Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0737

Uredba Komisije (EU) br. 737/2010 od 10. kolovoza 2010. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana Tekst značajan za EGP

OJ L 216, 17.8.2010, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 179 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/737/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

179


32010R0737


L 216/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

10.08.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 737/2010

od 10. kolovoza 2010.

o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o trgovini proizvodima od tuljana (1), a posebno njezin članak 3. stavak 4.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1007/2009 dozvoljava se stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji inuitske i druge autohtone zajednice obavljaju tradicionalno i kojim doprinose svojoj egzistenciji. Njome se dozvoljava i stavljanje na tržište proizvoda od tuljana kad se lov obavlja isključivo u svrhu održivog upravljanja pomorskim resursima i kad je uvoz proizvoda od tuljana privremene naravi i obuhvaća isključivo robu za osobnu uporabu putnika i njihovih obitelji.

(2)

Stoga je radi osiguravanja jednoobrazne primjene Uredbe (EZ) br. 1007/2009 potrebno navesti detaljne zahtjeve za uvoz i stavljanje tih proizvoda od tuljana na tržište Unije.

(3)

Stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat lova koji inuitske i druge autohtone zajednice obavljaju tradicionalno i kojim doprinose svojoj egzistenciji trebalo bi dozvoliti kad je taj lov dio kulturnog nasljeđa zajednice i kad se proizvodi od tuljana barem djelomično upotrebljavaju, konzumiraju ili prerađuju u tim zajednicama u skladu s njihovim tradicijama.

(4)

Isto bi tako trebalo utvrditi zahtjeve za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana koji su rezultat nusproizvoda lova koji se provodi isključivo u svrhu održivog upravljanja pomorskim resursima, kao i za uvoz proizvoda od tuljana za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji.

(5)

Unutar tog iznimnog okvira trebalo bi uvesti učinkoviti mehanizam za osiguranje odgovarajuće provjere poštovanja tih zahtjeva. Taj mehanizam ne bi smio biti restriktivniji nego što je nužno.

(6)

Druge mogućnosti ne bi bile dostatne za postizanje tih ciljeva. Stoga bi trebao postojati mehanizam pomoću kojega priznata tijela izdaju dokumente kojima potvrđuju da su proizvodi od tuljana usklađeni sa zahtjevima utvrđenim u Uredbi (EZ) br. 1007/2009, osim ako se radi o uvozu za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji.

(7)

Primjereno je predvidjeti da subjekti koji su usklađeni s određenim zahtjevima budu uvršteni na popis priznatih tijela koja izdaju takve potvrde.

(8)

Radi lakšeg upravljanja potvrdama i provjere potvrda trebalo bi odrediti uzorke tih potvrda i primjeraka koje sadrže.

(9)

Trebalo bi odrediti postupke za kontrolu potvrda. Ti postupci trebali bi biti što jednostavniji i praktičniji, a da ne ugrožavaju vjerodostojnost i dosljednost sustava.

(10)

Radi lakše razmjene podataka između nadležnih tijela, Komisije i priznatih tijela trebalo bi dozvoliti uporabu elektroničkih sustava.

(11)

Obrada osobnih podataka za potrebe ove Uredbe, a posebno obrada osobnih podataka sadržanih u potvrdama, trebala bi biti u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (2) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom prijenosu takvih podataka (3).

(12)

Budući da se ovom Uredbom utvrđuju detaljna pravila za provedbu članka 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009 koji se primjenjuje 20. kolovoza 2010., ona bi trebala stupiti na snagu odmah.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 18. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 (4),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za stavljanje na tržište proizvoda od tuljana u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 1007/2009.

Članak 2.

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„druge autohtone zajednice” znači zajednice u neovisnim zemljama koje se smatraju autohtonima na temelju činjenice da potječu od populacija koje su dotičnu zemlju ili geografsko područje kojoj zemlja pripada nastanjivale u vrijeme osvajanja ili kolonizacije ili utvrđivanja sadašnjih državnih granica i koje neovisno o svojem pravnom statusu zadržavaju neke ili sve svoje društvene, gospodarske, kulturne i političke institucije;

2.

