EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0552

Uredba Komisije (EZ) br. 552/2009 od 22. lipnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII. Tekst značajan za EGP

OJ L 164, 26.6.2009, p. 7–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 263 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/552/oj

13/Sv. 024

HR

Službeni list Europske unije

263


32009R0552


L 164/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.06.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 552/2009

od 22. lipnja 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu njezinog Priloga XVII.

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), uspostavi Europske agencije za kemikalije, izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktive Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (1), a posebno njezin članak 131.,

budući da:

(1)

U Prilogu I. Direktivi Vijeća 76/769/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica u odnosu na ograničenja stavljanju na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (2) utvrđuju se ograničenja za određene opasne tvari i pripravke. Uredbom (EZ) br. 1907/2006 stavlja se izvan snage i zamjenjuje Direktiva 76/769/EEZ s učinkom od 1. lipnja 2009. Prilog I. Direktivi 76/769/EEZ zamijenjen je Prilogom XVII. toj Uredbi.

(2)

Člankom 67. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 predviđeno je da se tvari, smjese ili proizvodi smiju proizvoditi, stavljati na tržište i upotrebljavati samo ukoliko udovoljavaju uvjetima eventualnih ograničenja koja su za njih utvrđena u Prilogu XVII.

(3)

Direktiva 2006/122/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. kojom se po 30. put izmjenjuje Direktiva Vijeća 76/769/EEZ (sulfonati perfluorooktana (PFOS)) (3) i Direktiva Komisije 2006/139/EZ od 20. prosinca 2006. o izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ u odnosu na ograničenja stavljanju na tržište i uporabe arsenovih spojeva u svrhu prilagođavanja njezinoga Priloga I. tehničkom napretku (4) i izmjeni Priloga I. Direktivi Vijeća 76/769/EEZ donesene su u prosincu 2006., nedugo prije nego je donesena Uredba (EZ) br. 1907/2006, ali ta ograničenja još nisu uključena u Prilog XVII. toj Uredbi. Stoga Prilog XVII. treba izmijeniti kako bi sadržavao ograničenja prema direktivama 2006/122/EZ i 2006/139/EZ, jer će u protivnom ta ograničenja biti stavljena izvan snage 1. lipnja 2009.

(4)

U skladu s člankom 137. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, svaku izmjenu ograničenja koja je donesena na temelju Direktive 76/769/EEZ od 1. lipnja 2007. treba ugraditi u Prilog XVII. toj Uredbi s učinkom od 1. lipnja 2009.

(5)

Direktiva 2007/51/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 76/769/EEZ u vezi s ograničenjima prodaje određenih mjernih uređaja koji sadrže živu (5) donesena je 25. rujna 2007. Odluka 1348/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 76/769/EEZ s obzirom na prodaju i uporabu 2(2-metoksietoksi)etanola, 2-(2-butoksietoksi)etanola, metilendifenil diizocijanata, cikloheksana i amonijevog nitrata (6) donesena je 16. prosinca 2008. Dotična ograničenja još nisu uključena u Prilog XVII. toj Uredbi. Prilog XVII. treba izmijeniti kako bi sadržavao ograničenja o određenim mjernim uređajima koji sadrže živu usvojena u okviru Direktive 2007/51/EZ i ograničenja o 2(2-metoksietoksi)etanolu, 2-(2-butoksietoksi)etanolu, metilendifenil diizocijanatu, cikloheksanu i amonijevom nitratu usvojena u okviru Odluke 1348/2008/EZ.

(6)

U obzir treba uzeti relevantne odredbe Uredbe (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, izmjeni te stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (7).

(7)

Budući da odredbe glave VIII. Uredbe (EZ) 1907/2006, a posebno Priloga XVII., postaju izravno primjenjive od 1. lipnja 2009., ograničenja treba jasno formulirati kako bi se operatorima i nadležnim tijelima zaduženim za provedbu omogućilo da ih ispravno primjenjuju. Stoga formulaciju ograničenja treba pregledati. Terminologiju za različite unose treba uskladiti i povezati s definicijama sadržanim u Uredbi (EZ) 1907/2006.

(8)

Direktiva Vijeća 96/59/EZ od 16. rujna 1996. o odlaganju polikloriranih bifenila i polikloriranih terfenila (PCB/PCT) (8) propisuje da opremu koja sadrži PCB i PCT treba što je prije moguće dekontaminirati i odložiti i utvrđuje uvjete za dekontaminaciju opreme koja sadrži te tvari. Stoga unos u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 koji se odnosi na PCT ne treba sadržavati odredbu o opremi koja sadrži PCT, budući da je to u potpunosti regulirano u okviru Direktive 96/59/EZ.

(9)

Postojeća ograničenja za tvari 2-naftilamin, benzidin, 4-nitrobifenil, 4-aminobifenil nisu jednoznačno određena budući da nije jasno tiče li se zabrana samo isporuke za slobodnu prodaju ili i isporuke profesionalnim korisnicima. To treba razjasniti. Budući da se Direktivom 98/24/EZ od 7. travnja 1998. o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijske agense (9) zabranjuje proizvodnja, izrada i uporaba tih tvari na radu, ograničenja u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 koja se odnose na te tvari trebaju biti u skladu s Direktivom 98/24/EZ.

(10)

Tvari: ugljikov tetraklorid i 1,1,1-trikloroetan strogo su ograničene Uredbom (EZ) br. 2037/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o tvarima koje uništavaju ozonski omotač (10). Uredbom (EZ) br. 2037/2000 za ugljikov tetraklorid uvodi se zabrana uz izuzetke, a za 1,1,1-trikloroetan potpuna zabrana. Dakle, ograničenja za ugljikov tetraklorid i 1,1,1-trikloroetan u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 suvišna su i treba ih izbrisati.

(11)

Budući da je živa u baterijama regulirana u okviru Direktive 2006/66/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. rujna 2006. o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (11), odredbe o živi u baterijama koje su trenutačno uključene u Prilog XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 suvišne su pa ih stoga treba izbrisati.

(12)

U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006, tvar, smjesa ili proizvod u smislu članka 3. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. ne smatraju se otpadom. Budući da otpad nije obuhvaćen ograničenjima u okviru te Uredbe, odredbe njezinoga Priloga XVII. koje isključuju otpad suvišne su i treba ih izbrisati.

(13)

Određena ograničenja iz Priloga XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 treba modificirati kako bi se uzele u obzir definicije pojmova „uporaba” i „stavljanje na tržište” iz članka 3. te Uredbe.

(14)

Unos u Prilogu I. Direktivi 76/769/EEZ o azbestnim vlaknima sadržavao je izuzeće za dijafragme koje sadržavaju krizotil. Treba napomenuti da će se to izuzeće preispitati nakon primitka izvješća koja će morati dostaviti države članice koje se tim izuzećem koriste. Osim toga, u svjetlu definicije pojma „stavljanje na tržište” u Uredbi (EZ) 1907/2006, državama članicama treba omogućiti da neke proizvode koji sadrže takva vlakna, ako su ti proizvodi prije 1. siječnja 2005. već bili ugrađeni ili su bili u funkciji, stave na tržište pod posebnim uvjetima kojima se osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi.

(15)

Za tvari čije je uvrštenje u Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 posljedica ograničenja usvojenih u okviru Direktive 76/769/EEZ (unosi od 1. do 58.), treba jasno navesti da se ograničenja tih tvari za izvoz primjenjuju na njihovo skladištenje, čuvanje, obradu, punjenje u spremnike ili prijenos iz jednog spremnika u drugi samo ako je proizvodnja tvari zabranjena.

(16)

Za razliku od Direktive 76/769/EEZ, Uredba (EZ) br. 1907/2006 definira pojam „proizvod”. Kako bi se obuhvatile iste stavke koje su predviđene u prvobitnom ograničenju za kadmij, u neke odredbe treba dodati pojam „smjese”.

(17)

Treba jasno navesti da ograničenja uvrštena u Prilog XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 o prodaji određenih mjernih uređaja koji sadrže živu ne važe za uređaje koji su u vrijeme stupanja na snagu ograničenja već u uporabi u Zajednici.

(18)

U unosima u Prilogu XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 za tvari: difenileter, pentabromo derivati i difenileter, oktabromo derivati, treba predvidjeti da ograničenja ne važe za proizvode koji su na dan na koji se ograničenje treba primijeniti već u uporabi, budući da su te tvari ugrađene u proizvode koji imaju dugi životni vijek i prodaju se na tržištu rabljene robe, kao što su avioni i vozila. Nadalje, budući da je uporaba tvari u električnoj i elektroničkoj opremi regulirana Direktivom 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 2003. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (12), ta oprema ne bi trebala podlijegati dotičnim ograničenjima.

(19)

U ograničenju za nonilfenol i nonilfenol etoksilat treba jasno navesti da nema utjecaja na valjanost postojećih nacionalnih dozvola za pesticide i biocidne proizvode koji sadrže nonilfenol etoksilat kao pomoćni sastojak, kao što se predviđa člankom 1. stavkom 2. Direktive 2003/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2003. kojom se 26. put izmjenjuje Direktiva Vijeća 76/769/EEZ u odnosu na ograničenja stavljanju na tržište i uporabe određenih opasnih tvari i pripravaka (nonilfenol, nonilfenol etoksilat i cement) (13).

(20)

Treba jasno navesti da ograničenja uvrštena u Prilog XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 o perfluorooktan sulfonatima ne vrijede za proizvode koji su već bili u uporabi u Zajednici kad je ograničenje stupilo na snagu.

(21)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora koji je osnovan na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog XVII. Uredbi (EZ) 1907/2006 izmjenjuje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. lipnja 2009.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 396, 30.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 262, 27.9.1976., str. 201.

(3)  SL L 372, 27.12.2006., str. 32.

(4)  SL L 384, 29.12.2006., str. 94.

(5)  SL L 257, 3.10.2007., str. 13.

(6)  SL L 348, 24.12.2008., str. 108.

(7)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(8)  SL L 243, 24.9.1996., str. 31.

(9)  SL L 131, 5.5.1998., str. 11.

