez prava glasa, s obzirom na činjenicu da je u Uredbi (EZ) br. 683/2008 naglašena korisnost bliske suradnje između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

(13)

Kako bi Agencija ostvarila svoje ciljeve poštujući pri tome ulogu Komisije kao voditelja programa te u skladu sa smjernicama koje izdaje Komisija, također je važno izričito navesti da Agencijom treba upravljati izvršni direktor uz nadzor upravnog odbora, u skladu sa smjernicama koje Agenciji daje Komisija. Isto je tako važno odrediti da Komisija treba imati pet predstavnika u upravnom odboru te da se odluke u vezi s ograničenim brojem zadataka upravnog odbora ne bi trebale donositi bez pozitivnoga glasa predstavnika Komisije.

(14)

Neometano funkcioniranje Agencije zahtijeva imenovanje izvršnog direktora na temelju postignuća i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina te relevantnih kompetencija i iskustva te njegovu potpunu neovisnost i fleksibilnost u izvršavanju svojih dužnosti u vezi s organizacijom unutarnjeg funkcioniranja Agencije. Osim u pogledu određenih aktivnosti i mjera u vezi sa sigurnosnom akreditacijom, izvršni direktor trebao bi pripremati i poduzimati sve potrebne mjere kako bi osigurao pravilno ostvarivanje programa rada Agencije, svake godine pripremiti nacrt općeg izvješća koje se podnosi upravnom odboru, izraditi nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije i provoditi proračun.

(15)

Upravni odbor treba biti ovlašten za donošenje svih odluka kojima se osigurava da Agencija može ispunjavati svoje zadatke, s izuzetkom zadataka u vezi sa sigurnosnom akreditacijom koji se trebaju povjeriti Odboru za sigurnosnu akreditaciju europskih GNSS sustava (dalje u tekstu „Odbor za sigurnosnu akreditaciju”). U vezi s tim zadacima akreditacije, upravni odbor bi trebao biti odgovoran samo za pitanja sredstava i proračuna. Dobro upravljanje programima također zahtijeva usklađenost zadataka upravnog odbora s novim zadaćama dodijeljenim Agenciji prema članku 16. Uredbe (EZ) br. 683/2008, a posebno u vezi s radom sigurnosnog centra Galilea i uputama danim u skladu sa Zajedničkom akcijom Vijeća 2004/552/ZVSP od 12. srpnja 2004. o aspektima djelovanja Europskog satelitskog radionavigacijskog sustava koji utječu na sigurnost Europske unije (6).

(16)

Postupci za imenovanje obnašatelja dužnosti trebaju biti transparentni.

(17)

S obzirom na opseg zadataka povjerenih Agenciji, koji uključuje sigurnosnu akreditaciju, treba raspustiti Znanstveni i tehnički odbor osnovan u skladu s člankom 9. Uredbe (EZ) br. 1321/2004 i zamijeniti Odbor za sigurnost i osiguranje sustava, koji je osnovan u skladu s člankom 10. navedene Uredbe, Odborom za sigurnosnu akreditaciju koji će biti odgovoran za sigurnosnu akreditaciju i koji će se sastojati od predstavnika država članica i Komisije. Visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku (dalje u tekstu „VP”) i ESA trebaju imati ulogu promatrača u Odboru za sigurnosnu akreditaciju.

(18)

Aktivnosti sigurnosne akreditacije trebaju se provoditi neovisno o tijelima odgovornim za upravljanje programima, posebno Komisiji, drugim tijelima Agencije, ESA-i i drugim subjektima odgovornim za provedbu odredaba u vezi sa sigurnošću. Kako bi se osigurala takva neovisnost, Odbor za sigurnosnu akreditaciju treba se osnovati kao tijelo za sigurnosnu akreditaciju europskih GNSS sustava (dalje u tekstu: „sustavi”) i prijamnika s PRS tehnologijom. On bi trebao biti autonomno tijelo koje unutar Agencije donosi svoje odluke neovisno i objektivno te u interesu građana.

(19)

S obzirom na to da Komisija u skladu s Uredbom (EZ) br. 683/2008 upravlja svim aspektima sigurnosti sustava, i kako bi se osiguralo učinkovito upravljanje sigurnosnim pitanjima te usklađenost s načelom stroge podjele odgovornosti predviđenim navedenom Uredbom, bitno je strogo ograničiti aktivnosti Odbora za sigurnosnu akreditaciju na aktivnosti sigurnosne akreditacije sustava kako one ni u kojem slučaju ne bi zadirale u zadatke Komisije u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 683/2008.

(20)

Odluke koje Komisija donese u skladu s postupcima u koje je uključen Odbor za europske GNSS programe neće ni na koji način utjecati na postojeća pravila o proračunskom pitanjima ili posebnu nadležnost država članica za pitanja sigurnosti.

