Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1242

Uredba Komisije (EZ) br. 1242/2008 od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva

OJ L 335, 13.12.2008, p. 3–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 226 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; stavljeno izvan snage 32014R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1242/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

226


32008R1242


L 335/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1242/2008

od 8. prosinca 2008.

o utvrđivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća 79/65/EEZ od 15. lipnja 1965. o stvaranju mreže za prikupljanje knjigovodstvenih podataka o prihodima i poslovanju poljoprivrednih gospodarstava u Europskoj ekonomskoj zajednici (1), a posebno njezin članak 4. stavak 4., članak 6. stavak 2. i članak 7. stavak 3.,

budući da:

(1)

Proizvodne strukture i sustavi su vrlo različiti u Zajednici. Radi lakše analize strukturalnih karakteristika poljoprivrednih gospodarstava i njihovih ekonomskih rezultata, Odlukom Komisije 85/377/EEZ od 7. lipnja 1985. o utvrđivanju tipologije Zajednice za poljoprivredna gospodarstva (2) uspostavljena je odgovarajuća i homogena klasifikacija poljoprivrednih gospodarstava po ekonomskoj veličini i tipu poljoprivredne djelatnosti.

(2)

Tipologija Zajednice mora biti određena tako da omogućava udruživanje homogenih skupina poljoprivrednih gospodarstava, s većim ili manjim stupnjem agregacije i usporedbu situacije na gospodarstvima.

(3)

S obzirom na rastući značaj unosnih aktivnosti, koje su neposredno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom, osim poljoprivrednih aktivnosti na gospodarstvu, na prihode poljoprivrednika, potrebno je u tipologiju Zajednice uključiti klasifikacijsku varijablu koja odražava važnost drugih aktivnosti koje nose dobit (OGA) koje su neposredno povezane s poljoprivrednim gospodarstvom.

(4)

Radi postizanja ciljeva iz članka 4. stavka 1., članka 6. stavka 1. točke (b) i članka 7. stavka 2. Uredbe 79/65/EEZ, potrebno je odrediti pravila za provođenje tipologije Zajednice. Pored toga, tipologija Zajednice se mora primjenjivati za izvještajna gospodarstva koristeći knjigovodstvene podatke dobivene putem sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN).

(5)

Na temelju Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 571/88 (3), istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava temeljena na uzorku moraju biti statistički reprezentativna u smislu tipa i veličine poljoprivrednih gospodarstava u skladu s tipologijom Zajednice. Stoga se mora tipologija Zajednice primjenjivati i na gospodarstva za koja se podaci prikupljaju putem istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava.

(6)

Tip poljoprivredne djelatnosti i ekonomska veličina gospodarstva moraju se odrediti na temelju ekonomskog kriterija koji je uvijek pozitivan. Stoga je primjereno koristiti standardni rezultat. Standardni rezultat određuje se po proizvodu. Popis proizvoda za koje je potrebno izračunati standardne rezultate potrebno je uskladiti s popisom proizvodnih aktivnosti korištenim u istraživanjima o strukturi poljoprivrednog gospodarstva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1166/2008. Kako bi se omogućila primjena tipologije gospodarstava u FADN, potrebno je sastaviti tabelu podudaranja između ispitivanih proizvodnih aktivnosti vezanih za strukturu poljoprivrednog gospodarstva i naslova poljoprivrednih gospodarstava iz FADN.

(7)

Standardni rezultati temelje se na prosječnim vrijednostima u referentnom razdoblju od pet godina, međutim potrebno ih je redovito ažurirati uzimajući u obzir gospodarske trendove, tako da tipologija sačuva svoju vrijednost. Učestalost ažuriranja mora biti povezana s godinama u kojima se provode ispitivanja strukture poljoprivrednih gospodarstava.

(8)

Za potrebe izrade plana odabira izvještajnih gospodarstava, kojeg je potrebno uključiti u FADN 2010., potrebno je predvidjeti da se tipologija definirana u ovoj Uredbi već primjenjuje u istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za 2007. Nadalje, kako bi se osigurala usporedba analiza stanja poljoprivrednih gospodarstva klasificiranih prema ovoj Uredbi, potrebno je odrediti da tipologiju treba primjenjivati u istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i FADN prije 2010. Stoga je potrebno uključiti odstupanje pod uvjetom da su standardni rezultati izračunati za referentno razdoblje 2004.

(9)

Standardne rezultate i podatke potrebne za njihov izračun Komisiji dostavlja FADN agencija koju je odredila svaka država članica u skladu s člankom 6. Uredbe 79/65/EEZ. Potrebno je osigurati da FADN agencija može direktno Komisiji isporučiti relevantne informacije putem informacijskog sustava koji je uspostavila Komisija. Nadalje je potrebno predvidjeti mogućnost da taj sustav omogućava elektronsku razmjenu zahtijevanih informacija na temelju modela koji su dostupni FADN agenciji putem tog sustava. Potrebno je također predvidjeti da Komisija mora države članice obavješćivati o općim uvjetima za provođenje kompjuterskog sustava putem Odbora Zajednice za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka

(10)

Zbog jasnoće i uzimajući u obzir da je tipologija Zajednice mjera opće primjene, a ne mjera upućena posebnim primateljima, primjereno je Odluku 85/377/EEZ zamijeniti uredbom.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora Zajednice za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

1.   Ova Uredba određuje „tipologiju Zajednice za poljoprivredna gospodarstva”, dalje u tekstu „tipologija”, koja je jedinstvena klasifikacija gospodarstava u Zajednici prema tipu poljoprivredne djelatnosti i ekonomskoj veličini i važnosti drugih unosnih aktivnosti direktno povezanih s gospodarstvom.

2.   Tipologija se prvenstveno koristi za predstavljanje podataka s obzirom na tip poljoprivredne djelatnosti i razred ekonomske veličine prikupljenih kroz istraživanja Zajednice o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i kroz sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka.

Članak 2.

Tip poljoprivredne djelatnosti

1.   Za potrebe ove Uredbe, tip „poljoprivredne djelatnosti” gospodarstva određuju se relativnim doprinosom standardnog rezultata različitih značajki u odnosu na ukupni standardni rezultat gospodarstva. Standardni rezultat definira se kako je utvrđeno u članku 5.

2.   Ovisno o količini traženih podataka, tipovi poljoprivrednih djelatnosti su sljedeći:

(a)

opći tipovi poljoprivrednih djelatnosti;

(b)

glavni tipovi poljoprivrednih djelatnosti;

(c)

posebni tipovi poljoprivrednih djelatnosti.

Klasifikacija gospodarstava s obzirom na tip poljoprivredne djelatnosti je određena u Prilogu I.

Članak 3.

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva

Ekonomska veličina gospodarstva određuje se na temelju ukupnog standardnog rezultata gospodarstva. Izražena je u eurima. Metoda izračuna ekonomske veličine gospodarstva i razredi ekonomske veličine određeni su u Prilogu II.

Članak 4.

Druge unosne aktivnosti direktno povezane s gospodarstvom

Važnost unosnih aktivnosti direktno povezanih s gospodarstvom, osim poljoprivrednih aktivnosti gospodarstva, određuje se na temelju postotka tih drugih unosnih aktivnosti navedenih u krajnjem rezultatu gospodarstva. Taj razmjer se izražava kao postotna skupina. Ove postotne skupine određene su u dijelu C Priloga III.

Krajnji rezultat, definicija i metoda procjene razmjera određeni su u dijelu A i dijelu B Priloga III.

Članak 5.

Standardni rezultat i ukupni standardni rezultat

1.   Za potrebe ove Uredbe, „standardni rezultat” znači standardna vrijednost bruto proizvodnje.

Standardni rezultat se određuju za svaku regiju iz Priloga IV. ovoj Uredbi i za svaku značajku biljne i stočarske proizvodnje u istraživanjima o strukturi poljoprivrednog gospodarstva iz Priloga III. Uredbi (EZ) br. 1166/2008.

Metoda izračuna za određivanje standardnih rezultata za svaku značajku i postupke za sakupljanje odgovarajućih podataka određeni su u Prilogu IV. ovoj Uredbi.

