EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0276

Uredba Komisije (EU) br. 276/2010 od 31. ožujka 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII. (diklorometan, ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj i organokositreni spojevi) Tekst značajan za EGP

OJ L 86, 1.4.2010, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 223 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/276/oj

13/Sv. 051

HR

Službeni list Europske unije

223


32010R0276


L 086/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

31.03.2010.


UREDBA KOMISIJE (EU) br. 276/2010

od 31. ožujka 2010.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII. (diklorometan, ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj i organokositreni spojevi)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

Prilogom I. Direktivi Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na ograničenja stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (2) utvrđena su ograničenja za određene opasne tvari i pripravke. Direktiva Vijeća 76/769/EEZ stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom (EZ) br. 1907/2006 s učinkom od 1. lipnja 2009. Prilog XVII. toj Uredbi zamjenjuje Prilog I. Direktivi 76/769/EEZ.

(2)

Odluka br. 455/2009/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi diklorometana (3) donesena je 6. svibnja 2009.

(3)

Odluka Komisije 2009/424/EZ o izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 76/769/EEZ u pogledu ograničenja stavljanja na tržište i uporabe ulja za svjetiljke i tekućina za upaljače za roštilj, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku (4), donesena je 28. svibnja 2009.

(4)

Odluka Komisije 2009/425/EZ o izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ o ograničenjima stavljanja na tržište i uporabi organokositrenih spojeva u svrhu prilagodbe Priloga I. toj Direktivi tehničkom napretku (5) donesena je 28. svibnja 2009.

(5)

Prema odredbama o prijelaznim mjerama iz članka 137. Uredbe REACH primjereno je izmijeniti Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 kako bi se njime obuhvatila ograničenja predviđena odlukama 455/2009/EZ, 2009/424/EZ i 2009/425/EZ.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1907/2006 bi stoga trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Ova Uredba trebala bi stupiti na snagu po hitnom postupku kako bi se ta ograničenja u Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 unijela što prije.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 31. ožujka 2010.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201.

(3)  SL L 137, 3.6.2009., str. 3.

(4)  SL L 138, 4.6.2009., str. 8.

(5)  SL L 138, 4.6.2009., str. 11.


PRILOG

U Prilogu XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 tablica koja sadrži oznake za tvari, skupine tvari i mješavine, te uvjete ograničenja, mijenja se kako slijedi:

1.

Unos 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.

Tekuće tvari ili mješavine koji se smatraju opasnima u skladu s definicijama iz Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ.

1.

Ne smiju se koristiti u:

ukrasnim predmetima za stvaranje svjetlosnih efekata ili efekata boje promjenom faze, primjerice u ukrasnim svjetiljkama i pepeljarama,

varkama i šaljivim predmetima,

igrama za jednog ili više igrača i u drugim predmetima koji su namijenjeni takvoj uporabi, čak ni u ukrasnoj funkciji.

2.

Predmeti koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se staviti na tržište.

3.

Ne smiju se staviti na tržište ako sadrže bojilo, osim iz fiskalnih razloga, i/ili parfeme, ako:

se mogu koristiti kao gorivo u ukrasnim uljnim svjetiljkama u slobodnoj ponudi, i

predstavljaju opasnost od aspiracije i označuju se oznakom R65 ili H304.

4.

Ukrasne uljne svjetiljke za slobodnu ponudu smiju se staviti na tržište samo ako odgovaraju Europskoj normi za ukrasne uljne svjetiljke (EN 14059) koju je donio Europski odbor za normizaciju (CEN).

5.

Ne dovodeći u pitanje provedbu drugih odredaba Zajednice koje se odnose na razvrstavanje, pakiranje i označivanje opasnih tvari i mješavina, dobavljači moraju prije stavljanja na tržište osigurati da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a)

ulja za svjetiljke s oznakom R65 ili H304 za slobodnu ponudu moraju na vidljivom mjestu sadržavati sljedeći natpis, koji mora biti čitljiv i neizbrisiv: ‚Svjetiljke punjene ovom tekućinom treba držati izvan dohvata djece’ a do 1. prosinca 2010. i natpis: ‚Samo gutljaj ulja za svjetiljke – čak i sisanje fitilja svjetiljke – može dovesti do po život opasnog oštećenja pluća’;

(b)

tekućine za upaljače za roštilj s oznakom R65 ili H304 namijenjene slobodnoj ponudi moraju do 1. prosinca 2010. sadržavati sljedeći natpis, koji mora biti čitljiv i neizbrisiv: ‚Samo gutljaj tekućine iz upaljača može dovesti do po život opasnog oštećenja pluća’;

(c)

ulja za svjetiljke i tekućine upaljača za roštilj s oznakom R65 ili H304 za slobodnu ponudu moraju do 1. prosinca 2010. biti pakirani u crnu neprozirnu ambalažu zapremnine do 1 litre.

6.