(21)

U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 683/2008, u slučajevima kada djelovanje sustava može utjecati na sigurnost Unije ili država članica, primjenjuju se postupci utvrđeni Zajedničkom akcijom 2004/552/ZVSP. Posebno u slučaju prijetnje sigurnosti Unije ili države članice proizišle iz rada ili uporabe sustava ili u slučaju prijetnje radu sustava, a posebno kao rezultat međunarodne krize, Vijeće jednoglasno može donijeti odluku o uputama koje je potrebno dati Agenciji i Komisiji. Svaki član Vijeća, VP ili Komisija može zatražiti raspravu Vijeća radi dogovora o takvim uputama.

(22)

Prema načelu supsidijarnosti, odluke o sigurnosnoj akreditaciji trebale bi se temeljiti, u skladu s procesom određenim u strategiji za sigurnosnu akreditaciju, na odlukama o lokalnoj sigurnosnoj akreditaciji koje su donijela odgovarajuća državna tijela za sigurnosnu akreditaciju država članica.

(23)

Kako bi mogao brzo i učinkovito provoditi sve svoje aktivnosti, Odbor za sigurnosnu akreditaciju treba moći osnovati odgovarajuća podređena tijela koja djeluju u skladu s njegovim uputama. Sukladno navedenom, on bi trebao osnovati radno tijelo koje će mu pomagati u pripremi odluka, Tijelo za distribuciju kriptomaterijala koje će upravljati pitanjima u vezi s kriptomaterijalom i pripremati ih, uključujući ključnu ćeliju za letove namijenjenu operativnim ključevima za polijetanja, te prema potrebi druga tijela za rješavanje specifičnih pitanja. Pritom se posebno treba razmotriti potreban nastavak rada u navedenim tijelima.

(24)

Također je važno uskladiti aktivnosti sigurnosne akreditacije s radom tijela odgovornih za upravljanje programima i drugim subjektima odgovornim za provedbu sigurnosnih odredaba.

(25)

S obzirom na posebnu prirodu i složenost sustava, bitno je da se aktivnosti sigurnosne akreditacije provode u okviru zajedničke odgovornosti za sigurnost Unije i država članice, kroz ulaganje napora u postizanje konsenzusa i uključivanje svih stranaka zainteresiranih za sigurnosti, i za stalno praćenje rizika. Nadalje, tehničke aktivnosti sigurnosne akreditacije moraju se povjeriti stručnjacima koji su propisno kvalificirani za akreditiranje složenih sustava i koji su prošli odgovarajuću razinu sigurnosne provjere.

(26)

Kako bi se osiguralo da Odbor za sigurnosnu akreditaciju može ostvariti svoje zadatke, potrebno je također osigurati da države članice navedenom Odboru dostave svu potrebnu dokumentaciju i da propisno ovlaštenim osobama odobre pristup klasificiranim podacima i svim područjima u njihovoj nadležnosti te da države članice na lokalnoj razini budu odgovorne za akreditaciju sigurnosti područja smještenih na njihovom državnom području.

(27)

Sustavi uspostavljeni u okviru programa su infrastrukture čija uporaba nadilazi državne granice država članica i koje su postavljene kao transeuropske mreže u skladu s odredbama članka 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Nadalje, usluge koje se pružaju kroz takve sustave doprinose razvoju transeuropskih mreža u područjima prometnih, telekomunikacijskih i energetskih infrastruktura.

(28)

Komisija će ocijeniti proračunske implikacije financiranja Agencije za predmetnu stavku rashoda. Na temelju podataka i ne dovodeći u pitanje relevantni zakonodavni postupak, dva ogranka proračunskoga tijela trebaju pravovremeno postići, u okviru proračunske suradnje, sporazum o financiranju agencije. Proračunski postupak Unije primjenjuje se na doprinos Unije koji se tereti na opći proračun Europske unije. Dodatno, Europski revizorski sud provodi financijsku reviziju u skladu s glavom VIII. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

(29)

Agencija treba primjenjivati mjerodavno zakonodavstvo Unije o javnom pristupu dokumentima i zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka. Također treba poštovati sigurnosna načela primjenjiva na službe Vijeća i Komisije.

(30)

Treće zemlje trebaju imati mogućnost sudjelovanja u Agenciji pod uvjetom da su u tu svrhu sklopile prethodni sporazum s Unijom, a posebno ako su te zemlje bile uključene u prethodne faze programa Galileo kroz svoj doprinos programu ESA-e Galileosat.

(31)

Budući da države članice ne mogu dostatno ostvariti ciljeve ove Uredbe, a to su uspostavljanje i osiguravanje funkcioniranja agencije s posebnom odgovornošću za sigurnosnu akreditaciju sustava, i budući da ih se zbog opsega i učinaka djelovanja može na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom razmjernosti kako je određeno u navedenom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(32)

Budući da će se promijeniti ime Agencije, potrebno je izmijeniti Uredbu (EZ) br. 683/2008 na odgovarajući način.