(10)  SL L 244, 29.9.2000., str. 1.

(11)  SL L 266, 26.9.2006., str. 1.

(12)  SL L 37, 13.2.2003., str. 19.

(13)  SL L 178, 17.7.2003., str. 24.


PRILOG

Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov se mijenja i glasi:

2.

Tablica u kojoj se utvrđuju tvari, skupine tvari i smjese te uvjeti ograničenja, zamjenjuje se sljedećim:

„Za tvari čije je uvrštenje u ovaj Prilog posljedica ograničenja donesenih u okviru Direktive 76/769/EEZ (unosi od 1. do 58.), ograničenja tih tvari za izvoz primjenjuju se na njihovo skladištenje, čuvanje, obradu, punjenje u spremnike ili prijenos iz jednog spremnika u drugi samo ako je proizvodnja tvari zabranjena.


Stupac 1

Oznaka tvari, skupine tvari ili smjese

Stupac 2

Uvjeti ograničenja

1.

Poliklorirani terfenili (PCT)

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti:

kao tvari,

u smjesama, uključujući otpadna ulja, ili u opremi, u koncentracijama većim od 50 mg/kg (0,005 % masenog udjela).

2.

Kloroetilen (vinil-klorid)

CAS br. 75-01-4

EZ br. 200-831-0

Ne smije se koristiti kao potisni plin za bilo koji aerosol.

Aerosolni raspršivači koji tu tvar sadrže kao potiskivač ne smiju se stavljati na tržište.

3.

Tekuće tvari ili smjese koje se smatraju opasnima u skladu s definicijama iz Direktive Vijeća 67/548/EZ i Direktive 1999/45/EZ.

1.

Ne smiju se koristiti u:

ukrasnim predmetima za stvaranje svjetlosnih efekata ili efekata boje promjenom faze, primjerice u ukrasnim svjetiljkama i pepeljarama,

varkama i šaljivim predmetima,

igrama za jednog ili više igrača i u drugim predmetima koji su namijenjeni takvoj uporabi, čak ni u ukrasnoj funkciji.

2.

Proizvodi koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište.

3.

Ne smiju se stavljati na tržište ako sadrže bojilo, osim ako to nije potrebno iz fiskalnih razloga, ili parfem ili oboje i ako:

predstavljaju opasnost od aspiracije i označavaju se oznakom R65 ili H304, i

se mogu koristiti kao gorivo u ukrasnim svjetiljkama, i

se stavljaju na tržište u ambalaži zapremine od 15 litara ili manje.

4.

Ne dovodeći u pitanje provedbu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem opasnih tvari i smjesa, stavljanja na tržište dobavljači moraju osigurati da ambalaža tvari i smjesa iz stavka 3. namijenjenih uporabi u svjetiljkama na vidnom mjestu sadrži sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv:

„Svjetiljke punjene ovom tekućinom treba držati izvan dohvata djece.”

4.

Tris(2,3-dibromopropil)fosfat

CAS br. 126-72-7

1.

Ne smije se koristiti u tekstilnim proizvodima, kao što su odjeća, rublje i posteljina, koji dolaze u dodir s kožom.

2.

Proizvodi koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište.

5.

Benzen

CAS br. 71-43-2

EZ br. 200-753-7

1.

Ne smije se koristiti u igračkama ili dijelovima igračaka ako je koncentracija benzena u slobodnom stanju veća od 5 mg/kg (0,0005 %) mase igračke odnosno dijela igračke.

2.

Igračke i dijelovi igračaka koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište.

3.

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti

kao tvar,

kao sastavni dio druge tvari ili u smjesama, u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više.

4.

Međutim, stavak 3. ne primjenjuje se na:

(a)

motorna goriva obuhvaćena Direktivom 98/70/EZ;

(b)

tvari i smjese koje se koriste u industrijskim procesima gdje emisije benzena ne smiju prijeći količine utvrđene u postojećem zakonodavstvu.

6.

Azbestna vlakna

(a)

Krocidolit

CAS br. 12001-28-4

(b)

Amozit

CAS br. 12172-73-5

(c)

Antofilit

CAS br. 77536-67-5

(d)

Aktinolit

CAS br. 77536-66-4

(e)

Tremolit

CAS br. 77536-68-6

(f)

Krizotil

CAS br. 12001-29-5

CAS br. 132207-32-0

1.

Zabranjuje se proizvodnja, stavljanje na tržište i uporaba ovih vlakana i proizvoda kojima su ta vlakna namjerno dodana.

Međutim, države članice od ovog mogu izuzeti stavljanje na tržište i uporabu dijafragmi s krizotilom (točka (f)) za postojeća postrojenja za elektrolizu do kraja njihovoga radnog vijeka odnosno dok ne budu raspoložive prikladne zamjene koje ne sadrže azbest, ovisno o tome što je ranije.

Do 1. lipnja 2011. države članice koje koriste ovo izuzeće dostavit će Komisiji izvješće o dostupnosti zamjena za postrojenja za elektrolizu koje ne sadrže azbest i naporima koji su poduzeti za razvoj takvih alternativa, o zaštiti zdravlja radnika u postrojenjima, o izvoru opskrbe i količinama krizotila, o izvoru opskrbe i količinama dijafragmi koje sadrže krizotil te o predviđenom datumu prestanka izuzeća. Komisija te informacije javno objavljuje.

Po primitku spomenutih izvješća, Komisija će od Agencije zatražiti da s ciljem zabrane stavljanja na tržište i uporabe dijafragmi koje sadrže krizotil izradi dokumentaciju u skladu s člankom 69.

2.

Daljnja uporaba proizvoda koji sadrže azbestna vlakna iz stavka 1. i koji su bili ugrađeni i/ili u uporabi prije 1. siječnja 2005. dopušta se do njihovoga zbrinjavanja odnosno kraja radnog vijeka. Ipak, države članice mogu i prije njihovoga zbrinjavanja odnosno kraja radnog vijeka, a radi zaštite zdravlja ljudi, ograničiti ili zabraniti uporabu tih proizvoda ili propisati posebne uvjete njihove uporabe.

Pod posebnim uvjetima kojima se osigurava visoka razina zaštite ljudskoga zdravlja države članice mogu u potpunosti dozvoliti stavljanje na tržište proizvoda koji sadrže azbestna vlakna spomenuta u stavku 1. koji su bili već ugrađeni i/ili u uporabi prije 1. siječnja 2005. Države članice o tim nacionalnim mjerama trebaju obavijestiti Komisiju do 1. lipnja 2011. Komisija te informacije javno objavljuje.

3.

Ne dovodeći u pitanje primjenu ostalih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, stavljanje na tržište i uporaba proizvoda koji sadrže ova vlakna, dopuštenih u skladu s prethodnim izuzećima, mogu se dopustiti samo pod uvjetom da dobavljači prije stavljanja na tržište osiguraju da su proizvodi označeni u skladu s odredbama Dodatka 7. ovom Prilogu.

7.

Tris(aziridinil)fosfinoksid

CAS br. 545-55-1

EZ br. 208-892-5

1.

Ne smije se koristiti u tekstilnim proizvodima kao što su odjeća, rublje i posteljina koji dolaze u dodir s kožom.

2.

Proizvodi koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište.

8.

Polibromobifenili; polibromirani bifenili (PBB)

CAS br. 59536-65-1

1.

Ne smiju se koristiti u tekstilnim proizvodima kao što su odjeća, rublje i posteljina koji dolaze u dodir s kožom.

2.

Proizvodi koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište.

9.

(a)

Prah iz kore sapunike

(Quillaja saponaria) i njezini derivati koji sadrže saponine

CAS br. 68990-67-0

EZ br. 273-620-4

(b)

Prah iz korijena Helleborus viridis i Helleborus niger

(c)

Prah iz korijena Veratrum album i Veratrum nigrum

(d)

Benzidin i/ili njegovi derivati

CAS br. 92-87-5

EZ br. 202-199-1

(e)

o-nitrobenzaldehid

CAS br. 552-89-6

EZ br. 209-025-3

(f)

Drvni prah

1.

Ne smiju se koristiti u šaljivim predmetima ili u smjesama ili proizvodima namijenjenima takvoj uporabi, primjerice kao sastojak praška za kihanje i smrdljivih bombi.

2.

Šaljivi predmeti ili smjese ili proizvodi namijenjeni takvoj uporabi koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište-.

3.

Međutim, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na smrdljive bombe koje sadrže do 1,5 ml tekućine.

10.

(a)

Amonijev sulfid

CAS br. 12135-76-1

EZ br. 235-223-4

(b)

Amonijev hidrogensulfid

CAS br. 12124-99-1

EZ br. 235-184-3

(c)

Amonijev polisulfid

CAS br. 9080-17-5

EZ br. 232-989-1

1.

Ne smiju se koristiti u šaljivim predmetima ili u smjesama ili proizvodima namijenjenima takvoj uporabi, primjerice kao sastojak praška za kihanje i smrdljivih bombi.

2.

Šaljivi predmeti ili smjese ili proizvodi namijenjeni takvoj uporabi koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište.

3.

Međutim, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na smrdljive bombe koje sadrže do 1,5 ml tekućine.

11.

Hlapljivi esteri bromoctene kiseline:

(a)

Metil-bromoacetat

CAS br. 96-32-2

EZ br. 202-499-2

(b)

Etil-bromoacetat

CAS br. 105-36-2

EZ br. 203-290-9

(c)

Propil-bromoacetat

CAS br. 35223-80-4

(d)

Butil-bromoacetat

CAS br. 18991-98-5

EZ br. 242-729-9

1.

Ne smiju se koristiti u šaljivim predmetima ili u smjesama ili proizvodima namijenjenima takvoj uporabi, primjerice kao sastojak praška za kihanje i smrdljivih bombi.

2.

Šaljivi predmeti ili smjese ili proizvodi namijenjeni takvoj uporabi koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište.

3.

Međutim, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na smrdljive bombe koje sadrže do 1,5 ml tekućine.

12.

