Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0070

Uredba Komisije (EZ) br. 70/2009 od 23. siječnja 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) Tekst značajan za EGP

OJ L 21, 24.1.2009, p. 16–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 289 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/70/oj

13/Sv. 58

HR

Službeni list Europske unije

289


32009R0070


L 021/16

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 70/2009

od 23. siječnja 2009.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI)

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su postojali 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je u svibnju 2008. Poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, dalje u tekstu „Poboljšanja”, u okviru svog godišnjeg postupka poboljšavanja čiji je cilj pojednostavljenje i pojašnjenje međunarodnih računovodstvenih standarda. Ta Poboljšanja uključuju 35 izmjena postojećih međunarodnih računovodstvenih standarda koje su podijeljene na dva dijela. U dijelu I. navode se izmjene koje imaju za posljedicu računovodstvene promjene za potrebe prezentiranja, priznavanja ili mjerenja a u dijelu II. navode se terminološke izmjene ili izmjene uredničke prirode.

(3)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka (TEG) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) potvrđuje da Poboljšanja ispunjavaju tehničke kriterije za njihovo usvajanje određene u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Savjetodavne skupine za preispitivanje računovodstvenih standarda koja Komisiju savjetuje o objektivnosti i neutralnosti mišljenja Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) (3), Savjetodavna skupina za preispitivanje računovodstvenih standarda razmotrila je mišljenje EFRAG-a o prihvaćanju i savjetovala Komisiji da je mišljenje uravnoteženo i objektivno.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere iz ove Uredbe u skladu su s mišljenjem Odbora za računovodstvenu regulativu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1126/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 5 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

2.

Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 1, MRS 8, MRS 10, MRS 16, MRS 19, MRS 20, MRS 23, MRS 27, MRS 28, MRS 29, MRS 31, MRS 34, MRS 36, MRS 38, MRS 39, MRS 40; MRS 41 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

3.

MSFI 1 mijenja se u skladu s izmjenama MSFI-ja 5 u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

4.

MRS 7 mijenja se u skladu s izmjenama MRS-a 16 u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

5.

MSFI 7 i MRS 32 mijenjaju se u skladu s izmjenama MRS-a 28 i MRS-a 31 u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

6.

MRS 16 mijenja se u skladu s izmjenama MRS-a 40 u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

7.

MRS 41 mijenja se u skladu s izmjenama MRS-a 20 u skladu s Prilogom ovoj Uredbi;

8.

MSFI 5, MRS 2 i MRS 36 mijenjaju se u skladu s izmjenama MRS-a 41 u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Sva društva dužna su primjenjivati izmjene standarda iz točke 2. i točaka od 4. do 8. članka 1. najkasnije od početka svoje prve financijske godine nakon 31. prosinca 2008.

Sva društva dužna su primjenjivati izmjene standarda iz točke 1. i točke 3. članka 1. najkasnije od početka svoje prve financijske godine nakon 30. lipnja 2009.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2009.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

 

Poboljšanja Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Umnožavanje je dozvoljeno unutar Europskog gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje za osobne potrebe ili drugih primjerenih korištenja. Daljnje informacije mogu se dobiti od IASB-a na stranici www.iasb.org.

POBOLJŠANJA MSFI-ja

DIO I.

Izmjene Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 5

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

Dodaju se točke 8.A, 36.A i 44.C.

KLASIFIKACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE (ILI GRUPE ZA OTUĐENJE) KAO NAMIJENJENE PRODAJI

8.A

Subjekt koji se obvezao na plan prodaje koji uključuje gubitak kontrole nad ovisnim subjektom, dužan je svu imovinu i sve obveze tog ovisnog subjekta klasificirati kao namijenjene prodaji ako su ispunjeni kriteriji iz točaka 6.-8., bez obzira da li će nakon prodaje zadržati manjinski interes u tom ovisnom subjektu.

Prezentiranje prestanka poslovanja

36.A

Subjekt koji se obvezao na plan prodaje koji uključuje gubitak kontrole nad ovisnim subjektom, dužan je objaviti informacije iz točaka 33.-36. kada je ovisni subjekt grupa za otuđenje koji udovoljava definiciji prestanka poslovanja u skladu s točkom 32.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

44.C

Točke 8.A i 36.A dodani su kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan te izmjene primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Međutim, subjekt ne smije primijeniti izmjene na godišnja razdoblja koja započinju prije 1. srpnja 2009. ako ne primijeni i MRS 27 (s izmjenama iz svibnja 2008.). Ako subjekt primijeni izmjene prije 1. srpnja 2009., dužan je tu činjenicu objaviti. Subjekt je dužan izmjene primijeniti prospektivno od datuma prve primjene MSFI-ja 5, uz primjenu prijelaznih odredaba iz točke 45. MRS-a 27 (s izmjenama iz svibnja 2008.).

Dodatak Izmjenama MSFI-ja 5

Izmjene MSFI-ja 1

Subjekti su dužni primijeniti ove izmjene MSFI-ja prilikom primjene povezanih izmjena MSFI-ja 5.

MSFI 1    Prva primjena Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

Točka 34.C (c) mijenja se i dodaje se točka 47.L.

PRIZNAVANJE I MJERENJE

Izuzeća od retroaktivne primjene drugih MSFI-ja

Manjinski interesi

34.C

Subjekt koji prvi put primjenjuje MSFI-je dužan je prospektivno primijeniti sljedeće zahtjeve iz MRS-a 27 Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji (s izmjenama iz 2008.) od datuma prelaska na MSFI-je:

(a)

(c)

zahtjeve iz točaka 34.-37. koji se odnose na gubitak kontrole u ovisnom subjektu te povezane zahtjeve iz točke 8.A MSFI-ja 5.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

47.L

Točka 34.C je izmijenjen kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan te izmjene primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. srpnja 2009. Ako subjekt primjeni MRS 27 (izmijenjen 2008.) na neko ranije razdoblje, izmjene se primjenjuju na to ranije razdoblje.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 1

Prezentiranje financijskih izvještaja (revidirano 2007.)

Mijenjaju se točke 68. i 71. Dodaje se točka 139.C.

Izvještaj o financijskom položaju

Kratkotrajna imovina

68.

Poslovni ciklus subjekta jest vrijeme između nabave imovine radi obrade i njezine realizacije u novac ili novčane ekvivalente. Kada redoviti poslovni ciklus subjekta nije jasno prepoznatljiv, njegovo pretpostavljeno trajanje je dvanaest mjeseci. Kratkotrajna imovina uključuje imovinu (kao što su zalihe i potraživanja od kupaca) koja se prodaje, troši ili realizira u sklopu redovitog poslovnog ciklusa, čak i ako se očekuje da se neće realizirati unutar dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja. Kratkotrajna imovina također uključuje imovinu koja je prvenstveno namijenjena prodaji (npr. financijska imovina unutar te kategorije se klasificira u imovinu koja je namijenjena prodaji u skladu s MRS-om 39) i kratkotrajni dio dugotrajne financijske imovine.

Kratkoročne obveze

71.

Ostale kratkoročne obveze ne podmiruju se u sklopu redovitog poslovnog ciklusa, ali njihovo podmirenje dospijeva unutar dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja ili su prvenstveno namijenjene prodaji. Primjeri su financijske obveze klasificirane u skladu s MRS-om 39 kao one koje su namijenjene prodaji, prekoračenja po bankovnom računu, kratkoročni dio dugoročnih financijskih obveza, obveze za dividende, obveze za porez na dobit te neposlovne obveze. Financijske obveze kojima je osigurano financiranje na dugoročnoj osnovi (tj. koje nisu dio obrtnog kapitala korištenog u redovitom ciklusu poslovanja subjekta) i koje ne dospijevaju za podmirenje unutar dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja su dugoročne obveze, na koje se primjenjuju točke 74. i 75.

PRIJELAZNO RAZDOBLJE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

139.C

Točke 68. i 71. izmijenjene su kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan primijeniti te izmjene na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt te izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 16

Nekretnine, postrojenja i oprema

Mijenjaju se točke 6. i 69. Dodaju se točke 68.A i 81.D.

DEFINICIJE

6.

Sljedeći izrazi koji se koriste u ovom Standardu imaju navedeno značenje:

Nadoknadivi iznos je viši iznos pri usporedbi fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje imovine i njezine vrijednosti u uporabi.

PRESTANAK PRIZNAVANJA (ISKNJIŽAVANJE)

68.A

Međutim, subjekt koji u svom redovnom poslovanju uobičajeno prodaje nekretnine, postrojenja i opremu koje drži radi davanja u najam drugima, dužan je tu imovinu preknjižiti na zalihe po njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti kada prestaju biti predmet najma i postanu imovina koja je namijenjena prodaji. Prihodi ostvareni prodajom te imovine se priznaju kao prihod u skladu s MRS-om 18 Prihodi. MSFI 5 se ne primjenjuje kada se imovina koja je namijenjena prodaji u sklopu redovnog poslovanja prenosi u zalihe.