(33)

Uredba (EZ) br. 1321/2004 prethodno je izmijenjena. Uzimajući u obzir izmjene koje se sada uvode, prikladno je, radi jasnoće, staviti izvan snage navedenu Uredbu i zamijeniti je novom Uredbom,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

POGLAVLJE I.

PREDMET, ZADACI, TIJELA

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom osniva agencija Unije pod nazivom Agencija za europski GNSS (dalje u tekstu: „Agencija”).

Članak 2.

Zadaci

Zadaci Agencije su zadaci kako su utvrđeni u članku 16. Uredbe (EZ) br. 683/2008.

Članak 3.

Tijela

Tijela Agencije su upravni odbor, Odbor za sigurnosnu akreditaciju europskih GNSS sustava i izvršni direktor. Oni ispunjavaju svoje zadatke u skladu sa smjernicama koje izdaje Komisija kako je utvrđeno u članku 16. Uredbe (EZ) br. 683/2008.

Članak 4.

Pravni status, lokalni uredi

1.   Agencija je tijelo Unije. Ona ima pravnu osobnost.

2.   U svakoj državi članici Agencija ima najširu pravnu sposobnost koja se priznaje pravnim osobama na temelju njihovog prava. Posebno može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu ili raspolagati njome i biti stranka u sudskom postupku.

3.   Agencija može odlučiti uspostaviti lokalne uredu u državama članicama uz njihovu suglasnost ili u trećim zemljama koje sudjeluju u radu Agencije u skladu s člankom 23.

4.   U skladu s člankom 11. stavkom 9. Agenciju predstavlja njezin izvršni direktor.

Članak 5.

Upravni odbor

1.   Ovime se osniva upravni odbor koji provodi zadatke navedene u članku 6.

2.   Upravni je odbor sastavljen od po jednog predstavnika kojeg imenuje svaka država članica, pet predstavnika koje imenuje Komisija i jednog predstavnika bez prava glasa kojeg imenuje Europski parlament. Trajanje mandata članova Upravnoga odbora je pet godina. Mandat se može produljiti za najviše 5 godina. Predstavnik VP-a i predstavnik ESA-e pozivaju se da sudjeluju na sjednicama upravnog odbora kao promatrači.

3.   Kad je to primjenjivo, sudjelovanje predstavnika trećih zemalja i uvjeti takvog sudjelovanja određuju se u dogovorima iz članka 23.

4.   Upravni odbor bira predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg između svojih članova. Zamjenik predsjedavajućeg automatski preuzima mjesto predsjedavajućeg ako je predsjedavajući spriječen u obavljanju svojih dužnosti. Mandat predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg je 2,5 godine, može se obnoviti jedanput i ističe kada prestanu biti članovima upravnog odbora.

5.   Sastanke upravnog odbora saziva predsjedavajući.

Izvršni direktor obično sudjeluje u raspravama osim ako predsjedavajući ne odluči drukčije.

Upravni odbor održava redovite sastanke dvaput godišnje. Povrh toga, sastaje se na inicijativu predsjedavajućeg ili na zahtjev najmanje jedne trećine članova.

Upravni odbor može pozvati svaku osobu čije mišljenje može biti od interesa da prisustvuje sastancima kao promatrač. Članovima upravnog odbora mogu pomagati, u skladu s odredbama njegova poslovnika, savjetnici ili stručnjaci.

Tajništvo upravnoga odbora osigurava Agencija.

6.   Osim ako nije drukčije određeno u ovoj Uredbi, upravni odbor donosi odluke dvotrećinskom većinom svojih članova.

7.   Svaki predstavnik država članica i Komisije ima jedan glas. Odluke na temelju članka 6. točaka (b) i (e) ne donose se bez pozitivnoga glasa predstavnika Komisije. Izvršni direktor ne glasuje.

U poslovniku upravnog odbora utvrđuju se detaljna pravila glasovanja, a posebno uvjeta pod kojima član može postupati u ime drugoga člana.

Članak 6.

Zadaci upravnog odbora

Upravni odbor osigurava da Agencija obavlja posao koji joj je povjeren, pod uvjetima određenim u ovoj Uredbi, i u tu svrhu poduzima sve potrebne mjere. U vezi sa zadacima sigurnosne akreditacije i odlukama predviđenim u poglavlju III., upravni je odbor odgovoran samo za pitanja sredstava i proračuna. Upravni odbor također:

(a)

imenuje izvršnog direktora u skladu s člankom 7. stavkom 2.;

(b)

donosi do 15. studenoga svake godine, i nakon što primi mišljenje Komisije, program rada Agencije za nadolazeću godinu;

(c)

izvršava svoje dužnosti u vezi s proračunom Agencije u skladu s člancima 13. i 14.;