2-naftilamin

CAS br. 91-59-8

EZ br. 202-080-4 i njegove soli

13.

Benzidin

CAS br. 92-87-5

EZ br. 202-199-1 i njegove soli

14.

4-nitrobifenil

CAS br. 92-93-3

Einecs EZ br. 202-204-7

15.

4-aminobifenil ksenilamin

CAS br. 92-67-1

Einecs EZ br. 202-177-1 i njegove soli

Za unose od 12. do 15. vrijedi sljedeće:

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari niti u smjesama u koncentracijama većim od 0,1 % masenog udjela.

16.

Olovni karbonati:

(a)

neutralni bezvodni karbonat (PbCO3)

CAS br. 598-63-0

EZ br. 209-943-4

(b)

triolovni-bis(karbonat)-dihidroksid 2 PbCO3-Pb(OH)2

CAS br. 1319-46-6

EZ br. 215-290-6

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako je tvar ili smjesa namijenjena za uporabu kao boja.

Međutim, u skladu s odredbama Konvencije br. 13 Međunarodne organizacije rada o uporabi bijelog olova i olovnih sulfata u bojanju, države članice mogu na svojem teritoriju dopustiti uporabu tvari ili smjese za restauriranje i održavanje umjetničkih djela i povijesnih zgrada i njihove unutrašnjosti.

17.

Olovni sulfati

(a)

PbSO4

CAS br. 7446-14-2

EZ br. 231-198-9

(b)

Pbx SO4

CAS br. 15739-80-7

EZ br. 239-831-0

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako je tvar ili smjesa namijenjena za uporabu kao boja.

Međutim, u skladu s odredbama Konvencije br. 13 Međunarodne organizacije rada o uporabi bijelog olova i olovnih sulfata u bojanju, države članice mogu na svojem teritoriju dopustiti uporabu tvari ili smjese za restauriranje i održavanje umjetničkih djela i povijesnih zgrada i njihove unutrašnjosti.

18.

Živini spojevi

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvar ili u smjesi ako je tvar ili smjesa namijenjena za sljedeće uporabe:

(a)

za sprečavanje obrastanja mikroorganizmima, biljkama ili životinjama:

trupova brodova,

kaveza, plutača, mreža i drugih uređaja i opreme koja se koristi u uzgoju riba i školjaka,

svih potpuno ili djelomično uronjenih uređaja i opreme;

(b)

za zaštitu drveta;

(c)

za impregnaciju grubih industrijskih tkanina i pređe namijenjene za uporabu u njihovoj proizvodnji;

(d)

u obradi industrijskih voda, neovisno o njihovoj uporabi.

18. a

Živa

CAS br. 7439-97-6

EZ br. 231-106-7

1.

Ne smije se stavljati na tržište:

(a)

u toplomjerima;

(b)

u drugim mjernim uređajima namijenjenim za slobodnu prodaju (primjerice u manometrima, barometrima, sfigmomanometrima, termometrima i toplomjerima).

2.

Ograničenje iz stavka 1. ne vrijedi za mjerne uređaje koji su bili u uporabi u Zajednici prije 3. travnja 2009. Međutim, država članica može ograničiti ili zabraniti stavljanje na tržište takvih mjernih uređaja.

3.

Ograničenje iz stavka 1.(b) ne primjenjuje se na:

(a)

mjerne uređaje koji su 3. listopada 2007. stariji od 50 godina;

(b)

barometre (osim barometara obuhvaćenih točkom (a)) do 3. listopada 2007.;

4.

Do 3. listopada 2009. Komisija će preispitati dostupnost pouzdano sigurnijih tehnički izvedivih i ekonomičnih alternativa za živine sfigmomanometre i druge mjerne uređaje koji se koriste u svrhe skrbi za zdravlje i druge profesionalne i industrijske svrhe. Na temelju toga preispitivanja ili čim nove informacije o pouzdano sigurnijim alternativama za sfigmomanometre i druge mjerne uređaje koji sadrže živu postanu dostupne, Komisija će prema potrebi podnijeti zakonski prijedlog za proširenje ograničenja iz stavka 1. na sfigmomanometre i druge mjerne uređaje koji se koriste u svrhe skrbi za zdravlje i druge profesionalne i industrijske svrhe, kako bi se uporaba žive u mjernim uređajima postupno ukinula kad god je to tehnički izvedivo i ekonomično.

19.

Arsenovi spojevi

1.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako je tvar ili smjesa namijenjena za sprečavanje obrastanja mikroorganizmima, biljkama ili životinjama:

trupova brodova,

kaveza, plutača, mreža i drugih uređaja i opreme koja se koristi u uzgoju riba i školjaka,

svih potpuno ili djelomično uronjenih uređaja i opreme.

2.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako je tvar ili smjesa namijenjena za uporabu u obradi industrijskih voda, neovisno o njihovoj uporabi.

3.

Ne smiju se koristiti za konzerviranje drveta. Nadalje, tako tretirano drvo ne smije se stavljati na tržište.

4.

Odstupajući od stavka 3.:

(a)

U odnosu na tvari i smjese koje se koriste u konzerviranju drveta: smiju se koristiti samo u obliku otopina anorganskih spojeva bakra, kroma i arsena (CCA) tipa C u industrijskim postrojenjima s vakuumskom ili tlačnom impregnacijom drveta, i ako su odobrene u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive 98/8/EZ. Tako tretirano drvo ne smije se stavljati na tržište dok se zaštitno sredstvo ne fiksira.

(b)

Drvo tretirano otopinama CCA u industrijskim postrojenjima u skladu s točkom (a) može se staviti na tržište za profesionalnu i industrijsku uporabu pod uvjetom da se propiše strukturna cjelovitost drveta potrebna za sigurnost ljudi i stoke i ako nije vjerojatno da će za vrijeme radnoga vijeka šira javnost doći u dodir s takvim drvetom:

kao građevinsko drvo u javnim i poljoprivrednim zgradama, poslovnim zgradama i industrijskim pogonima,

u mostovima i mostogradnji,

kao građevinsko drvo u slatkovodnim područjima i bočatim vodama npr. gatovi i mostovi,

kao zidovi za zaštitu od buke,

kao zaštita od lavina,

u zaštitnim ogradama i branicima na javnim prometnicama,

kao stupovi ograda za stoku od otkorenog drveta četinjača,

u potpornim konstrukcijama u tlu,

kao stupovi dalekovoda i telekomunikacijski stupovi,

kao željeznički pragovi za podzemnu željeznicu.

(c)

Ne dovodeći u pitanje primjenu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, dobavljači prije stavljanja na tržište moraju osigurati da svako tretirano drvo koje se stavlja na tržište nosi oznaku: „Samo za uporabu u industrijskim pogonima i profesionalnu uporabu, sadrži arsen”. Osim toga, svo drvo koje se stavlja na tržište u paketima mora nositi natpis: „Kod rukovanja ovim drvetom nositi zaštitne rukavice. Kod rezanja i druge obrade nositi masku za zaštitu od prašine i zaštitna sredstva za oči. Otpad od ovog drveta treba zbrinuti poduzeće ovlašteno za postupanje s opasnim otpadom.”

(d)

Tretirano drvo iz točke (a) ne smije se koristiti:

u stambenim građevinama ili konstrukcijama na domaćinstvima, bez obzira na namjenu,

kod svake primjene kod koje postoji rizik učestalog dodira s kožom,

u morskoj vodi,

u poljoprivredne svrhe, osim stupova ograda za stoku i građevinskih uporaba u skladu s točkom (b),

kod svake primjene kod koje tretirano drvo može doći u dodir s međuproizvodima i gotovim proizvodima koji su namijenjeni ljudskoj i/ili životinjskoj prehrani.

5.

Drvo tretirano arsenovim spojevima koje je bilo u uporabi u Zajednici prije 30. rujna 2007. ili koje je bilo stavljeno na tržište u skladu sa stavkom 4. može ostati ugrađeno, ostati na tržištu ili se nastaviti upotrebljavati do kraja svojega radnoga vijeka.

6.

Drvo tretirano otopinama CCA tipa C koje je bilo u uporabi u Zajednici prije 30. rujna 2007. ili koje je bilo stavljeno na tržište u skladu sa stavkom 4.:

može se upotrijebiti i ponovno koristiti podložno uvjetima koji se odnose na uporabu navedenu u točkama 4.(b), (c) i (d),

može se staviti na tržište podložno uvjetima koji se odnose na uporabu navedenu u točkama 4.(b), (c) i (d).

7.

Države članice mogu dozvoliti da se drvo tretirano drugim tipovima otopina CCA koje je bilo u uporabi u Zajednici prije 30. rujna 2007.:

upotrijebi i ponovno upotrebljava podložno uvjetima koji se odnose na uporabu navedenu u točkama 4.(b), (c) i (d),

stavi na tržište podložno uvjetima koji se odnose na uporabu navedenu u točkama 4.(b), (c) i (d).

20.

Organokositrovi spojevi

1.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako tvar ili smjesa djeluje kao biocid u bojama čije komponente nisu kemijski vezane.

2.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako tvar ili smjesa djeluje kao biocid koji sprečava obrastanje mikroorganizmima, biljkama ili životinjama:

(a)

svih plovila, neovisno o dužini, koja su namijenjena za uporabu na morskim, obalnim, estuarijskim i unutarnjim plovnim putovima te na jezerima;

(b)

kaveza, plutača, mreža i drugih uređaja i opreme koji se koriste u uzgoju riba i školjaka;

(c)

svih potpuno ili djelomično uronjenih uređaja i opreme.

3.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako je tvar ili smjesa namijenjena za uporabu u obradi industrijskih voda.

21.

Di-μ-okso-di-n-butil kositrov hidroksiboran/Dibutilkositrov hidrogenborat C8H19BO3Sn (DBB)

CAS br. 75113-37-0

EZ br. 401-040-5

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti kao tvar ili u smjesama u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela i više.

Međutim, prvi stavak ne primjenjuje se na ovu tvar (DBB) ili smjese koje ju sadrže ako su one isključivo namijenjene preradi u proizvode u kojima ta tvar više neće biti prisutna u koncentraciji od 0,1 % i više.