69.

Otuđenje predmeta nekretnina, postrojenja i opreme može se odvijati na razne načine (npr. prodajom, financijskim najmom ili donacijom). Pri utvrđivanju datuma otuđenja, subjekt je dužan primijeniti kriterije priznavanja prihoda od prodaje iz MRS-a 18. Na otuđenje u sklopu transakcije prodaje i povratnog najma primjenjuje se MRS 17.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

81.D

6. i 69. izmijenjen su, a 68.A. dodan je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan te izmjene primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, objavljuje tu činjenicu i istodobno primjenjuje povezane izmjene MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima.

Dodatak Izmjenama MRS-a 16

Izmjene MRS-a 7

Subjekti su dužni primijeniti ove izmjene MRS-a 7 prilikom primjene povezanih izmjena MRS-a 16.

MRS 7   Izvještaj o novčanim tokovima

Točka 14. mijenja se. Dodaje se točka 55.

14.

Novčani tokovi …

Neke transakcije, kao što je prodaja postrojenja, mogu stvoriti dobitak ili gubitak koji se uključuje u priznate dobitke ili gubitke. Novčani tokovi koji se odnose na takve transakcije jesu novčani tokovi od investicijskih aktivnosti. Međutim, novčane isplate za izradu ili nabavku imovine namijenjene davanju u zakup trećima i kasnijoj prodaji kako je opisano u točki 68.A MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema su novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti. Novčani primici s naslova zakupa i kasnije prodaje takve imovine također su novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

55.

Točka 14. izmijenjena je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan tu izmjenu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni tu izmjenu na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti i primijeniti točku 68.A MRS-a 16.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 19

Primanja zaposlenih

Mijenjaju se točke 7., 8.(b), 32.B, 97., 98., 111. i 160. Dodaju se točke 111.A i 159.D.

DEFINICIJE

7.

Kratkoročna primanja zaposlenih jesu primanja zaposlenih (osim otpremnina) koja dospijevaju unutar dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojem zaposleni pružaju s tim povezane usluge.

Ostala dugoročna primanja zaposlenih jesu primanja zaposlenih (osim primanja poslije prestanka zaposlenja i otpremnina) koja ne dospijevaju unutar dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojem su zaposlenici pružali s tim povezane usluge.

Povrat od imovine plana jesu kamate, dividende i drugi prihodi koji proizlaze iz imovine plana, zajedno s realiziranim i nerealiziranim dobicima i gubicima od imovine plana, umanjeno za troškove upravljanja planom (osim onih koji su uključeni u aktuarske pretpostavke korištene pri mjerenju obveze za definirana primanja) kao i umanjeno za poreznu obvezu samoga plana.

Trošak minulog rada je promjena sadašnje vrijednosti obveza za definirana primanja za usluge zaposlenih u ranijim razdobljima, koja je proizašla u tekućem razdoblju zbog uvođenja ili promjena primanja poslije prestanka zaposlenja ili drugih dugoročnih primanja zaposlenih. Trošak minulog rada može biti pozitivan (kada se primanja uvode ili mijenjaju tako da se sadašnja vrijednost obveze za definirana primanja povećava) ili negativan (kada se postojeća primanja mijenjaju tako da se sadašnja vrijednost obveze za definirana primanja smanjuje).

KRATKOROČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH

8.

Kratkoročna primanja zaposlenih uključuju stavke kao što su:

(b)

naknade za kratkoročna odsustva (kao što su plaćeni godišnji odmor i bolovanje) kada naknada za odsustva dospijeva u okviru dvanaest mjeseci od kraja razdoblja u kojem zaposleni pružaju s njima povezane svoje usluge;

PRIMANJA NAKON PRESTANKA ZAPOSLENJA: RAZLIKA IZMEĐU PLANOVA DEFINIRANIH DOPRINOSA I PLANOVA DEFINIRANIH PRIMANJA

Planovi više poslodavaca

32.B

MRS 37 Rezerviranja, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina nalaže subjektu da objavi informacije o nekim nepredviđenim obvezama. U kontekstu plana više poslodavaca, nepredviđena obveza može nastati iz primjerice:

(a)

PRIMANJA NAKON PRESTANKA ZAPOSLENJA: PLANOVI DEFINIRANIH PRIMANJA

Trošak minulog rada

97.

Trošak minulog rada nastaje kada subjekt uvodi plan definiranih primanja kojima se primanja vezuju za minuli rad ili mijenja plativa primanja za minuli rad prema postojećem planu definiranih primanja. Takve su promjene kao povrat za usluge zaposlenog tijekom određenog razdoblja sve dok ne budu stečeni uvjeti za odnosna primanja. Prema tomu, subjekt troškove minulog rada priznaje za vrijeme tog razdoblja neovisno o činjenici da se taj trošak odnosi na usluge zaposlenog u ranijim razdobljima. Subjekt vrednuje trošak minulog rada kao promjenu obveze koja proizlazi iz izmjene (vidjeti točku 64.). Negativni trošak minulog rada nastaje kada subjekt mijenja primanja koja se vezuju za minuli rad tako da se smanjuje sadašnja vrijednost obveze iz plana definiranih primanja.

98.

Trošak minulog rada isključuje:

(a)

učinak razlika između stvarnih i prethodno pretpostavljenih povećanja plaća u vezi obveze isplate primanja za rad u prijašnjim godinama (ne postoji trošak minulog rada jer aktuarske pretpostavke omogućuju projicirane plaće);

(b)

precijenjene ili podcijenjene procjene diskrecijskog povećanja mirovina kada subjekt ima izvedenu obvezu dati takvo povećanje (ne postoji trošak minulog rada jer aktuarske pretpostavke omogućuju takva povećanja);

(c)

procjene povećanja primanja koje proizlaze iz aktuarskih dobitaka koji su već priznati u financijskim izvještajima ako se subjekt formalnim uvjetima plana (ili izvedenom obvezom koja je izvan toga plana) ili prema zakonskom propisu obvezao koristiti bilo koji višak plana za dobrobit sudionika u planu, čak i ako povećanje primanja još nije formalno odobreno (proizašlo povećanje obveze je aktuarski gubitak, a ne trošak minulog rada; vidjeti točku 85.(b));

(d)

povećanje stečenih primanja kada, u nedostatku novih ili poboljšanja postojećih primanja, zaposleni ispune uvjete stjecanja prava (ne postoji trošak minulog rada budući da je procijenjeni trošak primanja priznat kao trošak tekućeg rada kako se usluga pružala); i

(e)

učinak izmjena plana koji smanjuje primanja od budućeg rada (ograničenje).

Ograničenja i podmirenja

111.

Ograničenja nastaju kada:

(a)

se subjekt dokazivo obvezao značajno smanjiti broj zaposlenih obuhvaćen planom; ili

(b)

subjekt mijenja uvjete plana definiranih primanja tako da značajni element budućeg rada postojećih zaposlenika više ne ispunjava uvjete za primanja ili stiče uvjete samo za smanjena primanja.

Ograničenje može nastati iz pojedinačnog događaja kao što je zatvaranje pogona, prestanak poslovanja, trajno ili privremeno ukidanje plana, ili smanjenje razmjera u kojem su buduća povećanja plaća vezana za plativa primanja za minuli rad. Ograničenja su često povezana s restrukturiranjem. U tom slučaju, subjekt obračunava ograničenje istodobno kada i povezano restrukturiranje.

111.A

Ako se izmjenama plana umanjuju primanja, ograničenje je samo učinak smanjenja budućih usluga. Učinak bilo kojeg smanjenja minulog rada je negativan trošak minulog rada.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

159.D

Točke 7., 8.(b), 32.B, 97., 98. i 111. izmijenjene su a točka 111.A je dodana kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan izmjene iz točke 7., 8. (b) i 32.B primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt te izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti. Subjekt je dužan izmjene iz točaka 97., 98., 111. i 111.A primijeniti na promjene primanja koje su nastale na dan ili nakon 1. siječnja 2009.

160.

MRS 8 primjenjuje se kada subjekt mijenja svoje računovodstvene politike kako bi odrazio promjene navedene u točkama 159. – 159.D. Prilikom retroaktivne primjene tih promjena, kako zahtijeva MRS 8, subjekt postupa s tim promjenama kao da su bile primjenjivane od istog datuma kao i preostali dio ovog Standarda. Iznimka je da subjekt može objaviti iznose čije objavljivanje nalaže točka 120.A (p) kao iznose koji se za svako godišnje razdoblje određuju prospektivno od prvog godišnjeg razdoblja prezentiranog u fi- nancijskim izvještajima u kojima subjekt prvi put primjenjuje izmjene iz točke 120.A.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 20

Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći

Točka 37. briše se. Dodaju se točke 10.A i 43.