2.   Ukupni standardni rezultat gospodarstva odgovara zbroju vrijednosti za svaku značajku, koji se dobije tako da se standardni rezultati po jedinici pomnože s brojem odgovarajućih jedinica.

3.   Za izračun standardnih rezultata za istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za godinu N „referentno razdoblje” znači godinu N-3 koja uključuje pet uzastopnih godina od godine N-5 do godine N-1.

Standardni rezultati se određuju koristeći prosječne osnovne podatke izračunane tijekom referentnog razdoblja od pet godina iz prvog podstavka. Standardne rezultate je potrebno ažurirati da se uzmu u obzir gospodarski trendovi, barem svaki put kad se provode istraživanja o strukturi poljoprivrednog gospodarstva.

Prvo referentno razdoblje za koje se izračunavaju standardni rezultati odgovara referentnom razdoblju 2007., koje uključuje kalendarske godine 2005., 2006., 2007., 2008. i 2009. ili godine poljoprivredne proizvodnje 2005./06., 2006./07., 2007./08., 2008./09. i 2009./10.

4.   Odstupanjem od stavka 3. države članice izračunavaju standardne rezultate za referentno razdoblje 2004. za značajke navedene u istraživanjima o strukturi poljoprivrednog gospodarstva za godinu 2007., kako je određeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 204/2006 (4). U tom slučaju referentno razdoblje obuhvaća kalendarske godine 2003., 2004., 2005. ili godine poljoprivredne proizvodnje 2003./04., 2004./05., 2005/06.

Članak 6.

Dostava podataka Komisiji

1.   Standardne rezultate i podatke iz dijela 3. Priloga IV. Komisiji (Eurostatu) dostavlja FADN agencija, koju svaka država članica određuje u skladu s člankom 6. Uredbe 79/65/EEZ ili tijelo kojem je ta funkcija prenesena.

2.   Države članice Komisiji dostavlja standardne rezultate za referentno razdoblje N i podatke iz dijela III. Priloga IV. do 31. prosinca svake godine N + 3 ili, ako je potrebno, do roka koji odredi Komisija nakon što se savjetovala s Odborom Zajednice za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka.

Standardne rezultate za referentno razdoblje 2004. Komisiji je potrebno dostaviti do 31. prosinca 2008.

3.   Za potrebe prijenosa standardnih rezultata i podataka iz stavka 1. države članice koriste kompjuterske sustave koje im je omogućila Komisija (Eurostat) radi elektronske razmjene dokumenata i informacija između Komisije i država članica.

4.   Oblik i sadržaj dokumenata koji se moraju dostaviti određuje Komisija na temelju modela ili upitnika koji su dostupni putem sustava iz stavka 3. Odredbe koje se odnose na vrste podataka iz stavka 1. definiraju se u okviru Odbora Zajednice za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka.

Članak 7.

Stavljanje izvan snage

1.   Odluka 85/377/EEZ stavlja se izvan snage.

Međutim, Odluka 85/377/EEZ i dalje se primjenjuje za potrebe klasifikacije gospodarstava iz sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka do uključivo računovodstvene godine 2009. i iz istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 571/88 (5) do uključivo istraživanja za godinu 2007.

2.   Upućivanja na Odluku stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu V.

Članak 8.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu sedmoga dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od računovodstvene godine 2010. za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, a za istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava primjenjuje se od godine istraživanja 2010.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. prosinca 2008.

Za Komisiju

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  SL L 109, 23.6.1965., str. 1859/65.

(2)  SL L 220, 17.8.1985., str. 1.

(3)  SL L 321, 1.12.2008., str. 14.

(4)  SL L 34, 7.2.2006., str. 3.

(5)  SL L 56, 2.3.1988., str. 1.


PRILOG I.

KLASIFIKACIJA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA PREMA TIPU POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI

A.   KLASIFIKACIJSKA SHEMA

Specijalistička gospodarstva – usjevi

Opći tip poljoprivredne djelatnosti

Glavni tip poljoprivredne djelatnosti

Posebni tip poljoprivredne djelatnosti

1.

Specijalist proizvođač oraničnih usjeva

15.

Specijalist proizvođač žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

151.

Specijalist proizvođač žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

152.

Specijalist proizvođač riže

153.

Mješovita proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže

16.

Općenita biljna proizvodnja

161.

Specijalist proizvođač korjenastih usjeva

162.

Mješovita proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva

163

Specijalist proizvođač povrća na oranici

164.

Specijalist proizvođač duhana

165.

Specijalist proizvođač pamuka

166.

Različiti kombinirani oranični usjevi

2.

Specijalist vrtlar

21.

Specijalist vrtlar -u zatvorenom

211.

Specijalist proizvođač povrća u zatvorenom

212.

Specijalist uzgajivač cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

213.

Specijalist vrtlar u zatvorenom

22.

Specijalist vrtlar -na otvorenom

221.

Specijalist proizvođač povrća na otvorenom

222.

Specijalist uzgajivač cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

223.

Specijalist vrtlar na otvorenom

23.

Ostalo vrtlarstvo

231.

Specijalist proizvođač gljiva

232.

Specijalistički rasadnici

233.

Različito vrtlarstvo

3.

Specijalist uzgajivač trajnih nasada

35.

Specijalist vinogradar

351.

Specijalist proizvođač kvalitetnih vina

352.

Specijalist proizvođač vina osim kvalitetnih vina

353.

Specijalist proizvođač stolnog grožđa

354.

Drugi vinogradi

36.

Specijalist voćar i proizvođač agruma

361.

Specijalist voćar (osim agruma, tropskog voća i orašastih plodova)

362.

Specijalist proizvođač agruma

363.

Specijalist proizvođač orašastih plodova

364.

Specijalist proizvođač tropskog voća

365.

Specijalist voćar i proizvođač agruma, tropskog voća i orašastih plodova; mješovita proizvodnja

37.

Specijalist proizvođač maslina

370.

Specijalist proizvođač maslina

38.

Različiti trajni nasadi-kombinirano

380.

Različiti trajni nasadi-kombinirano


Specijalistička gospodarstva – proizvodnja stoke

Opći tip poljoprivredne djelatnosti

Glavni tip poljoprivredne djelatnosti

Posebni tip poljoprivredne djelatnosti

4.

Specijalist za napasivanje stoke

45.

Specijalist proizvođač mlijeka

450.

Specijalist proizvođač mlijeka

46.

Specijalist uzgajivač goveda-uzgoj i tov

460.

Specijalist uzgajivač goveda-uzgoj i tov

47.

Govedo– proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov kombinirano

470.

Govedo- proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov kombinirano

48.

Ovce, koze i drugo napasivanje stoke

481.

Specijalist uzgajivač ovaca

482.

Kombinirano uzgajanje ovaca i goveda

483.

Specijalist uzgajivač koza

484.

Različita napasivanja stoke

5.

Specijalisti uzgajivači svinja i peradi

51.

Specijalisti uzgajivači svinja

511.

Specijalisti uzgajivači svinja

512.

Specijalisti uzgajivači svinja za tov

513.

Uzgajanje i tov svinja-kombinirano

52.

Specijalisti uzgajivači peradi

521.

Specijalisti uzgajivači kokoši nesilica

522.

Specijalisti uzgajivači peradi za meso

523.

Uzgajivači kokoši nesilica i peradi za meso-kombinirano

53.

Različiti uzgajivači svinja i peradi-kombinirano

530.

Različiti uzgajivači svinja i peradi -kombinirano


Mješovita gospodarstva

Opći tip poljoprivredne djelatnosti

Glavni tip poljoprivredne djelatnosti

Posebni tip poljoprivredne djelatnosti

6.

Mješovita biljna proizvodnja

61.

Mješovita biljna proizvodnja

611.

Vrtlarstvo i trajni nasadi-kombinirano

612.

Oranični usjevi i vrtlarstvo-kombinirano

613.

Oranični usjevi i vinogradi -kombinirano

614.

Oranični usjevi i trajni nasadi-kombinirano

615.

Miješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

616.

