Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0001

Direktiva Komisije 2009/1/EZ od 7. siječnja 2009. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe Tekst značajan za EGP

OJ L 9, 14.1.2009, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 212 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/1/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

212


32009L0001


L 009/31

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.01.2009.


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/1/EZ

od 7. siječnja 2009.

o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o homologaciji motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe i izmjenu Direktive Vijeća 70/156/EEZ (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Direktiva 2005/64/EZ jedna je od zasebnih Direktiva u okviru postupka EZ homologacije, uspostavljenog na temelju Direktive Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica (2).

(2)

Potrebno je utvrditi detaljna pravila, u skladu s kojima je, u okviru pripremne ocjene proizvođača iz članka 6. Direktive 2005/64/EZ, moguće provjeriti jesu li materijali rabljeni pri proizvodnji vozila u skladu s odredbama članka 4. stavka 2. podstavka (a) Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (3).

(3)

Posebno je potrebno osigurati da nadležna tijela mogu provjeriti postojanje ugovornih aranžmana između proizvođača vozila i njegovih dobavljača za potrebe mogućnosti ponovne uporabe, recikliranja i oporabe te da se o dogovorenim zahtjevima u vezi s time propisno priopćava.

(4)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Odbora za prilagodbu motornih vozila tehničkom napretku,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog IV. Direktivi 2005/64/EZ izmjenjuje se umetanjem novog stavka 4. i glasi:

„4.1.

Za potrebe pripremne ocjene u skladu s člankom 6. Direktive 2005/64/EZ, proizvođač vozila dužan je dokazati da je kroz ugovorne odnose sa njegovim dobavljačima zajamčeno pridržavanje odredaba članka 4. stavka 2. podstavka (a) Direktive 2000/53/EZ.

4.2.

Za potrebe pripremne ocjene u skladu s člankom 6. Direktive 2005/64/EZ, proizvođač vozila dužan je uvesti sljedeće postupke:

(a)

obavješćivanje o važećim zahtjevima svoje osoblje i sve svoje dobavljače;

(b)

praćenje i osiguravanje da dobavljači postupaju u skladu s navedenim zahtjevima;

(c)

prikupljanje relevantnih informacija kroz cijeli opskrbni lanac;

(d)

provjera informacija dobivenih od dobavljača;

(e)

odgovarajuće postupanje kada informacije dobivene od dobavljača ukazuju na nepridržavanje zahtjeva iz članka 4. stavka 2. podstavka (a) Direktive 2000/53/EZ.

4.3.

Za potrebe stavaka 4.1. i 4.2. od proizvođača vozila zahtijeva se uporaba programa ISO 9000/14000 ili drugog standardiziranog programa osiguranja kvalitete, u dogovoru s nadležnim tijelom.”

Članak 2.

Ako zahtjevi Direktive 2005/64/EZ, kako su izmijenjeni ovom Direktivom, nisu ispunjeni, države članice, s učinkom od 1. siječnja 2012., zbog razloga koji se odnose na mogućnost ponovne uporabe, recikliranja i oporabe motornih vozila odbijaju dodjelu EZ homologacije i nacionalne homologacije za nove tipove vozila.

Članak 3.

1.   Države članice najkasnije do 3. veljače 2010. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 4. veljače 2010.

Kada države članice donose ove mjere, one prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine toga upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. siječnja 2009.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 310, 25.11.2005., str. 10.

(2)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.

(3)  SL L 269, 21.10.2000., str. 34.


Top