(d)

nadzire rad sigurnosnog centra Galilea (dalje u tekstu: „Centar za praćenje sigurnosti Galilea” ili „GSMC”) kako je navedeno u članku 16. točki (a) podtočki ii. Uredbe (EZ) br. 683/2008;

(e)

izvršava stegovne ovlasti nad izvršnim direktorom;

(f)

donosi posebne odredbe neophodne za provedbu prava pristupa dokumentima Agencije u skladu s člankom 21.;

(g)

usvaja godišnje izvješće o aktivnostima i izgledima Agencije i prosljeđuje ga do 1. srpnja državama članicama, Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru; Agencija prosljeđuje proračunskom tijelu sve informacije relevantne za ishod postupaka ocjenjivanja;

(h)

donosi svoj poslovnik.

Članak 7.

Izvršni direktor

1.   Agencijom upravlja izvršni direktor koji svoje dužnosti izvršava pod nadzorom upravnog odbora.

2.   Izvršnog direktora imenuje upravni odbor na temelju postignuća i dokumentiranih administrativnih i upravljačkih vještina kao i relevantnih kompetencija i iskustva s popisa od najmanje tri kandidata koje je predložila Komisija na temelju javnog natječaja nakon objave poziva za iskaz interesa u Službenom listu Europske unije i drugdje. Upravni odbor donosi odluku o imenovanju izvršnog direktora dvotrećinskom većinom članova.

Upravni je odbor ovlašten razriješiti dužnosti izvršnog direktora, a odluku u tu svrhu donosi dvotrećinskom većinom članova.

Mandat izvršnog direktora je 5 godina. Navedeni se mandat može produljiti jedanput za razdoblje od dodatnih 5 godina.

3.   Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati izvršnog direktora da podnese izvješće o izvršenju svojih zadataka i da dâ izjavu pred navedenim institucijama.

Članak 8.

Zadaci izvršnog direktora

Izvršni direktor:

(a)

odgovoran je za predstavljanje Agencije, osim u vezi s aktivnostima i odlukama poduzetim u skladu s poglavljima II. i III., i za upravljanje njome;

(b)

priprema rad upravnog odbora. On sudjeluje u radu upravnog odbora bez prava glasa;

(c)

odgovoran je za provedbu godišnjega programa rada Agencije pod nadzorom upravnog odbora;

(d)

poduzima sve potrebne mjere, uključujući donošenje unutarnjih administrativnih uputa i objavu obavijesti, kako bi osigurao funkcioniranje Agencije u skladu s ovom Uredbom;

(e)

izrađuje procjene prihoda i rashoda Agencije u skladu s člankom 13. i provodi proračun u skladu s člankom 14.;

(f)

svake godine priprema nacrt općega izvješća i podnosi ga upravnom odboru;

(g)

osigurava da Agencija, kao operator GSMC-a, može odgovoriti na naputke predviđene u skladu sa Zajedničkom akcijom 2004/552/ZVSP;

(h)

utvrđuje organizacijsku strukturu Agencije i podnosi je upravnom odboru na odobrenje;

(i)

izvršava ovlasti u vezi s osobljem utvrđene u članku 18.;

(j)

može donijeti potrebne mjere, nakon što ih odobri upravni odbor, za osnivanje lokalnih ureda u državama članicama u skladu s člankom 4.;

(k)

osigurava da su tajništvo i sva sredstva potrebna za pravilno funkcioniranje stavljeni na raspolaganje Odboru za sigurnosnu akreditaciju i tijelima osnovanim pod njegovom nadležnošću iz članka 11. stavka 11.

POGLAVLJE II.

ASPEKTI KOJI SE ODNOSE NA SIGURNOST EUROPSKE UNIJE ILI DRŽAVA ČLANICA

Članak 9.

Zajednička akcija

1.   U skladu s člankom 13. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 683/2008, uvijek kada djelovanje sustava može utjecati na sigurnost Unije ili država članica, primjenjuju se postupci određeni u Zajedničkoj akciji 2004/552/ZVSP.

2.   Komisija obavješćuje Vijeće o odlukama o sigurnosnoj akreditaciji donesenim u skladu s poglavljem III. kao i o utvrđenim preostalim rizicima.

POGLAVLJE III.

SIGURNOSNA AKREDITACIJA EUROPSKIH GNSS SUSTAVA

Članak 10.