„stavljanje na tržište na neprofitnoj osnovi” znači stavljanje na tržište po cijeni koja je manja ili jednaka naknadi troškova koje snosi lovac, umanjenoj za iznos eventualnih subvencija koje se primaju u vezi s lovom.

Članak 3.

1.   Proizvodi tuljana koji su rezultat lova koji obavljaju inuitske i druge autohtone zajednice mogu se staviti na tržište samo kad se može utvrditi da potječu od lova na tuljane koji zadovoljava sve sljedeće uvjete:

(a)

lov na tuljane koji obavljaju inuitske i druge autohtone zajednice koje imaju tradiciju lova na tuljane u dotičnoj zajednici i geografskom području;

(b)

lov na tuljane čiji proizvodi se barem djelomično upotrebljavaju, konzumiraju ili prerađuju u tim zajednicama u skladu s njihovim tradicijama;

(c)

lov na tuljane koji doprinosi egzistenciji zajednice.

2.   U trenutku stavljanja na tržište proizvod od tuljana prati potvrda iz članka 7. stavka 1.

Članak 4.

Proizvodi od tuljana za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji mogu se uvoziti samo kad je ispunjen jedan od sljedećih zahtjeva:

1.

proizvode od tuljana putnici nose na sebi kao odjeću ili ih nose u svojoj osobnoj prtljazi ili su u njoj sadržani;

2.

proizvodi od tuljana sadržani su u osobnoj imovini fizičke osobe koja svoje normalno mjesto boravišta prenosi iz treće zemlje u Uniju;

3.

proizvode od tuljana putnici stječu na lokaciji u trećoj zemlji i kasnije ih uvoze, pod uvjetom da po dolasku na područje Unije ti putnici carinskim tijelima dotične države članice predoče sljedeće dokumente:

(a)

pisanu obavijest o uvozu;

(b)

dokument kojim dokazuju da su proizvode stekli u dotičnoj trećoj zemlji.

Za potrebe točke 3. carinska tijela potvrđuju pisanu obavijest i dokument i vraćaju ih putnicima. Kod uvoza, pisana obavijest i dokument predočuju se carinskim tijelima zajedno s carinskom deklaracijom za dotične proizvode.

Članak 5.

1.   Proizvodi od tuljana koji su rezultat upravljanja pomorskim resursima mogu se staviti na tržište samo kad se može utvrditi da oni potječu od lova na tuljane koji zadovoljava sve sljedeće uvjete:

(a)

lov na tuljane koji se obavlja na temelju nacionalnog ili regionalnog plana upravljanja prirodnim resursima u kojem se koriste znanstveni populacijski modeli pomorskih resursa i primjenjuje pristup koji se temelji na ekosustavu;

(b)

lov na tuljane koji ne prelazi ukupnu dozvoljenu kvotu ulova utvrđenu u skladu s planom iz točke (a);

(c)

lov na tuljane čiji nusproizvodi se stavljaju na tržište nesustavno i na neprofitnoj osnovi.

2.   U trenutku stavljanja na tržište proizvod od tuljana prati potvrda iz članka 7. stavka 1.

Članak 6.

1.   Subjekt se uvrštava na popis priznatih tijela kad pokaže da ispunjava sljedeće zahtjeve:

(a)

ima pravnu osobnost;

(b)

ima nadležnost za utvrđivanje da su zahtjevi iz članka 3. ili 5. ispunjeni;

(c)

ima nadležnost za izdavanje potvrda iz članka 7. stavka 1. i njihovo upravljanje, kao i za obradu i pohranu evidencije;

(d)

u mogućnosti je izvršavati svoje funkcije na način kojim se izbjegava sukob interesa;

(e)

u mogućnosti je nadzirati usklađenost za zahtjevima određenim u člancima 3. i 5.;

(f)

ima nadležnost povući potvrde iz članka 7. stavka 1. ili suspendirati njihovu valjanost u slučaju neusklađenosti sa zahtjevima ove Uredbe, te poduzeti mjere kako bi o tome izvijestio nadležna tijela i carinska tijela država članica;

(g)

podložan je reviziji koju provodi neovisna treća strana;

(h)

djeluje na nacionalnoj ili regionalnoj razini.