DRŽAVNE POTPORE

10.A

Potpora u vidu državnog zajma s kamatnom stopom nižom od tržišne se obračunava kao državna potpora. Zajam se priznaje i mjeri u skladu s MRS-om 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. Pogodnost u vidu kamatne stope niže od tržišne se mjeri kao razlika između početne knjigovodstvene vrijednosti zajma utvrđene u skladu s MRS-om 39 i primljenog iznosa. Pogodnost se obračunava u skladu s ovim Standardom. Prilikom identificiranja troškova koji trebaju biti nadoknađeni zajmom, subjekt je dužan razmotriti uvjete i obveze koji su ili moraju biti ispunjeni.

DRŽAVNA POMOĆ

37.

[briše se]

DATUM STUPANJA NA SNAGU

43.

Točka 27. briše se i dodaje se točka 10.A kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan izmjene primijeniti prospektivno na državne zajmove primljene u razdobljima koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt te izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 23

Troškovi posudbe (revidirano 2007.)

Točka 6. mijenja se. Dodaje se točka 29.A.

DEFINICIJE

6.

Troškovi posudbe mogu uključiti:

(a)

rashod od kamata izračunan primjenom metode efektivne kamatne stope iz MRS-a 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje;

(b)

[briše se]

(c)

[briše se]

(d)

financijske troškove financijskog najma priznatog u skladu s MRS-om 17 Najmovi; i

(e)

tečajne razlike nastale posudbama u stranoj valuti, u iznosu u kojem se smatraju usklađivanjem troškova kamata.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

29.A

Točka 6. izmijenjena je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan tu izmjenu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni tu izmjenu na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 27

Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji

Točka 37. mijenja se. Dodaje se točka 43.A.

RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U OVISNE SUBJEKTE, ZAJEDNIČKI KONTROLIRANE SUBJEKTE I PRIDRUŽENE SUBJEKTE U ODVOJENIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

37.

Kada subjekt sastavlja odvojene financijske izvještaje, dužan je ulaganja u ovisne subjekte, zajednički kontrolirane subjekte i pridružene subjekte mjeriti:

(a)

po trošku, ili

(b)

u skladu s MRS-om 39.

Subjekt je dužan isti način mjerenja primijeniti na svaku kategoriju ulaganja. Ulaganja mjerena po trošku mjere se u skladu s MSFI-jem 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja ako su klasificirana u portfelj namijenjen prodaji (ili uključena u grupu za otuđenje koja je klasificirana u portfelj namijenjen prodaji) u skladu s MSFI-jem 5. U tim okolnostima, mjerenje ulaganja koje je obračunato u skladu s MRS-om 39 ne mijenja se.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNO RAZDOBLJE

43.A

Točka 37. izmijenjena je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan tu izmjenu primijeniti prospektivno za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili poslije 1. siječnja 2009. od datuma kada je prvi put primijenio MSFI 5. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni tu izmjenu na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 28

Ulaganja u pridružene subjekte

Mijenjaju se točka 1. i točka 33. i naslov iznad točke 41. Dodaje se točka 41.C

DJELOKRUG

1.

Ovaj Standard se primjenjuje pri priznavanju i mjerenju ulaganja u pridružene subjekte. Međutim, ne primjenjuje se na ulaganja u pridružene subjekte u vlasništvu:

(a)

organizacija zajedničkih pothvata, ili

(b)

otvorenih fondova, uzajamnih fondova i sličnih subjekata uključujući investicijama povezane osiguravajuće fondove

koji su kod početnog priznavanja klasificirani po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ili kao imovina koja je namijenjena prodaji i obračunati u skladu s MRS-om 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. Takva ulaganja se mjere po fer vrijednosti u skladu s MRS-om 39, pri čemu se promjene fer vrijednosti priznaju u dobit ili gubitak u razdoblju nastanka promjene. Subjekt koji drži takve udjele dužan je objaviti podatke propisane u točki 37.(f).

PRIMJENA METODE UDJELA

Gubici od umanjenja

33.

Budući da se goodwill uključen u knjigovodstvenu vrijednost ulaganja u pridruženi subjekt ne priznaje odvojeno, on se niti ne podvrgava odvojenom testiranju na umanjenje goodwilla iz MRS-a 36 Umanjenje imovine. Umjesto toga, cijela knjigovodstvena vrijednost ulaganja testira se na umanjenje prema MRS-u 36 kao zasebna imovina, i to usporedbom nadoknadivog iznosa (vrijednosti u uporabi ili fer vrijednost, odnosno većom od tih dviju vrijednosti, umanjenoj za troškove prodaje) i knjigovodstvene vrijednosti, kad god primjena odredbi MRS-a 39 ukazuje na mogućnost umanjenja vrijednosti ulaganja. Gubitak zbog umanjenja koji se u tim okolnostima priznaje ne raspoređuje se ni na koju imovinu, uključujući goodwill, koja je sastavni dio knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u pridruženi subjekt. Sukladno tomu, svako poništenje gubitka zbog umanjenja priznaje se u skladu s MRS-om 36 u iznosu kasnijeg povećanja nadoknadivog iznosa ulaganja. Prilikom određivanja vrijednosti u uporabi ulaganja, subjekt procjenjuje:

(a)

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNO RAZDOBLJE

41.C

Točke 1. i 33. izmijenjeni su kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan te izmjene primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti te na to ranije razdoblje primijeniti izmjene točke 3. MSFI-ja 7 Financijski instrumenti: objavljivanje, točke 1. MRS-a 31 i točke 4. MRS-a 32 Financijski instrumenti: prezentiranje objavljene u svibnju 2008. Subjektu je dopušteno spomenute izmjene primijeniti prospektivno.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 31

Udjeli u zajedničkim pothvatima

Mijenjaju se točka 1. i naslov iznad točke 58. Dodaje se točka 58.B.

DJELOKRUG

1.

Ovaj Standard se primjenjuje u računovodstvu udjela u zajedničkim pothvatima i izvještavanju o imovini, obvezama, prihodima i rashodima zajedničkog pothvata u financijskim izvještajima pothvatnika i ulagača, neovisno o strukturama ili oblicima prema kojima se odvijaju aktivnosti zajedničkog pothvata. Međutim, Standard se ne odnosi na pothvatnikove udjele u zajednički kontroliranim subjektima koje drže:

(a)

organizacije zajedničkih pothvata, ili

(b)

otvoreni fondovi, uzajamni fondovi i slični subjekti uključujući investicijama povezane osiguravajuće fondove;

koji su kod početnog priznavanja klasificirani po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak ili kao imovina koja je namijenjena prodaji i obračunati u skladu s MRS-om 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje. Takva ulaganja se mjere po fer vrijednosti u skladu s MRS-om 39, pri čemu se promjene fer vrijednosti priznaju u dobit ili gubitak u razdoblju nastanka promjene. Pothvatnik s takvim udjelom dužan je objaviti podatke propisane točkama 55. i 56.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNO RAZDOBLJE

58.B

Točka 1. mijenja se kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan tu izmjenu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt izmjenu primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti te na to ranije razdoblje primijeniti izmjene točke 3. MSFI-ja 7 Financijski instrumenti: objavljivanje, točke 1. MRS-a 28 i točke 4. MRS-a 32 Financijski instrumenti: prezentiranje objavljene u svibnju 2008. Subjektu je dopušteno spomenute izmjene primijeniti prospektivno.

Dodatak Izmjenama MRS-a 28 i MRS-a 31

Izmjene ostalih MSFI-ja

Subjekti su dužni primijeniti izmjene MSFI-ja 7 i MRS-a 32 iz ovog Dodatka prilikom primjene povezanih izmjena MRS-a 28 i MRS-a 31.

MSFI 7   Financijski instrumenti: objavljivanje

Točka 3.(a) mijenja se. Dodaje se točka 44.D.

DJELOKRUG

3.