Najkasnije 1. lipnja 2014. Komisija mora zatražiti od Europske agencije za kemikalije izradu tehničke dokumentacije u skladu s člankom 69. ove Uredbe s ciljem da se prema potrebi uvede zabrana za tekućine za upaljače i goriva za dekorativne svjetiljke s oznakom R65 ili H304 namijenjene slobodnoj ponudi.

7.

Fizičke ili pravne osobe koje po prvi put stavljaju na tržište ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj s oznakom R65 ili H304 moraju nadležnom tijelu u dotičnoj državi članici do 1. prosinca 2011., i zatim jednom godišnje, dostaviti podatke o alternativama za ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj s oznakom R65 ili H304. Države članice te podatke stavljaju na raspolaganje Komisiji.”

2.

U unosu 20., u drugi stupac dodaju se sljedeći stavci 4., 5. i 6.:

 

„4.

Trisupstituirani organokositreni spojevi

(a)

Trisupstituirani organokositreni spojevi kao što su spojevi tributiltina (TBT) i spojevi trifeniltina (TPT) ne smiju se koristiti nakon 1. srpnja 2010. u proizvodima ako je koncentracija u proizvodu ili njegovom dijelu veća od ekvivalenta 0,1 % masenog udjela kositra.

(b)

Proizvodi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke (a) ne smiju se stavljati na tržište nakon 1. srpnja 2010., osim proizvoda koji su prije tog datuma već bili u uporabi u Zajednici.

5.

Spojevi dibutiltina (DBT):

(a)

Spojevi dibutiltina (DBT) ne smiju se nakon 1. siječnja 2012. koristiti u mješavinama i proizvodima za slobodnu ponudu ako je koncentracija u mješavini ili proizvodu ili njihovim dijelovima veća od ekvivalenta 0,1 % masenog udjela kositra.

(b)

Proizvodi i mješavine koji ne ispunjavaju uvjete iz točke (a) ne smiju se stavljati na tržište nakon 1. siječnja 2012., osim proizvoda koji su prije tog datuma već bili u uporabi u Zajednici.

(c)

Iznimno, točke (a) i (b) ne primjenjuju se prije 1. siječnja 2015. na sljedeće proizvode i mješavine u slobodnoj ponudi:

jednokomponentna ili dvokomponentna vulkanizacijska brtvila i ljepila za uporabu na sobnoj temperaturi (brtvila RTV-1 i RTV-2),

boje i premazi koji sadrže spojeve DBT-a kao katalizatore, a nanose se na proizvode,

profili od mekanog polivinil klorida (PVC), bilo sami ili koekstrudirani s tvrdim PVC-om,

tkanine za primjene na otvorenom prevučene PVC-om koji sadrži spojeve DBT-a kao stabilizatore,

vanjske cijevi za oborinske vode, oluci i pribor kao i materijal za prekrivanje krovova i fasada,

(d)

Iznimno, točke (a) i (b) ne primjenjuju se na materijale i proizvode koji su regulirani na temelju Uredbe (EZ) br. 1935/2004.

6.

Spoj dioktiltina (DOT):

(a)

Spojevi dioktiltina (DOT) ne smiju se nakon 1. siječnja 2012. koristiti u sljedećim proizvodima u slobodnoj ponudi ili slobodnoj uporabi ako je koncentracija u proizvodu ili njegovom dijelu veća od ekvivalenta 0,1 % masenog udjela kositra:

tekstilni proizvodi koji dolaze u dodir s kožom,

rukavice,

obuća ili dijelovi obuće koji dolaze u dodir s kožom,

zidne i podne obloge,

proizvodi za njegu djece,

proizvodu za žensku higijenu,

pelene,

dvokomponentna oprema za oblikovanje vulkanizacijske gume pomoću kalupa na sobnoj temperaturi (kompleti za oblikovanje RTV-2).

(b)

Proizvodi koji ne ispunjavaju uvjete iz točke (a) ne smiju se stavljati na tržište nakon 1. siječnja 2012., osim proizvoda koji su prije tog datuma već bili u uporabi u Zajednici.”

3.

Dodaje se sljedeći unos 59.:

„59.

Diklorometan

CAS br. 75-09-2

EZ br. 200-838-9

1.

Odstranjivači boje koji sadrže diklorometan u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više:

(a)

nakon 6. prosinca 2010. ne smiju se po prvi put staviti na tržište za slobodnu ponudu niti za profesionalne korisnike;

(b)

nakon 6. prosinca 2011. ne smiju se staviti na tržište za slobodnu ponudu niti za profesionalne korisnike;

(c)

nakon 6. lipnja 2012. ne smiju ih upotrebljavati profesionalni korisnici.

Za potrebe ovog unosa:

i.

‚profesionalni korisnik’ znači svaka fizička ili pravna osobu, uključujući i radnike i samozaposlene radnike koji odstranjuju boju dok obavljaju svoju profesionalnu aktivnost izvan industrijskog postrojenja;

ii.

‚industrijsko postrojenje’ znači objekt u kojem se obavljaju aktivnosti odstranjivanja boje.

2.