Opća načela

Aktivnosti sigurnosne akreditacije iz ovog poglavlja provode se u skladu sa sljedećim načelima:

(a)

aktivnosti i odluke u vezi sa sigurnosnom akreditacijom poduzimaju se u okviru zajedničke odgovornosti za sigurnost Unije i država članica;

(b)

ulažu se napori u donošenje odluka konsenzusom i u uključivanje svih relevantnih stranaka zainteresiranih za pitanja sigurnosti;

(c)

izvršavaju se zadaci koji se odnose na relevantne sigurnosne propise primjenjive na Vijeće i Komisiju (7);

(d)

procesom stalnog praćenja osigurava se da su sigurnosni rizici poznati, da su određene sigurnosne mjere za smanjenje takvih rizika na prihvatljivu razinu u skladu s osnovnim načelima i minimalnim standardima određenim u sigurnosnim propisima koji se primjenjuju na Vijeće i Komisiju i da se navedene mjere primjenjuju u skladu s konceptom dubinske obrane. Učinkovitost takvih mjera stalno se ocjenjuje;

(e)

odluke o sigurnosnoj akreditaciju temelje se, u skladu s procesom određenim u strategiji za sigurnosnu akreditaciju, na odlukama o lokalnim sigurnosnim akreditacijama koje su donijela odgovarajuća državna tijela za sigurnosnu akreditaciju država članica;

(f)

tehničke aktivnosti sigurnosne akreditacije povjerene su stručnjacima koji su propisno kvalificirani za akreditiranje složenih sustava, koji su prošli odgovarajuću razinu sigurnosne provjere i koji odlučuju objektivno;

(g)

odluke o sigurnosnoj akreditaciji donose se neovisno o Komisiji, ne dovodeći u pitanje članak 3., i o subjektima odgovornim za provedbu programa. Kao rezultat, tijelo za sigurnosnu akreditaciju europskih GNSS sustava je autonomno tijelo unutar Agencije koje neovisno donosi svoje odluke;

(h)

aktivnosti sigurnosne akreditacije provode se uz usuglašavanje zahtjeva za neovisnošću s potrebom za dostatnim usklađivanjem između Komisije i tijela odgovornih za provedbu sigurnosnih odredaba.

Članak 11.

Odbor za sigurnosnu akreditaciju

1.   Odbor za sigurnosnu akreditaciju europskih GNSS sustava (dalje u tekstu: „Odbor za sigurnosnu akreditaciju”) osniva se u sklopu Agencije. U vezi s europskim GNSS sustavima, Odbor za sigurnosnu akreditaciju ima zadatke tijela za sigurnosnu akreditaciju kako je navedeno u mjerodavnim sigurnosnim propisima koji se primjenjuju na Vijeće i Komisiju.

2.   Odbor za sigurnosnu akreditaciju izvršava zadatke povjerene Agenciji u vezi sa sigurnosnom akreditacijom prema članku 16. točki (a) podtočki i. Uredbe (EZ) br. 683/2008 i donosi „odluke o sigurnosnoj akreditaciji” kako je predviđenom ovim člankom, a posebno o odobrenju strategije za sigurnosnu akreditaciju i lansiranja satelita, odobrenju za rad sustava s različitim konfiguracijama i za različite usluge, odobrenju za rad zemaljskih radiopostaja, a posebno senzorskih postaja smještenih u trećim zemljama, kao i odobrenju za proizvodnju prijamnika s PRS tehnologijom i njihovih sastavnih dijelova.

3.   Sigurnosna akreditacija sustava koju provodi Odbor za sigurnosnu akreditaciju sastoji se od utvrđivanja usklađenosti sustava sa sigurnosnim zahtjevima iz članka 13. Uredbe (EZ) br. 683/2008 i skladu s mjerodavnim sigurnosnim pravilima i propisima koji se primjenjuju na Vijeće i Komisiju.

4.   Na temelju izvješća o rizicima iz stavka 11., Odbor za sigurnosnu akreditaciju obavješćuje Komisiju o svojoj procjeni rizika i savjetuje Komisiju o opcijama za postupanje s preostalim rizikom pri donošenju određene odluke o sigurnosnoj akreditaciji.

5.   Komisija neprekidno obavješćuje Odbor za sigurnosnu akreditaciju o učinku svih predviđenih odluka Odbora za sigurnosnu akreditaciju na pravilnu provedbu programa i o provedbi planova za postupanje s preostalim rizikom. Odbor za sigurnosnu akreditaciju prima na znanje sva takva mišljenja Komisije.

6.   Odluke Odbora za sigurnosnu akreditaciju upućene su Komisiji.

7.   Odbor za sigurnosnu akreditaciju sastavljen je od po jednog predstavnika država članica, jednog predstavnika Komisije i jednog predstavnika VP-a. Predstavnik ESA-e pozvan je da prisustvuje sastancima Odbora za sigurnosnu akreditaciju kao promatrač.

8.   Odbor za sigurnosnu akreditaciju utvrđuje svoj poslovnik i imenuje predsjedavajućega.

9.   Predsjedavajući Odbora za sigurnosnu akreditaciju odgovoran je za predstavljanje Agencije u mjeri u kojoj izvršni direktor, u skladu s člankom 8., nije odgovoran.