Ovaj MSFI dužni su primjenjivati svi subjekti na sve kategorije financijskih instrumenata, osim:

(a)

udjela u ovisnim subjektima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima koji se obračunavaju u skladu s MRS-om 27 Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji, MRS-om 28 Ulaganja u pridružene subjekte ili MRS-om 31 Udjeli u zajedničkim pothvatima. Međutim, u nekim slučajevima MRS 27, MRS 28 ili MRS 31 dopuštaju subjektu da udjele u ovisnom subjektu, pridruženom subjektu ili zajedničkom pothvatu obračunava u skladu s MRS-om 39; ako je to slučaj, subjekt je dužan primijeniti zahtjeve ovog MSFI-ja. Subjekti su ovaj MSFI dužni primijeniti i na sve izvedenice povezane s udjelima u ovisnim subjektima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima, izuzev izvedenica koje udovoljavaju definiciji vlasničkog instrumenta iz MRS-a 32.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNO RAZDOBLJE

44.D

Točka 3. (a) izmijenjen je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan tu izmjenu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt izmjenu primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti te na to ranije razdoblje primijeniti izmjene točke 1. MRS-a 28, točke 1. MRS-a 31 i točke 4. MRS-a 32 objavljene u svibnju 2008. Subjektu je dopušteno spomenute izmjene primijeniti prospektivno.

MRS 32   Financijski instrumenti: prezentiranje

Mijenjaju se točka 4.(a) i naslov iznad točke 96. Dodaje se točka 97.D.

DJELOKRUG

4.

Ovaj Standard trebaju primjenjivati svi subjekti na sve vrste financijskih instrumenata osim:

(a)

udjela u ovisnim subjektima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima koji se obračunavaju u skladu s MRS-om 27 Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji, MRS-om 28 Ulaganja u pridružene subjekte ili MRS-om 31 Udjeli u zajedničkim pothvatima. Međutim, u nekim slučajevima MRS 27, MRS 28 ili MRS 31 dopuštaju subjektu da udjele u ovisnom subjektu, pridruženom subjektu ili zajedničkom pothvatu obračunava u skladu s MRS 39; ako je to slučaj, subjekt je dužan primijeniti zahtjeve ovog Standarda. Subjekti su ovaj MSFI dužni primijeniti i na sve izvedenice povezane s udjelima u ovisnim subjektima, pridruženim subjektima ili zajedničkim pothvatima.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNO RAZDOBLJE

97.D

Točka 4. izmijenjen je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan tu izmjenu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt izmjenu primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti te na to ranije razdoblje primijeniti izmjene točke 3. MSFI-ja 7, točke 1. MRS-a 28 i točke 1. MRS-a 31 objavljene u svibnju 2008. Subjektu je dopušteno spomenute izmjene primijeniti prospektivno.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 29

Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima

Mijenjaju se točke 6., 15. i 19. Ove izmjene primjenjuju se na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena.

PREPRAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

6.

Subjekti koji financijske izvještaje sastavljaju na računovodstvenoj osnovi povijesnog troška to čine bez obzira na promjene opće razine cijena ili porast cijena pojedine priznate imovine i priznatih obveza. Iznimke su ona imovina i one obveze koje je subjekt dužan ili je odabrao mjeriti po fer vrijednosti. Primjerice, nekretnine, postrojenja i oprema mogu se revalorizirati po fer vrijednosti, dok se biološka imovina u pravilu obvezno vrednuje po fer vrijednosti. Neki subjekti, međutim, prezentiraju financijske izvještaje koji se zasnivaju na pristupu tekućeg troška koji odražava učinke promjena pojedinih cijena imovine koju drže.

15.

Većina se nemonetarnih stavki knjiži po trošku ili po trošku umanjenom za amortizaciju; stoga se one iskazuju po tekućim iznosima na datum njihove nabave. Prepravljeni trošak ili trošak umanjen za amortizaciju svake stavke utvrđuje se primjenjujući promjenu općeg indeksa cijena od datuma nabave do datuma izvještaja o financijskom položaju na njezin povijesni trošak nabave i ispravak vrijednosti. Primjerice, nekretnine, postrojenja i oprema, zalihe sirovina i trgovačke robe, goodwill, patenti, zaštitni znakovi i slična imovina se prepravljaju od datuma njihove nabave. Zalihe nedovršenih i gotovih proizvoda se prepravljaju od datuma nastanka troškova nabave i konverzije.

19.

Prepravljeni iznos nemonetarne stavke se umanjuje, u skladu s odgovarajućim MSFI-jem, kada prelazi njezin nadoknadivi iznos. Primjerice, prepravljeni iznos nekretnina, postrojenja i opreme, goodwilla, patenata i zaštitnih znakova se smanjuje do nadoknadivog iznosa, a prepravljeni iznosi zaliha se svode na neto nadoknadivi iznos.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 36

Umanjenje imovine

Točka 134.(e) mijenja se. Dodaje se točka 140.C.

OBJAVLJIVANJE

Procjene za mjerenje nadoknadivog iznosa jedinice stvaranja novca koje sadrže goodwill ili nematerijalne imovine s neograničenim vijekom upotrebe

134.

Subjekt je dužan objaviti informacije navedene od (a) do (f) za svaku jedinicu (grupu jedinica) koja stvara novac za koju je knjigovodstvena vrijednost goodwilla ili nematerijalne imovine s neograničenim vijekom upotrebe raspoređena na tu jedinicu (grupu jedinica) značajna u usporedbi s ukupnom knjigovodstvenom vrijednošću goodwilla subjekta ili njegove nematerijalne imovine s neograničenim vijekom uporabe:

(e)

ako se nadoknadivi iznos jedinice (grupe jedinica) temelji na fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, metodologiju koja je korištena za određivanje fer vrijednosti umanjene za troškove prodaje. Ako se fer vrijednost umanjena za troškove prodaje ne određuje na temelju promatrane tržišne cijene jedinice (grupe jedinica), obvezno se objavljuju i sljedeće informacije:

i.

opis svake ključne pretpostavke na temelju koje je uprava odredila fer vrijednost umanjenu za troškove prodaje. Ključne su pretpostavke one na koje je nadoknadivi iznos jedinice (grupe jedinica) najosjetljiviji;

ii.

opis pristupa uprave u određivanju vrijednosti dodijeljene svakoj ključnoj pretpostavci, bilo da te vrijednosti odražavaju prošla iskustva ili, ako je primjereno, su u skladu s vanjskim izvorima informacija, a ako nisu, kako se i zašto razlikuju od prošlih iskustava ili vanjskih izvora informacija.

Ako se fer vrijednost umanjena za troškove prodaje određuje koristeći projekcije diskontiranih novčanih tokova, obvezno se objavljuju i sljedeće informacije:

iii.

razdoblje za koje je uprava izradila projekciju novčanih tokova;

iv.

stopu rasta korištenu za ekstrapoliranje projekcija novčanih tokova;

v.

diskontnu stopu (diskontne stope) primijenjenu na projekcije novčanih tokova.

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

140.C

Točka 134. (e) izmijenjena je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan tu izmjenu primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primijeni tu izmjenu na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 38

Nematerijalna imovina

Mijenjaju se točke 69., 70. i 98. Dodaju se točke 69.A i 130.D.

PRIZNAVANJE RASHODA

69.

U nekim slučajevima izdaci nastaju da bi omogućili buduće ekonomske koristi subjektu, ali bez da se stječe ili stvara nematerijalna ili neka druga imovina koja se može priznati. U slučaju nabave robe, subjekt priznaje izdatak kao rashod kada ima pravo pristupa toj robi. U slučaju nabave usluga, subjekt priznaje izdatak kao rashod kada primi usluge. Primjerice, osim kada tvori dio troškova poslovnog spajanja, izdaci za istraživanje se priznaju kao rashod u trenutku nastanka (vidjeti točku 54.). Drugi izdaci koji se priznaju kao rashod u trenutku nastanka jesu sljedeći primjeri:

(a)

(c)

izdaci oglašavanja i promidžbenih aktivnosti (uključujući katalošku prodaju poštom);

(d)

69.A

Subjekt ima pravo pristupa robi kada je ona u njegovom vlasništvu. Isto tako, subjekt ima pravo na pristup robi ako ju je proizveo dobavljač u skladu s uvjetima ugovora o nabavi i subjekt ima pravo zahtijevati njihovu isporuku u zamjenu za plaćanje. Usluge su primljene kada ih je izvršio dobavljač u skladu s ugovorom o njihovoj isporuci subjektu a ne kada ih subjekt upotrebljava za isporuku druge usluge, kao na primjer, isporuku usluge oglašavanja klijentima.

70.

Točka 68. ne sprečava subjekt da prizna predujam kao imovinu, ako je isplata za isporučenu robu obavljena prije nego što je subjekt stekao pravo na pristup toj robi. Isto tako, točka 68. ne sprečava subjekt da prizna predujam kao imovinu, ako je isplata za usluge obavljena prije nego što je subjekt primio predmetne usluge.

NEMATERIJALNA IMOVINA S OGRANIČENIM VIJEKOM UPORABE

Razdoblje amortizacije i metode amortizacije

98.