Iznimno od odredaba stavka 1., države članice na svojim državnim područjima i za određene aktivnosti mogu dozvoliti da odstranjivače boje koji sadrži diklorometan koriste posebno osposobljeni profesionalni korisnici i mogu dozvoliti stavljanje na tržište takvih odstranjivača boje za potrebe tih profesionalnih korisnika.

Države članice koje koriste ovo izuzeće utvrđuju odgovarajuće odredbe za zaštitu zdravlja i sigurnosti profesionalnih korisnika koji upotrebljavaju odstranjivače boje koji sadrže diklorometan, i o tome obavješćuju Komisiju.

U te odredbe unosi se zahtjev da profesionalni korisnik mora posjedovati certifikat koji se prihvaća u državi članici u kojoj on obavlja svoju djelatnost ili da mora podnijeti drugu dokumentaciju s dokazima u tu svrhu ili da njegova djelatnost u toj državi članici mora biti odobrena na neki drugi način, čime dokazuje da je odgovarajuće osposobljen i stručan za uporabu odstranjivača boje koji sadrže diklorometan.

Komisija sastavlja popis država članica koje koriste izuzeće iz ovog stavka i javno ga objavljuje na internetu.

3.

Profesionalni korisnik koji koristi izuzeće iz stavka 2. obavlja svoju djelatnost samo u državama članicama koje koriste to izuzeće. Osposobljavanje spomenuto u stavku 2. obuhvaća minimalno:

(a)

svijest o postojanju rizika za zdravlje, procjenjivanje i upravljanje tim rizicima, uključujući i informacije o postojećim zamjenama ili postupcima u kojima je njihova uporaba manje opasna za zdravlje i sigurnost radnika;

(b)

uporabu odgovarajuće ventilacije;

(c)

uporabu odgovarajuće opreme za osobnu zaštitu u skladu s Direktivom 89/686/EEZ.

Poželjno je da zaposlenici i samozaposleni radnici zamijene diklorometan kemijskim sredstvom ili postupkom koji u propisanim uvjetima uporabe ne predstavlja rizik za zdravlje i sigurnost radnika ili je taj rizik manji.

Profesionalni korisnici u praksi primjenjuju sve relevantne mjere sigurnosti, uključujući i uporabu osobne zaštitne opreme.

4.

Ne dovodeći u pitanje drugo zakonodavstvo Zajednice o zaštiti radnika, odstranjivači boje koji sadrže diklorometan u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više smiju se koristiti u industrijskim postrojenjima samo ako su ispunjeni najmanje sljedeći uvjeti:

(a)

učinkovita ventilacija u svim prostorima u kojima se obavljaju radovi, posebno kod mokrih postupaka i sušenja proizvoda s kojih je boja odstranjena: lokalna ventilacija na ispuhu bazena za odstranjivanje boje dopunjena prisilnom ventilacijom u takvim prostorima kako bi se izloženost svela na najmanju moguću mjeru i, kad je to tehnički provedivo, osiguralo poštivanje relevantnih graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost;

(b)

mjere za smanjivanje isparavanja iz bazena za odstranjivanje boje: bazeni zatvoreni poklopcima osim tijekom punjenja i pražnjenja; odgovarajući sustavi za punjenje i pražnjenje bazena; i spremnici za pranje vodom ili mineraliziranom vodom radi uklanjanja ostatka otapala nakon pražnjenja bazena;

(c)

mjere za rukovanje diklormetanom u bazenima za odstranjivanje boje na siguran način: crpke i cjevovodi za prijenos odstranjivača boje u bazen i iz bazena za odstranjivanje; i odgovarajući sustavi za sigurno čišćenje bazena i odstranjivanje taloga;

(d)

osobna zaštitna osobna zaštitna oprema u skladu s Direktivom 89/686/EEZ: odgovarajuće zaštitne rukavice, zaštitne naočale i zaštitna odjeća; i odgovarajuća zaštita za dišne organe ako na drugačiji način nije moguće postići poštivanje relevantnih graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost;oprema u skladu s Direktivom 89/686/EEZ: odgovarajuće zaštitne rukavice, zaštitne naočale i zaštitna odjeća; i odgovarajuća zaštita za dišne organe ako na drugačiji način nije moguće postići poštivanje relevantnih graničnih vrijednosti za profesionalnu izloženost;

(e)

odgovarajuće informacije, upute i osposobljavanje za operatore koji koriste takvu opremu.

5.

Ne dovodeći u pitanje druge odredbe Zajednice koje se odnose na razvrstavanje, pakiranje i označivanje tvari i mješavina, do 6. prosinca 2011. odstranjivači boje koji sadrže diklorometan u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više na vidljivom mjestu moraju sadržavati sljedeći natpis, koji mora biti čitljiv i neizbrisiv:

‚Isključivo za industrijsku uporabu i profesionalne korisnike ovlaštene u određenim državama članicama EU – provjeriti u kojima od njih je uporaba dozvoljena.’ ”


Top