Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1261

Uredba Komisije (EZ) br. 1261/2008 od 16. prosinca 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje (MSFI) 2 Tekst značajan za EGP

OJ L 338, 17.12.2008, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 259 - 262

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1261/oj

13/Sv. 58

HR

Službeni list Europske unije

259


32008R1261


L 338/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1261/2008

od 16. prosinca 2008.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje (MSFI) 2

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. srpnja 2002. o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda (1), a posebno njezin članak 3. stavak 1.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 (2) usvojeni su određeni međunarodni standardi i tumačenja koji su bili na snazi 15. listopada 2008.

(2)

Odbor za međunarodne računovodstvene standarde 17. siječnja 2008. objavio je izmjene Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje (MSFI) 2 Isplate na temelju dionica, dalje u tekstu: „izmjene MSFI 2”. Izmjene MSFI 2 pojašnjavaju što su uvjeti stjecanja prava, na koji se način obračunavaju uvjeti na temelju kojih se ne može ostvariti pravo te kako obračunati poništenje isplate na temelju dionica od strane subjekta ili druge strane.

(3)

Savjetovanje s Tehničkom stručnom skupinom (TEG) Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) potvrdilo je da izmjene MSFI 2 zadovoljavaju tehničke kriterije za usvajanje određene člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1606/2002. U skladu s Odlukom Komisije 2006/505/EZ od 14. srpnja 2006. o osnivanju Skupine za provjeru preporuka o standardima koja Komisiju savjetuje o objektivnosti i neutralnosti mišljenja Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (EFRAG) (3), Skupina za provjeru preporuka o standardima uzela je u obzir mišljenje EFRAG-a o indosmanu te savjetovala Komisiju da je ista uravnotežena i objektivna.

(4)

Uredbu (EZ) br. 1126/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Regulatornog odbora za računovodstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

U Prilogu Uredbi (EZ) br. 1126/2008 Međunarodni standard za financijsko izvještavanje MSFI 2 Isplate na temelju dionica izmijenjen je u skladu s izmjenama Međunarodnog standarda za financijsko izvještavanje MSFI 2 Isplate na temelju dionica, dalje u tekstu: „izmjene MSFI 2”, kao što je određeno Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Svako trgovačko društvo primjenjuje izmjenu MSFI 2, kako je utvrđeno Prilogom ovoj Uredbi, najkasnije od prvog dana svoje prve financijske godine koja započinje nakon 31. prosinca 2008.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2008.

Za Komisiju

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  SL L 243, 11.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 320, 29.11.2008., str. 1.

(3)  SL L 199, 21.7.2006., str. 33.


PRILOG

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARDI

MSFI 2

„Izmjena MSFI 2 Isplate na temelju dionica”

Umnožavanje dozvoljeno unutar Europskoga gospodarskog prostora. Sva postojeća prava su zadržana izvan EGP-a, s iznimkom prava na umnožavanje u svrhu osobne ili druge pravične uporabe. Dodatne informacije se mogu dobiti od IASB-a na www.iasb.org

IZMJENE MSFI 2

Isplate na temelju dionica

Ovaj dokument određuje izmjene MSFI 2 Isplate na temelju dionica. Izmjene finaliziraju prijedloge sadržane u izloženom nacrtu predloženih izmjena MSFI 2-Uvjeti stjecanja prava i poništenja koje su objavljene u veljači 2006. Subjekti primjenjuju te izmjene na sve isplate na temelju dionica u okviru MSFI 2 za godišnja razdoblja koja počinju s 1. siječnjem 2009. ili nakon tog datuma. Dozvoljena je primjena prije toga datuma.

UVJETI ZA KOJE NISU STEČENA PRAVA

U Standard se nakon stavka 21. ubacuje naslov i stavak 21.A kako slijedi.