22.

Pentaklorofenol

CAS br. 87-86-5

EZ br. 201-778-6 i njegove soli i esteri

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti

kao tvar,

kao sastojak u drugim tvarima ili u smjesama u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela i više.

23.

Kadmij

CAS br. 7440-43-9

EZ br. 231-152-8 i njegovi spojevi

U svrhu ovog unosa, oznake i poglavlja navedeni u uglatim zagradama predstavljaju oznake i poglavlja carinske i statističke nomenklature Zajedničke carinske tarife utvrđene Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1).

1.

Ne smije se koristiti za bojenje proizvoda proizvedenih od sljedećih tvari i smjesa:

(a)

polivinil-klorid (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22]

poliuretan (PUR) [3909 50]

polietilen niske gustoće (ld PE), osim polietilena niske gustoće koji se koristi za proizvodnju pigmentne disperzije (masterbatch) [3901 10]

celulozni acetat (CA) [3912 11] [3912 12]

celulozni acetat-butirat (CAB) [3912 11] [3912 12]

epoksidne smole [3907 30]

melaminformaldehidne (MF) smole [3909 20]

ureaformaldehidne (UF) smole [3909 10]

nezasićeni poliesteri (UP) [3907 91]

polietilen tetraftalat (PET) [3907 60]

polibutilen tetraftalat (PBT)

prozirni/općenamjenski polistiren [3903 11] [3903 19]

akrilonitril-metilmetakrilat (AMMA)

umreženi polietilen (VPE)

žilavi polistiren

polipropilen (PP) [3902 10]

(b)

boje [3208] [3209]

Međutim, ako boje imaju visok sadržaj cinka, rezidualna koncentracija kadmija treba biti što niža, a u svakom slučaju mora biti niža od 0,1 % masenog udjela.

U svakom slučaju, bez obzira na njihovu uporabu i predviđenu krajnju namjenu, proizvodi i komponente proizvoda proizvedeni od gore navedenih tvari i smjesa i obojeni kadmijem ne smiju se stavljati na tržište ako sadržaj kadmija (izražen kao metalni Cd) prelazi 0,01 % masenog udjela plastičnog materijala.

2.

Međutim, stavak 1. ne primjenjuje se na proizvode koji se boje iz sigurnosnih razloga.

3.

Ne smije se koristiti za stabilizaciju sljedećih smjesa ili proizvoda proizvedenih od polimera ili kopolimera vinil-klorida:

ambalažni materijali (vrećice, spremnici, boce, poklopci) [3923 29 10],

uredski i školski materijal [3926 10],

okovi za namještaj, karoserije i slično [3926 30],

odjevni predmeti i pribor za odjeću (uključujući rukavice) [3926 20],

podne i zidne obloge [3918 10],

impregnirane, premazane, prevučene i laminirane tekstilne tkanine [5903 10],

umjetna koža [4202],

gramofonske ploče,

cijevi i pripadajući pribor [3917 23],

okretna vrata,

cestovna vozila (unutarnji i vanjski dio, donji dio karoserije),

premaz čeličnih limova koji se koriste u građevinarstvu i industriji,

izolacija električnih instalacija.

U svakom slučaju, zabranjuje se stavljanje na tržište gore navedenih smjesa, proizvoda i komponenti proizvoda proizvedenih od polimera i kopolimera vinil-klorida i stabiliziranih tvarima koje sadrže kadmij ako sadržaj kadmija (izražen kao metalni Cd) prelazi 0,01 % masenog udjela polimera, bez obzira na njihovu uporabu i predviđenu krajnju namjenu.

4.

Međutim, stavak 3. ne primjenjuje se na smjese i proizvode kod kojih se stabilizatori na bazi kadmija koriste iz sigurnosnih razloga.

5.

U smislu ovog unosa, „kadmiranje” je svako oblaganje ili prevlačenje metalne površine metalnim kadmijem.

Ne smije se koristiti za kadmiranje metalnih proizvoda i komponenti proizvoda koji se koriste u sljedećim sektorima odnosno oblicima primjene:

(a)

oprema i strojevi za:

proizvodnju hrane [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11]

poljoprivredu [8419 31] [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436]

hlađenje i duboko zamrzavanje [8418]

tisak i knjigovez [8440] [8442] [8443]

(b)

oprema i strojevi za proizvodnju:

proizvoda za kućanstvo [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516]

namještaja [8465] [8466] [9401] [9402] [9403] [9404]

sanitarne opreme [7324]

uređaja za centralno grijanje i klimatizaciju [7322] [8403] [8404] [8415]

U svakom slučaju, zabranjuje se stavljanje na tržište kadmiranih proizvoda ili komponenti tih proizvoda koji se koriste u sektorima/oblicima primjene iz točke (a) i (b) gore, kao i proizvoda proizvedenih u sektorima iz točke (b), bez obzira na njihovu uporabu i krajnju namjenu.

6.

Odredbe stavka 5. također se primjenjuju na kadmirane proizvode ili komponente tih proizvoda koji se koriste u sektorima/oblicima primjene iz točke (a) i (b) dolje, kao i proizvode proizvedene u sektorima iz točke (b) dolje:

(a)

oprema i strojevi za proizvodnju:

papira i ljepenke [8419 32] [8439] [8441], tekstila i odjeće [8444] [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452]

(b)

oprema i strojevi za proizvodnju:

opreme i strojeva za manipulaciju u industriji [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431]

cestovnih i poljoprivrednih vozila [poglavlje 87.]

tračnih vozila [poglavlje 86.]

plovila [poglavlje 89.]

7.

Međutim, ograničenja iz stavaka 5. i 6. ne primjenjuju se na:

proizvode i komponente proizvoda koji se koriste u aeronautici, astronautici i rudarstvu, na otvorenom moru i nuklearnoj tehnici gdje se moraju zadovoljiti visoki zahtjevi sigurnosti kao ni na proizvode i komponente proizvoda u sigurnosnim uređajima poljoprivrednih i tračnih vozila i plovila,

električne kontakte u svim područjima uporabe, kad je to potrebno kako bi se osigurala pouzdanost koja se očekuje od uređaja na koje se ugrađuju.

24.

Monometil-tetraklorodifenil metan

Trgovački naziv: Ugilec 141

CAS br. 76253-60-6

1.

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti kao tvar ili u smjesama.

Proizvodi koji sadrže tu tvar ne smiju se stavljati na tržište.

2.

Iznimno, stavak 1. ne primjenjuje se:

(a)

na postrojenja i opremu koji su bili u uporabi 18. lipnja 1994., do njihovoga zbrinjavanja;

(b)

na održavanje postrojenja i opreme koji su u državi članici već bili u funkciji 18. lipnja 1994.

U smislu točke (a) države članice mogu radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša na svojem teritoriju zabraniti uporabu tih postrojenja i opreme prije njihovoga zbrinjavanja.

25.

Monometil-dikloro-difenil metan

Trgovački naziv: Ugilec 121

Ugilec 21

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti kao tvar ili u smjesama.

Proizvodi koji sadrže tu tvar ne smiju se stavljati na tržište.

26.

Monometil-dibromo-difenilmetan brombenzilbromotoluen, smjesa izomera

Trgovački naziv: DBBT

CAS br. 99688-47-8

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti kao tvar ili u smjesama.

Proizvodi koji sadrže tu tvar ne smiju se stavljati na tržište.

27.

Nikal

CAS br. 7440-02-0

EZ br. 231-111-4 i njegovi spojevi

1.

Ne smije se koristiti:

(a)

u mehanizmima koji se utiču u probušene uši i druge probušene dijelove ljudskog tijela, osim ako je količina nikla koja se iz njih oslobađa manja od 0,2 μg/cm2 tjedno (granica migracije);

(b)

u proizvodima koji dolaze u izravni i dugotrajni dodir s kožom kao što su:

naušnice,

ogrlice, narukvice i lanci, lančići za gležanj, prsteni,

kućišta ručnih satova, remeni i učvršćivači ručnih satova,

nitne, učvršćivači, zakovice, patentni zatvarači i metalne oznake koje se koriste na odjeći,

ako je količina nikla koja se oslobađa iz dijelova tih proizvoda koji dolaze u izravni i dugotrajni dodir s kožom veća od 0,5 μg/cm2 tjedno.

(c)

u proizvodima spomenutim u točki (b) ako su premazani premazom koji ne sadrži nikal, osim ako je taj premaz dovoljan da se osigura da količina nikla koja se oslobađa iz dijelova tih proizvoda koji dolaze u izravni i dugotrajni dodir s kožom ne prelazi 0,5 μg/cm2 tjedno u razdoblju od najmanje dvije godine uobičajene uporabe proizvoda.

2.

Proizvodi koji podliježu stavku 1. smiju se stavljati na tržište samo ako ispunjavaju zahtjeve utvrđene u tom stavku.

3.

Kao ispitne metode za dokazivanje usklađenosti proizvoda s odredbama stavaka 1. i 2. koriste se norme Europskog odbora za normizaciju (CEN).

28.

Tvari iz dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao karcinogene tvari kategorije 1A ili 1B (Tablica 3.1.) ili kao karcinogene tvari kategorije 1. ili 2. (Tablica 3.2.) koje su navedene kao:

karcinogene tvari kategorije 1A (Tablica 3.1.)/karcinogene tvari kategorije 1. (Tablica 3.2.) navedene u Dodatku 1.

karcinogene tvari kategorije 1B (Tablica 3.1.)/karcinogene tvari kategorije 2. (Tablica 3.2.) navedene u Dodatku 2.

29.

Tvari iz dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao tvari s mutagenim učinkom na stanice bakterija kategorije 1A ili 1B (Tablica 3.1.) ili kao mutagene tvari kategorije 1. ili 2. (Tablica 3.2.) koje su navedene kao:

mutagene tvari kategorije 1A (Tablica 3.1.)/mutagene tvari kategorije 1. (Tablica 3.2.) navedene u Dodatku 3.

mutagene tvari kategorije 1B (Tablica 3.1.)/mutagene tvari kategorije 2. (Tablica 3.2.) navedene u Dodatku 4.

