Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1263

Uredba Komisije (EZ) br. 1263/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 14 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) Tekst značajan za EGP

OJ L 338, 17.12.2008, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 118 - 123

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1263/oj

13/Sv. 60

HR

Službeni list Europske unije

118


32008R1263


L 338/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1263/2008

od 16. prosinca 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Tumačenja 14 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC)

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni računovodstveni standardi i tumačenja koji su važili 15. listopada 2008.

(2)

Dne 5. srpnja 2007. Odbor za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja (IFRIC) objavio je IFRIC Tumačenje 14 - MRS 19 – Ograničenja povezana s imovinom planova definiranih primanja, minimalna potrebna financijska sredstva i njihova interakcija, dalje u tekstu „IFRIC 14”. IFRIC 14 pojašnjava Međunarodni računovodstveni standard (MRS) 19 u pogledu mjerenja imovine za definirana primanja u kontekstu planova definiranih primanja nakon umirovljenja kada postoji zahtjev za minimalno financiranje. Imovina za definirana primanja je višak fer vrijednosti imovine plana preko postojeće vrijednosti obveze definiranih primanja. MRS 19 ograničava svoje mjerenje na postojeću vrijednost ekonomske koristi koja je na raspolaganju u obliku povrata iz plana ili smanjenja budućih doprinosa u plan.

(3)

Savjetovanje sa Skupinom tehničkih stručnjaka (STS) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (ESSFI) potvrđuje da IFRIC 14 zadovoljava kriterije za usvajanje navedene u članku 3. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Skupine za provjeru preporuka o standardima koja Komisiju savjetuje o objektivnosti i neutralnosti mišljenja Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (ESSFI) (3), Skupina za provjeru preporuka o standardima razmotrila je mišljenje ESSFI-ja o prihvaćanju i obavijestila Europsku komisiju da je mišljenje uravnoteženo i objektivno.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog računovodstvenog odbora,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 Tumačenje 14 za MRS 19 - Ograničenja povezana s imovinom planova definiranih primanja, zahtjevi za minimalno financiranje i njihova interakcija umeće se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Sva trgovačka društva primjenjuju IFRIC 14 kako je utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi najkasnije od prvog dana prve financijske godine koja započinje nakon 31. prosinca 2008. godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2008.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI STANDARDI FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

IFRIC 14

IFRIC Tumačenje 14 - MRS 19 - Ograničenja povezana s imovinom planova definiranih primanja, zahtjevi za minimalno financiranje i njihova interakcija

Umnožavanje je dopušteno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava pridržana su izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje za osobne potrebe ili drugih primjerenih korištenja. Daljnje informacije mogu se zatražiti od OMRS-a na stranici www.iasb.org.

IFRIC TUMAČENJE 14

MRS 19 - Ograničenja povezana s imovinom planova definiranih primanja, zahtjevi za minimalno financiranje i njihova interakcija

REFERENCE

MRS 1 Prezentiranje financijskih izvješća

MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške

MRS 19 Primanja zaposlenih

MRS 37 Rezerviranja, nepredvidive obveze i nepredvidiva imovina

TEMELJI

1.

Stavkom 58. MRS-a 19 mjerenje imovine iz definiranog plana primanja ograničeno je na „sadašnju vrijednost ekonomske koristi raspoložive u obliku povrata financijskih sredstava iz plana ili smanjenja budućih doprinosa u plan”, uvećanu za nepriznatu dobit i nepriznate gubitke. Postavlja se pitanje kada povrat sredstava ili smanjenje budućih doprinosa treba smatrati raspoloživim, posebno ako postoji zahtjev minimalnog financiranja.

2.

Zahtjevi za minimalno financiranje postoje u mnogim zemljama kako bi se učvrstilo obećanje dano članovima plana primanja za zaposlene. Riječ je o odredbama kojima su u pravilu određeni minimalni iznosi doprinosa koje treba uplaćivati u plan u određenom razdoblju. Dakle, zahtjev za minimalno financiranje može ograničiti mogućnost subjekta da umanji buduće doprinose.