10.   Odbor za sigurnosnu akreditaciju ima pristup svim ljudskim i materijalnim resursima koji su mu potrebni za osiguravanje odgovarajućih funkcija administrativne podrške i koji mu omogućuju da, zajedno s tijelima iz stavka 11., izvršava svoje zadatke neovisno, a posebno pri postupanju s dokumentacijom, pokretanju i praćenju provede sigurnosnih postupaka i provedbi sigurnosnih pregleda sustava, pripremi odluka i organizaciji sastanaka.

11.   Odbor za sigurnosnu akreditaciju osniva posebna podtijela za rješavanje specifičnih pitanja koja postupaju u skladu s njegovim naputcima. On posebno, uz osiguravanje potrebnoga kontinuiteta rada, osniva:

radno tijelo koje provodi preglede i ispitivanja sigurnosnih analiza za izradu odgovarajućih izvješća o rizicima i na taj način pomaže Odboru za sigurnosnu akreditaciju u pripremi odluka,

tijelo za distribuciju kriptomaterijala (CDA) koje pomaže Odboru za sigurnosnu akreditaciju posebno u vezi s pitanjima koja se odnose na ključeve za letove.

12.   Ako se ne može postići konsenzus u skladu s općim načelima iz članka 10. ove Uredbe, Odbor za sigurnosnu akreditaciju donosi odluke većinom glasova kako je predviđeno člankom 16. Ugovora o Europskoj uniji i ne dovodeći u pitanje članak 9. ove Uredbe. Predstavnik Komisije i predstavnik VP-a ne glasuju. Predsjedavajući Odbora za sigurnosnu akreditaciju potpisuje u ime Odbora za sigurnosnu akreditaciju odluke koje je donio Odbor za sigurnosnu akreditaciju.

13.   Komisija bez nepotrebnog odlaganja obavješćuje Europski parlament i Vijeće o učinku donošenja odluka o sigurnosnoj akreditaciji na pravilnu provedbu programa. Ako Komisija smatra da određena odluka koju je donio Odbor za sigurnosnu akreditaciju može značajno utjecati na pravilnu provedbu programa, na primjer u smislu troškova i rasporeda, ona bez odgađanja obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

14.   Uzimajući u obzir stajališta Europskog parlamenta i Vijeća, koja je potrebno iskazati u roku od mjesec dana, Komisija može donijeti sve odgovarajuće mjere u skladu s Uredbom (EZ) br. 683/2008.

15.   O razvoju rada Odbora za sigurnosnu akreditaciju redovito se obavješćuje upravni odbor.

16.   Raspored rada Odbora za sigurnosnu akreditaciju poštuje program rada Komisije za GNSS.

Članak 12.

Uloga država članica

Države članice:

(a)

dostavljaju Odboru za sigurnosnu akreditaciju sve informacije koje smatraju relevantnima u svrhe sigurnosne akreditacije;

(b)

dopuštaju propisno ovlaštenim osobama koje je imenovao Odbor za sigurnosnu akreditaciju pristup svim klasificiranim podacima i svim područjima/lokacijama povezanim sa sigurnošću sustava iz njihove nadležnosti, u skladu s nacionalnim zakonima i propisima i bez bilo kakve diskriminacije na temelju državljanstva, uključujući u svrhe sigurnosnih pregleda i ispitivanja na temelju odluke Odbora za sigurnosnu akreditaciju;

(c)

odgovorne su, svaka za sebe, za osmišljavanje predloška za kontrolu pristupa u kojemu su opisana ili navedena područja/lokacije koje će se akreditirati i koji unaprijed dogovaraju države članice i Odbor za sigurnosnu akreditaciju kako bi time osigurali da sve države članice pružaju istu razinu kontrole pristupa;

(d)

odgovorne su na lokalnoj razini za akreditaciju sigurnosti područja koja su smještena na njihovom državnom području i koja čine dio područja sigurnosne akreditacije za europske GNSS sustave te o tome izvješćuju Odbor za sigurnosnu akreditaciju.

POGLAVLJE IV.

PRORAČUNSKE I FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 13.

Proračun

1.   Ne dovodeći u pitanje druga sredstva i pristojbe koje je još potrebno odrediti, prihodi Agencije uključuju subvenciju Unije predviđenu u općem proračunu Europske unije kako bi se osigurala uravnoteženost prihoda i rashoda.

2.   Rashodi Agencije obuhvaćaju rashode za osoblje, administrativne i infrastrukturne rashode, troškove poslovanja i rashode povezane s funkcioniranjem Odbora za sigurnosnu akreditaciju, uključujući tijela iz članka 11. stavka 11., i ugovorima i sporazumima koje Agencija sklapa s ciljem ostvarivanja povjerenih joj zadataka.

3.   Izvršni direktor sastavlja nacrt prijedloga prihoda i rashoda Agencije za sljedeću godinu i prosljeđuje ga upravnom odboru zajedno s nacrtom plana radnih mjesta.