30.

Tvari iz dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstane kao reproduktivno toksične tvari kategorije 1A ili 1B (Tablica 3.1.) ili kao reproduktivno toksične tvari kategorije 1. ili 2. (Tablica 3.2.) koje su navedene kao:

reproduktivno toksične tvari kategorije 1A sa štetnim učincima na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj (Tablica 3.1.) ili reproduktivno toksične tvari kategorije 1. označene znakom upozorenja R60: (Može smanjiti plodnost) ili R61 (Može štetno djelovati na plod) (Tablica 3.2.) navedene u Dodatku 5.

reproduktivno toksične tvari kategorije 1B sa štetnim učincima na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj (Tablica 3.1.) ili reproduktivno toksične tvari kategorije 2. označene znakom upozorenja R60: (Može smanjiti plodnost) ili R61 (Može štetno djelovati na plod) (Tablica 3.2.) navedene u Dodatku 6.

Ne dovodeći u pitanje ostale dijelove ovog Priloga, za unose od 28. do 30. vrijedi:

1.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti

kao tvari,

kao sastavni dijelovi drugih tvari, ili

u smjesama,

za slobodnu prodaju kad je njihova pojedinačna koncentracija u tvari ili u smjesi jednaka ili veća od:

relevantne konkretno određene granične koncentracije navedene u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008, ili

relevantne koncentracije navedene u Direktivi 1999/45/EZ.

Ne dovodeći u pitanje provedbu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, prije stavljanja na tržište dobavljači moraju osigurati da je na vidnom mjestu na ambalaži ovakvih tvari i smjesa istaknut sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv:

„Samo za profesionalne korisnike”.

2.

Iznimno, stavak 1. ne primjenjuje se na:

(a)

medicinske ili veterinarske proizvode kako su definirani u Direktivi 2001/82/EZ i Direktivi 2001/83/EZ;

(b)

kozmetičke proizvode kako su definirani u Direktivi 76/768/EEZ;

(c)

sljedeća goriva i naftne proizvode:

motorna goriva obuhvaćena Direktivom 98/70/EZ,

proizvode mineralnih ulja namijenjene uporabi kao gorivo u pokretnim i stacionarnim uređajima s izgaranjem,

goriva koja se prodaju u zatvorenim sustavima (npr. boce s tekućim plinom);

(d)

umjetničke boje obuhvaćene Direktivom 1999/45/EZ.

31.

(a)

Kreozot; ulje za impregnaciju

CAS br. 8001-58-9

EZ br. 232-287-5

(b)

Kreozotno ulje; ulje za impregnaciju

CAS br. 61789-28-4

EZ br. 263-047-8

(c)

Destilati (ugljeni katran), naftalenska ulja; naftalensko ulje

CAS br. 84650-04-4

EZ br. 283-484-8

(d)

Kreozotno ulje, acenaftenska frakcija; ulje za impregnaciju

CAS br. 90640-84-9

EZ br. 283-484-8 EZ br. 292-605-3

(e)

Destilati (ugljeni katran), gornji; teško antracensko ulje

CAS br. 65996-91-0

EZ br. 266-026-1

(f)

Antracensko ulje

CAS br. 90640-80-5

EZ br. 292-602-7

(g)

Katranske kiseline, ugljen, sirova nafta; sirovi fenoli

CAS br. 65996-85-2

EZ br. 266-019-3

(h)

Kreozot, drvo

CAS br. 8021-39-4

EZ br. 232-419-1

(i)

Ostaci ekstrakcije (ugljen), niskotemp. ugljeni katran alkalni

CAS br. 122384-78-5

EZ br. 310-191-5

1.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama ako je tvar ili smjesa namijenjena tretiranju drveta. Nadalje, ovako tretirano drvo ne smije se stavljati na tržište.

2.

Odstupajući od stavka 1.:

(a)

Tvari i smjese mogu se koristiti za tretiranje drveta u industrijskim postrojenjima ili ih mogu koristiti profesionalni korisnici obuhvaćeni zakonodavstvom Zajednice o zaštiti radnika za ponovno tretiranje na licu mjesta, ali samo ako sadrže:

i.

benzo[a]piren u koncentraciji ispod 50 mg/kg (0,005 % masenog udjela), i

ii.

fenole koji se mogu ekstrahirati vodom u koncentraciji ispod 3 % masenog udjela.

Ovakve tvari i smjese koji se koriste za tretiranje drveta u industrijskim postrojenjima odnosno koje koriste profesionalni korisnici:

mogu se stavljati na tržište samo u pakiranjima zapremine od 20 litara ili više,

ne smiju se prodavati potrošačima.

Ne dovodeći u pitanje primjenu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, prije stavljanja na tržište dobavljači moraju osigurati da je na vidnom mjestu na ambalaži ovakvih tvari i smjesa istaknut sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv:

„Samo za uporabu u industrijskim postrojenjima i profesionalnu uporabu”.

(b)

Drvo koje se tretira u industrijskim postrojenjima odnosno koje tretiraju profesionalni korisnici u skladu s podstavkom (a) i koje se prvi put stavlja na tržište ili ponovno tretira na licu mjesta smije se koristiti samo za profesionalnu i industrijsku uporabu, npr. na željezničkim prugama, u prijenosu električne energije i telekomunikacijama, za ograde, u poljoprivredi (npr. potpornji za drveće), u lukama i na vodnim putovima.

(c)

Zabrana stavljanja na tržište iz stavka 1. ne primjenjuje se na drvo tretirano tvarima navedenim u unosu 31.(a) do i. prije 31. prosinca 2002. koje se stavlja na tržište kao rabljeni proizvod radi ponovne uporabe.

3.

Obrađeno drvo iz stavka 2. točaka (b) i (c) ne smije se koristiti:

u unutrašnjosti zgrada, bez obzira na njihovu namjenu,

u igračkama,

na igralištima,

u parkovima, vrtovima i vanjskim objektima za rekreaciju i slobodno vrijeme ako postoji rizik učestalog dodira s kožom,

za proizvodnju vrtnog namještaja, npr. vrtni stolovi,

za proizvodnju i uporabu te bilo kakvu ponovnu obradu:

posuda za uzgoj biljaka,

ambalaže koja može doći u dodir sa sirovinama, međuproizvodima i proizvodima namijenjenima ljudskoj i/ili životinjskoj prehrani,

drugih materijala koji mogu onečistiti gore spomenute proizvode.

32.

Kloroform

CAS br. 67-66-3

EZ br. 200-663-8

34.

1,1,2-trikloroetan

CAS br. 79-00-5

EZ br. 201-166-9

35.

1,1,2,2-tetrakloroetan

CAS br. 79-34-5

EZ br. 201-197-8

36.

1,1,1,2-tetrakloroetan

CAS br. 630-20-6

37.

Pentakloroetan

CAS br. 76-01-7

EZ br. 200-925-1

38.

1,1-dikloroeten

CAS br. 75-35-4

EZ br. 200-864-0

Ne dovodeći u pitanje ostale dijelove ovog Priloga, za unose od 32. do 38. vrijedi sljedeće:

1.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti

kao tvari,

kao sastojci drugih tvari ili u smjesama u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više,

ako je tvar ili smjesa namijenjena za slobodnu prodaju i/ili u difuznim oblicima primjene, primjerice za čišćenje površina i čišćenje tkanina.

2.

Ne dovodeći u pitanje primjenu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, prije stavljanja na tržište dobavljač mora osigurati da je na vidnom mjestu na ambalaži ovih tvari i smjesa koje ih sadrže u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela i više istaknut sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv:

„Samo za uporabu u industrijskim postrojenjima”.

Iznimno, ova se odredba ne primjenjuje na:

(a)

lijekove ili veterinarske proizvode kako su definirani u Direktivi 2001/82/EZ i Direktivi 2001/83/EZ;

(b)

kozmetičke proizvode kako su definirani u Direktivi 76/768/EEZ.

40.

Tvari koje ispunjavaju kriterije zapaljivosti iz Direktive 67/548/EEZ i razvrstavaju se kao zapaljive, lako zapaljive i vrlo lako zapaljive, bez obzira na to jesu li navedene u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 ili nisu.

1.

Ne smiju se koristiti kao tvari ili kao smjese u aerosolnim raspršivačima koji su namijenjeni za slobodnu prodaju u zabavne i dekorativne svrhe, kao što su:

metalni sjaj koji je uglavnom predviđen za ukrašavanje,

umjetni snijeg i mraz,

jastuci koji ispuštaju nepristojne zvukove,

smiješne aerosol-trake,

imitacija izmeta,

puhalice za zabave,

ukrasne pahuljice i pjene,

umjetna paučina,

smrdljive bombe.

2.

Ne dovodeći u pitanje primjenu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari, prije stavljanja na tržište dobavljač mora osigurati da je na vidnom mjestu na ambalaži gore navedenih aerosolnih raspršivača istaknut sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv:

„Samo za profesionalne korisnike”.

3.

Iznimno, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na aerosolne raspršivače iz članka 8. točke (1.a) Direktive Vijeća 75/324/EEZ (2).

4.

Aerosolni raspršivači iz stavaka 1. i 2. smiju se stavljati na tržište samo ako udovoljavaju navedenim zahtjevima.

41.

Heksakloroetan

CAS br. 67-72-1

EZ br. 200-666-4

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti kao tvar ili u smjesama ako je tvar ili smjesa namijenjena proizvodnji ili preradi obojenih metala.

42.

Alkani C10-C13, kloro- (kratkolančani klorirani parafini) (SCCP)

EZ br. 287-476-5

CAS br. 85535-84-8

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili sastojci drugih tvari ili u smjesama u koncentracijama iznad 1 % masenog udjela ako je tvar ili smjesa namijenjena za:

obradu metala,

mašćenje kože.

43.

Azo bojila i azo boje

1.

