Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0120

Uredba Komisije (EZ) br. 120/2009 od 9. veljače 2009. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice Tekst značajan za EGP

OJ L 39, 10.2.2009, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 167 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2010; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/120/oj

05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

167


32009R0120


L 039/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.02.2009.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 120/2009

od 9. veljače 2009.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalnog osiguranja na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i članove njihovih obitelji koji se kreću unutar Zajednice

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 122.,

budući da:

(1)

Neke države članice ili njihova nadležna tijela zatražili su izmjene Priloga Uredbi (EEZ) br. 574/72.

(2)

Predložene izmjene proizlaze iz odluka koje su dotične države članice ili njihova nadležna tijela donijeli o imenovanju tijela odgovornih za osiguravanje provođenja zakonodavstva o socijalnoj sigurnosti u skladu s pravom Zajednice.

(3)

Bilateralni aranžmani za provedbu odredaba Uredbe (EEZ) br. 574/72 navedene su u Prilogu 5. toj Uredbi.

(4)

Dobiveno je jednoglasno mišljenje Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi 2. do 5. Uredbi (EEZ) br. 574/72 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2009.

Za Komisiju

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1.


PRILOG

Prilozi 2. do 5. Uredbi (EEZ) br. 574/72 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

U odjeljku „R. NIZOZEMSKA”, točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Obiteljska davanja:

Opći zakon o davanjima za djecu (Algemene Kinderbijslagwet) i uredbe kojima se uređuju doprinosi za uzdržavanje djece s tjelesnim invaliditetom koja žive kod kuće, 2000. (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG):

(a)

kad osoba koja ima pravo na davanja ima boravište u Nizozemskoj:

lokalni ured Zavoda za socijalno osiguranje (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) u okrugu u kojem ima boravište;

(b)

kad osoba koja ima pravo na davanja ima boravište izvan Nizozemske, ali njezin poslodavac ima boravište ili poslovni nastan u Nizozemskoj:

lokalni ured Zavoda za socijalno osiguranje (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) u okrugu u kojem poslodavac ima boravište ili poslovni nastan;

(c)

ostali slučajevi:

banka socijalnog osiguranja (Sociale Verzekeringsbank), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen.

Zakon o skrbi za djecu (Wet Kinderopvang) i Zakon o proračunskim sredstvima za djecu (Wet op het kindgebonden budget):

Porezni ured/služba za davanja (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.”;

(b)

u odjeljku „T. POLJSKA”, točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Nezaposlenost:

(a)

davanja u naravi:

Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa (Nacionalni fond za zdravlje, Varšava),

(b)

novčana davanja:

wojewódzkie urzędy pracy (uredi za zapošljavanje po vojvodstvima) koji imaju teritorijalnu nadležnost nad mjestom boravišta ili privremenog boravišta.”.

2.

Prilog 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

U odjeljku „R. NIZOZEMSKA”, točka 5. zamjenjuje se sljedećim:

„5.   Obiteljska davanja:

Opći zakon o davanju za djecu (Algemene Kinderbijslagwet) i uredbe kojima se uređuju doprinosi za uzdržavanje djece s tjelesnim invaliditetom koja žive kod kuće, 2000. (Regeling tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen 2000, TOG)

lokalni ured Zavoda za socijalno osiguranje (Districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank) u okrugu u kojem član obitelji ima boravište;

Zakon o skrbi za djecu (Wet Kinderopvang) i Zakon o proračunskim sredstvima za djecu (Wet op het kindgebonden budget):

Porezni ured/služba za davanja (Belastingdienst/Toeslagen), Utrecht.”;

(b)

odjeljak „T. POLJSKA” mijenja se kako slijedi:

i.

točka 2. podtočka (g) zamjenjuje se sljedećim:

„(g)

za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja isključivo u inozemstvu:

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Łódź – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Španjolskoj, Portugalu, Italiji, Grčkoj, Cipru ili Malti;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Nowyju Sączu – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj, Sloveniji ili Švicarskoj;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Opoleu – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Njemačkoj;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – podružnica u Szczecinu – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Danskoj, Finskoj, Švedskoj, Litvi, Latviji ili Estoniji;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Zavod za socijalno osiguranje – ZUS) – I Oddział w Warszawie – Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (I. podružnica u Varšavi – Središnji ured za međunarodne sporazume) – za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja u inozemstvu, uključujući razdoblja nedavno navršena u Belgiji, Francuskoj, Nizozemskoj, Luksemburgu, Irskoj ili Ujedinjenoj Kraljevini.”;

ii.

točka 3. podtočka (b) ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

invalidnost ili smrt glavnog hranitelja:

za osobe koje su nedavno bile zaposlene ili su bile samozaposlene (isključujući samozaposlene poljoprivrednike):

službe Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedene u točki 2. podtočki (a),

za osobe koje su nedavno bile samozaposleni poljoprivrednici:

službe Fonda za socijalno osiguranje poljoprivrednika (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego) navedene u točki 2. podtočki (b),

za profesionalne vojnike i pripadnike navedene u točki 2. podtočki (c), u slučaju razdoblja službe u Poljskoj, ako je zadnje razdoblje bilo razdoblje vojne službe ili službe u jednoj od formacija spomenutih u točki 2. podtočki (c), i razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (Ured za vojne mirovine u Varšavi), ako je to nadležna ustanova koja je spomenuta u trećoj alineji Priloga 2. točki 3. podtočki (b) ii.,

za pripadnike zatvorske čuvarske službe, u slučaju razdoblja službe u Poljskoj, ako je posljednje razdoblje bilo razdoblje spomenute službe, i razdoblja osiguranja u inozemstvu:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (Mirovinski ured zatvorske službe u Varšavi), ako je to nadležna ustanova koja je spomenuta u petoj alineji Priloga 2. točke 3. podtočke (b) ii.,

za suce i tužitelje:

specijalizirana tijela Ministarstva pravosuđa,

za osobe koje su navršile razdoblja osiguranja isključivo u inozemstvu:

službe Zavoda za socijalno osiguranje (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) navedene u točki 2. podtočki (g).”.

3.

Prilog 4. mijenja se kako slijedi:

(a)

u odjeljku „G. GRČKA”, dodaje se nova točka 5. kako slijedi:

„5.   Za poljoprivrednike:

Organizacija za osiguranje poljoprivrednika (OGA), Atena (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων, Αθήνα).”;

(b)

u odjeljku „R. NIZOZEMSKA” dodaje se nova točka 3. kako slijedi:

„3.   Naplata doprinosa za nacionalno osiguranje i osiguranje zaposlenika:

Porezni ured/služba za davanja/FIOD-ECD International, Amsterdam (De Belastingdienst/FIOD-ECD International, Amsterdam).”.

4.

Prilog 5. mijenja se kako slijedi:

(a)

Odjeljak „283. LUKSEMBURG – FINSKA” zamjenjuje se sljedećim:

„283.

LUKSEMBURG – FINSKA

Nema konvencije”

(b)

Odjeljak „323. AUSTRIJA – UJEDINJENA KRALJEVINA” zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

Članak 18. stavci 1. i 2. Konvencije od 10. studenoga 1980. za provedbu Konvencije o socijalnom osiguranju od 22. srpnja 1980. kako je izmijenjena Dopunskim konvencijama br. 1 od 26. ožujka 1986. i br. 2 od 4. lipnja 1993. u pogledu osoba koje ne mogu zahtijevati tretman u skladu s poglavljem 1. glavom III. Uredbe.

(b)

(c)

Sporazum od 30. studenoga 1994. o nadoknadi troškova za davanja socijalnog osiguranja.”


Top