Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0574

Uredba Komisije (EU) br. 574/2010 od 30. lipnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 i MSFI-ja 7 Tekst značajan za EGP

OJ L 166, 1.7.2010, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 216 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/574/oj

13/Sv. 064

HR

Službeni list Europske unije

216


32010R0574


L 166/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.06.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 574/2010

od 30. lipnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 i MSFI-ja 7

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Međunarodna uprava za računovodstvene standarde (IASB) objavila je 28. siječnja 2010. izmjenu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 „Ograničeno izuzeće od objavljivanja usporednih podataka po MSFI-ju 7 za subjekte koji prvi put primjenjuju MSFI” dalje u tekstu „izmjena MSFI-ja 1”. Budući da se uvidjelo da subjekti koji po prvi put koriste MSFI nemaju koristi od oslobođenja od obveze ponovnog iskazivanja usporednih objava podataka predviđenih MSFI-jem 7 za mjerenje poštene vrijednosti i rizika likvidnosti, ako su ova usporedna razdoblja završila prije 31. prosinca 2009., cilj je izmjene MSFI-ja 1 da ovim subjektima osigura opcionalno oslobođenje.

(3)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka (STS) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) potvrđuje da izmjene MSFI-ja 1 zadovoljavaju tehničke kriterije za donošenje iz članka 3. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Skupine za provjeru preporuka o standardima koja Komisiju savjetuje o objektivnosti i neutralnosti mišljenja Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) (3), Skupina za provjeru preporuka o standardima razmotrila je mišljenje EFRAG-a o prihvaćanju i savjetovala Komisiji da je mišljenje uravnoteženo i nepristrano.

(4)

Donošenje izmjene MSFI-ja 1 posljedično podrazumijeva izmjene međunarodnog standarda računovodstvenog izvještavanja (MSFI) 7 kako bi se osigurala dosljednost između međunarodnih računovodstvenih standarda.

(5)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Računovodstvenog regulativnog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) mijenja se kako je određeno u Prilogu ovoj Uredbi;

2.

MSFI 7 mijenja se kako je određeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjene MSFI-ja 1 i MSFI-ja 7 kako je određeno u Prilogu ovoj Uredbi najkasnije od početka svoje prve poslovne godine nakon 30. lipnja 2010.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske Unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. lipnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

MSFI 1

Izmjena MSFI-ja 1 Dodatno izuzeće za subjekte koji po prvi put primjenjuju MSFI

MSFI 7

Izmjena MSFI-ja 7 Financijski instrumenti: Objavljivanje podataka

„Umnožavanje dozvoljeno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava zadržana izvan EGP-a, osim prava na umnožavanje radi osobne uporabe ili drugog poštenog postupanja. Daljnje informacije mogu se dobiti na Internetskoj stranici IASB-a www.iasb.org”.

OGRANIČENO IZUZEĆE OD OBJAVLJIVANJA USPOREDNIH PODATAKA PO MSFI-JU 7 ZA SUBJEKTE KOJI PRVI PUT PRIMJENJUJU MSFI

(Izmjena MSFI-ja 1)

Izmjena MSFI-ja 1

Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Dodaje se stavak 39.C.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

39.C

„Ograničenim izuzećem od objavljivanja usporednih podataka po MSFI-ju 7 za subjekte koji prvi put primjenjuju MSFI” (Izmjena MSFI-ja 1) objavljenim u siječnju 2010. dodan je stavak E.3. Subjekt ovu izmjenu primjenjuje na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2010. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni izmjenu na neko ranije razdoblje, tu činjenicu objavljuje.

Dodatak E

Kratkoročna izuzeća od MSFI-jeva

Dodaju se naslov, stavak E.3 i napomena.

Objavljivanje podataka o financijskim instrumentima

E.3

Subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI može primijeniti prijelazne odredbe iz stavka 44.G MSFI-ja 7 (1).

Dodatak

Izmjena MSFI-ja 7

Financijski instrumenti: Objavljivanje podataka

Mijenja se stavak 44.G (novi tekst je podcrtan, a brisani tekst precrtan) i napomena.

DAN STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

44.G

„Poboljšavanjima objava podataka o financijskim instrumentima” (Izmjena MSFI-ja 7) objavljenima u ožujku 2009. izmijenjeni su stavci 27., 39. i B11. i dodani stavci 27.A, 27.B, B10.A i B11.A–B11.F. Subjekt navedene izmjene primjenjuje na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. godine. Subjekt nije dužan objaviti podatke koji se zahtijevaju izmjenama za:

(a)

bilo koje godišnje razdoblje ili prijelazno razdoblje, uključujući bilo koje izvješće o financijskom stanju prezentirano u sklopu godišnjeg usporednog razdoblja koje završava prije 31. prosinca 2009. godine niti

(b)

bilo koje izvješće o financijskom stanju s početkom najranijeg usporednog razdoblja s danom prije 31. prosinca 2009.

Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni izmjenu na neko ranije razdoblje, tu činjenicu objavljuje. (2)


(1)  Stavak E.3 dodan je kao posljedica „Ograničenog izuzeća od objavljivanja usporednih podataka po MSFI-ju 7 za subjekte koji prvi put primjenjuju MSFI” (Izmjena MSFI-ja 1) objavljenog u siječnju 2010. Kako bi se izbjeglo moguće korištenje retroaktivnog sagledavanja i zajamčilo da subjekti koji po prvi put primjenjuju MSFI ne budu stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na postojeće sastavljače izvještaja na temelju MSFI-ja, Odbor je odlučio da bi subjektima koji po prvi put primjenjuju MSFI-jeve trebalo dopustiti korištenje istih prijelaznih odredaba koje su omogućene postojećim sastavljačima financijskih izvještaja sastavljenih u skladu s MSFI-jevima obuhvaćenima „Poboljšavanjem objava podataka o financijskim instrumentima” (Izmjena MSFI-ja 7).

(2)  Stavak 44.G izmijenjen je kao posljedica „Ograničenog izuzeća od objavljivanja usporednih podataka po MSFI-ju 7 za subjekte koji prvi put primjenjuju MSFI-jeve” (Izmjena MSFI 1) objavljenog u siječnju 2010. Uprava je izmijenila stavak 44.G kako bi pojasnila svoje zaključke i namjeravani prelazak za „Poboljšanje objava podataka o financijskim instrumentima” (Izmjena MSFI-ja 7).


Top