Azo boje koje reduktivnim cijepanjem jedne ili više azo skupina mogu otpustiti jedan ili više aromatskih amina iz Dodatka 8. u koncentracijama u granici detekcije tj. iznad 30 mg/kg (0,003 % masenog udjela) u proizvodima ili u njihovim bojenim dijelovima, u skladu s ispitnim metodama iz Dodatka 10., ne smiju se koristiti u tekstilnim i kožnim proizvodima koji mogu doći u izravni i dugotrajni dodir s ljudskom kožom ili usnom šupljinom, kao što su:

odjeća, posteljina, ručnici, umeci za kosu, vlasulje, šeširi, pelene i ostali sanitarni predmeti, vreće za spavanje,

obuća, rukavice, remeni za ručne satove, ručne torbe, novčanici/lisnice, aktovke, presvlake za stolice, torbice koje se nose oko vrata,

tekstilne i kožne igračke i igračke s tekstilnom i kožnom odjećom,

pređa i tkanine namijenjene krajnjim potrošačima.

2.

Nadalje, tekstilni i kožni proizvodi iz stavka 1. smiju se stavljati na tržište samo ako udovoljavaju zahtjevima toga stavka.

3.

Azo boje iz Dodatka 9. „Popis azo boja” ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti za bojenje tekstilnih i kožnih proizvoda kao tvari ili u smjesama u koncentracijama iznad 0,1 % masenog udjela ako je tvar ili smjesa namijenjena bojanju tekstilnih ili kožnih proizvoda.

44.

Difenileter, pentabromo derivat

C12H5Br5O

1.

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti

kao tvar,

u smjesama u koncentracijama iznad 0,1 % masenog udjela.

2.

Proizvodi se ne smiju stavljati na tržište ako oni sami ili njihovi dijelovi obrađeni zaštitnim sredstvom protiv gorenja sadrže tu tvar u koncentracijama iznad 0,1 % masenog udjela.

3.

Iznimno, stavak 2. ne primjenjuje se na:

gotove proizvode koji su bili u upotrebi u Zajednici prije 15. kolovoza 2004.,

električnu i elektroničku opremu u smislu Direktive 2002/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3).

45.

Difenileter, oktabromo derivat

C12H2Br8O

1.

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti:

kao tvar,

kao sastojak drugih tvari ili u smjesama u koncentracijama iznad 0,1 % masenog udjela.

2.

Proizvodi se ne smiju stavljati na tržište ako oni sami ili njihovi dijelovi obrađeni zaštitnim sredstvom protiv gorenja sadrže tu tvar u koncentracijama iznad 0,1 % masenog udjela.

3.

Iznimno, stavak 2. ne primjenjuje se na:

proizvode koji su bili u uporabi u Zajednici prije 15. kolovoza 2004.,

električnu i elektroničku opremu u smislu Direktive 2002/95/EZ.

46.

(a)

Nonilfenol

C6H4(OH)C9H19

CAS br. 25154-52-3

EZ br. 246-672-0

(b)

Nonilfenol etoksilati

(C2H4O)nC15H24O

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više u sljedeće svrhe:

(1)

čišćenje industrijskih i poslovnih objekata i ustanova osim:

kontroliranih zatvorenih sustava za kemijsko čišćenje gdje se tekućina od čišćenja reciklira ili spaljuje,

sustava za čišćenje s posebnom obradom gdje se tekućina od čišćenja reciklira ili spaljuje;

(2)

čišćenje u kućanstvima;

(3)

prerada tekstila i kože osim:

prerade bez ispuštanja u otpadne vode,

sustava s posebnom obradom u kojima se organska frakcija u potpunosti uklanja iz tehnološke vode prije biološke obrade otpadne vode (odmašćivanje ovčje kože);

(4)

emulgator u kupeljima za vime;

(5)

obrada metala osim;

uporaba u kontroliranim zatvorenim sustavima gdje se tekućina od čišćenja reciklira ili spaljuje;

(6)

proizvodnja vlaknine i papira;

(7)

kozmetički proizvodi;

(8)

ostali proizvodi za osobnu njegu osim:

spermicida;

(9)

pomoćni sastojci u pesticidima i biocidima. Međutim, ovo ograničenje nema utjecaja na nacionalne dozvole za pesticide i biocidne proizvode koji sadrže nonilfenol etoksilate kao pomoćni sastojak izdane prije 17. srpnja 2003. koje ostaju na snazi do isteka roka.

47.

Spojevi kroma(VI)

1.

Cement i smjese koji sadrže cement ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti ako u hidratiziranom obliku sadržaj topljivog kroma VI u ukupnoj suhoj masi cementa iznosi više od 2 mg/kg (0,0002 %).

2.

Ako se koriste redukcijska sredstva, tada, ne dovodeći u pitanje primjenu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, prije stavljanja na tržište dobavljač mora osigurati da su na vidnom mjestu na ambalaži cementa ili smjesa koje sadrže cement istaknuti čitki i neizbrisivi podaci o datumu pakiranja kao i o uvjetima skladištenja i vremenu skladištenja u kojemu aktivnost redukcijskog sredstva ostaje održana i u kojemu se sadržaj topljivog kroma VI zadržava ispod granične vrijednosti navedene u stavku 1.

3.

Iznimno, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na stavljanje na tržište za uporabu u kontroliranim zatvorenim i potpuno automatiziranim postupcima ni na takvu uporabu ako se cementom i smjesama koje sadrže cement rukuje isključivo strojno i ne postoji mogućnost dodira s kožom.

48.

Toluen

CAS br. 108-88-3

EZ 203-625-9

Ne smije se stavljati na tržište niti koristiti kao tvar ili u smjesama u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više ako se tvar ili smjesa koristi u ljepilima i bojama u spreju namijenjenima slobodnoj prodaji.

49.

Triklorobenzen

CAS br. 120-82-1

EZ br. 204-428-0

Smije se stavljati na tržište i koristiti kao tvar ili u smjesama u koncentraciji od 0,1 % masenog udjela ili više neovisno o uporabi samo:

kao međuproizvod sinteze, ili

kao procesno otapalo u zatvorenim kemijskim sustavima za reakcije kloriranja, ili

u proizvodnji 1,3,5-triamino – 2,4,6-trinitrobenzena (TATB).

50.

Policiklički aromatski ugljikovodici (PAH)

(a)

Benzo[a]piren (BaP)

CAS br. 50-32-8

(b)

Benzo[e]piren (BeP)

CAS br. 192-97-2

(c)

Benzo[a]antracen (BaA)

CAS br. 56-55-3

(d)

Krizen (CHR)

CAS br. 218-01-9

(e)

Benzo[b]fluoroanten (BbFA)

CAS br. 205-99-2

(f)

Benzo[j]fluoroanten (BjFA)

CAS br. 205-82-3

(g)

Benzo[k]fluoroanten (BkFA)

CAS br. 207-08-9

(h)

Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA)

CAS br. 53-70-3

1.

Od 1. siječnja 2010. ulja za ekstendiranje ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti u proizvodnji automobilskih guma i njihovih dijelova ako sadrže:

više od 1 mg/kg (0,0001 % masenog udjela) BaP, ili

više od 10 mg/kg (0,001 % masenog udjela) svih navedenih PAH.

Smatra se da se te granične vrijednosti poštuju ako je maseni udio ekstrakta policikličkih aromata (PCA) manji od 3 % masenog udjela, izmjereno u skladu s normom Instituta za naftu IP346:1998 (Determination of PCA in unused lubricating base oils and asphaltene free petroleum fractions – Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method), pod uvjetom da proizvođač odnosno uvoznik provjerava poštuju li se granične vrijednosti za BaP i navedene PAH te korelaciju između izmjerenih vrijednosti i ekstrakta PCA svakih šest mjeseci odnosno nakon svake veće promjene u postupku, ovisno o tome što je ranije.

2.

Nadalje, gume i gazišta za protektiranje guma proizvedeni nakon 1. siječnja 2010. ne smiju se stavljati na tržište ako sadrže ulja za ekstendiranje u količinama iznad graničnih vrijednosti navedenih u stavku 1.

Smatra se da se te granične vrijednosti poštuju ako spojevi vulkanizirane gume ne prelaze graničnu vrijednost od 0,35 % Bay protona, izmjereno i izračunano u skladu s normom ISO 21461 (Rubber vulcanised – Determination of aromaticity of oil in vulcanised rubber compounds).

3.

Iznimno, stavak 2. ne primjenjuje se na protektirane gume ako njihovo gazište ne sadrži ulja za ekstendiranje iznad graničnih vrijednosti iz stavka 1.

4.

U smislu ovog unosa „gume” znače gume za vozila obuhvaćena:

Direktivom 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavljanu okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica (4),

Direktivom 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji tipa traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica (5), i

Direktivom 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila s dva ili tri kotača i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/61/EEZ (6).

51.

Sljedeći ftalati (i drugi CAS i EZ brojevi koji se odnose na tvar):

(a)

Bis(2-etilheksil)-ftalat (DEHP)

CAS br. 117-81-7

EZ br. 204-211-0

(b)

Dibutil-ftalat (DBP)

CAS br. 84-74-2

EZ br. 201-557-4

(c)

Benzil-butil-ftalat (BBP)

CAS br. 85-68-7

EZ br. 201-622-7

1.

Ne smiju se koristiti kao tvari ili u smjesama u koncentracijama iznad 0,1 % mase plastificiranog materijala u igračkama i proizvodima za skrb o djeci.

2.

Igračke i proizvodi za skrb o djeci koji sadrže ove ftalate u koncentraciji iznad 0,1 % mase plastificiranog materijala ne smiju se stavljati na tržište.

3.

Komisija će do 16. siječnja 2010. preispitati mjere predviđene u vezi s ovim unosom u svjetlu novih znanstvenih spoznaja o ovim tvarima i njihovim zamjenama te će, ukoliko je to opravdano, mjere izmijeniti.

4.

U smislu ovog unosa „proizvodi za skrb o djeci” znači svaki proizvod čija je svrha djeci olakšati san, odmor, higijenu, hranjenje ili sisanje.

