Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0547

2009/547/EZ: Odluka Komisije od 10. srpnja 2009. o izmjeni Odluke 2000/57/EZ o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5515) Tekst značajan za EGP

OJ L 181, 14.7.2009, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 139 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2017; Implicitno stavljeno izvan snage 32017D0253

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/547/oj

15/Sv. 17

HR

Službeni list Europske unije

139


32009D0547


L 181/57

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 10. srpnja 2009.

o izmjeni Odluke 2000/57/EZ o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćena pod brojem dokumenta C(2009) 5515)

(Tekst značajan za EGP)

(2009/547/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 1998. o uspostavi mreže za epidemiološki nadzor i kontrolu zaraznih bolesti u Zajednici (1), a posebno njezin članak 6. stavak 5.,

nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,

budući da:

(1)

Odlukom Komisije 2000/57/EZ od 22. prosinca 1990. o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) definiraju se događaji u vezi sa zaraznim bolestima koje tijela nadležna za javno zdravlje tijela država članica trebaju prijavljivati u sustav ranog upozorenja i odgovora kao komponente mreže Zajednice, i uspostavljaju opći postupci za razmjenu informacija o tim događajima, radi savjetovanja i koordinacije mjera među državama članicama, u suradnji s Komisijom.

(2)

Odlukom 2000/57/EZ utvrđuje se i obveza tijela nadležnih za javno zdravlje svake države članice da prikupljaju i razmjenjuju sve potrebne informacije o događajima u vezi zaraznih bolesti, npr. primjenom nacionalnog sustava nadzora, epidemiološke komponente mreže Zajednice ili bilo kojim drugim sustavom prikupljanja Zajednice.

(3)

Sprečavanje i kontrola zaraznih bolesti definirana je u Odluci br. 2119/98/EZ kao niz mjera, uključujući epidemiološku istragu koju tijela nadležna za javno zdravlje u svakoj državi članici provode radi sprečavanja i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti. Te mjere obuhvaćaju aktivnosti traženja kontakata koje se zajedno sa svim relevantnim informacijama koje nacionalno tijelo nadležno za javno zdravlje ima o događaju u vezi sa zaraznim bolestima bez odlaganja prosljeđuju svim drugim državama članicama i Komisiji. Nadalje, država članica koja namjerava poduzeti mjere u načelu unaprijed obavješćuje mrežu Zajednice o prirodi i opsegu tih mjera, te se o tim djelovanjima savjetuje i koordinira ih s drugim državama članicama, u suradnji s Komisijom.

(4)

Odluka 2000/57/EZ trebala bi jasno odražavati odredbe Odluke br. 2119/98/EZ u vezi s mjerama koje se poduzimaju ili se planiraju usvojiti radi sprečavanja i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti.

(5)

Nadalje, stupanjem na snagu Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) međunarodna zajednica obvezala se da osigura javnozdravstveni odgovor na međunarodno širenje bolesti na načine razmjerne javnozdravstvenim rizicima i ograničene na javnozdravstvene rizike, te tako da se izbjegava nepotrebno zadiranje u međunarodni promet i trgovinu.

(6)

Kada dođe do događaja u vezi sa zaraznom bolešću s potencijalom da se proširi na EU, kod čega se javlja potreba za mjerama traženja kontakata, države članice međusobno surađuju u suradnji s Komisijom putem sustava ranog upozorenja i odgovora kako bi identificirale zaražene osobe i pojedince koji su potencijalno u opasnosti. Takva suradnja može uključivati razmjenu osjetljivih osobnih podataka o potvrđenim ili suspektnim slučajevima oboljelih, između država članica na koje se odnosi postupak traženja kontakata.

(7)

Obrada osobnih podataka u vezi sa zdravljem u načelu je zabranjena odredbama Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom prijenosu takvih podataka (3) i Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretnju takvih podataka (4). Osim toga, i u članku 11. Odluke br. 2119/98/EZ navodi se, među ostalim, da se njezine odredbe primjenjuju ne dovodeći u pitanje Direktivu 95/46/EZ.