Mogu se upotrebljavati različite metode amortizacije kako bi se na sustavan način rasporedio amortizacijski iznos imovine tijekom njezinog vijeka uporabe. Ove metode uključuju linearnu metodu (proporcionalnu), metodu opadajućih salda i metodu amortizacije koja se temelji na količini proizvodnje. Metoda koja se koristi je izabrana na temelju očekivane potrošnje očekivanih ekonomskih koristi koje proizlaze iz imovine i ugrađene su u njega), i treba je dosljedno primjenjivati iz jednog u drugo razdoblje, osim ako se mijenja očekivani okvir korištenja budućih ekonomskih koristi.

PRIJELAZNE ODREDBE I DATUM STUPANJA NA SNAGU

130.D

Točke 69., 70. i 98. izmijenjene su i točka 69.A je dodana kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan te izmjene primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt te izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 39

Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

Mijenjaju se točke 9., 73. i UP.8. Dodaju se točke 50.A i 108.C.

DEFINICIJE

9.

Sljedeći izrazi koji se koriste u ovom Standardu imaju navedeno značenje:

Definicija četiri kategorije financijskih instrumenata

Financijska imovina ili financijska obveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak je financijska imovina ili financijska obveza koja udovoljava jednom od sljedećih uvjeta:

(a)

klasificirana je kao imovina ili obveza koja je namijenjena prodaji. Financijska imovina ili financijska obveza klasificira se kao ona koja je namijenjena prodaji ako je:

i.

stečeno ili nastalo uglavnom radi prodaje ili ponovnog otkupa u bližoj budućnosti;

ii.

pri početnom priznavanju dio portfelja identificiranih financijskih instrumenata kojima se zajednički upravlja i za koje postoji dokaz o nedavnom stvarnom uzorku kratkoročnog ostvarenja dobiti; ili

iii.

izvedenica (osim izvedenice koja je ugovor o financijskoj garanciji ili je određena i učinkovita kao instrument zaštite).

(b)

MJERENJE

Reklasifikacije

50.A

Sljedeće promjene okolnosti nisu reklasifikacija za potrebe točke 50.:

(a)

izvedenica koja je prethodno određena i učinkovita kao instrument zaštite novčanih tokova ili neto ulaganja i koja više ne udovoljava tim uvjetima;

(b)

izvedenica je postala određena i učinkovita kao instrument zaštite novčanih tokova ili neto ulaganja;

(c)

financijska imovina je reklasificirana kada osiguravajuće društvo mijenja svoje računovodstvene politike u skladu s točkom 45. MSFI-ja 4.

ZAŠTITA

Instrumenti zaštite

Instrumenti koji udovoljavaju definiciji instrumenata zaštite

73.

Za potrebe računovodstva zaštite, samo se instrumenti koji uključuju stranu koja se nalazi izvan izvještajnog subjekta (tj. koja je izvan grupe ili pojedinog subjekta o kojem se izvještava) mogu odrediti kao instrumenti zaštite. Iako pojedini subjekti unutar konsolidirane grupe ili odjeli unutar subjekta mogu zaključiti transakcije zaštite s drugim subjektima unutar grupe ili odjelima unutar subjekta, sve takve interne transakcije unutar grupe eliminiraju se prilikom konsolidacije. Takve transakcije zaštite, stoga, ne udovoljavaju kriterijima računovodstva zaštite unutar konsolidiranih financijskih izvještaja grupe. Međutim, iste mogu udovoljavati kriterijima računovodstva zaštite u pojedinačnim ili odvojenim financijskim izvještajima pojedinih subjekata unutar grupe, pod uvjetom da su iste izvan samog subjekta o kojem se izvještava.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNO RAZDOBLJE

108.C

Točke 9., 73. i UP.8 izmijenjene su i točka 50.A dodana je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan te izmjene primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Subjekt je dužan izmjene iz točke 9. i 50.A primijeniti od datuma i na način kako je primijenio izmjene iz 2005. koje su opisane u točki 105.A. Dopuštena je ranija primjena svih izmjena. Ako subjekt te izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjena uputa za primjenu MRS-a 39

Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje

DEFINICIJE (TOČKE 8. i 9.)

Efektivna kamatna stopa

UP.8

Ako subjekt izmijeni svoje procjene plaćanja ili primitaka, dužan je uskladiti knjigovodstvenu vrijednost financijske imovine ili financijske obveze (ili grupe financijskih instrumenata) kako bi odrazio stvarne i izmijenjene procjene novčanih tokova. Subjekt ponovno izračunava knjigovodstvenu vrijednost na temelju izračuna sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova primjenom izvorne efektivne kamatne stope financijskog instrumenta ili, ako je primjenjivo, izmijenjene efektivne kamatne stope izračunate u skladu s točkom 92. Usklađenje se priznaje kao prihod ili rashod u dobit ili gubitak. Ako je neka financijska imovina reklasificirana u skladu s točkom 50.B, 50.D ili 50.E i subjekt je nakon toga povećao svoju procjenu budućih novčanih priljeva kao posljedica veće nadoknadivosti novčanih priljeva, učinak povećanja se priznaje kao usklađenje efektivne kamatne stope od datuma promjene procjene, a ne kao usklađenje knjigovodstvene vrijednosti te imovine na datum promjene procjene.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 40

Ulaganja u nekretnine

Mijenjaju se točke 8., 9., 48., 53., 54. i 57. Briše se točka 22. i dodaju se točke 53.A, 53.B i 85.B.

DEFINICIJE

8.

U nastavku su navedeni primjeri ulaganja u nekretnine:

(a)

(e)

nekretnina koja se gradi ili obnavlja radi buduće uporabe kao ulaganja u nekretnine.

9.

U nastavku su navedeni primjeri stavki koje se ne smatraju ulaganjem u nekretnine te stoga nisu u opsegu ovog Standarda:

(a)

(d)

[briše se]

(e)

MJERENJE KOD PRIZNAVANJA

37.

[briše se]

Model fer vrijednosti

48.

U iznimnim slučajevima, postoji jasan dokaz kada subjekt prvi put stekne ulaganje u nekretnine (ili kada postojeća imovina prvi put postane ulaganje u nekretnine nakon promjene namjene) da je promjenjivost raspona razumnih procjena fer vrijednosti toliko velika da je mogućnosti različitih ishoda toliko teško procijeniti da dolazi do negacije uporabljivosti pojedine procjene fer vrijednosti. To može ukazati na to da fer vrijednost nekretnine neće biti moguće pouzdano utvrditi na trajnoj osnovi (vidjeti točku 53.).

Nemogućnost pouzdanog utvrđivanja fer vrijednosti

53.

Postoji pretpostavka, koja se može opovrgnuti, da subjekt može kontinuirano pouzdano utvrđivati fer vrijednosti ulaganja u nekretnine. Međutim, u iznimnim slučajevima je jasno, kada subjekt prvi put stekne ulaganje u nekretninu (ili kada postojeća nekretnina postane ulaganje u nekretnine nakon promjene namjene) da fer vrijednost ulaganja u nekretninu nije moguće kontinuirano pouzdano utvrđivati. Do toga dolazi samo i isključivo onda kada usporedive tržišne transakcije nisu česte i alternativne pouzdane procjene fer vrijednosti (na primjer, na temelju projekcija diskontiranog novčanog toka) nisu dostupne. Ako subjekt utvrdi da fer vrijednost ulaganja u nekretnine u izgradnji nije moguće pouzdano utvrditi, ali očekuje da će fer vrijednost biti moguće pouzdano utvrditi kada završi izgradnja, mjeri to ulaganje u nekretnine po trošku dok se fer vrijednost pouzdano ne utvrdi ili dok se ne završi izgradnja (što se prije dogodi). Kada subjekt utvrdi da fer vrijednost ulaganja u nekretnine (osim ulaganja u nekretnine u izgradnji) nije moguće kontinuirano pouzdano odrediti, subjekt je dužan mjeriti ovo ulaganje u nekretnine po modelu troška iz MRS-a 16. Pretpostavlja se da je ostatak vrijednost ulaganja u nekretnine nula. Subjekt je dužan primjenjivati MRS 16 do prodaje ulaganja u nekretnine.

53.A

Subjekt je dužan ulaganje u nekretnine u izgradnji koje je prethodno mjereno po trošku mjeriti po fer vrijednosti od trenutka kada se fer vrijednost može pouzdano utvrditi. Kada se izgradnja dovrši, pretpostavlja se da je fer vrijednost moguće pouzdano utvrditi. Ako to nije moguće, u skladu s točkom 53., ova nekretnina se treba obračunavati po trošku u skladu s MRS-om 16.