3.

Nadalje, ograničenje kod mjerenja imovine plana definiranih primanja može dovesti do nedostatnosti zahtjeva za minimalno financiranje. U pravilu, zahtjev za uplatu doprinosa u plan neće utjecati na mjerenje imovine ili obveze iz plana definiranih primanja. To je zato što jednom uplaćeni doprinosi postaju imovinom plana, tako da je dodatna neto obveza jednaka nuli. Međutim, zahtjev za minimalno financiranje može prouzročiti nastanak financijske obveze ako subjektu propisani doprinosi ne budu raspoloživi nakon uplate.

DJELOKRUG

4.

Ovo se tumačenje primjenjuje na sva primanja iz definiranih planova primanja nakon prestanka radnog odnosa i druga dugoročna primanja zaposlenih iz definiranih planova primanja.

5.

Za potrebe ovog tumačenja, zahtjevi za minimalno financiranje odnose se na potrebno financiranje plana primanja nakon prestanka radnog odnosa ili nekog drugog plana dugoročnih definiranih primanja.

PITANJA

6.

Pitanja koja se rješavaju ovim tumačenjem:

(a)

kada se povrat sredstava ili smanjenje budućih doprinosa treba smatrati raspoloživim u skladu sa stavkom 58. MRS-a 19;

(b)

kako zahtjev za minimalno financiranje može utjecati na raspoloživost smanjenja budućih doprinosa;

(c)

kada može nastati obveza na temelju zahtjeva za minimalnim financiranjem.

KONSENZUS

Raspoloživost povrata sredstava ili smanjenja budućih doprinosa

7.

Subjekt je dužan utvrditi raspoloživost povrata ili smanjenja budućih uplata u skladu s uvjetima plana i svim propisanim zahtjevima u područjima pravne nadležnosti pod koje plan potpada.

8.

Ekonomska korist u obliku povrata ili smanjenja budućih doprinosa raspoloživa je subjektu ako ju subjekt može ostvariti u nekom trenutku za vrijeme trajanja plana ili kad su obveze iz plana podmirene. Konkretno, ekonomska korist može biti raspoloživa čak i ako ju nije moguće odmah realizirati na dan izvještaja o financijskom položaju.

9.

Raspoloživa ekonomska korist ne ovisi o načinu na koji subjekt namjerava iskoristiti višak. Subjekt je dužan odrediti najveću moguću ekonomsku korist koja je raspoloživa na temelju povrata financijskih sredstava, smanjenja budućih doprinosa ili kombinacijom oboga. Subjekt ne priznaje ekonomske koristi iz kombinacije povrata i smanjenja budućih doprinosa na temelju pretpostavki koje se međusobno isključuju.

10.

U skladu s MRS-om 1, subjekt je dužan objaviti informacije o glavnim izvorima procjene neizvjesnosti na dan izvještaja o financijskom položaju koji nose značajan rizik materijalnog usklađenja knjigovodstvenog iznosa neto bilančne imovine ili obveze. To može uključiti objavljivanje ograničenja u trenutačnoj realizaciji viška ili objavljivanje osnove koja je korištena u određivanju iznosa raspoložive ekonomske koristi.

Ekonomska korist raspoloživa u obliku povrata

Pravo na povrat

11.

Povrat je raspoloživ subjektu samo ako subjekt ima bezuvjetno pravo na povrat:

(a)

tijekom razdoblja plana, bez pretpostavke da je obveze iz plana potrebno podmiriti kako bi se ostvario povrat (npr. u nekim područjima pravne nadležnosti subjekt može imati pravo na povrat tijekom razdoblja valjanosti plana bez obzira na to da li su obveze iz plana podmirene ili ne); ili

(b)

pod pretpostavkom postupnog podmirenja obveza iz plana kroz vrijeme do trenutka u kojem su svi članovi napustili plan; ili

(c)

pod pretpostavkom jednokratnog podmirenja svih obveza iz plana (tj. kod ukidanja plana).

Bezuvjetno pravo na povrat može postojati bez obzira na razinu financiranosti plana na dan izvještaja o financijskom položaju.

