Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1171

Uredba Komisije (EZ) br. 1171/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s tumačenjem 9 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) i međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 39 Tekst značajan za EGP

OJ L 314, 1.12.2009, p. 43–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 198 - 201

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1171/oj

13/Sv. 064

HR

Službeni list Europske unije

198


32009R1171


L 314/43

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1171/2009

od 30. studenoga 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s tumačenjem 9 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) i međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 39

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Dana 12. ožujka 2009. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je izmjene tumačenja 9 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) – Ponovna procjena ugrađenih izvedenica i međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, dalje u tekstu: „izmjene IFRIC tumačenja 9 i MRS-a 39”. Izmjene IFRIC tumačenja 9 i MRS-a 39 pružaju pojašnjenja o postupanju s izvedenim financijskim instrumentima ugrađenim u druge ugovore kada se hibridna financijska imovina reklasificira izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka.

(3)

Savjetovanje s tehničkom stručnom skupinom (TEG) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) potvrdilo je da izmjene IFRIC tumačenja 9 i MRS-a 39 zadovoljavaju tehničke kriterije za donošenje iz članka 3. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Skupine za provjeru preporuka o standardima koja Komisiju savjetuje o objektivnosti i neutralnosti mišljenja Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) (3), Skupina za provjeru preporuka o standardima razmotrila je mišljenje EFRAG-a o odobrenju i obavijestila Komisiju da je ono utemeljeno i objektivno.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za računovodstvenu regulativu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Tumačenje 9 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) – Ponovna procjena ugrađenih izvedenica i međunarodni računovodstveni standard (MRS) 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje iz Priloga Uredbi (EZ) br. 1126/2008 izmjenjuju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Sva poduzeća primjenjuju izmjene IFRIC tumačenja 9 i MRS-a 39 u skladu s Prilogom ovoj Uredbi, najkasnije od datuma početka njihove prve financijske godine koja uslijedi nakon 31. prosinca 2008.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 2009.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

IFRIC 9

Izmjene IFRIC tumačenja 9 – Ponovna procjena ugrađenih izvedenica

MRS 39

Izmjene međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

Dopušteno je reproduciranje unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, uz iznimku prava na reprodukciju u svrhu osobnog korištenja ili drugog poštenog postupanja. Više informacija Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) dostupno je na www.iasb.org

Izmjene IFRIC tumačenja 9

Ponovna procjena ugrađenih izvedenica

Mijenja se stavak 7. Dodaju se stavak 7.A i stavak 10.

KONSENZUS

7.

Subjekt procjenjuje je li ugrađenu izvedenicu potrebno odvojiti od osnovnog ugovora i obračunati kao izvedenicu kada subjekt prvi put postane ugovorna stranka. Kasnija ponovna procjena je zabranjena, izuzev u slučaju (a) promjene uvjeta ugovora koja značajno mijenja novčane tokove koji bi u suprotnom bili potrebni na temelju ugovora ili (b) reklasifikacije financijske imovine izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, kada je potrebno provesti ponovnu procjenu. Subjekt utvrđuje je li promjena novčanih tokova značajna tako da razmotri u kojoj mjeri su se promijenili očekivani budući novčani tokovi povezani s ugrađenom izvedenicom, s osnovnim ugovorom, ili oboje, te je li ta promjena značajna u odnosu na ranije očekivane novčane tokove po ugovoru.

7.A

Procjena je li ugrađenu izvedenicu potrebno odvojiti od osnovnog ugovora i obračunati kao izvedenicu prilikom reklasifikacije financijske imovine izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka u skladu sa stavkom 7., vrši se na temelju okolnosti koje su postojale na kasniji od sljedećih dvaju datuma:

(a)

datuma kada je subjekt prvi put postao ugovorna stranka; ili

(b)

datuma promjene uvjeta ugovora koja značajno mijenja novčane tokove koji bi u suprotnom bili potrebni na temelju ugovora.

Za potrebe navedene procjene ne primjenjuje se stavak 11. točka (c) MRS-a 39 (tj. hibridni (kombinirani) ugovor obračunava se kao da nije bio vrednovan po fer vrijednosti uz iskazivanje promjena fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka). Ako subjekt nije u mogućnosti izvršiti spomenutu procjenu, hibridni (kombinirani) ugovor ostaje u cijelosti klasificiran po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

10.

Odredbama o ugrađenim izvedenicama (izmjene IFRIC tumačenja 9 i MRS-a 39) koje su objavljene u ožujku 2009. izmijenjen je stavak 7. i dodan stavak 7.A. Subjekt primjenjuje navedene izmjene na godišnja razdoblja koja završavaju 30. lipnja 2009. ili nakon tog datuma.

Izmjene međunarodnog računovodstvenog standarda 39

Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

Mijenja se stavak 12. Dodaje se stavak 103J.

UGRAĐENE IZVEDENICE

12.

Ako je, na temelju ovog standarda, subjekt u obvezi odvojiti ugrađenu izvedenicu od osnovnog ugovora, ali nije u mogućnosti vrednovati ugrađenu izvedenicu odvojeno, bilo prilikom stjecanja ili na kraju idućeg financijskog izvještajnog razdoblja, subjekt određuje cijeli hibridni (kombinirani) ugovor po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Slično tome, ako subjekt nije u mogućnosti odvojeno vrednovati ugrađenu izvedenicu koju bi trebalo odvojiti prilikom reklasifikacije hibridnog (kombiniranog) ugovora izvan kategorije po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, takva reklasifikacija je zabranjena. U tom slučaju hibridni (kombinirani) ugovor ostaje u cijelosti klasificiran po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNE ODREDBE

103.J

Subjekt primjenjuje stavak 12., kako je izmijenjen odredbama o ugrađenim izvedenicama (izmjene IFRIC tumačenja 9 i MRS-a 39) koje su objavljene u ožujku 2009., na godišnja razdoblja koja završavaju 30. lipnja 2009. ili nakon tog datuma.


Top