Ostala mješovita biljna proizvodnja

7.

Mješovita gospodarstva za uzgoj stoke

73.

Mješovita stoka, uglavnom napasivanje stoke

731.

Mješovita stoka, uglavnom za proizvodnju mlijeka

732.

Mješovita stoka, uglavnom napasivanje stoke osim onih za proizvodnju mlijeka

74.

Mješovita stoka, uglavnom uzgoj svinja i peradi

741.

Mješovita stoka: svinje, perad i proizvodnja mlijeka kombinirano

742.

Mješovita stoka: svinje i peradi i napasivanje stoke osim onih za proizvodnju mlijeka

8.

Mješovita biljna proizvodnja i uzgoj stoke

83.

Oranični usjevi –napasivanje stoke kombinirano

831.

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

832.

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

833.

Oranični usjevi u kombinaciji s napasivanjem stoke osim onih za proizvodnju mlijeka

834.

Napasivanje stoke osim onih za proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

84.

Različiti usjevi i uzgoj stoke kombinirano

841.

Oranični usjevi i uzgoj svinja i peradi kombinirano

842.

Trajni nasadi i napasivanje stoke kombinirano

843.

Pčelarstvo

844.

Različiti mješoviti usjevi i stoka

9.

Nerazvrstana gospodarstva

90.

Nerazvrstana gospodarstva

900.

Nerazvrstana gospodarstva

B.   TABLICA PODUDARANJA I OZNAKE ZA PONOVNO RAZVRSTAVANJE

I.   Podudaranje između naslova istraživanja o strukturi poljoprivrednog gospodarstva i izvještaja s poljoprivrednih gospodarstava iz sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Istovjetni naslovi za primjenu standardnih rezultata

Oznaka koja se koristi za naslov

Istraživanja Zajednice o strukturi poljoprivrednih gospodarstava godine 2010., 2013., 2016.

(Uredba (EZ) br. 1166/2008)

FADN izvještaj s poljoprivrednog gospodarstva

(Uredba (EZ) br. 868/2008 o formatu izvještaja s poljoprivrednog gospodarstva (1))

1.   

Usjevi

2.01.01.01.

Obična pšenica i pir krupnik

120.

Obična pšenica i pir krupnik

2.01.01.02.

Tvrda pšenica

121.

Tvrda pšenica

2.01.01.03.

Raž

122.

Raž (uključujući suražicu)

2.01.01.04.

Ječam

123.

Ječam

2.01.01.05.

Zob

124.

Zob

125.

Ljetne mješavine žitarica

2.01.01.06.

Kukuruz u zrnu

126.

Kukuruz u zrnu (uključujući vlažni kukuruz u zrnu)

2.01.01.07.

Riža

127.

Riža

2.01.01.99.

Ostale žitarice za proizvodnju zrnja

128.

Ostale žitarice

2.01.02.

Sušene mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja (uključujući sjeme i mješavinu žitarica i mahunarki)

129.

Proteinski usjevi

2.01.02.01.

Od toga grašak, grah i slatka lupina

360.

Grašak, grah i slatka lupina

361.

Leća, slanutak, grahorica

330.

Ostali proteinski usjevi

2.01.03.

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

130.

Krumpir (uključujući rani i sjemenski krumpir)

2.01.04.

Šećerna repa (bez sjemena)

131.

Šećerna repa (bez sjemena)

2.01.05.

Krmno korijenje i kupusnjače (bez sjemena)

144.

Krmno korijenje i kupusnjače (bez sjemena)

2.01.06.01.

Duhan

134.

Duhan

2.01.06.02.

Hmelj

133.

Hmelj

2.01.06.03.

Pamuk

347.

Pamuk

2.01.06.04.

Uljana repica i stočna repa

331.

Uljana repica

2.01.06.05.

Suncokret

332.

Suncokret

2.01.06.06.

Soja

333.

Soja

2.01.06.07.

Laneno sjeme (uljni lan)

364.

Lan osim lana za vlakna

2.01.06.08.

Druge uljarice

334.

Druge uljarice

2.01.06.09.

Lan

373.

Lan

2.01.06.10.

Konoplja

374.

Konoplja

2.01.06.11.

Ostalo vlaknasto bilje

 

2.01.06.12.

Ljekovito, začinsko, aromatično bilje

345.

medicinsko bilje, aromatično bilje i začini uključujući čaj, kavu i kavnu cikoriju

2.01.06.99.

Ostalo industrijsko bilje koje nije drugdje spomenuto

346.

Šećerna trska

348.

Ostalo industrijsko bilje

2.01.07.

Svježe povrće, dinje i jagode, od toga:

 

2.01.07.01.

Na otvorenom, ili pod niskom zaštitom (pod kojom nije moguće hodati)

 

2.01.07.01.01.

Otvoreno polje

136.

Svježe povrće uzgojeno na polju, dinje i jagode uzgojene na otvorenom

2.01.07.01.02.

Uzgoj vrtnog bilja

137.

Svježe povrće, dinje i jagode uzgojene u vrtovima na otvorenom

2.01.07.02.

U staklenicima ili pod drugom zaštitom

138.

Svježe povrće, dinje i jagode uzgojene u zaštićenom prostoru

2.01.08.

Cvijeće i ukrasno bilje (osim rasadnika):

 

2.01.08.01.

Na otvorenom, ili pod niskom zaštitom (pod kojom nije moguće hodati)

140.

Cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno na otvorenom (osim sadnica)

2.01.08.02.

U staklenicima ili pod drugom zaštitom

141.

Cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno u zaštićenom prostoru

2.01.09.

Zeleni krmni usjevi

 

2.01.09.01.

Privremena trava

147.

Privremena trava

2.01.09.02.

Ostali zeleni krmni usjevi

145.

Ostalo krmno bilje

2.01.09.02.01.

Zeleni kukuruz

326.

Kukuruz za krmivo

2.01.09.02.02.

Mahunarke

i

327.

Ostale žitarice za silažu

i

2.01.09.02.99.

Ostali zeleni krmni usjevi koji nisu drugdje spomenuti

328.

Ostalo krmno bilje.

2.01.10.

Sjeme i sadnice na obradivom zemljištu

142.

Sjeme trava

143.

Ostalo sjeme

2.01.11.

Ostali ratarski usjevi

148.

Ostali ratarski usjevi koji nisu navedeni pod zaglavljima 120 do 147

149.

Zemljište spremno za sadnju, dano u najam, uključujući zemljišta koja su na raspolaganju zaposlenima kao plaćanje u proizvodima

2.01.12.01.

Zemljište na ugaru bez subvencija

146.

Zemljište na ugaru

Nedostajući podaci, oznaka 3: Zemljište na ugaru bez financijskih potpora

2.01.12.02.

Zemljište na ugaru koje je predmet plaćanja subvencije bez gospodarske uporabe

146.

Zemljište na ugaru

Nedostajući podaci, oznaka 8: Neobrađeno zemljište koje se ne upotrebljava više za proizvodne namjene na temelju kojih poljoprivredno gospodarstvo ima pravo na financijsku potporu

2.03.01.

Pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka

150.

Livade i trajni pašnjaci

2.03.02.

Ekstenzivni pašnjaci

151.

Ekstenzivni pašnjaci

2.03.03.

Trajni travnjaci koji se ne upotrebljavaju više za proizvodne namjene i ne mogu biti predmet plaćanja subvencija

314.

Trajni travnjaci koji se ne upotrebljavaju više za proizvodne namjene i ne mogu biti predmet plaćanja subvencija

2.04.01.

Nasadi voćaka i bobičastog voća

152.

Nasadi voćaka i bobičastog voća

2.04.01.01.

Vrste voća, od toga:

 

2.04.01.01.01.

Voće umjerenih klimatskih zona

349.

Jezgričasto viće

350.

Koštićavo voće

2.04.01.01.02.

Voće suptropskih klimatskih zona

353.

Tropsko i suptropsko voće

2.04.01.02.

Vrste bobičastog voća

352.

Sitno i bobičasto voće

2.04.01.03.

Orašasti plodovi

351.

Orašasti plodovi

2.04.02.