4.   Prihodi i rashodi su uravnoteženi.

5.   Svake godine upravni odbor na temelju nacrta prijedloga prihoda i rashoda izrađuje prijedlog prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu.

6.   Upravni odbor do 31. ožujka prosljeđuje navedeni prijedlog proračuna, koji uključuje nacrt plana radnih mjesta zajedno s privremenim programom rada, Komisiji i trećim zemljama s kojima je Unija sklopila sporazume u skladu s člankom 23.

7.   Komisija prosljeđuje prijedlog proračuna Europskom parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu: „proračunsko tijelo”) zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.

8.   Na temelju prijedloga proračuna Komisija uključuje procijenjena sredstva koja smatra neophodnima za plan radnih mjesta i iznos subvencije koja će se teretiti na opći proračun u nacrt općeg proračuna Europske unije koji stavlja pred proračunsko tijelo u skladu s člankom 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

9.   Proračunsko tijelo odobrava proračunska sredstva za subvenciju Agenciji i donosi plan radnih mjesta za Agenciju.

10.   Upravni odbor usvaja proračun. On postaje konačan nakon konačnog usvajanja općeg proračuna Europske unije. Kad je to primjenjivo, proračun se prilagođava na odgovarajući način.

11.   Upravni odbor što je prije moguće obavješćuje proračunsko tijelo o svojoj namjeri provedbe svakoga projekta sa znatnim financijskim implikacijama za financiranje proračuna, a posebno svih projekata u vezi s imovinom kao što je zakup ili kupovina zgrada. O tome obavješćuje Komisiju.

12.   Ako je grana proračunskoga tijela izdala obavijest o svojoj namjeri davanja mišljenja, ona prosljeđuje svoje mišljenje upravnom odboru u roku od 6 tjedana od dana obavijesti o projektu.

Članak 14.

Provedba i kontrola proračuna

1.   Izvršni direktor provodi proračun Agencije.

2.   Do 1. ožujka nakon svake financijske godine računovođa Agencije obavješćuje računovođu Komisije o privremenim računima i dostavlja izvješće o proračunskom i financijskom upravljanju za predmetnu financijsku godinu. Računovođa Komisije konsolidira privremene račune institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

3.   Do 31. ožujka nakon svake financijske godine računovođa Komisije prosljeđuje privremene račune Agencije Revizorskom sudu zajedno s izvješćem o proračunskom i financijskom upravljanju za predmetnu financijsku godinu. Izvješće se također prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Po primitku primjedaba Revizorskog suda o privremenim računima Agencije, prema članku 129. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002, izvršni direktor sastavlja završne račune Agencije za koje je odgovoran i podnosi ih upravnom odboru radi ishođenja mišljenja.

5.   Upravni odbor dostavlja mišljenje o završnim računima Agencije.

6.   Do 1. srpnja nakon svake financijske godine izvršni direktor prosljeđuje završne račune Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu zajedno s mišljenjem upravnog odbora.

7.   Završni se računi objavljuju.

8.   Izvršni direktor šalje Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe do 30. rujna. On također šalje navedeni odgovor upravnom odboru.

9.   Izvršni direktor podnosi Europskom parlamentu na zahtjev sve informacije potrebne za neometanu primjenu postupka razrješnice za predmetnu financijsku godinu kako je utvrđeno u članku 146. stavku 3. Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002.

10.   Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, prije 30. travnja godine N + 2 Europski parlament daje razrješnicu izvršnom direktoru u vezi s provedbom proračuna za godinu N.

Članak 15.

Financijske odredbe

Financijska pravila koja se primjenjuju na Agenciju donosi upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne mogu odstupati od Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (8) osim ako je takvo odstupanje izričito potrebno za rad Agencije i uz prethodnu suglasnost Komisije.

POGLAVLJE V.

OSTALE ODREDBE

Članak 16.

Mjere za suzbijanje prijevara

1.   Kako bi se suzbile prijevare, korupcija i druge nezakonite aktivnosti, odredbe Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (9) primjenjuju se bez ograničenja.

2.   Agencija pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu od 25. svibnja 1999. između Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica o unutarnjim istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) (10) i bez odlaganja donosi odgovarajuće odredbe koje se primjenjuju na cjelokupno osoblje Agencije.

3.   Odluke koje se odnose na financiranje te u provedbenim sporazumima i instrumentima koji su iz njih proizišli izričito određuju da Revizorski sud i OLAF mogu prema potrebi na licu mjesta provoditi provjere primatelja sredstava Agencije i agenata odgovornih za njihovo dodjeljivanje.

Članak 17.

Povlastice i imuniteti

Na Agenciju se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima.

Članak 18.

Osoblje

1.   Pravilnik o osoblju za dužnosnike, Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije i pravila koja su zajednički donijele institucije Europske unije s ciljem primjene navedenog Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja primjenjuju se na osoblje Agencije. Upravni odbor donosi, u dogovoru s Komisijom, potrebna detaljna pravila primjene.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 8., Agencija u odnosu na vlastito osoblje izvršava ovlasti dodijeljene tijelu za imenovanja na temelju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.

