Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0017

2009/17/EZ: Odluka Komisije od 19. prosinca 2008. o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike

OJ L 8, 13.1.2009, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 164 - 166

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/17(2)/oj

05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

164


32009D0017


L 008/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

19.12.2008.


ODLUKA KOMISIJE

od 19. prosinca 2008.

o osnivanju Odbora stručnjaka za upućene radnike

(2009/17/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

budući da:

(1)

Direktivom 96/71/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 1996. o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga (1), a posebno njezinim člankom 4. uvode se jasne obveze u vezi sa suradnjom između nacionalnih uprava, a odgovornost za stvaranje potrebnih uvjeta za takvu suradnju stavlja se na države članice. Nadalje, ovom se Direktivom određuje jasna obveza država članica da poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi informacije o uvjetima zapošljavanja bile dostupne općenito, ne samo inozemnim pružateljima usluga, nego i dotičnim upućenim radnicima.

(2)

U svojem Priopćenju Vijeću, Europskom parlamentu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija „Upućivanje radnika u okviru pružanja usluga: maksimiziranje koristi i potencijala uz jamstvo zaštite radnika” (2) od 13. lipnja 2007., Komisija je najavila svoju namjeru o osnivanju Odbora na visokoj razini s ciljem pružanja podrške i pomoći državama članicama pri utvrđivanju i razmjeni dobrih praksi, institucionaliziranja trenutačne neformalne Skupine vladinih stručnjaka te redovitog službenog uključivanja socijalnih partnera.

(3)

U svojoj Preporuci od 3. travnja 2008. o pojačanoj administrativnoj suradnji u kontekstu upućivanja radnika u okviru pružanja usluga (3), Komisija je navela kako bi države članice trebale aktivno sudjelovati u sustavnom službenom procesu utvrđivanja i razmjene dobrih praksi na području upućivanja radnika putem bilo kakvog oblika suradnje koji Komisija uspostavi u tu svrhu.

(4)

U svojim zaključcima od 9. lipnja 2008. Vijeće je Komisiju pozvalo na institucionaliziranje neformalne skupine za upućivanje radnika osnivanjem odbora stručnjaka.

(5)

Odbor koji treba osnovati bi, u skladu s istim zaključcima Vijeća, trebao surađivati s javnim tijelima odgovornim za kontrolu, kao što su inspektorati rada, kao i na odgovarajućim razinama, te u skladu s nacionalnim pravom i praksom službeno i redovito uključivati socijalne partnere, a posebno predstavnike socijalnih partnera u sektorima u kojima se često poseže za upućenim radnicima.

(6)

Stoga je za područje upućenih radnika nužno osnovati Odbor stručnjaka te utvrditi njegove zadatke, odgovornosti i strukturu.

(7)

Odbor stručnjaka bi, inter alia, trebao pružati potporu i pomoć državama članicama pri utvrđivanju i razmjeni iskustva i dobre prakse, promicati razmjenu relevantnih informacija, razmotriti sva pitanja i poteškoće koje se mogu pojaviti u praktičnoj primjeni zakonodavstva u području upućenih radnika, kao i njegovom izvršavanju u praksi te pažljivo pratiti napredak postignut u poboljšanju pristupa informacijama i administrativne suradnje, uključujući razvoj mogućeg elektroničkog sustava razmjene informacija.

(8)

Odbor bi trebali sačinjavati stručnjaci koji predstavljaju nacionalna tijela koja su u svakoj državi članici odgovorna ili nadležna ili uključena u provedbu, primjenu i praćenje pravila primjenljivih na upućene radnike u okviru pružanja usluga. Ti bi stručnjaci trebali moći odražavati cjelokupno znanje, kompetenciju i iskustvo iz različitih relevantnih područja politike. U skladu s nacionalnim pravom i praksom, u Odboru mogu biti zastupljena specijalizirana tijela odgovorna za kontrolu zakonodavstva, kao što su inspektorati rada te socijalni partneri.

(9)

Isto tako, Odbor bi trebao službeno i redovito uključivati socijalne partnere na europskoj razini, a posebno one koji predstavljaju sektore kao što su građevinarstvo, rad preko agencije za privremeno zapošljavanje, ugostiteljstvo, poljoprivreda i promet, u kojima se često poseže za upućenim radnicima. On bi se isto tako trebao moći osloniti na znanje stručnjaka s posebnim kompetencijama za određeno pitanje uvršteno na njegov dnevni red.

(10)

Predstavnicima država članica EGP-a/EFTA-e, Nadzornom tijelu EFTA-e, zemljama pristupateljicama i kandidatkinjama te Švicarskoj treba omogućiti sudjelovanje u svojstvu promatrača.

(11)

Treba predvidjeti pravila o odavanju informacija od strane članova, ne dovodeći u pitanje pravila Komisije o sigurnosti određena u Prilogu Odluci Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom (4).

(12)

Osobni podaci vezani za članove trebali bi se obrađivati u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom protoku takvih podataka (5).

(13)

Nastali troškovi trebali bi se financirati u skladu s Odlukom br. 1672/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o osnivanju Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost - Progress (6),

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Ovime se osniva stručni odbor pod nazivom „Odbor stručnjaka za upućene radnike”, dalje u tekstu „Odbor”.

Članak 2.