Nasadi agruma

153.

Nasadi agruma

2.04.03.

Maslinici

154.

Maslinici

2.04.03.01.

Masline koje se uobičajeno koriste za proizvodnju stolnih maslina

281.

Stolne masline

2.04.03.02.

Masline koje se uobičajeno koriste za proizvodnju maslinovog ulja

282.

Masline za proizvodnju ulja

283.

Maslinovo ulje

2.04.04.

Vinogradi

155.

Vinova loza

2.04.04.01.

Kvalitetno vino

286.

Grožđe za kvalitetno vino sa zaštitnom oznakom podrijetla

292.

Grožđe za kvalitetno vino za zaštitnom geografskom oznakom

289.

Kvalitetno vino sa zaštitnom oznakom podrijetla

294.

Kvalitetno vino sa zaštitnom geografskom oznakom

2.04.04.02.

Ostala vina

293.

Grožđe za ostala vina

288.

Mješoviti proizvodi od vinove loze: grožđani mošt, sok, lozovača, ocat i drugi proizvodi na poljoprivrednom gospodarstvu

295.

Ostala vina

2.04.04.03.

Stolno grožđe

285.

Stolno grožđe

2.04.04.04.

Grožđice

291.

Grožđice

2.04.05.

Rasadnici

157.

Rasadnici

2.04.06.

Ostali trajni nasadi

158.

Ostali trajni nasadi

2.04.07.

Trajni nasadi u staklenicima

156.

Trajni nasadi u staklenicima

2.06.01.

Gljive

139.

Gljive

II.   

Stoka

3.01.

Kopitari

22.

Kopitari (svih starosti)

3.02.01.

Goveda, do jedne godine, junad i junice

23.

Telad za tov

24.

Ostala telad do jedne godine

3.02.02.

Goveda, od jedne do dvije godine, junad

25.

Junad od jedne do dvije godine

3.02.03.

Goveda, od jedne do dvije godine, junice

26.

Junice od jedne do dvije godine

3.02.04.

Junad starija od dvije godine

27.

Junad od dvije godine i više godina

3.02.05.

Junice iznad dvije godine

28.

Rasplodne junice

29.

Junice za tov

3.02.06.

Mliječne krave

30.

Mliječne krave

31.

Izlučene mliječne krave

3.02.99.

Ostale krave

32.

Ostale krave

3.03.01.

Ovce (svih starosti)

 

3.03.01.01.

Rasplodne ženke

40.

Rasplodne ovce

3.03.01.99.

Ostale ovce

41.

Ostale ovce

3.03.02.

Koze (svih starosti)

 

3.03.02.01.

Rasplodne ženke

38.

Koze, rasplodne ženke

3.03.02.99.

Ostale koze

39.

Ostale koze

3.04.01.

Prasad do 20 kg žive vage

43.

Prasad

3.04.02.

Rasplodne krmače teže od 50 kg

44.

Rasplodne krmače

3.04.99.

Ostale svinje

45.

Svinje za tov

46.

Ostale svinje

3.05.01.

Brojleri

47.

Brojleri

3.05.02.

Kokoši nesilice

48.

Kokoši nesilice

3.05.03.

Ostala perad

49.

Ostala perad

3.05.03.01.

Purani

3.05.03.02.

Patke

3.05.03.03.

Guske

3.05.03.04.

Nojevi

3.05.03.99.

Ostala perad, koja nije drugdje navedena

3.06.

Zečevi, rasplodne ženke

34.

Zečevi, rasplodne ženke

3.07.

Pčele

33.

Pčele

II.   Oznake za ponovno razvrstavanje različitih proizvodnih aktivnosti koje su bile uključene u istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava iz 2010., 2013. i 2016.

P45.

Goveda, mliječna = 3.02.01. (goveda, do jedne godine,junad i junice) + 3.02.03. (goveda, od jedne do dvije godine, ženke) + 3.02.05.(junice iznad dvije godine) + 3.02.06. (mliječne krave)

P 46.

Goveda = P45 (goveda, mliječna) + 3.02.02. (goveda, od jedne do dvije godine, mužjaci) + 3.02.04. (junad starija od dvije godine) + 3.02.99. (ostale krave)

GL

Napasivanje stoke = 3.01. (kopitari) + P46 (goveda) + 3.03.01.01. (ovce rasplodne ženke) + 3.03.01.99. (ostale ovce) + 3.03.02.01. (koze rasplodne ženke) + 3.03.02.99. (ostale koze)

If GL = 0

FCP1

Krmno bilje za prodaju = 2.01.05. (krmno korijenje i kupusnjače) + 2.01.09. (zeleni krmni usjevi) + 2.03.01. (pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka) + 2.03.02. (ekstenzivni pašnjaci)

FCP4

Krmno bilje za napasivanje stoke = 0

P17

Korijenje = 2.01.03. (krumpir) + 2.01.04. (šećerna repa) + 2.01.05. (krmno korijenje i kupusnjače)

If GL > 0

FCP1

Krmno bilje za prodaju = 0

FCP4

Krmno bilje za napasivanje stoke = 2.01.05. (krmno korijenje i kupusnjače) + 2.01.09. (zeleni krmni usjevi) + 2.03.01. (pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka) + 2.03.02. (ekstenzivni pašnjaci)

P17

Korijenje = 2.01.03. (krumpir) + 2.01.04. (šećerna repa)

P151.

Žitarice bez riže = 2.01.01.01. (obična pšenica i pir krupnik) + 2.01.01.02. (tvrda pšenica) + 2.01.01.03. (Raž) + 2.01.01.04. (ječam) + 2.01.01.05. (Zob) + 2.01.01.06. (kukuruz u zrnu) + 2.01.01.99. (ostale žitarice za proizvodnju zrnja).

P15.

Žitarice = P151 (žitarice bez riže) + 2.01.01.07. (riža)

P16.

Uljarice = 2.01.06.04. (uljana repica i stočna repa) + 2.01.06.05. (suncokret) + 2.01.06.06. (soja) + 2.01.06.07. (lan (laneno sjeme)) + 2.01.06.08. (druge uljarice)

P51.

Svinje = 3.04.01. (prasad do 20 kg žive vage) + 3.04.02. (rasplodne krmače teže od 50 kg) + 3.04.99. (ostale svinje)

P52.

Perad = 3.05.01. (brojleri) + 3.05.02. (kokoši nesilice) + 3.05.03. (ostala perad)

P1.

Općenita biljna proizvodnja = P15 (žitarice) + 2.01.02. (suhe mahunarke i proteinski usjevi) + 2.01.03. (krumpir) + 2.01.04. (šećerna repa) + 2.01.06.01. (duhan) + 2.01.06.02. (hmelj) + 2.01.06.03. (pamuk) + P16 (uljarice) + 2.01.06.09. (lan) + 2.01.06.10. (konoplja) + 2.01.06.11. (ostalo vlaknasto bilje) + 2.01.06.12. (aromatično, ljekovito i začinsko bilje) + 2.01.06.99. (ostalo industrijsko bilje koje nije drugdje spomenuto) + 2.01.07.01.01. (svježe povrće uzgojeno na polju, dinje i jagode uzgojene na otvorenom - ili pod niskom zaštitom (pod kojom nije moguće hodati)) + 2.01.10. (obrađeno zemljište i sadnice) + 2.01.11. (druga obrađena zemljišta) + 2.01.12.01. (zemljište na ugaru bez subvencija) + FCP1 (krmno bilje za prodaju)

P2.

Vrtlarstvo = 2.01.07.01.02. (svježe povrće uzgojeno na polju, dinje i jagode uzgojene na otvorenom - ili pod niskom zaštitom (pod kojom nije moguće hodati) –uzgoj vrtnog bilja) + 2.01.07.02. (svježe povrće, dinje i jagode uzgojene– u staklenicima ili u drugom zaštićenom prostoru) + 2.01.08.01. (cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno na otvorenom – ili pod niskom zaštitom (pod kojom nije moguće hodati) + 2.01.08.02. (cvijeće i ukrasno bilje – uzgojeno u stakleniku ili drugom zaštićenom prostoru) + 2.06.01. (gljive) + 2.04.05. (rasadnici)

P3.