3.   Osoblje Agencije sastoji se od službenika koje prema potrebi zapošljava Agencija za izvršavanje svojih zadataka, ali može uključivati i dužnosnike koji su prošli odgovarajuću provjeru i koje je privremeno dodijelila ili uputila Komisija ili države članice.

4.   Odredbe utvrđene u stavcima 1. i 3. također se primjenjuju na osoblje GSMC-a.

Članak 19.

Odgovornost

1.   Ugovorna odgovornost Agencije uređena je zakonom koji se primjenjuje na dotični ugovor. Sud je nadležan za donošenje presuda na temelju svake arbitražne klauzule sadržane u ugovoru koji je sklopila Agencija.

2.   U slučaju izvanugovorne odgovornosti, Agencija, u skladu s općim načelima koja su zajednička pravima država članica, nadoknađuje svaku štetu koju su uzrokovali njezini odjeli ili službenici u izvršavanju svojih dužnosti.

3.   Sud je nadležan za sve sporove koji se odnose na naknadu štete iz stavka 2.

4.   Osobna odgovornost službenika prema Agenciji uređena je odredbama utvrđenim Pravilnikom o osoblju za dužnosnike ili Uvjetima zaposlenja koji se primjenjuju na njih.

Članak 20.

Jezici

1.   Odredbe utvrđene Uredbom br. 1 od 15. travnja 1958. o utvrđivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (11) primjenjuju se na Agenciju.

2.   Usluge prijevoda potrebne za funkcioniranje Agencije pruža Centar za prevođenje za tijela Europske unije.

Članak 21.

Pristup dokumentima i zaštita podataka osobnoga karaktera

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (12) primjenjuje se na dokumente u posjedu Agencije.

2.   Upravni odbor usvaja mjere za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu ove Uredbe.

3.   Odluke koje je Agencija donijela u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbe Europskom ombudsmanu ili postupka pred Sudom Europske unije prema člancima 228. i 263. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

4.   Pri obradi podataka koji se odnose na pojedince, Agencija podliježe odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (13).

Članak 22.

Sigurnosni propisi

Agencija primjenjuje sigurnosna načela sadržana u Odluci Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom. To između ostalog obuhvaća odredbe o razmjeni i čuvanju klasificiranih podataka te postupanju s njima.

Članak 23.

Sudjelovanje trećih zemalja

1.   Agencija je otvorena za sudjelovanje trećih zemalja koje su u tu svrhu sklopile sporazume s Europskom unijom.

2.   U skladu s odgovarajućim odredbama tih sporazuma postižu se dogovori u kojima se posebno navodi priroda, opseg i način na koji će navedene zemlje sudjelovati u radu Agencije, uključujući odredbe o sudjelovanju u inicijativama Agencije, financijskim doprinosima i osoblju.

POGLAVLJE VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 683/2008

U cijeloj Uredbi (EZ) br. 683/2008 riječi „Nadzorno tijelo za europski GNSS” i „Tijelo” zamjenjuju se riječima „Agencija za europski GNSS” i „Agencija”.

Članak 25.

Stavljanje izvan snage i valjanost poduzetih mjera

Ovime se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1321/2004. Upućivanje na Uredbu stavljenu izvan snage tumači se kao upućivanje na ovu Uredbu. Sve mjere donesene na temelju Uredbe (EZ) br. 1321/2004 ostaju na snazi.

Članak 26.

Ocjenjivanje

Do 2012. Komisija ocjenjuje ovu Uredbu, a posebno u vezi sa zadacima Agencije utvrđenim u članku 2. i, prema potrebi, daje prijedloge.

Članak 27.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 22. rujna 2010.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. BUZEK

Za Vijeće

Predsjednik

O. CHASTEL


(1)  SL C 317, 23.12.2009., str. 103.

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 16. lipnja 2010. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 13. rujna 2010.

(3)  SL L 246, 20.7.2004., str. 1.

(4)  SL L 196, 24.7.2008., str. 1.

(5)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(6)  SL L 246, 20.7.2004., str. 30.

(7)  Odluka Vijeća 2001/264/EZ od 19. ožujka 2001. o donošenju sigurnosnih propisa Vijeća (SL L 101, 11.4.2001., str. 1.). Propisi Komisije o sigurnosti određeni u Prilogu Odluci Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom od 29. studenoga 2001. o izmjeni njezinog poslovnika (SL L 317, 3.12.2001., str. 1.).

(8)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72.

(9)  SL L 136, 31.5.1999., str. 1.

(10)  SL L 136, 31.5.1999., str. 15.

(11)  SL 17, 6.10.1958., str. 385/58.

(12)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(13)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.


Top