12.

Ako pravo subjekta na povrat viška ovisi o nastanku odnosno izostanku jednog neizvjesnog događaja u budućnosti ili više njih na koje subjekt ne može u potpunosti utjecati, subjekt nema bezuvjetno pravo, te stoga ne smije priznati imovinu.

13.

Subjekt je dužan ekonomsku korist raspoloživu u obliku povrata mjeriti u iznosu viška na dan izvještaja o financijskom položaju (koji je jednak fer vrijednosti imovine plana umanjenoj za sadašnju vrijednost obveze na temelju plana definiranih primanja) koji ima pravo primiti kao povrat, umanjenom za sve povezane troškove. Primjerice, ako se na povrat plaća neki porez koji nije porez na dobit, subjekt je dužan iznos mjeriti u iznosu povrata umanjenom za taj porez.

14.

Prilikom mjerenja iznosa raspoloživog povrata kod ukidanja plana (stavak 11. točka (c)), subjekt je dužan u plan uključiti troškove podmirenja obveza iz plana i realizacije povrata. Primjerice, subjekt je dužan ustegnuti iznos honorara za profesionalne usluge ako se one isplaćuju iz plana i ne isplaćuje ih sam subjekt, kao i troškove premija osiguranja koji mogu nastati radi osiguranja obveze pri likvidaciji plana.

15.

Ako je povrat određen u cijelom iznosu ili dijelu viška umjesto u fiksnom iznosu, subjekt ne provodi usklađenje po osnovi vremenske vrijednosti novca, čak ni ako je povrat moguće realizirati samo na neki budući datum.

Ekonomska korist raspoloživa u obliku smanjenja doprinosa

16.

Ako ne postoji zahtjev za minimalno financiranje, subjekt je dužan raspoloživu ekonomsku korist u obliku smanjenja doprinosa odrediti u iznosu nižem od:

(a)

viška u planu; i

(b)

sadašnje vrijednosti budućih troškova usluga kod subjekta, tj. isključujući svaki dio budućih troškova koje će snositi zaposleni za svaku godinu iznad očekivanog trajanja plana ili subjekta, ovisno koje je kraće.

17.

Subjekt određuje troškove budućeg rada na temelju pretpostavki koje se podudaraju s pretpostavkama korištenima prilikom određivanja obveze iz planova definiranih primanja i situacijom koja je postojala na dan izvještaja o financijskom položaju kako je to regulirano MRS-om 19. Subjekt stoga pretpostavlja da se u budućnosti prihodi iz plana neće mijenjati sve dok se ne promjeni plan te pretpostavlja zadržavanje stabilnog broja zaposlenika, osim ako subjekt na završetku izvještajnog razdoblja jasno iskaže namjeru smanjenja broja zaposlenika uključenih u plan. U takvom slučaju pretpostavka u vezi budućeg broja zaposlenih uključuje navedeno smanjenje broja zaposlenih. Subjekt je dužan sadašnju vrijednost troškova budućeg rada odrediti primjenom iste diskontne stope koju je primijenio u izračunu obveze iz plana definiranih primanja na dan izvještaja o financijskom položaju.

Učinak zahtjeva za minimalno financiranje na ekonomsku korist raspoloživu u obliku smanjenja budućih doprinosa

18.

Subjekt na određeni datum analizira bilo koji zahtjev za minimalno financiranje u vezi s doprinosima koji su potrebni kako bi pokrili (a) eventualni manjak minulog rada na temelju minimalnog financiranja; i (b) budući obračunati iznos primanja.

19.

Doprinosi za pokriće eventualnog manjka po osnovi minimalnog financiranja koji se odnose na već primljene usluge ne utječu na buduće doprinose za budući rad. Oni mogu prouzročiti nastanak obveze u skladu sa stavcima 23-26.

20.