Trajni nasadi = 2.04.01. (nasadi voćaka i bobičastog voća) + 2.04.02. (nasadi agruma) + 2.04.03. (maslinici) + 2.04.04. (vinogradi) + 2.04.06. (ostali trajni nasadi) + 2.04.07. (trajni nasadi u staklenicima)

P4.

Napasivanje stoke i krmno bilje = GL (napasivanje stoke) + FCP4 (krmno bilje za napasivanje stoke)

P5.

Svinje i perad = P51 (svinje) + P52 (perad) + 3.06. (zečevi, rasplodne ženke)

C.   DEFINICIJE TIPOVA POLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI

Za određivanje tipa poljoprivredne djelatnosti koriste se sljedeći elementi:

(a)

Priroda značajki

Značajke su navedene na popisu značajki istraživanih u okviru anketa o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za godine 2010., 2013. i 2016.: one su određene odgovarajućim oznakama koje su predstavljene u tablici podudaranja u dijelu B.I. ovog Priloga ili s oznakom ponovnog razvrstavanja navedenih značajki, kako je određeno u dijelu B. II ovog Priloga (2).

(b)

Pragovi koji određuju granice razreda

Ako nije drukčije određeno, ovi pragovi su izraženi kao udjeli ukupnih standardnih rezultata gospodarstva.

Specijalistička gospodarstva - poljoprivredna kultura

Tip poljoprivredne djelatnosti

Definicije

Oznaka proizvodne aktivnosti i pragovi

(vidjeti dio B ovog Priloga)

Opći

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

1

Specijalist proizvođač oraničnih usjeva

 

 

 

 

Općenita biljna proizvodnja tj. žitarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi za proizvodnju zrnja, uljarice, krumpir, šećerna repa, industrijsko bilje, svježe povrće, dinje, jagode na otvorenom, proizvodnja sjemena i sadnica na oranicama, druge oranice, zemljište na ugaru i krmno bilje za prodaju > 2/3)

P1 > 2/3

15

Specijalist proizvođač žitarica, uljarica i proteinskih usjeva

 

 

Žitarice, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi > 2/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 2/3

151

Specijalist proizvođač žitarica (osim riže), uljarica i proteinskih usjeva

Žitarice, osim riže, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi > 2/3

P151 + P16 + 2.01.02. > 2/3

152

Specijalist proizvođač riže

Riža > 2/3

2.01.01.07. > 2/3

153

Mješovita proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i riže

Gospodarstva iz razreda 15” osim onih iz razreda 151 i 152

 

16

Općenita biljna proizvodnja

 

 

Općenita proizvodnja usjeva > 2/3; žitarice, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi ≤ 2/3

P15 + P16 + 2.01.02 ≤ 2/3

161

Specijalist proizvođač korjenastih usjeva

Krumpir, šećerna repa, krmno korijenje i kupusnjače > 2/3

P17 > 2/3

162

Mješovita proizvodnja žitarica, uljarica, proteinskih usjeva i korjenastih usjeva

Žitarice, uljarice, sušene mahunarke i proteinski usjevi > 1/3; korijenje > 1/3

P15 + P16 + 2.01.02. > 1/3; P17 > 1/3

163

Specijalist proizvođač povrća na oranici

Svježe povrće, dinje i jagode uzgojene na otvorenom > 2/3

2.01.07.01.01. > 2/3

164

Specijalist proizvođač duhana

Duhan > 2/3

2.01.06.01. > 2/3

165

Specijalist proizvođač pamuka

Pamuk > 2/3

2.01.06.03. > 2/3

166

Različiti oranični usjevi-kombinirano

Gospodarstva iz razreda 16, osim onih iz razreda 161, 162, 163, 164 i 165

 

2

Specijalist vrtlar

 

 

 

 

Svježe povrće, dinje i jagode – uzgoj vrtnog bilja za tržište i u stakleniku, cvijeće i ukrasno bilje – proizvodnja na otvorenom i u stakleniku, gljive i rasadnici > 2/3

P2 > 2/3

21

Specijalist proizvođač povrća u zatvorenom

 

 

Svježe povrće, dinje i jagode – u stakleniku i cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno u stakleniku > 2/3

2.01.07.02. + 2.01.08.02. > 2/3

211

Specijalist proizvođač povrća u zatvorenom

Svježe povrće, dinje i jagode – u stakleniku > 2/3

2.01.07.02. > 2/3

212

Specijalist uzgajivač cvijeća i ukrasnog bilja u zatvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje u zatvorenom > 2/3

2.10.08.02. > 2/3

213

Specijalist vrtlar u zatvorenom

Gospodarstva iz razreda 21, osim onih iz razreda 211 i 212

 

22

Specijalizirani vrtlar na otvorenom

 

 

Svježe povrće, dinje i jagode,uzgoj vrtnog bilja za tržište, cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno na otvorenom > 2/3

2.10.07.01.02. + 2.01.08.01. > 2/3

221

Specijalist proizvođač povrća na otvorenom

Svježe povrće, dinje i jagode, uzgoj ukrasnog bilja za tržište > 2/3

2.01.07.01.02. > 2/3

222

Specijalist uzgajivač cvijeća i ukrasnog bilja na otvorenom

Cvijeće i ukrasno bilje uzgojeno na otvorenom > 2/3

2.01.08.01. > 2/3

223

Specijalist vrtlar na otvorenom

Gospodarstva iz razreda 22, osim onih iz razreda 221 i 222

 

23

Ostalo vrtlarstvo

 

 

Gospodarstva za vrtlarstvo s proizvodnjom u zatvorenom ≤ 2/3 i proizvodnjom u otvorenom ≤ 2/3

2.01.07.01.02. + 2.01.08.01. ≤ 2/3; 2.01.07.02. + 2.01.08.02. ≤ 2/3

231

Specijalist proizvođač gljiva

Gljive > 2/3

2.06.01. > 2/3

232

Specijalistički rasadnici

Rasadnici > 2/3

2.04.05. > 2/3

233

Različito vrtlarstvo

Gospodarstva iz razreda 23, osim onih iz razreda 231 i 232

 

3

Specijalist uzgajivač trajnih nasada

 

 

 

 

Nasadi voćaka i bobičastog voća, nasadi agruma, maslina, vinogradi, ostali trajni nasadi i trajni nasadi u stakleniku > 2/3

P3 > 2/3

35

Specijalist vinogradar

 

 

Vinogradi > 2/3

2.04.04. > 2/3

351

Specijalist proizvođač kvalitetnih vina

Vinogradi koji uobičajeno daju kvalitetno vino > 2/3

2.04.04.01. > 2/3

352

Specijalist proizvođač vina osim kvalitetnih vina

Vinogradi za proizvodnju ostalih vina > 2/3

2.04.04.02 > 2/3

353

Specijalist proizvođač stolnog grožđa

Vinogradi za proizvodnju stolnog grožđa > 2/3

2.04.04.03. > 2/3

354

Ostali vinogradi

Gospodarstva iz razreda 35, osim onih iz razreda 351, 352 i 353

 

36

Specijalist voćar i proizvođač agruma

 

 

Nasadi voćaka i bobičastog voća > 2/3

2.04.01. + 2.04.02. > 2/3

361

Specijalist voćar (osim agruma, tropskog voća i orašastih plodova)

Voće umjerenih klimatskih zona i bobičasto voće > 2/3

2.04.01.01.01. + 2.04.01.02. > 2/3

362

Specijalist proizvođač agruma

Agrumi > 2/3

2.04.02. > 2/3

363

Specijalist proizvođač orašastih plodova

Orašasti plodovi > 2/3

2.04.01.03. > 2/3

364

Specijalist proizvođač tropskog voća

Tropsko voće >/3

2.04.01.01.02. > 2/3

365

Specijalist voćar i proizvođač tropskog voća i orašastih plodova: mješovita proizvodnja

Gospodarstva iz razreda 36, osim onih iz razreda 361, 362, 363 i 364

 