„Postupanje u slučaju uvjeta za koje nisu stečena prava

21.A

Slično tome, subjekt uzima u obzir sve uvjete za koje nisu stečena prava prilikom procjene pravične vrijednosti odobrenih vlasničkih instrumenata. Stoga, u slučaju odobrenih vlasničkih instrumenata subjekt priznaje dobra ili usluge koje je primio od druge strane koja zadovoljava sve uvjete stjecanja prava, a koji nisu tržišni uvjeti (npr. usluge primljene od zaposlenika koji ostaje u službi tijekom navedenog razdoblja službe), bez obzira na to jesu li zadovoljeni uvjeti za koje nisu stečena prava.”

PONIŠTENJA

U Standardu stavak 28. mijenja se kako slijedi.

„28

Ako dođe do poništenja ili namire odobrenih vlasničkih instrumenata tijekom razdoblja stjecanja prava (osim ako je odobrenje poništeno zbog prestanka važenja kada nisu zadovoljeni uvjeti stjecanja prava) …”.

U Standardu stavak 28. točka (b) mijenja se kako slijedi.

„28

(b)

… Svaki takav višak se priznaje kao trošak. Međutim, ako plaćanje na temelju dionica uključuje komponente odgovornosti, subjekt ponovno mjeri pravičnu vrijednost odgovornosti na datum poništenja ili namire. Sva plaćanja izvršena kako bi se namirila komponenta odgovornosti obračunava se kao ukidanje odgovornosti.”

U Standard nakon stavka 28. dodaje se stavak 28.A kako slijedi.

„28A

Ako subjekt ili druga strana ima mogućnost odabira hoće li zadovoljiti uvjet za koji nije stečeno pravo, subjekt prema svojoj nemogućnosti ili nemogućnosti druge strane da zadovolji uvjet za koji nije stečeno pravo tijekom razdoblja stjecanja prava postupa kao prema poništenju.”

DATUM STUPANJA NA SNAGU

U Standard ubacuje se sljedeći stavak 62. kako slijedi.

„62

Subjekt retroaktivno primjenjuje sljedeće izmjene godišnjih razdoblja koja počinju s 1. siječnjem 2009. ili nakon tog datuma:

(a)

zahtjevi iz stavka 21.A u odnosu na postupanje prema uvjetima za koje nisu stečena prava;

(b)

revidirane definicije ‚dati ovlasti’ i ‚uvjeti stjecanja prava’ u Dodatku A.;

(c)

izmjene u stavku 28. i stavku 28.A u odnosu na poništenja.

Dozvoljena je primjena prije tog datuma. Ako subjekt primjeni navedene izmjene na razdoblje prije 1. siječnja 2009., tu činjenicu treba navesti.”

DEFINICIJE

U Dodatku A definicije „dati ovlasti” i „uvjeti stjecanja prava” mijenjaju se kako slijedi.

„dati ovlasti

Postati potraživanje. U skladu s rješenjem u vezi s isplatom na temelju dionica, pravo druge strane da primi gotovinu, drugu imovinu ili vlasničke instrumente subjekta daje ovlasti ako potraživanje druge strane više nije uvjetovano zadovoljavanjem uvjeta stjecanja prava.

uvjeti stjecanja prava

Uvjeti koji određuju može li subjekt primiti usluge koje ovlašćuju drugu stranu da primi gotovinu, drugu imovinu ili vlasničke instrumente u skladu s rješenjem u vezi s isplatom na temelju dionica. Uvjeti stjecanja prava mogu biti ili uvjeti usluga ili uvjeti. Uvjeti usluga zahtijevaju da druga strana zaključi određeno razbolje pružanja usluge. Uvjeti uspješnosti zahtijevaju da druga strana zaključi određeno razdoblje pružanja usluge i navedene ciljeve uspješnosti koji se trebaju postići (kao što je određeno povećanje zarade subjekta u određenom vremenskom razdoblju). Uvjet uspješnosti može uključivati tržišni uvjet.”


Top