(8)

Obrada takvih podataka iz razloga javnog zdravlja obuhvaćena je izuzećem odobrenim člankom 8. stavkom 3. Direktive 95/46/EZ i člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 45/2001 u mjeri u kojoj je to potrebno u svrhe preventivne medicine, medicinske dijagnoze, zdravstvene skrbi ili liječenja ili upravljanja zdravstvenim službama, te kada te podatke obrađuje zdravstveni radnik koji na temelju nacionalnog zakonodavstva ili pravila koje donesu nacionalna nadležna tijela podliježe obvezi čuvanja profesionalne tajne ili druga osoba koja također podliježe istoj obvezi čuvanja tajne. Nadalje, članak 23. stavak 1. Međunarodnih zdravstvenih propisa (2005.) koji su stupili na snagu 15. lipnja 2007. predviđa da države koje su stranke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), iz razloga javnog zdravlja, uključujući i za potrebe traženja kontakata, kod dolazaka ili odlazaka putnika mogu zahtijevati određene podatke o putnicima.

(9)

Osim toga, obradu osobnih podataka za potrebe traženja kontakata trebalo bi smatrati zakonitom u mjeri u kojoj je potrebna za zaštitu životnih interesa osoba čiji se podaci obrađuju, u skladu s člankom 7. točkom (d) Direktive 95/46/EZ i člankom 5. točkom (e) Uredbe (EZ) br. 45/2001, i za izvršenje zadaće koja se obavlja u javnom interesu, u skladu s člankom 7. točkom (e) odnosno člankom 5. točkom (a) tih akata Zajednice.

(10)

Komisija, Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti i države članice trebali bi uvesti odgovarajuće zaštitne mjere u odnosu na obradu osobnih podataka u svrhu traženja kontakata, posebno što se tiče korištenja odstupanja od odredaba Direktive 95/45/EZ i Uredbe (EZ) br. 45/2001, osiguravajući da se osobni podaci u sustavu ranog upozorenja i odgovora obrađuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 odnosno Direktivom 95/46/EZ.

(11)

Posebno kada u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora osobne podatke javljaju s ciljem sprečavanja i zaustavljanja širenja zaraznih bolesti, tijela država članica nadležna za javno zdravlje i Komisija trebali bi osigurati da su osobni podaci odgovarajući, relevantni i da nisu prekomjerni u odnosu na tu svrhu kao i to da se ne obrađuju za druge potrebe, te da su točni, da se prema potrebi ažuriraju i da se ne drže dulje nego što je to potrebno u tu svrhu; trebali bi osigurati i da osobe podvrgnute postupku traženja kontakata budu propisno obaviještene o prirodi obrade, o podacima koji se obrađuju, o pravu na pristup podacima i ispravljanje podataka koji se odnose na njih, osim ako se dokaže da to nije moguće ili da zahtijeva nerazmjeran napor, i da odgovarajuće razine povjerljivosti i zaštite postoje u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora kako bi se zaštitila obrada takvih podataka.

(12)

U svojem izvješću iz 2007. (5) o funkcioniranju sustava ranog upozorenja i odgovora Komisija je naglasila potrebu da se u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora uvede funkcija selektivnog slanja poruka kako bi se zajamčio isključiv komunikacijski kanal samo između država članica na koje se odnose posebni događaji u vezi s, između ostalog, aktivnostima traženja kontakata. Uporaba te selektivne funkcije predviđa odgovarajuće zaštite kad god se osobni podaci dostavljaju putem sustava ranog upozorenja i odgovora i trebala bi osigurati, radi provedbe ove Direktive, da u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora u opticaju budu samo odgovarajući, relevantni, a ne prekomjerni osobni podaci, u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 45/2001 i člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Direktive 95/46/EZ. Zbog toga bi uporabu funkcije selektivnog slanja poruka trebalo ograničiti na obavijesti koje uključuju dostavljanje relevantnih osobnih podataka, kako bi bila spojiva s obvezama država članica na temelju članaka 4., 5. i 6. Odluke br. 2119/98/EZ.

(13)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog člankom 7. Odluke br. 2119/98/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Odluka 2000/57/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 1. stavku 2., riječi „informacije koje imaju o takvim događajima” zamjenjuju se riječima „informacije koje imaju o takvim događajima i mjerama koje su planirane ili usvojene kao odgovor na te događaje ili indikacije na takve događaje”.