37

Specijalizirani proizvođač maslina

370

Specijalist proizvođač maslina

Masline > 2/3

2.04.03. > 2/3

38

Različiti trajni nasadi-kombinirano

380

Različiti trajni nasadi-kombinirano

Gospodarstva iz razreda 3, osim onih iz razreda 35, 36 i 37

 


Specijalistička poljoprivredna gospodarstva za uzgoj stoke

Tip poljoprivredne djelatnosti

Definicije

Oznaka proizvodne aktivnosti i pragovi

(vidjeti Dio B ovog Priloga)

Opći

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

4

Specijalist za napasivanje stoke

 

 

 

 

Krmno bilje za napasivanje stoke (tj. krmno korijenje i kupusnjače, zeleni krmni usjevi, pašnjaci i livade,ekstenzivni pašnjaci) i napasivanje stoke (tj. kopitari, sve vrste goveda, ovce i koze) > 2/3

P4 > 2/3

45

Specijalist proizvođač mlijeka

 

 

Mliječne krave > 3/4 ukupnog napasivanja stoke;napasivanje stoke > 1/3 napasivanja stoke i krma

3.02.06. > 3/4 GL > 1/3 P4

46

Specijalist uzgajivač goveda,uzgoj i tov

 

 

Sva goveda (tj. goveda do jedne godine, goveda od jedne do dvije godine i goveda starija od dvije godine (junad, junice, mliječne krave i druge krave)) > 2/3 napasivanja stoke; mliječne krave ≤ 1/10 napasivanja stoke; napasivanje stoke > 1/3 napasivanja stoke i krma

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. ≤ 1/10 GL; GL > 1/3 PA

47

Govedo - proizvodnja mlijeka, uzgoj i tov kombinirano

 

 

Sva goveda > 2/3 napasivanja stoke; mliječne krave > 1/10 napasivanja stoke; napasivanje stoke > 1/3 napasivanja stoke i krma; osim gospodarstava iz razreda 45

P46 > 2/3 GL; 3.02.06. > 1/10 GL; GL > 1/3 P4; osim 45

48

Ovce, koze i druga napasivanja stoke

 

 

Sva goveda ≤ 2/3 napasivanja stoke

 

481

Specijalist uzgajivač ovaca Kombinirano

Ovce > 2/3 napasivanja stoke; napasivanje stoke > 1/3 napasivanja stoke i krma

3.03.01. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

482

uzgajanje ovaca i goveda

Sva goveda > 1/3 napasivanja stoke; ovce > 1/3 napasivanja stoke i napasivanje stoke > 1/3 napasivanja stoke i krma

P46 > 1/3 GL; 3.03.01. > 1/3 GL; GL > 1/3 P4

483

Specijalist uzgajivač koza

Koze > 2/3napasivanja stoke; napasivanje stoke > 1/3 napasivanja stoke i krma

3.03.02. > 2/3 GL; GL > 1/3 P4

484

Različita napasivanja stoke

Gospodarstva iz razreda 48, osim onih iz razreda 481, 482 i 483

 

5

Specijalisti uzgajivači svinja i peradi

 

 

 

 

Svinje i perad tj.: Svinje (tj. prasad, rasplodne krmače, ostale svinje), perad (tj. brojleri, kokoši nesilice, ostala perad) i zečevi, rasplodne ženke > 2/3

P5 > 2/3

51

Specijalisti uzgajivači svinja

 

 

Svinje > 2/3

P51 > 2/3

511

Specijalisti uzgajivači svinja

Rasplodne krmače > 2/3

3.04.02. > 2/3

512

Specijalisti uzgajivači svinja za tov

Prasad i ostale svinje > 2/3

3.04.01. + 3.04.99. > 2/3

513

Uzgajanje i tov svinja - kombinirano

Gospodarstva iz razreda 51, osim onih iz razreda 511 i 512

 

52

Specijalisti uzgajivači peradi

 

 

Perad > 2/3

P52 > 2/3

521

Specijalisti uzgajivači kokoši nesilica

Kokoši nesilice > 2/3

3.05.02. > 2/3

522

Specijalisti uzgajivači peradi za meso

Brojleri i ostala perad > 2/3

3.05.01.+3.05.03. > 2/3

523

Uzgajivači kokoši nesilica i peradi za meso-kombinirano

Gospodarstva iz razreda 52, osim onih iz razreda 521 i 522

 

53

Različiti uzgajivači svinja i peradi- kombinirano

 

 

Gospodarstva iz razreda 5, osim onih iz razreda 51 i 52

 


Mješovita gospodarstva

Tip poljoprivredne djelatnosti

Definicije

Oznaka proizvodne aktivnosti i pragovi

(vidjeti Dio B ovog Priloga)

Opći

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

6

Mješovita biljna proizvodnja

61

Mješovita biljna proizvodnja

 

 

Općenita biljna proizvodnja i vrtlarstvo i trajni nasadi > 2/3 ali (općenita biljna proizvodnja ≤ „/3 i vrtlarstvo ≤ 2/3 i trajni nasadi ≤ 2/3)

(P1 + P2 + P3) > 2/3; P1 ≤ 2/3; P2 ≤ 2/3; P3 ≤ 2/3

611

Vrtlarstvo i trajni nasadi- kombinirano

Vrtlarstvo > 1/3; trajni nasadi > 1/3

P2 > 1/3; P3 > 1/3

612

Oranični usjevi i vrtlarstvo kombinirano

Općenita biljna proizvodnja > 1/3; vrtlarstvo > 1/3

P1 > 1/3; P2 > 1/3

613

Oranični usjevi i vinogradi-kombinirano

Općenita biljna proizvodnja > 1/3; vinogradi > 1/3

P1 > 1/3; 2.04.04. > 1/3

614

Oranični usjevi i trajni nasadi- kombinirano

Općenita biljna proizvodnja > 1/3; trajni nasadi > 1/3; vinova loza ≤ 1/3

P1 > 1/3; P3 > 1/3; 2.04.04. ≤ 1/3

615

Mješovita biljna proizvodnja, uglavnom oranični usjevi

Općenita biljna proizvodnja > 1/3 nema drugih aktivnosti > 1/3

P1 > 1/3; P2 ≤ 1/3; P3 ≤ 1/3;

616

Ostala mješovita biljna proizvodnja

Gospodarstva iz razreda 61. osim onih iz razreda 611, 612, 613, 614 i 615

 

7

Mješovita gospodarstva za uzgoj stoke

 

 

 

 

Napasivanje stoke i krma i svinje i perad > 2/3; napasivanje stoke i krma ≤ 2/3; svinje i perad ≤ 2/3

P4 + P5 > 2/3; P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

73

Mješovita stoka uglavnom napasivanje stoke

 

 

Napasivanje stoke i krma > svinja i peradi

P4 > P5

731

Mješovita stoka, uglavnom za proizvodnju mlijeka

Govedo, za proizvodnju mlijeka > 1/3 napasivanja stoke; mliječne krave > 1/2 goveda za proizvodnju mlijeka

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45;

732

Mješovita stoka, uglavnom napasivanje stoke osim onih za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva iz razreda 73, osim onih iz razreda 731

 

74

Mješovita stoka uglavnom uzgoj svinja i peradi

 

 

Napasivanje stoke i krma ≤ svinje i perad

P4 ≤ P5

741

Mješovita stoka:, svinje i perad,i proizvodnja mlijeka

Govedo, za, proizvodnju mlijeka > 1/3 napasivanja stoke; svinje i perad > 1/3, mliječne krave > 1/2 goveda,za proizvodnju mlijeka

P45 > 1/3 GL; P5 > 1/3; 3.02.06. > 1/2 P45

742

Mješovita stoka:, svinje i perad i napasivanje stoke osim onih za proizvodnju mlijeka

Gospodarstva iz razreda 74, osim onih iz razreda 741

 

8

Mješovita biljna proizvodnja i uzgoj stoke

 

 

 

 

Gospodarstva isključena iz razreda 1 do 7

 

83

Oranični usjevi i napasivanje stoke kombinirano

 

 