2.   Kako bi ga se uvrstilo na popis iz članka 1., subjekt dostavlja Komisiji zahtjev kojem prilaže dokumente kojima dokazuje da ispunjava zahtjeve određene u stavku 1.

3.   Na kraju svakog ciklusa izvješćivanja, priznato tijelo Komisiji dostavlja izvješća o reviziji koje je sastavila neovisna treća strana iz stavka 1. točke (g).

Članak 7.

1.   Kad su zahtjevi za stavljanje na tržište određeni u članku 3. stavku 1. ili članku 5. stavku 1. ispunjeni, priznato tijelo na zahtjev izdaje potvrdu koja odgovara uzorcima određenima u Prilogu.

2.   Priznato tijelo potvrdu isporučuje podnositelju zahtjeva i zadržava jedan primjerak koji u svrhu vođenja evidencije čuva tri godine.

3.   Podložno članku 8. stavku 2., kad se proizvod od tuljana stavlja na tržište, s proizvodom od tuljana isporučuje se izvornik potvrde. Podnositelj zahtjeva može zadržati jedan primjerak potvrde.

4.   Uputa na broj potvrde unosi se u svaki daljnji račun.

5.   Za proizvod od tuljana koji prati potvrda izdana u skladu sa stavkom 1. smatra se da je usklađen s člankom 3. stavkom 1. ili člankom 5. stavkom 1.

6.   Prihvaćanje carinske deklaracije za puštanje u slobodan promet proizvoda od tuljana u skladu s člankom 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 (5) podložno je podnošenju potvrde izdane u skladu sa stavkom 1. ovog članka. Ne dovodeći u pitanje članak 77. stavak 2. Uredbe (EEZ) br. 2913/92, carinska tijela u svojoj evidenciji zadržavaju primjerak potvrde.

7.   U slučaju sumnje s obzirom na vjerodostojnost ili točnost potvrde izdane u skladu sa stavkom 1. kao i ako se zahtijeva dodatno mišljenje, carinska tijela i druge službene osobe zadužene za ovjeru obraćaju se nadležnim tijelima koje dotična država članica odredi u skladu s člankom 9. Nadležna tijela odlučuju o mjerama koje treba poduzeti.

Članak 8.

1.   Potvrda iz članka 7. stavka 1. izdaje se u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.   U slučaju izdavanja elektroničke potvrde, tiskani primjerak potvrde prati proizvod od tuljana u trenutku stavljanja na tržište.

3.   Uporabom potvrde ne dovode se u pitanje nikakve druge formalnosti u vezi sa stavljanjem na tržište.

4.   Nadležno tijelo određeno u skladu s člankom 9. može zahtijevati da se potvrda prevede na službeni jezik države članice u kojoj se proizvod stavlja na tržište.

Članak 9.

1.   Svaka država članica određuje jedno ili više nadležnih tijela odgovornih za sljedeće zadaće:

(a)

provjeru potvrda za uvezene proizvode od tuljana, na zahtjev carinskih tijela u skladu s člankom 7. stavkom 7.;

(b)

kontrolu izdavanja potvrda od strane priznatih tijela koja su osnovana i aktivna u toj državi članici;

(c)

čuvanje primjerka potvrda izdanih za proizvode od tuljana koji potječu od lova u toj državi članici.

