Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0298

Uredba Komisije (EU) br. 298/2010 od 9. travnja 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1451/2007 u pogledu produljenja trajanja odstupanja kojima se omogućava stavljanje na tržište biocidnih pripravaka Tekst značajan za EGP

OJ L 90, 10.4.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 162 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; Implicitno stavljeno izvan snage 32014R1062

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/298/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

162


32010R0298


L 090/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 298/2010

od 9. travnja 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1451/2007 u pogledu produljenja trajanja odstupanja kojima se omogućava stavljanje na tržište biocidnih pripravaka

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (1), a posebno njezin članak 16. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1451/2007 od 4. prosinca 2007. o drugoj fazi desetogodišnjeg radnog programa iz članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (2) u Prilogu II. utvrđuje se sveobuhvatni popis postojećih aktivnih tvari koje treba ocijeniti u okviru radnog programa za sustavno ispitivanje aktivnih tvari koje su već na tržištu, dalje u tekstu „program preispitivanja”, te zabranjuje stavljanje na tržište biocidnih pripravaka koje sadrže aktivne tvari koje nisu navedene u tom Prilogu ili u Prilogu I. ili I.A Direktivi 98/8/EZ.

(2)

Međutim, Uredbom (EZ) br. 1451/2007 Komisiji se omogućava odobravanje odstupanja od te zabrane u slučajevima ako država članica smatra da je neka aktivna tvar bitna radi zdravlja, sigurnosti ili zaštite kulturne baštine, ili je od kritične važnosti za funkcioniranje društva, te ako nisu na raspolaganju tehnički i gospodarski izvedive alternative ili zamjene koje su prihvatljive sa stajališta zaštite okoliša i zdravlja, te se predviđa da država članica može dopustiti stavljanje na tržište aktivnih tvari koje se isključivo sastoje od hrane ili hrane za životinje koja su namijenjene za uporabu kao repelenti ili atraktanti vrste proizvoda 19.

(3)

Ta se odstupanja trenutačno mogu primjenjivati do 14. svibnja 2010. budući da je u početku bilo predviđeno da program preispitivanja traje do toga datuma.

(4)

Direktivom 98/8/EZ, kako je izmijenjena Direktivom 2009/107/EZ (3) produljeno je trajanje programa preispitivanja do 14. svibnja 2014.

(5)

Radi dosljednosti, primjereno je uskladiti trajanje odstupanja predviđenih u člancima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 1451/2007 s trajanjem programa preispitivanja.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1451/2007 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne pripravke,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1451/2007 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 5. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Uzimajući u obzir primljene primjedbe, Komisija može odobriti odstupanje od članka 4. stavka 1. te dopustiti stavljanje tvari na tržište država članica koje su podnijele zahtjev najkasnije do datuma iz prvog podstavka članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ pod uvjetom da države članice:

(a)

osiguraju da je stalna uporaba moguća samo ako su proizvodi koji sadrže tvar odobreni za predviđenu neophodnu uporabu;

(b)

zaključe da je, uzimajući u obzir sve dostupne podatke, razumno pretpostaviti da dulja uporaba ne proizvodi nikakve neprihvatljive učinke za zdravlje ljudi ili životinja ili za okoliš;

(c)

prilikom izdavanja odobrenja uvode sve primjerene mjere za smanjenje rizika;

(d)

osiguraju da se takvi odobreni biocidni pripravci koji ostanu na tržištu nakon 1. rujna 2006. ponovno označe u skladu s uvjetima za uporabu koje su utvrdile države članice u skladu s ovim stavkom; te

(e)

osiguraju da, prema potrebi, nositelji odobrenja ili dotične države članice traže alternativna rješenja za takve uporabe ili da u skladu s postupkom utvrđenim u članku 11. Direktive 98/8/EZ pripremaju dokumentaciju koji će predati najkasnije dvije godine prije datuma iz prvog podstavka članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ.”

2.

Prvi stavak članka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Odstupajući od članka 4. stavka 1., države članice mogu odobriti, najkasnije do datuma iz prvog podstavka članka 16. stavka 2. Direktive 98/8/EZ, stavljanje na tržište aktivnih tvari koje se sastoje isključivo od hrane ili hrane za životinje koje su namijenjene uporabi kao repelenti ili atraktanti vrste proizvoda 19.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. travnja 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 123, 24.4.1998., str. 1.

(2)  SL L 325, 11.12.2007., str. 3.

(3)  SL L 262, 6.10.2009., str. 40.


Top