52.

Sljedeći ftalati (i drugi CAS i EZ brojevi koji se odnose na tvar):

(a)

Di-„izononil”-ftalat (DINP)

CAS br. 28553-12-0 i 68515-48-0 EZ br. 249-079-5 i 271-090-9

(b)

Di-„izodecil”-ftalat (DIDP)

CAS br. 26761-40-0 i 68515-49-1 EZ br. 247-977-1 i 271-091-4

(c)

Di-n-oktil-ftalat (DNOP)

CAS br. 117-84-0

EZ br. 204-214-7

1.

Ne smiju se koristiti kao tvari ili u smjesama u koncentracijama iznad 0,1 % mase plastificiranog materijala u igračkama i proizvodima za skrb o djeci koja djeca mogu staviti u usta.

2.

Igračke i proizvodi za skrb o djeci koji sadrže ove ftalate u koncentraciji iznad 0,1 % mase plastificiranog materijala ne smiju se stavljati na tržište.

3.

Komisija će do 16. siječnja 2010. preispitati mjere predviđene u vezi s ovim unosom u svjetlu novih znanstvenih spoznaja o ovim tvarima i njihovim zamjenama te će, ukoliko je to opravdano, mjere sukladno tome izmijeniti.

4.

U smislu ovog unosa „proizvodi za skrb o djeci” znači svaki proizvod čija je svrha djeci olakšati san, odmor, higijenu, hranjenje ili sisanje.

53.

Perfluorooktan sulfonati (PFOS) C8F17SO2X

(X= OH, metalna sol (O-M+), halid, amid i drugi derivati uključujući polimere)

1.

Ne smiju se stavljati na tržište niti koristiti kao tvari ili u smjesama u koncentracijama od 50 mg/kg (0,005 % masenog udjela) ili više.

2.

Ne smiju se stavljati na tržište u polugotovim ili gotovim proizvodima ili njihovim dijelovima ako je koncentracija PFOS-a izračunana s obzirom na masu strukturno ili mikrostrukturno različitih tvari koje sadrže PFOS jednaka ili veća od 0,1 % masenog udjela ili, za tekstilne i druge prevučene materijale, ako je količina PFOS-a jednaka ili veća od 1 μg/m2 prevučenog materijala.

3.

Iznimno, stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na sljedeće stavke, kao ni na tvari i smjese koje su potrebne u njihovoj proizvodnji.

(a)

foto-otporni i antireflektirajući premazi za postupke fotolitografije;

(b)

fotografski premazi naneseni na filmove, papir ili tiskarske ploče;

(c)

ublaživači stvaranja maglice kod tvrdog kromiranja (VI) koje se provodi u nedekorativne svrhe i ovlaživači za uporabu u reguliranim sustavima za elektro oblaganje u kojima se u okoliš ispušta minimalna količina PFOS-a zahvaljujući punoj primjeni najboljih dostupnih relevantnih metoda razvijenih u okviru Direktive 2008/1/EZ (7);

(d)

hidraulični fluidi za avijaciju.

4.

Odstupajući od stavka 1., vatrogasne pjene stavljene na tržište prije 27. prosinca 2006. mogu se koristiti do 27. lipnja 2011.

5.

Iznimno, stavak 2. ne primjenjuje se na gotove proizvode koji su bili u uporabi u Zajednici prije 27. lipnja 2008.

6.

Stavci 1. i 2. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje Uredbu (EZ) br. 648/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (8).

7.

Čim nove informacije o pojedinostima uporaba i sigurnijim alternativama za tvari ili nove tehnologije uporabe postanu dostupne, Komisija će preispitati svako od izuzeća iz stavka 3. točaka (a) do (d) kako bi:

(a)

uporabe PFOSa postepeno bile ukinute čim uporaba sigurnijih alternativa postane tehnički izvediva i ekonomična;

(b)

se izuzeće moglo nastaviti primjenjivati samo za bitne uporabe za koje ne postoje sigurne alternative i kod kojih se izvješćuje o naporima koji se ulažu za pronalaženje sigurnijih alternativa;

(c)

puštanje PFOS-a u okoliš bilo svedeno na minimum zahvaljujući primjeni najboljih dostupnih metoda.

8.

Komisija će trajno preispitivati kontinuirane aktivnosti na procjeni rizika i dostupnost sigurnijih tvari ili tehnologija koje se odnose na uporabe perfluorooktanske kiseline (PFOA) i srodnih tvari i predlagati sve potrebne mjere za smanjenje utvrđenih rizika, uključujući ograničenja u prodaji i uporabi, posebno kad postanu dostupne tehnički izvedive i ekonomične sigurnije alternative ili tehnologije.

54.

2-(2-metoksietoksi)etanol (DEGME)

CAS br. 111-77-3

EZ br. 203-906-6

Nakon 27. lipnja 2010. ne smije se stavljati na tržište za slobodnu prodaju kao sastojak boje, sredstava za skidanje boje, sredstava za čišćenje, emulzija za davanje sjaja ili sredstava za izolaciju podova u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više.

55.

2-(2-butoksietoksi)etanol (DEGBE)

CAS No 112-34-5

EZ br. 203-961-6

1.

Nakon 27. lipnja 2010. ne smije se po prvi put staviti na tržište za slobodnu prodaju kao sastojak boje, sredstava za čišćenje u aerosolnim raspršivačima u koncentracijama od 3 % masenog udjela ili više.

2.

Boje i sredstva za čišćenje u sprejevima s aerosolnim raspršivačima koji sadrže DEGBE i ne zadovoljavaju odredbe stavka 1. ne smiju se stavljati na tržište za slobodnu prodaju nakon 27. prosinca 2010.

3.

Ne dovodeći u pitanje provedbu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, prije puštanja na tržište tih boja osim boja u spreju koje sadrže DEGBE u koncentracijama od 3 % masenog udjela ili više, do 27. prosinca 2010. dobavljači moraju osiguravati da je na vidnom mjestu na ambalaži za slobodnu prodaju istaknut sljedeći natpis, koji mora biti čitak i neizbrisiv:

„Ne koristiti u opremi za raspršivanje boje”.

56.

Metilendifenil diizocijanat (MDI)

CAS No 26447-40-5

EZ No 247-714-0

1.

Poslije 27. prosinca 2010. smije se stavljati na tržište za slobodnu prodaju kao sastojak smjesa u koncentracijama od 0,1 % ili više masenog udjela MDI-a samo ako dobavljači prije stavljanja na tržište osiguraju da ambalaža:

(a)

sadrži zaštitne rukavice koje zadovoljavaju zahtjeve Direktive Vijeća 89/686/EEZ (9);

(b)

na vidnom mjestu sadrži sljedeće natpise, koji moraju biti čitki i neizbrisivi, čime se ne dovode u pitanje drugi propisi u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa:

„—

Osobe već senzibilizirane na diizocijanate mogu razviti alergijske reakcije prilikom uporabe ovog proizvoda.

Osobe koje boluju od astme, ekcema ili imaju problematičnu kožu trebaju izbjegavati kontakt s ovim proizvodom, uključujući i dodir putem kože.

U uvjetima slabe ventilacije ovaj se proizvod može koristiti samo ako se upotrebljava odgovarajući plinski filtar (npr. tipa A1 u skladu s normom EN 14387).”

2.

Iznimno, stavak 1. točka (a) ne primjenjuje se na vruće topljena ljepila.

57.

Cikloheksan

CAS br. 110-82-7

EZ br. 203-806-2

1.

Nakon 27. lipnja 2010. ne smije se po prvi put stavljati na tržište kao sastojak kontaktnih ljepila na bazi neoprena u koncentracijama od 0,1 % ili više masenog udjela u pakovanjima većim od 350 g.

2.

Kontaktna ljepila na bazi neoprena koja sadrže cikloheksan a koja ne udovoljavaju stavku 1. ne smiju se stavljati na tržište za slobodnu prodaju nakon 27. prosinca 2010.

3.

Ne dovodeći u pitanje provedbu drugih propisa Zajednice u vezi s razvrstavanjem, pakiranjem i označivanjem tvari i smjesa, prije puštanja na tržište tih kontaktnih ljepila na bazi neoprena koja sadrže cikloheksan u koncentracijama od 0,1 % masenog udjela ili više, dobavljači moraju osiguravati da su na ambalaži za slobodnu prodaju nakon 27. prosinca 2010. na vidnom mjestu istaknuti sljedeći natpisi, koji moraju biti čitki i neizbrisivi:

„—

Ovaj se proizvod ne smije koristiti u uvjetima slabe ventilacije.

Ovaj se proizvod ne smije koristiti za postavljanje podnih obloga.”.

58.

Amonijev nitrat (AN)

CAS br. 6484-52-2

EZ br. 229-347-8

1.

Nakon 27. lipnja 2010. ne smije se po prvi put stavljati na tržište kao tvar ili u smjesama koje sadrže više od 28 % masenog udjela dušika u odnosu na amonijev nitrat, za primjenu kao umjetno gnojivo za tlo, čist ili kao spoj, samo ako umjetno gnojivo zadovoljava tehničke odredbe za umjetna gnojiva s velikim sadržajem dušika utvrđene u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 2003/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (10).

2.

Nakon 27. lipnja 2010. ne smije se stavljati na tržište kao tvar ili u smjesama koje sadrže 16 % ili više masenog udjela dušika u odnosu na amonijev nitrat, samo za isporuku:

(a)

daljnjim korisnicima i distributerima, uključujući fizičke i pravne osobe koje posjeduju dozvole ili odobrenja u skladu s Direktivom Vijeća 93/15/EEZ (11);

(b)

poljoprivrednicima za primjenu u poljoprivrednoj djelatnosti bez obzira je li im to osnovno ili sporedno zanimanje, i ne nužno vezano uz veličinu površine zemljišta.

U smislu ovog podstavka:

i.

„poljoprivrednik” znači fizičku ili pravnu osobu ili skupinu fizičkih ili pravnih osoba, bez obzira na pravni status koji skupina i njezini članovi imaju u okviru nacionalnoga prava, čiji je posjed smješten na području Zajednice, kako se spominje u članku 299. Ugovora i koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću;

ii.