53.B

Pretpostavka da se fer vrijednost ulaganja u nekretnine u izgradnji može pouzdano izmjeriti, može se opovrgnuti samo prilikom početnog priznavanja. Subjekt koji je stavku ulaganja u nekretnine u izgradnji mjerio po fer vrijednosti ne može po završetku izgradnje ulaganja u nekretnine zaključiti da fer vrijednost nije moguće pouzdano utvrditi.

54.

U iznimnim slučajevima, kada je subjekt, zbog razloga opisanih u točki 53., prisiljen mjeriti ulaganje u nekretninu primjenom modela troška, u skladu s MRS-om 16, subjekt mjeri sva svoja druga ulaganja u nekretnine po fer vrijednosti, uključujući ulaganja u nekretnine u izgradnji. U tim slučajevima, iako subjekt može primjenjivati model troška na jedno ulaganje u nekretnine, subjekt treba nastaviti obračunavati sve preostale nekretnine primjenom modela fer vrijednosti.

PRIJENOSI

57.

Prijenosi na ili s ulaganja u nekretnine trebaju se izvršiti samo i isključivo onda kada postoji promjena namjene koju potvrđuje sljedeće:

(a)

(c)

prestanak korištenja od strane vlasnika, za prijenos s nekretnina koje koristi vlasnik na ulaganja u nekretnine; ili

(d)

početak poslovnog najma s nekom drugom stranom, za prijenos sa zaliha na ulaganja u nekretnine.

(e)

[briše se]

DATUM STUPANJA NA SNAGU

85.B

Točke 8., 9., 48., 53., 54. i 57. izmijenjene su, točka 22. brisana je i točke 53.A i 53.B dodane su Poboljšanjima MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan primijeniti ove izmjene prospektivno na razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Subjektu je dopušteno primijeniti izmjene na ulaganja u nekretninu u izgradnji od bilo kojeg datuma prije 1. siječnja 2009. ako je fer vrijednost ulaganja u nekretnine u izgradnji utvrđena na taj datum. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt primjeni izmjene za ranija razdoblja, dužan je objaviti tu činjenicu i istodobno primijeniti izmjene točke 5. i 81.E iz MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema.

Dodatak Izmjenama MRS-a 40

Izmjene MRS-a 16

Subjekti su dužni primijeniti izmjenu MRS-a 16 iz ovog Dodatka prilikom primjene povezanih izmjena MRS-a 40.

MRS 16    Nekretnine, postrojenja i oprema

Točka 5. mijenja se. Dodaje se točka 81.E.

5.

Subjekt koji primjenjuje model troška za ulaganja u nekretnine u skladu s MRS-om 40 Ulaganje u nekretnine, treba koristiti model troška naveden u ovom Standardu.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

81.E

Točka 5. izmijenjena je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan ovu izmjenu primijeniti prospektivno na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Ranija primjena dopuštena je ako se istodobno primjene izmjene točaka 8., 9., 22., 48., 53., 53.A, 53.B, 54., 57. i 85.B MRS-a 40. Ako subjekt primijeni tu izmjenu na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 41

Poljoprivreda

Mijenjaju se točke 5., 6., 17., 20. i 21. Dodaje se točka 60.

DEFINICIJE

Definicije povezane s poljoprivredom

5.

Sljedeći izrazi koji se koriste u ovom Standardu imaju navedeno značenje:

Poljoprivredna aktivnost je upravljanje subjekta biološkim pretvaranjem i žetvom biološke imovine za prodaju ili pretvaranje u poljoprivredni proizvod ili u dodatnu biološku imovinu.

6.

Poljoprivredna aktivnost pokriva raznolike aktivnosti: npr. uzgoj stoke, šumarstvo, godišnja ili višegodišnja žetva, kultiviranje voćnjaka ili plantaža, cvjećarstvo i akvakultura (uključujući ribogojstvo). Postoje određene sličnosti unutar ovih raznolikosti:

(a)

(c)

Mjerenje promjena. Promjene u kvaliteti (npr. genetičke osobine, gustoća, zrelost, masnoće, proteini i čvrstoća vlakana) ili kvantiteti (npr. potomstvo, težina, kubični metri, duljina ili promjer vlakana i broj pupoljaka) kao rezultat biološke transformacije ili žetve mjere se i nadziru rutinski u sklopu funkcije upravljanja.

PRIZNAVANJE I MJERENJE

17.

Ako postoji aktivno tržište za biološku imovinu ili poljoprivredni proizvod na njezinoj, odnosno njegovoj sadašnjoj lokaciji i u sadašnjem stanju, cijena kotirana na tom tržištu je primjerena kao osnova za određivanje fer vrijednosti te imovine. Ako subjekt ima pristup različitim aktivnim tržištima, koristi se onim koje je mjerodavno. Na primjer, ako subjekt ima pristup dvama aktivnim tržištima, koristit će se cijenom koja postoji na tržištu kojim se očekuje koristiti.

20.

U nekim okolnostima, tržišno određene cijene ili vrijednosti mogu biti nedostupne za biološku imovinu u njenom sadašnjem stanju. U ovakvim okolnostima subjekt u određivanju fer vrijednosti koristi sadašnju vrijednost očekivanih neto novčanih tokova imovine diskontiranih uz tekuću tržišnu stopu.

21.

Svrha izračunavanja sadašnje vrijednosti očekivanih neto novčanih tokova jest određivanje fer vrijednosti biološke imovine na njezinoj sadašnjoj lokaciji i u njezinom sadašnjem stanju. Subjekt to uzima u obzir prilikom određivanja odgovarajuće diskontne stope koja će se koristiti i u procjenjivanju očekivanih neto novčanih tokova. Prilikom utvrđivanja sadašnje vrijednosti očekivanih neto novčanih tokova, subjekt uključuje neto novčane tokove koje bi sudionici na relevantnom tržištu očekivali da će imovina generirati na njezinom najvažnijem tržištu.

DATUM STUPANJA NA SNAGU I PRIJELAZNO RAZDOBLJE

60.

Točke 5., 6., 17., 20. i 21. izmijenjene su, a točka 14. brisan je kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. Subjekt je dužan primijeniti ove izmjene prospektivno za godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena. Ako subjekt te izmjene primijeni na neko ranije razdoblje, dužan je tu činjenicu objaviti.

DIO II.

Izmjene iz dijela II. primjenjuju se za godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2009. Dopuštena je ranija primjena.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 8

Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške

Točke 7., 9. i 11. mijenjaju se.

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Izbor i primjena računovodstvenih politika

7.

Kada se određeni MSFI posebno primjenjuje na određenu transakciju, drugi događaj ili okolnost, računovodstvena politika ili politike primijenjene na tu stavku određuju se primjenom tog MSFI-ja.

9.

Uz MSFI-je navode se upute koje subjektima pomažu u primjeni zahtjeva MSFI-ja. U svakoj uputi je navedeno je li ona sastavni dio MSFI-ja. Uputa koja je sastavni dio MSFI-ja obvezna je. Uputa koja nije sastavni dio MSFI-ja ne sadrži zahtjeve koji se odnose na financijske izvještaje.

11.

Pri prosuđivanju opisanom u točki 10., rukovodstvo sagledava i razmatra primjenjivost sljedećih izvora po padajućem redoslijedu:

(a)

zahtjeve iz MSFI-ja koji se odnose na slična ili povezana pitanja; i

(b)

definicije, kriterije priznavanja i koncepte mjerenja imovine, obveza, prihoda i rashoda iz Okvira.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 10

Događaji nakon izvještajnog razdoblja

Točka 13. mijenja se.

13.

Ako se dividende izglasaju (tj. ako su na odgovarajući način odobrene i više ne ovise o diskrecijskoj odluci subjekta) nakon izvještajnog razdoblja ali prije nego što je odobreno objavljivanje financijskih izvještaja, dividende se ne priznaju kao obveza na kraju izvještajnog razdoblja jer u tom trenutku ne postoji obveza. Takve dividende objavljuju se u bilješkama u skladu s MRS-om 1 Prezentiranje financijskih izvještaja.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 20

Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći

Naslovu Standarda iznad točke 1. dodaje se bilješka a točke 2.(b), 12.-18., 20.-22., 26., 27. i 32. mijenjaju se.

Bilješka uz naslov

*

U okviru Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008., Odbor je izmijenio terminologiju koja se upotrebljava u ovom Standardu radi usklađivanja s ostalim MSFI-jima kako slijedi:

(a)

„oporeziva dobit” mijenja se u „oporeziva dobit ili porezni gubitak”;

(b)

„priznaje se kao prihod/rashod” mijenja se u „priznaje se u dobit ili gubitak”;

(c)

„odobrava se izravno interesima/kapitalu dioničara” mijenja se u „priznaje se izvan dobiti ili gubitka”; i

(d)

„revizija računovodstvene procjene” mijenja se u „promjena računovodstvene procjene”.