Zadaci

Zadaci Odbora su sljedeći:

1.

pružiti potporu i pomoć državama članicama pri utvrđivanju i promicanju razmjene iskustva i dobrih praksi;

2.

promicati razmjenu relevantnih informacija, uključujući informacije o postojećim oblicima (bilateralne) administrativne suradnje između država članica i/ili socijalnih partnera;

3.

razmotriti sva pitanja, poteškoće i konkretne probleme koji mogu proizići iz provedbe i praktične primjene Direktive 96/71/EZ ili nacionalnih provedbenih mjera, kao i njezinog izvršavanja u praksi;

4.

razmotriti sve poteškoće koje mogu proizići iz primjene članka 3. stavka 10. Direktive 96/71/EZ;

5.

pratiti napredak postignut u poboljšanju pristupa informacijama i administrativne suradnje te u tom kontekstu, inter alia, procijeniti različite mogućnosti za odgovarajuću tehničku podršku za razmjenu informacija potrebnu za poboljšanje administrativne suradnje, uključujući elektronički sustav razmjene informacija;

6.

razmotriti mogućnosti povećanja stvarnog poštovanja i provedbe prava radnika te, prema potrebi, zaštite njihova položaja;

7.

uključiti se u detaljno razmatranje konkretnih problema prekogranične primjene zakonodavstva radi rješavanja postojećih problema, poboljšanja praktične primjene postojećih pravnih instrumenata te međusobne pomoći država članica, ako je potrebna.

Članak 3.

Članstvo — imenovanje

1.   Svaka država članica u Odbor imenuje po dva predstavnika. Može imenovati i dva zamjenika.

Kod imenovanja predstavnika države članice trebaju uključiti javna tijela, kao što su inspektorati rada, odgovorna za kontrolu zakonodavstva primjenljivog na upućene radnike. Osim toga, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom, mogu uključiti i socijalne partnere.

2.   Predstavnici socijalnih partnera na razini Zajednice, kao i predstavnici socijalnih partnera u sektorima kojima se često poseže za upućenim radnicima, mogu sudjelovati na sastancima Odbora kao promatrači, u skladu s postupcima koje odrede njihove organizacije i Komisija.

Predstavnike imenuje Komisija na prijedlog odgovarajućih socijalnih partnera na razini Zajednice ili sektora.

Ovu skupinu promatrača čini najviše 20 članova kako slijedi:

pet članova koji predstavljaju organizacije poslodavaca na razini Zajednice,

pet članova koji predstavljaju organizacije radnika na razini Zajednice,

najviše 10 predstavnika socijalnih partnera (jednako podijeljenih između organizacija poslodavaca i radnika) u sektorima kojima se često poseže za upućivanjem radnika.

3.   Predstavnici država članica EGP-a/EFTA-e, Nadzornog tijela EFTA-e, zemalja pristupateljica i kandidatkinja te Švicarske mogu jednako prisustvovati sastancima Odbora kao promatrači.

4.   Imena članova treba prikupiti, obraditi i objaviti u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.

Članak 4.

Rad

1.   Odborom predsjeda Komisija.

2.   U suglasnosti s Komisijom mogu se osnovati podskupine radi razmatranja posebnih problema u skladu s opisom posla koji utvrdi Odbor. Takve se podskupine mogu raspustiti čim ispune svoje zadatke.

3.   U suglasnosti s Komisijom se stručnjaci, koji mogu uključivati predstavnike međunarodnih organizacija s posebnim kompetencijama u predmetu o kojem se raspravlja, mogu pozvati za pojedinačni slučaj kako bi sudjelovali u raspravama Odbora ili podskupina ako je to korisno i/ili potrebno.

4.   Odbor i njegove podskupine obično se sastaju u prostorima Komisije u skladu s utvrđenim postupcima i rasporedom. Može se sazvati na drugim mjestima, posebno na poziv države članice koja želi ugostiti Odbor ili neku njegovu podskupinu u vezi s događanjem koje je od posebnog interesa za Odbor, njegovu podskupinu/njegove podskupine ili tu državu članicu.

Komisija pruža tajničke usluge. Drugi službenici Komisije koji imaju poseban interes u postupku mogu sudjelovati na sastancima Odbora i njegovih podskupina.

5.   Odbor donosi poslovnik na temelju standardnog poslovnika koji je donijela Komisija.

6.   Informacije dobivene sudjelovanjem u raspravama Odbora ili podskupine ne smiju se odavati ako se, prema mišljenju Komisije, odnose na povjerljiva pitanja.

7.   Komisija na internetu može na izvornom jeziku predmetnog dokumenta objaviti bilo koji sažetak, zaključak ili djelomični zaključak ili radni dokument Odbora.

Članak 5.

Naknada troškova

Komisija se obvezuje nadoknaditi troškove putovanja i, ako je primjenljivo, dodatke za odvojeni život članovima, promatračima i pozvanim stručnjacima u vezi s aktivnostima Odbora u skladu s pravilima Komisije o naknadama za vanjske stručnjake.

Članovi, promatrači i pozvani stručnjaci ne primaju naknadu za usluge koje pružaju.

Potrebe za ljudskim i administrativnim resursima pokrivaju se sredstvima koja Opća uprava može dobiti u okviru postupka godišnje raspodjele sredstava s obzirom na proračunska ograničenja.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. prosinca 2008.

Za Komisiju

Vladimír ŠPIDLA

Član Komisije


(1)  SL L 18, 21.1.1997., str. 1.

(2)  KOM(2007) 304 konačna verzija.

(3)  SL C 85, 4.4.2008., str. 1.

(4)  SL L 317, 3.12.2001., str. 1.

(5)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(6)  SL L 315, 15.11.2006., str. 1.


Top