„poljoprivredna djelatnost” znači proizvodnju, podizanje nasada ili uzgoj poljoprivrednih proizvoda uključujući ubiranje plodova, mužnju, uzgoj životinja i držanje životinja u poljoprivredne svrhe, ili održavanje zemlje u dobrom stanju u pogledu poljoprivrede i zaštite okoliša kako se utvrđuje člankom 5. Uredbe Vijeća (EZ) br.1782/2003 (12);

(c)

fizičke ili pravne osobe koje se profesionalno bave djelatnostima kao što su hortikultura, uzgoj biljaka u staklenicima, održavanje parkova, vrtova ili sportskih terena, šuma i drugim sličnim djelatnostima.

3.

Međutim, do 1. srpnja 2014. države članice mogu, iz društveno-ekonomskih razloga, za ograničenja iz stavka 2. postaviti granicu od najviše 20 % masenog udjela dušika u odnosu na amonijev nitrat za tvari i smjese koje su stavljene na tržište na njihovom području. O tome obavješćuju Komisiju.

3.

U dodacima od 1. do 6. predgovor se mijenja i glasi:

„PREDGOVOR

Objašnjenja naziva stupaca

Tvari:

Naziv odgovara međunarodnim oznakama za kemikalije koje se za tvar koriste u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, izmjeni i stavljanju izvan snage direktiva 67/548/EEZ i 1999/45/EZ te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006.

Kad god je to moguće, tvari se označavaju IUPAC nazivima. Za tvari navedene u popisu Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances – Europski popis postojećih trgovačkih kemijskih tvari), u popisu Elincs (European List of Notified Substances – Europski popis prijavljenih tvari) ili u popisu tvari koje više nisu polimeri (NLP) (‚No-longer-polymers’) koriste se nazivi iz tih popisa. U nekim slučajevima navedeni su i drugi nazivi, primjerice uobičajeni ili opće prihvaćeni nazivi. Kad kod je to moguće, proizvodi za zaštitu bilja i biocidi označeni su svojim nazivima iz norme ISO.

Unosi za skupine tvari:

Dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadrži niz skupnih unosa. U takvim slučajevima, zahtjevi u pogledu razvrstavanja primjenjuju se na sve tvari obuhvaćene opisom.

U nekim slučajevima postoje zahtjevi u pogledu razvrstavanja za posebne tvari unutar skupnog unosa. U tim slučajevima poseban unos za tvar uključen je u dio 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća, a uz skupni unos navodi se napomena ‚osim navedenog u Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008’.

U nekim slučajevima pojedinačne tvari mogu biti obuhvaćene više nego jednim skupnim unosom. U tim slučajevima, tvar se razvrstava u svaki od dva skupna unosa. U slučajevima kad se za različito razvrstane tvari navodi ista opasnost, primjenjuje se razvrstavanje prema najstrožim kriterijima.

Indeks broj:

Indeks broj je identifikacijska oznaka dodijeljena tvari u Dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008. U Dodatku tvari su navedene u skladu s tim indeks brojem.

EZ brojevi:

EZ broj, tj. broj Einecs, Elincs ili NLP, službeni je broj tvari u Europskoj uniji. Einecs broj dobiva se iz Europskog popisa postojećih trgovačkih kemijskih tvari. Elincs broj dobiva se iz Europskog popisa prijavljenih tvari. NLP broj dobiva se iz popisa tvari koje više nisu polimeri. Te popise objavljuje Ured za službene publikacije Europskih zajednica.

EZ broj je sedmeroznamenkasti sustav tipa XXX-XXX-X koji počinje s 200-001-8 (Einecs), s 400-010-9 (Elincs) i s 500-001-0 (NLP). Taj je broj naveden u stupcu ‚EZ br.’

CAS broj:

CAS (Chemical Abstracts Service) brojevi utvrđeni su za tvari kako bi ih se lakše identificiralo.

Napomene:

Puni tekst napomena nalazi se u dijelu 1. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

U smislu ove Uredbe treba uzeti u obzir sljedeće napomene:

 

Napomena A:

Ne dovodeći u pitanje članak 17. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 1272/2008, naziv tvari mora biti naveden na deklaraciji u obliku jedne od oznaka iz dijela 3. Priloga VI. toj Uredbi.

U tom dijelu Priloga ponekad se koristi opći opis, primjerice ‚spojevi …’ ili ‚soli …’. U takvom slučaju zahtijeva se da dobavljač koji tvar stavlja na tržište na deklaraciji navede točan naziv, vodeći računa o odjeljku 1.1.1.4. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

 

Napomena C:

Neke organske tvari mogu se stavljati na tržište kao konkretni izomer ili kao smjesa nekoliko izomera.

 

Napomena D:

Neke tvari kod kojih lako dolazi do spontane polimerizacije ili razlaganja općenito se stavljaju na tržište u stabiliziranom obliku. Upravo u tom obliku navedene su i u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

Međutim, te se tvari ponekad stavljaju na tržište u nestabiliziranom obliku. U takvom slučaju, dobavljač koji takvu tvar stavlja na tržište mora navesti na deklaraciji naziv tvari iza kojega slijedi izraz ‚nestabiliziran’.

 

Napomena J:

Razvrstavanje tvari kao karcinogene ili mutagene ne primjenjuje se nužno ako se može dokazati da tvar sadrži manje od 0,1 % m/m benzena (EZ br. 200-753-7).

 

Napomena K:

Razvrstavanje tvari kao karcinogene ili mutagene ne primjenjuje se nužno ako se može dokazati da tvar sadrži manje od 0,1 % m/m 1,3-butadiena (EZ br. 203-450-8).

 

Napomena L:

Razvrstavanje tvari kao karcinogene ne primjenjuje se nužno ako se može dokazati da tvar sadrži manje od 3 % ekstrakta DMSO-a izmjereno prema metodi IP 346.

 

Napomena M:

Razvrstavanje tvari kao karcinogene ne primjenjuje se nužno ako se može dokazati da tvar sadrži manje od 0,005 % m/m benzo[a]-pirena (EZ br. 200-028-5).

 

Napomena N:

Razvrstavanje tvari kao karcinogene ne primjenjuje se nužno ako je potpuno poznat postupak rafiniranja i ako se može dokazati da tvar iz koje se proizvodi nije karcinogena.

 

Napomena P:

Razvrstavanje tvari kao karcinogene ili mutagene ne primjenjuje se nužno ako se može dokazati da tvar sadrži manje od 0,1 % m/m benzena (EZ br. 200-753-7).

 

Napomena R:

Razvrstavanje tvari kao karcinogene ne primjenjuje se nužno na vlakna promjera LWGMD (Length Weighted Geometric Mean Diameter)/izmjerene srednje vrijednosti duljine promjera, umanjene za dvije standardne greške, većeg od 6 μm.”.

4.

U stupcu „napomene” u unosima u Dodacima 1., 2., 3., 5. i 6. brišu se upute na napomene E, H i S.

5.

U Dodatku 1., naslov se mijenja i glasi: „Unos 28 – Karcinogene tvari: kategorija 1.A (Tablica 3.1.)/kategorija 1. (Tablica 3.2.)”.

6.

Dodatak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se mijenja i glasi: „Unos 28 – Karcinogene tvari: kategorija 1.B (Tablica 3.1.)/kategorija 2. (Tablica 3.2.)”;

(b)

u unosima s indeks brojevima 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 i 650-017-00-8, riječi „Prilog I. Direktive 67/548/EEZ” zamjenjuju se riječima „Prilog VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008”;

(c)

unosi s indeks brojevima: 649-062-00-6, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-0-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 6,49-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-207-00-3, 649-206-00-8, 649-208-00-9, 649-209-00-4 i 649-210-00-X brišu se

7.

U Dodatku 3., naslov se mijenja i glasi: „Unos 29. – Mutagene tvari: kategorija 1A (Tablica 3.1.)/kategorija 1. (Tablica 3.2.)”.

8.

U Dodatku 4., naslov se mijenja i glasi: „Unos 29. – Mutagene tvari: kategorija 1B (Tablica 3.1.)/kategorija 2. (Tablica 3.2.)”.

9.

U Dodatku 5., naslov se mijenja i glasi: „Unos 30. – Reproduktivno toksične tvari: kategorija 1A (Tablica 3.1.)/kategorija 1. (Tablica 3.2.)”.

10.

U Dodatku 6., naslov se mijenja i glasi: „Unos 30. – Reproduktivno toksične tvari: kategorija 1B (Tablica 3.1.)/kategorija 2. (Tablica 3.2.)”.

11.

U Dodatku 8., naslov se mijenja i glasi: „Unos 43. – Azo bojila – Popis aromatskih amina”.

12.

U Dodatku 9., naslov se mijenja i glasi: „Unos 43. – Azo bojila – Popis azo boja”.

13.

Dodatak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se mijenja i glasi: „Unos 43. – Azo bojila – Popis ispitnih metoda”;

(b)

adrese CEN-a i Cenelec-a u fusnoti zamjenjuju se sljedećim:

„CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, Belgium, tel. +32 2550 08 11, fax +32 2550 08 19 (http://www. cen.eu/cenorm/homepage.htm)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels, tel. +32 25196871, fax +32 2519 69 19 (http://www.cenelec. eu/Cenelec/Homepage.htm)”.


(1)  SL L 256, 7.9.1987., str. 42.

(2)  SL L 147, 9.6.1975., str. 40.

(3)  SL L 37, 13.2.2003., str. 19.

(4)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(5)  SL L 171, 9.7.2003., str. 1.

(6)  SL L 124, 9.5.2002., str. 1.

(7)  SL L 24, 29.1.2008., str. 8.

(8)  SL L 104, 8.4.2004., str. 1.

(9)  SL L 399, 30.12.1989., str. 18.

(10)  SL L 304, 21.11.2003., str. 1.

(11)  SL L 121, 15.5.1993., str. 20.

(12)  SL L 270. 21.10.2003., str. 1.”


Top