DJELOKRUG

2.

Ovaj Standard ne bavi se:

(a)

posebnim problemima … slične prirode;

(b)

državnom pomoći koja se pruža subjektu u obliku koristi koje su raspoložive pri utvrđivanju oporezive dobiti ili poreznog gubitka ili su utvrđene ili ograničene na osnovi obveze poreza na dobit. Primjeri takvih koristi su mirovanje poreza iz dobiti, porezne olakšice na temelju ulaganja, dopuštanje ubrzane amortizacije i sniženje stopa poreza na dobit;

(c)

sudjelovanjem … subjekta;

(d)

DRŽAVNE POTPORE

12.

Državne potpore trebaju se priznati u dobit ili gubitak na sustavnoj osnovi tijekom razdoblja u kojem subjekt priznaje kao rashode odnosne troškove za čije su pokriće potpore namijenjene.

13.

Moguća su dva šira pristupa računovodstvu državnih potpora: kapitalni pristup, prema kojem se potpora priznaje izvan dobiti ili gubitka, i dobitni pristup prema kojemu se potpora priznaje u dobiti ili gubitku tijekom jednog ili više razdoblja.

14.

Zagovornici kapitalnog pristupa navode sljedeće argumente:

(a)

državne potpore su financijski mehanizam i kao takve trebaju se iskazivati u izvještaju o financijskom položaju, umjesto da se priznaju u dobit ili gubitak kao prijeboj stavki rashoda što ih financiraju. Budući da se ne očekuje otplata, trebaju se priznati izvan dobiti ili gubitka;

(b)

neprimjereno je priznavati državne potpore u dobit ili gubitak jer one nisu zarađene, već predstavljaju poticaj što ga pruža država bez s njim povezanih troškova.

15.

Argumenti u prilog dobitnog pristupa jesu sljedeći:

(a)

budući da su državne potpore primici iz drugih izvora, a ne od dioničara, ne bi ih trebalo priznavati izravno u kapitalu, već bi ih trebalo priznavati u dobit ili gubitak u odgovarajućim razdobljima;

(b)

državne potpore rijetko su kada bezuvjetne. Subjekt ih zarađuje tako da udovolji postavljenim uvjetima i ispuni predviđene obveze. Stoga bi potpore trebalo priznati u dobit ili gubitak u razdobljima u kojima subjekt povezane troškove pokriću kojih su potpore namijenjene priznaje kao rashod;

(c)

budući da su porez na dobit i ostali porezi rashodi, logično je jednako postupiti i s državnim potporama, koje su produžetak fiskalnih politika, tj. kroz dobit ili gubitak.

16.

U dobitnom pristupu osnovno je da bi državne potpore trebalo priznati u dobit ili gubitak na sustavnoj osnovi kroz razdoblja u kojima troškove za čije pokriće su potpore namijenjene subjekt priznaje kao rashod. Priznavanje državnih potpora u dobit ili gubitak na osnovi primitaka nije u skladu s računovodstvenom pretpostavkom nastanka događaja (vidjeti MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja) i bilo bi prihvatljivo samo ako ne postoji osnova za raspoređivanje potpore na razdoblja, osim na ono u kojem je primljena.

17.

U većini slučajeva je lako ustanoviti razdoblja u kojima subjekt priznaje troškove ili rashode povezane s državnom potporom. Stoga se potpore, kad je riječ o priznavanju specifičnih rashoda, priznaju u dobit ili gubitak u istom razdoblju kao i odnosni rashodi. Slično tomu, potpore povezane s materijalnom imovinom koja se amortizira obično se priznaju u dobit ili gubitak u razdobljima i u omjerima u kojima se priznaje trošak amortizacije te imovine.

18.

Potpore povezane s imovinom koja se ne amortizira također mogu zahtijevati ispunjenje određenih obveza i stoga ih treba priznati u dobit ili gubitak kroz razdoblja u kojima se snose troškovi ispunjenja tih obveza. Primjerice, potpora u obliku davanja zemljišta može se uvjetovati postavljanjem zgrade na tom mjestu te može biti prikladno priznati ju u dobit ili gubitak kroz vijek upotrebe zgrade.

20.

Potraživanja po osnovi državne potpore za nadoknadu rashoda ili gubitaka koji su već nastali, ili za potrebe pružanja trenutne financijske potpore subjektu bez budućih povezanih troškova, priznaju se u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je potraživanje nastalo.

21.

U određenim okolnostima, državna potpora može biti dodijeljena radi trenutne financijske potpore subjektu, a ne kao poticaj za stvaranje određenih izdataka. Takve potpore mogu biti ograničene na pojedini subjekt i ne moraju biti dostupne cijeloj kategoriji korisnika. Takve pak okolnosti mogu opravdati uvrštavanje potpore u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je subjekt ispunio uvjete da ju primi, uz objavljivanje podataka kako bi se osiguralo da je njezin učinak posve razumljiv.

22.

Subjekt može imati potraživanja po osnovi državne potpore za nadoknadu rashoda ili gubitaka nastalih u prethodnom razdoblju. Takva se potpora priznaje u dobit ili gubitak razdoblja u kojemu potraživanje nastaje, uz objavljivanje podataka kako bi se osiguralo da je njezin učinak posve razumljiv.

Prezentiranje potpora povezanih s imovinom

26.

Jednom metodom se potpora iskazuje kao odgođeni prihod koji se priznaje u dobit ili gubitak sustavno tijekom vijeka uporabe imovine.

27.

Drugom metodom se potpora oduzima pri izračunavanju knjigovodstvene vrijednosti imovine. Potpora se priznaje u dobit ili gubitak tijekom vijeka uporabe imovine koja se amortizira kao smanjenje troška amortizacije.

Otplata državnih potpora

32.

Državnu potporu koja dospijeva za otplatu treba iskazati kao promjenu računovodstvene procjene (vidjeti MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške). Otplatu potpore povezane s dobiti treba prvo odbiti od svakog neamortiziranog odgođenog potraživanja, priznatog u vezi s potporom. U mjeri u kojoj otplata premašuje bilo koje takvo odgođeno potraživanje, ili ako ne postoji odgođeno potraživanje, otplata se odmah priznaje u dobit ili gubitak. Otplatu potpore povezane s nekom imovinom treba iskazati kao povećanje knjigovodstvene vrijednosti imovine ili smanjenjem salda odgođenog prihoda za iznos koji treba otplatiti. Kumulativna dodatna amortizacija, koja bi bila priznata kroz dobit ili gubitak do toga datuma da nema potpore, se priznaje odmah u dobit ili gubitak.

Dodatak Izmjenama MRS-a 20

Izmjene MRS-a 41

Subjekti su dužni primijeniti izmjene MRS-a 41 iz ovog Dodatka prilikom primjene povezanih terminoloških izmjena u MRS-u 20.

MRS 41    Poljoprivreda

Mijenjaju se točke 34.-36.

DRŽAVNE POTPORE

34.

Bezuvjetne državne potpore vezane uz biološku imovinu mjerenu po fer vrijednosti umanjenu za troškove do točke prodaje trebaju biti priznate u dobit ili gubitak onda, i samo onda kad nastane potraživanje po osnovi potpora.

35.

Ako su državne potpore vezane uz biološku imovinu mjerene po fer vrijednosti umanjenu za troškove do točke prodaje, uvjetovane, uključujući i mogućnost da državne potpore zahtijevaju od subjekta da ne ulazi u određenu poljoprivrednu aktivnost, subjekt treba priznati državnu potporu kao prihod onda i samo onda kada se ispune uvjeti vezani uz potpore.

36.

Rokovi i uvjeti državnih potpora variraju. Na primjer, državna potpora može zahtijevati od subjekta da obrađuje određenu lokaciju pet godina i zahtijevati od subjekta da vrati cijelu potporu ako obrađuje manje od pet godina. U ovom slučaju državna potpora se ne priznaje kao prihod dok ne prođe 5 godina. Međutim, ako potpora dozvoljava zadržavanje dijela potpore sukladno proteklom vremenu, subjekt priznaje državnu potporu kao prihod na temelju vremenske proporcije.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 29

Financijsko izvještavanje u hiperinflacijskim gospodarstvima

Naslovu Standarda iznad točke 1. dodaje se bilješka, a točke 8., 14., 20., 28. i 34. se mijenjaju.

Bilješka uz naslov

*

U okviru Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008., Odbor je promijenio pojmove koji se upotrebljavaju u MRS-u 29 radi usklađivanja s ostalim MSFI-jima kako slijedi: (a) „tržišna vrijednost” mijenja se u „fer vrijednost” i (b) „rezultati poslovanja” i „neto dobit” mijenjaju se u „dobit ili gubitak”.

PREPRAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

8.