Ako postoji zahtjev za minimalno financiranje kod doprinosa koji se odnose na buduće obračunane iznose primanja, subjekt je dužan ekonomsku korist raspoloživu u obliku smanjenja budućih doprinosa odrediti kao sadašnju vrijednost:

(a)

procijenjenih troškova budućeg rada za svaku godinu u skladu sa stavcima 16. i 17. manje;

(b)

procijenjeni minimalni doprinosi koji su potrebni za financiranje budućih obračunatih primanja u toj godini.

21.

Subjekt izračunava buduće doprinose na temelju zahtjeva za minimalno financiranje za buduća obračunata primanja uzimajući u obzir utjecaj eventualno postojećeg viška određenog na temelju minimalnog financiranja. Subjekt koristi pretpostavke u skladu s načelom minimalnog financiranja i, za bilo koji čimbenik koji nije određen tim načelom, pretpostavke u skladu s onima kojima se određuje obveza na temelju definiranih primanja i situacijom koja je postojala na dan izvještaja o financijskom položaju kako je to regulirano MRS-om 19. U izračun treba uključiti sve promjene koje se očekuju kao posljedica dospjelih minimalnih doprinosa koje subjekt plaća. No, u izračun ne ulazi utjecaj očekivanih promjena odredaba o minimalnom financiranju koje na dan izvještaja o financijskom položaju nisu na snazi niti utvrđene ugovorom.

22.

Ako buduće minimalno financiranje doprinosa propisano za buduća obračunata primanja u bilo kojoj godini premaši troškove budućeg rada po MRS-u 19, sadašnja vrijednost viška umanjuje iznos imovine raspoložive kao smanjenje budućih doprinosa na dan izvještaja o financijskom položaju. Međutim, iznos imovine koji je raspoloživ kao smanjenje budućih doprinosa ne može biti manji od nule.

Kada zahtjev za minimalno financiranje može biti osnova za nastanak obveze

23.

Ako subjekt na temelju zahtjeva za minimalno financiranje ima obvezu platiti doprinose kako bi pokrio postojeći manjak po osnovi minimalnog financiranja za već primljene usluge, dužan je utvrditi da li će obveze na temelju doprinosa biti raspoložive kao povrat ili smanjenje budućih doprinosa nakon njihove uplate u plan.

24.

Ako obveze na temelju uplate doprinosa neće biti raspoložive nakon uplate u plan, subjekt je dužan priznati financijsku obvezu u trenutku nastanka obveze. Financijska obveza umanjuje imovinu plana definiranih primanja ili povećava obvezu plana definiranih primanja tako da se primjenom stavka 58. MRS-a 19 po plaćanju doprinosa ne očekuje nastanak dobiti ni gubitka.

25.

Subjekt je prije određivanja obveze u skladu s stavkom 24. dužan primijeniti stavku 58.A MRS-a 19.

26.

Financijska obveza na temelju zahtjeva za minimalno financiranje i svako kasnije mjerenje te obveze priznaju se u skladu s politikom subjekta za priznavanje utjecaja ograničenja iz stavka 58. MRS-a 19 odmah kod mjerenja imovine plana definiranih primanja. Konkretno,

(a)

subjekt koji priznaje utjecaj ograničenja iz stavka 58. u dobit ili gubitak u skladu sa stavkom 61. točkom (g) MRS-a 19, dužan je usklađenje odmah priznati u dobit ili gubitak;

(b)

subjekt koji priznaje utjecaj ograničenja iz stavka 58. u izvještaju o priznatim prihodima i rashodima u skladu as stavkom 93.C MRS-a 19, dužan je usklađenje odmah priznati u izvještaju o priznatim prihodima i rashodima.

DATUM STUPANJA NA SNAGU

27.

Subjekt je dužan ovo tumačenje primijeniti na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2008. godine. Subjektima je dopuštena njegova ranija primjena.

PRIJELAZNE ODREDBE

28.

Subjekt ovo tumačenje primjenjuje od početka prvog razdoblja koje je prezentirano u prvim financijskim izvještajima na koje se tumačenje primjenjuje. Subjekt je dužan svako početno usklađenje proizašlo iz primjene ovog tumačenja priznati kroz zadržanu dobit na početku tog razdoblja.


Top