2.

Sljedeći članak 2.a umeće se:

„Članak 2.a

1.   Ovaj se članak primjenjuje na mjere provedene radi traženja osoba koje su izložene izvoru infektivnih agensa i koje su potencijalno u opasnosti da se kod njih razvije ili se već razvila zarazna bolest koja je prema kriterijima utvrđenima u Prilogu I. (dalje u tekstu „traženje kontakata”) od značaja za Zajednicu.

2.   Ako se relevantni osobni podaci za potrebe traženja kontakata dostavljaju putem sustava ranog upozorenja i odgovora, pod uvjetom da su ti podaci potrebni i dostupni, tijela država članica nadležna za javno zdravlje koriste funkciju selektivnog slanja poruka koja jamči odgovarajuće mjere zaštite podataka. Taj je komunikacijski kanal ograničen na države članice na koje se odnosi traženje kontakata.

3.   Ako te informacije stavljaju u opticaj putem funkcije selektivnog slanja poruka, tijela nadležna za javno zdravlje te države članice pozivaju se na događaj ili mjeru koji su prethodno dostavljeni mreži Zajednice.

4.   Za potrebe stavka 2., u Prilogu III. predviđen je indikativan popis osobnih podataka.

5.   Ako osobne podatke dostavljaju i stavljaju ih u opticaj putem funkcije selektivnog slanja poruka, tijela država članica nadležna za javno zdravlje i Komisija poštuju odredbe Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (*) i Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća (**).

(*)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31."

(**)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.”"

3.

U članku 3., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nadležna tijela u državama članicama svake godine najkasnije do 31. ožujka Komisiji dostavljaju analitičko izvješće o događajima, planiranim ili usvojenim mjerama u vezi s tim događajima i postupcima primijenjenim u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora. Osim toga, nadležna tijela u državama članicama mogu pravovremeno izvješćivati o određenim događajima od posebnog značaja.”

4.

Tekst u Prilogu ovoj Odluci dodaje se kao Prilog III.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. srpnja 2009.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 268, 3.10.1998., str. 1.

(2)  SL L 21, 26.1.2000., str. 32.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(4)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(5)  Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o funkcioniranju Sustavâ ranog upozorenja i odgovora u okviru mreže Zajednice za epidemiološki nadzor i kontrolu zaraznih bolesti tijekom 2004. i 2005. (Odluka 2000/57/EZ) od 20. ožujka 2007. (COM(2007) 121 konačno).


PRILOG

Sljedeći Prilog III. dodaje se Odluci 2000/57/EZ:

„PRILOG III.

Indikativan popis osobnih podataka za potrebe traženja kontakata

1.

OSOBNI PODACI

Prezime i ime(-na),

Državljanstvo, datum rođenja, spol,

Vrsta identifikacijske isprave, broj i tijelo izdavatelj,

Trenutačna kućna adresa (ulica i kućni br., grad, zemlja, poštanski broj),

Brojevi telefona (mobilni, kućni, na poslu),

E-pošta (privatna, poslovna).

2.

SPECIFIKACIJE PUTOVANJA

Podaci o prijevozu (npr. broj leta, datum leta, ime broda, registarska tablica),

Broj(evi) sjedala,

Broj(evi) kabine(kabina).

3.

KONTAKT PODACI

Prezimena posjećenih osoba/mjesta boravka,

Datumi i adrese mjesta boravka (ulica i kućni br., grad, zemlja, poštanski broj),

Brojevi telefona (mobilni, kućni, na poslu),

E-pošta (privatna, poslovna).

4.

INFORMACIJE O OSOBAMA U PRATNJI

Prezime i ime(-na),

Državljanstvo,

Osobni podaci kako su utvrđeni u točki 1. alinejama 3. do 6.

5.

KONTAKT PODACI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Prezime osobe kojoj se treba obratiti,

Adresa (ulica i kućni br., grad, zemlja, poštanski broj),

Brojevi telefona (mobilni, kućni, na poslu),

E-pošta (privatna, poslovna).”


Top