Financijski izvještaji subjekta čija je funkcionalna valuta, valuta hiperinflacijskog gospodarstva, bilo da se temelje na pristupu povijesnog troška ili na pristupu tekućeg troška, iskazuju se primjenom tekuće mjerne jedinice na kraju izvještajnog razdoblja. Odgovarajući usporedni podaci za prethodno razdoblje koje zahtijeva MRS 1 Prezentiranje financijskih izvještaja (revidiran 2007.) i sve informacije koje se tiču ranijih razdoblja također se iskazuju primjenom tekuće mjerne jedinice na kraju izvještajnog razdoblja. U svrhu prezentiranja usporednih podataka u drugoj izvještajnoj valuti primjenjuju se točke 42.(b) i 43. MRS-a 21 Učinci promjena tečajeva stranih valuta.

Financijski izvještaji na temelju povijesnog troška

Izvještaj o financijskom položaju

14.

Sva druga imovina i obveze su nemonetarne stavke. Neke nemonetarne stavke knjiže se po tekućim iznosima na kraju izvještajnog razdoblja, kao što su neto utrživa vrijednost i fer vrijednost, tako da se one ne prepravljaju. Sva druga nemonetarna imovina i obveze se prepravljaju.

20.

Subjekt u koje je izvršeno ulaganje koji se obračunava metodom udjela može izvještavati u valuti gospodarstva u kojem prevladava hiperinflacija. Izvještaj o financijskom položaju i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti takvog subjekta se prepravljaju u skladu s ovim Standardom kako bi se izračunao udjel ulagača u neto imovini i dobiti ili gubitku toga subjekta. Ako su prepravljeni financijski izvještaji subjekta u koje je izvršeno ulagane iskazani u stranoj valuti, oni se preračunavaju po zaključnim tečajevima.

Dobitak ili gubitak od neto monetarne pozicije

28.

Dobitak ili gubitak od neto monetarne pozicije se uključuje se u dobit ili gubitak. Usklađenje imovine i obveza vezanih sporazumom s promjenama cijena provedeno u skladu s točkom 13. prebija se s dobitkom ili gubitkom po neto monetarnoj poziciji. Druge stavke prihoda i rashoda, kao što su prihod i rashod od kamata i tečajne razlike koje se odnose na uloženu ili posuđenu novčanu imovinu, također su povezane s neto monetarnom pozicijom. Iako se takve stavke objavljuju odvojeno, one mogu biti korisne ako se prezentiraju zajedno s dobitkom ili gubitkom od neto monetarne pozicije u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti.

Usporedni podaci

34.

Usporedni podaci za prethodno izvještajno razdoblje, bilo da su bili utemeljeni na pristupu povijesnog troška ili na pristupu tekućeg troška, prepravljaju se primjenom općeg indeksa cijena tako da su usporedivi financijski izvještaji prezentirani primjenom tekuće mjerne jedinice na kraju izvještajnog razdoblja. Informacija koja je objavljena u odnosu na ranije razdoblje također se izražava primjenom tekuće mjerne jedinice na kraju izvještajnog razdoblja. Za potrebe prikazivanja usporednih podataka u različitoj izvještajnoj valuti primjenjuju se točke 42.(b) i 43. MRS-a 21.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 34

Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine

Točka 11. mijenja se i dodaje se bilješka.

OBLIK I SADRŽAJ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJA TIJEKOM GODINE

11.

Subjekt koji je obveznik primjene MRS-a 33 Zarade po dionici  (*) dužan je, u izvještaju u kojem se prezentiraju elementi dobiti ili gubitka za razdoblje u tijeku godine, prikazati osnovne i razrijeđene zarade po dionici za to razdoblje.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 40

Ulaganja u nekretnine

Mijenjaju se točke 31. i 50.

MJERENJE NAKON PRIZNAVANJA

Računovodstvena politika

31.

MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške navodi da se dobrovoljna promjena računovodstvene politike treba izvršiti samo ako se promjenom dobivaju financijski izvještaji koji pružaju pouzdane i relevantnije informacije o učincima transakcija, ostalih događaja ili uvjeta na financijski položaj subjekta, financijske rezultate ili tokove novca. Malo je vjerojatno da će zamjena modela fer vrijednosti modelom troška nabave rezultirati relevantnijom prezentacijom.

Model fer vrijednosti

50.

Prilikom određivanja knjigovodstvene vrijednosti ulaganja u nekretnine pomoću modela fer vrijednosti, subjekt ne obračunava dvostruko imovinu ili obveze koje su priznate kao zasebna imovina ili obveze. Primjerice:

(a)

(d)

fer vrijednost ulaganja u nekretninu u najmu odražava očekivane novčane tokove (uključujući očekivani potencijalni plativi iznos najma). Sukladno tome, ako je dobivena procjena nekretnine umanjena za sva očekivana plaćanja, potrebno je pribrojiti natrag sve priznate obveze najma kako bi se izračunala knjigovodstvena vrijednost ulaganja u nekretnine primjenom modela fer vrijednosti.

Izmjene Međunarodnog računovodstvenog standarda 41

Poljoprivreda

Točke 4. i 5. mijenjaju se i briše se točka 14. Pojmovi „procijenjeni troškovi u trenutku prodaje” i „troškovi u trenutku prodaje” zamjenjuju se „troškovima prodaje” kada se pojavljuju kako slijedi:

Standard (točke 12., 13., 26.-28., 30-32., 34., 35., 38., 40., 48., 50. i 51.)

DJELOKRUG

4.

Sljedeća tablica prikazuje primjere biološke imovine, poljoprivrednih proizvoda i proizvoda koji su rezultat prerade nakon žetve:

Biološka imovina

Poljoprivredni proizvodi

Proizvodi koji su rezultat procesa nakon žetve

 

 

Stabla na plantažama

Posječena stabla

Drvena građa

 

 

DEFINICIJE

Definicije povezane s poljoprivredom

5.

Sljedeći izrazi koji se koriste u ovom Standardu imaju navedeno značenje:

Troškovi prodaje su inkrementalni troškovi izravno povezani s prodajom imovine, isključujući troškove financiranja i poreze na dobit.

PRIZNAVANJE I MJERENJE

14.

[briše se]

Dodatak Izmjenama MRS-a 41

Izmjene ostalih MSFI-ja

Subjekti su dužni primijeniti ove izmjene MSFI-ja 5 Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, MRS-a 2 Zalihe i MRS-a 36 Umanjenje imovine prilikom primjene povezanih izmjena MRS-a 41.

MSFI 5    Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja

Točka 5. mijenja se.

DJELOKRUG

5.

Odredbe ovog MSFI-ja (**) koje se odnose na mjerenje, ne odnose se na sljedeću imovinu, koja je pokrivena navedenim Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, bilo kao pojedinačna imovina ili kao dio grupe za otuđenje:

(a)

(e)

dugotrajna imovina koja se mjeri po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje u skladu sa MRS-om 41 Poljoprivreda;

(f)

MRS 2    Zalihe

Točka 20. mijenja se.

20.

U skladu s MRS-om 41 Poljoprivreda, zalihe poljoprivrednih proizvoda, koje je subjekt ubrao kao plod svoje biološke imovine, početno se mjere po njihovoj fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje u trenutku žetve. To je trošak zaliha na datum primjene ovog Standarda.

MRS 36    Umanjenje imovine

Točke 2. i 5. mijenjaju se.

DJELOKRUG

2.

Ovaj se Standard primjenjuje u računovodstvu za umanjenje sve imovine, osim:

(a)

(g)

biološke imovine povezane s poljoprivrednom aktivnošću koja se mjeri po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje (vidjeti MRS 41 Poljoprivreda);

(h)

5.

Ovaj se Standard ne primjenjuje na financijsku imovinu uključenu u djelokrug MRS-a 39, ulaganje u nekretnine mjereno po fer vrijednosti u skladu s MRS-om 40, ili biološku imovinu povezanu s poljoprivrednom aktivnošću koja se mjeri po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje u skladu s MRS-om 41. Međutim, ovaj Standard se primjenjuje na imovinu koja se iskazuje u revaloriziranom iznosu (odnosno fer vrijednosti) u skladu s ostalim MSFI-jevima, kao što je revalorizacijski model iz MRS-a 16 Nekretnine, postrojenja i oprema. Utvrđivanje može li revalorizirana imovina biti umanjena ovisi o osnovi za određivanje fer vrijednosti:

(a)


(*)  Ova je točka izmijenjena kao posljedica Poboljšanja MSFI-ja objavljenih u svibnju 2008. radi pojašnjenja djelokruga MRS-a 34.

(**)  Osim točaka 18. i 19. koje zahtijevaju da se dotična imovina mjeri u skladu s drugim primjenjivim MSFI-jima.


Top