Općenita biljna proizvodnja > 1/3; napasivanje stoke i krma > 1/3

P1 > 1/3; P4 > 1/3

831

Oranični usjevi u kombinaciji s proizvodnjom mlijeka

Govedo, za proizvodnju mlijeka > 1/3 napasivanja stoke; mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka; goveda, za proizvodnju mlijeka < općenita biljna proizvodnja

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 < P1

832

Proizvodnja mlijeka u kombinaciji sa oraničnim usjevima

Govedo,za proizvodnju mlijeka > 1/3 napasivanja stoke; mliječne krave > 1/2 goveda, za proizvodnju mlijeka; goveda,za proizvodnju mlijeka ≥ općenita biljna proizvodnja

P45 > 1/3 GL; 3.02.06. > 1/2 P45; P45 ≥ P1

833

Oranični usjevi u kombinaciji s napasivanjem stoke osim onih za proizvodnju mlijeka

Općenita biljna proizvodnja > napasivanje stoke i krma, osim gospodarstava iz razreda 831

P1 > P4; osim 831

834

Napasivanja stoke osim onih za u proizvodnju mlijeka u kombinaciji s oraničnim usjevima

Gospodarstva iz razreda 83, osim gospodarstava iz razreda 831, 832 i 833

 

84

Različiti usjevi uzgoj stoke -kombinirano

 

 

Gospodarstva iz razreda 8, osim onih iz razreda 83

 

841

Oranični usjevi i uzgoj svinja i peradi kombinirano

Općenita biljna proizvodnja > 1/3; svinje i perad > 1/3

P1 > 1/3; P5 > 1/3

842

Trajni nasadi i napasivanje stoke kombinirano

Trajni nasadi > 1/3; napasivanje stoke i krma > 1/3

P3 > 1/3; P4 > 1/3

843

Pčelarstvo

Pčele > 2/3

3.7. > 2/3

844

Različiti mješoviti usjevi i stoka

Gospodarstva iz razreda 84, osim onih iz razreda 841, 842 i 843

 


Nerazvrstana gospodarstva

Tip poljoprivredne djelatnosti

Definicije

Oznaka proizvodne aktivnosti i pragovi

(vidjeti Dio B ovog Priloga)

Opći

Glavni

Posebni

Oznaka

 

Oznaka

 

Oznaka

 

9.

Nerazvrstana gospodarstva

 

 

 

 

Nerazvrstana gospodarstva

Ukupan standardni rezultat = 0


(1)  SL L 237, 4.9.2008., str. 18.

(2)  Značajke 2.01.05. (krmno korijenje i kupusnjače), 2.01.09. (zeleni krmni usjevi), 2.01.12.01. (zemljište na ugaru bez subvencija), 2.01.12.2. (zemljište na ugaru koje je predmet plaćanja subvencija bez gospodarske uporabe), 2.02.(vrtovi), 2.03.01. (pašnjaci i livade, osim ekstenzivnih pašnjaka), 2.03.02. (ekstenzivni pašnjaci), 2.03.03. (trajni travnjaci koji se ne upotrebljavaju više za proizvodne namjene i ne mogu biti predmet plaćanja subvencija), 3.02.01. (goveda, do jedne godine, junad i junice), 3.03.01.99. (ostale ovce), 3.03.02.99. (ostale koze) i 3.04.01. (prasad do 20 kg žive vage) uzimaju se obzir samo pod određenim uvjetima (vidjeti točku 5. Priloga IV.).


PRILOG II.

EKONOMSKA VELIČINA GOSPODARSTVA

A.   EKONOMSKA VELIČINA GOSPODARSTVA

Ekonomska veličina gospodarstva mjeri se na temelju ukupnog standardnog rezultata poljoprivrednog gospodarstva izraženo u eurima

B.   RAZREDI EKONOMSKE VELIČINE GOSPODARSTAVA

Gospodarstva se razvrstavaju po razredima ekonomske veličine čije su granice određene u tablici kako slijedi:

Razredi

Granice u eurima

I

manje od 2 000  EUR

II

od 2 000 do manje od 4 000  EUR

III

od 4 000 do manje od 8 000  EUR

IV

od 8 000 do manje od 15 000  EUR

V

od 15 000 do manje od 25 000  EUR

VI

od 25 000 do manje od 50 000  EUR

VII

od 50 000 do manje od 100 000  EUR

VIII

od 100 000 do manje od 250 000  EUR

IX

od 250 000 do manje od 500 000  EUR

X

od 500 000 do manje od 750 000  EUR

XI

od 750 000 do manje od 1 000 000  EUR

XII

od 1 000 000 do manje od 1 500 000  EUR

XIII

od 1 500 000 do manje od 3 000 000  EUR

XIV

jednako ili veće od 3 000 000  EUR

Pravila donesena za primjenu na području sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka i istraživanja Zajednice o poljoprivrednim gospodarstvima mogu odrediti da se razredi veličine IV i V, VIII i IX, X i XI, od XII do XIV ili od X do XIV mogu grupirati zajedno.

Države članice moraju pri provođenju članka 4. stavka 1. Uredbe 79/65/EEZ odrediti prag ekonomske veličine gospodarstva za potrebe praćenja sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka koji odgovara granicama razreda ekonomske veličine koji su gore prikazani.


PRILOG III.

OSTALE UNOSNE AKTIVNOSTI DIREKTNO POVEZANE S GOSPODARSTVOM

A.   DEFINICIJA DRUGIH UNOSNIH AKTIVNOSTI DIREKTNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Unosne aktivnosti koje su direktno povezane s gospodarstvom, a koje ne spadaju u poljoprivredne aktivnosti gospodarstva uključuju sve aktivnosti osim poljoprivrednog dijela, a direktno su povezane s poljoprivrednim gospodarstvom i imaju ekonomski učinak na poljoprivredno gospodarstvo. To su aktivnosti u kojima se koriste ili resursi poljoprivrednog gospodarstva (zemljište, zgrade, mehanizacija, poljoprivredni proizvodi itd.) ili proizvodi poljoprivrednog gospodarstva.

B.   PROCJENA VAŽNOSTI DRUGIH UNOSNIH AKTIVNOSTI (OGA) DIREKTNO POVEZANIH S POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVOM

Udio OGA direktno povezanih s poljoprivrednim gospodarstvom u krajnjem rezultatu je procijenjen kao udio OGA direktno vezanih s prometom poljoprivrednog gospodarstva u ukupnom prometu poljoprivrednog gospodarstva (uključujući direktna plaćanja) kako slijedi:

Formula

C.   RAZREDI KOJI ODRAŽAVAJU VAŽNOST DRUGIH UNOSNIH AKTIVNOSTI DIREKTNO POVEZANIH S GOSPODARSTVOM

Gospodarstva su razvrstana u razrede koji odražavaju važnost drugih unosnih aktivnosti povezanih s gospodarstvom u krajnjem rezultatu, a granice su prikazane dolje:

Razredi

Granice u postocima

I

Od 0 % do 10 %

II

Od više od 10 % do 50 %

III

Od više od 50 % do manje od 100 %


PRILOG IV.

STANDARDNI REZULTATI

1.   DEFINICIJE I NAČELA ZA IZRAČUN STANDARDNIH REZULTATA

(a)   Rezultat poljoprivredne značajke znači novčanu vrijednost bruto poljoprivredne proizvodnje po cijeni na poljoprivrednom gospodarstvu.

Standardni rezultat znači vrijednost rezultata koja odgovara prosječnoj situaciji u danoj regiji za svaku poljoprivrednu značajku.

(b)   Rezultat je zbroj vrijednosti glavnog ili glavnih proizvoda i sekundarnog ili sekundarnih proizvoda.

Vrijednosti se izračunavaju tako da se proizvodnja po jedinici pomnoži s cijenom na poljoprivrednom gospodarstvu. PDV, porezi na proizvode i direktna plaćanja nisu uključeni.

(c)   Razdoblje proizvodnje

Standardni rezultati odgovaraju proizvodnji tijekom 12 mjeseci (kalendarska godina ili godina poljoprivredne proizvodnje).