2.   Države članice obavješćuju Komisiju o nadležnim tijelima koja su određena u skladu sa stavkom 1.

3.   Komisija na svojoj internetskoj stranici objavljuje popis nadležnih tijela koja su određena u skladu sa stavkom 1. Taj se popis redovito ažurira.

Članak 10.

1.   Nadležna tijela mogu koristiti elektroničke sustave za razmjenu i bilježenje podataka sadržanih u potvrdama.

2.   Države članice uzimaju u obzir komplementarnost, kompatibilnost i međusobno funkcioniranje elektroničkih sustava iz stavka 1.

Članak 11.

Ovom Uredbom ne dovodi se u pitanje razina zaštite pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka na temelju prava Unije i nacionalnog prava, a posebno se ne mijenjaju obveze i prava određeni Direktivom 95/46/EZ i Uredbom (EZ) br. 45/2001. Zaštita pojedinaca s obzirom na obradu osobnih podataka osigurava se posebno u pogledu otkrivanja ili priopćavanja osobnih podataka iz potvrde.

Članak 12.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. kolovoza 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 286, 31.10.2009., str. 36.

(2)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(3)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(4)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(5)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.


PRILOG

Image

Image

Image

Image

Image

Smjernice

Općenito:

Ispuniti velikim tiskanim slovima

Rubrika 1.

Izdavatelj

Navesti naziv i adresu priznatog tijela koje izdaje potvrdu.

Rubrika 2.

Za potrebe zemlje izdavateljice

Prostor za potrebe zemlje izdavateljice.

Rubrika 3.

Broj potvrde

Navesti broj pod kojim je potvrda izdana.

Rubrika 4.

Zemlja stavljanja na tržište

Navesti zemlju u kojoj se proizvod od tuljana planira prvi put staviti na tržište Europske unije.

Rubrika 5.

ISO oznaka

Navesti dvoslovnu oznaku zemlje prijavljene u rubrici 4.

Rubrika 6.

Trgovački naziv proizvoda od tuljana

Navesti trgovački naziv proizvoda od tuljana. Naziv mora biti dosljedan unosu u rubrici 8.

Rubrika 7.

Obrazloženje

Označiti odgovarajući kvadratić.

Rubrika 8.

Znanstveni naziv

Navesti znanstveni/e naziv/e vrste/a tuljana upotrijebljene/ih u proizvodu. Kad je upotrijebljeno više od jedne vrste, svaku vrstu navesti u novom retku.

Rubrika 9.

Tarifni broj HS-a

Navesti četveroznamenkasti ili šesteroznamenkasti tarifni broj robe u skladu s Harmoniziranim sustavom naziva i označavanja robe.

Rubrika 10.

Zemlja uzimanja

Navesti zemlju u kojoj su tuljani upotrijebljeni u proizvodu uzeti iz divljine.

Rubrika 11.

ISO oznaka

Navesti dvoslovnu oznaku zemlje prijavljene u rubrici 10.

Rubrika 12.

Neto masa

Navesti sveukupnu masu u kg. Ona se utvrđuje kao neto masa proizvoda od tuljana bez neposrednih spremnika ili pakovanja osim nosača, držača razmaka, fiksatora itd.

Rubrika 13.

Broj jedinica

Navesti broj jedinica, ako je primjenjivo.

Rubrika 14.

Razlikovne oznake

Ako je primjenjivo, navesti razlikovne oznake, primjerice broj partije ili broj tovarnog lista.

Rubrika 15.

Jedinstveni identifikator

Navesti sve identifikatore sljedivosti koji se nalaze na proizvodu.

Rubrika 16.

Potpis i pečat izdavatelja

Ovu rubriku treba potpisati ovlaštena službena osoba koja upisuje mjesto i datum, te potvrditi službenim pečatom priznatog tijela izdavatelja.

Rubrika 17.

Ovjera carine

Carinsko tijelo treba navesti broj carinske deklaracije i dodati svoj potpis i pečat.


Top