Za poljoprivredne proizvode i proizvode životinjskog podrijetla za koje je razdoblje proizvodnje kraće ili dulje od 12 mjeseci izračuna se standardni rezultat koji odgovara rastu ili proizvodnji u roku od 12 mjeseci.

(d)   Osnovni podaci i referentno razdoblje

Standardni rezultati se određuju koristeći faktore navedene u točki (b). U tu svrhu se u državama članicama skupljaju osnovni podaci za referentno razdoblje koje pokriva pet uzastopnih kalendarskih godina ili godina poljoprivredne proizvodnje. Referentno razdoblje je jednako za sve države članice i određuje ga Komisija. Na primjer, standardni rezultati koji odgovaraju referentnom razdoblju „2007.” uključuju kalendarske godine 2005., 2006., 2007. 2008. i 2009. ili godine poljoprivredne proizvodnje 2005./06., 2006./07., 2007./08., 2008./09. i 2009./10.

(e)   Jedinice

1.   Fizičke jedinice

(a)

Standardni rezultati za značajke usjeva određuju se na temelju površine izražene u hektarima.

Za gljive, međutim, standardni rezultati se određuju na temelju bruto proizvodnje za sve godišnje uzastopne žetve i izraženi su po 100 m2 površine pod kulturom. Za njihovo korištenje u sustavu poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka, na ovaj način određeni standardni rezultati su podijeljeni prema broju godišnjih uzastopnih žetvi, a taj broj dostavljaju države članice.

(b)

Standardni rezultati koji se odnose na značajke stoke određuju se po glavi životinje, osim za perad, pri čemu određena jedinica obuhvaća 100 glava i u slučaju pčela određuju se po košnici.

2.   Novčane jedinice i zaokruživanje

Osnovni podaci za određivanje standardnih rezultata i izračun standardnih rezultata izraženi su u eurima. U državama članicama koje ne sudjeluju u ekonomskoj i monetarnoj uniji, standardni rezultati se pretvaraju u eure koristeći srednji tečaj za referentno razdoblje iz točke 1. podtočke (d) Priloga. Te tečajeve državama članicama priopćava Komisija.

Standardni rezultati se mogu zaokružiti na najbližih 5 EUR prema potrebi.

2.   RAŠČLANJIVANJE STANDARDNIH REZULTATA

(a)   Prema značajkama usjeva i stoke

Standardni rezultati se određuju za sve poljoprivredne značajke koje odgovaraju naslovima u istraživanjima Zajednice o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, na način određen u navedenim istraživanjima.

(b)   Geografsko raščlanjivanje

Standardni rezultati se određuju barem na temelju geografskih jedinica koje se podudaraju s onima koje se upotrebljavaju za istraživanja Zajednice o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i za sustav poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka. Područja s ograničenim mogućnostima ili brdsko-planinska područja ne smatraju se geografskom jedinicom.

Standardni rezultati se ne određuju za značajke koje se ne provode u dotičnoj regiji.

3.   SAKUPLJANJE PODATAKA ZA ODREĐIVANJE STANDARDNIH REZULTATA

(a)

Osnovni podaci za određivanje standardnih rezultata se obnavljaju barem svaki put kad se provodi istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava u obliku popisa.

(b)

Između dva istraživanja Zajednice o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, koja se provode u obliku popisa, standardni rezultati se ažuriraju svaki put kad se provodi istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava. Takvo ažuriranje se provodi:

ili obnavljanjem osnovnih podataka na način predviđen u točki (a),

ili koristeći metodu izračuna s kojom je standardne rezultate moguće ažurirati. Načela koja se primjenjuju pri takvoj metodi određena su na razini Zajednice.

4.   IZVRŠAVANJE

Države članice su u skladu s odredbama ovog Priloga odgovorne za sakupljanje osnovnih podataka potrebnih za izračun standardnih rezultata, zatim za njihov izračun te pretvorbu u eure i za sakupljanje podataka potrebnih za primjenu metode ažuriranja, ako je primjereno.

5.   POSTUPANJE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA

Za izračun standardnih rezultata za neke vrste značajki određena su posebna sljedeća pravila:

(a)   Zemlja na ugaru bez subvencija

Standardni rezultat koji se odnosi na zemlju na ugaru bez subvencija se uzima u obzir pri izračunu ukupnog standardnog rezultata gospodarstva samo ako na gospodarstvu postoje drugi pozitivni standardni rezultati.

(b)   Zemlja na ugaru koja je predmet financijskih subvencija, bez gospodarske uporabe i trajni travnjaci koji se više ne koriste za proizvodne namjene na temelju kojih se ostvaruju subvencije

S obzirom da su prinosi zemljišta koje je predmet subvencija, bez gospodarske uporabe ograničeni na direktna plaćanja, smatra se da je standardni rezultat jednak nuli.

(c)   Povrtnjaci

S obzirom da su proizvodi povrtnjaka obično namijenjeni za vlastitu potrošnju posjednika, a ne za prodaju, smatra se da je standardni rezultat jednak nuli.

(d)   Stoka

Za uzgoj stoke značajke su podijeljene po starosnoj kategoriji. Rezultat odgovara vrijednosti rasta stoke tijekom vremena provedenog u kategoriji. Drugim riječima, on odgovara razlici između vrijednosti stoke kad izlazi iz kategorije i njene vrijednosti u trenutku ulaska u kategoriju (to je ujedno i vrijednost zamjene).

(e)   Goveda do jedne godine, junad i junice

Standardni rezultati koji se odnose na goveda do jedne godine se uzimaju u obzir pri izračunu ukupnog standardnog rezultata poljoprivrednog gospodarstva samo kad je na poljoprivrednom gospodarstvu broj goveda do jedne godine veći od broja krava. U obzir se uzimaju samo standardni rezultati koji se odnose na višak broja goveda do jedne godine.

(f)   Ostale ovce i ostale koze

Standardni rezultati koji se odnose na druge ovce, se pri izračunu ukupnog standardnog rezultata poljoprivrednog gospodarstva uzimaju u obzir samo ako na poljoprivrednom gospodarstvu nema drugih rasplodnih ženki ovaca.

Standardni rezultati koji se odnose na druge koze, se pri izračunu ukupnog standardnog rezultata poljoprivrednog gospodarstva uzimaju u obzir samo ako na poljoprivrednom gospodarstvu nema drugih rasplodnih ženki koza.

(g)   Prasad

Standardni rezultati koji se odnose na prasad se pri izračunu ukupnog standardnog rezultata poljoprivrednog gospodarstva uzimaju u obzir samo ako na poljoprivrednom gospodarstvu nema drugih rasplodnih krmača.

(h)   Krmivo

Ako na poljoprivrednom gospodarstvu nema napasivanja stoke (npr. kopitara, goveda, ovaca ili koza), smatra se da su krmiva (tj. korijenje i kupusnjače, zeleni krmni usjevi, pašnjaci i livade) namijenjena za prodaju i dio su rezultata općenite biljne proizvodnje.

Ako na poljoprivrednom gospodarstvu postoji napasivanje stoke, smatra se da su krmiva namijenjena napasivanju stoke i dio su rezultata vezanih uz napasivanje stoke i proizvodnju krmiva.


PRILOG V.

Korelacijska tablica

Odluka 85/377/EEZ

Ova Uredba

Članak 1. prvi stavak

Članak 1. stavak 1.

Članak 1. drugi stavak

Članak 2. stavak 1. i članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 1. stavak 2.

Članci od 3. do 5.

Članak 6.

Članak 2. stavak 1.

Članak 7. prvi stavak uvodna rečenica

Članak 2. stavak 2. uvodna rečenica

Članak 7. prvi stavak, prva do treća alineja

Članak 2. stavak 2. prvi podstavak, točke (a) do (c)

Članak 7. prvi stavak, četvrta alineja

Članak 7. drugi stavak

Članak 7. treći stavak

Članak 2. stavak 2. drugi podstavak

Članci 8. i 9.

Članak 3.

Članak od 4. do 7.

Članak 10.

Članak 11.

Članak 12.

Članak 8.

Prilog I.

Prilog IV.

Prilog II.

Prilog I.

Prilog III.

Prilog II.

Prilog III.

Prilog V.


Top