Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0466

Uredba Komisije (EZ) br. 466/2008 od 28. svibnja 2008. o uvođenju zahtjeva u pogledu ispitivanja i informacija koje moraju ispuniti uvoznici i proizvođači određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari Tekst značajan za EGP

OJ L 139, 29.5.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 166 - 167

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/466/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

166


32008R0466


L 139/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.05.2008.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 466/2008

od 28. svibnja 2008.

o uvođenju zahtjeva u pogledu ispitivanja i informacija koje moraju ispuniti uvoznici i proizvođači određenih prioritetnih tvari u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 793/93 o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 793/93 od 23. ožujka 1993. o procjeni i kontroli rizika od postojećih tvari (1), a posebno njezin članak 10. stavak 2.,

budući da:

(1)

Izvjestitelji koje su države članice imenovale u skladu s člankom 10. stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 793/93 ocijenili su informacije koje su im u vezi s određenim prioritetnim tvarima dostavili proizvođači i uvoznici. Nakon savjetovanja s tim proizvođačima i uvoznicima, izvjestitelji su utvrdili da za potrebe procjene rizika od tih proizvođača i uvoznika treba zahtijevati da dostave dodatne informacije i provedu dodatna ispitivanja.

(2)

Informacije potrebne za procjenu predmetnih tvari ne mogu se dobiti od prijašnjih proizvođača i uvoznika. Proizvođači i uvoznici su u skladu s člankom 10. stavkom 5. Uredbe (EEZ) br. 793/93 provjerili da se ispitivanja na životinjama ne mogu zamijeniti ili ograničiti primjenom drugih metoda.

(3)

Stoga je primjereno od proizvođača i uvoznika prioritetnih tvari zahtijevati da dostave dodatne informacije i provedu dodatna ispitivanja tih tvari. Za izvođenje tih ispitivanja treba primjenjivati protokole koje izvjestitelji dostave Komisiji.

(4)

Mjere navedene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 15. Uredbe (EEZ) br. 793/93,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Proizvođači i uvoznici tvari navedenih u Prilogu, koji su dostavili informacije u skladu sa zahtjevima iz članaka 3., 4., 7. i 9. Uredbe (EEZ) br. 793/93, osiguravaju informacije i provode ispitivanja navedena u Prilogu te dostavljaju rezultate relevantnim izvjestiteljima.

Ispitivanja se provode u skladu s protokolima koje utvrđuju izvjestitelji.

Rezultati se dostavljaju unutar rokova navedenih u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. svibnja 2008.

Za Komisiju

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  SL L 84, 5.4.1993., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


PRILOG

Br.

EINECS br.

CAS br.

Naziv tvari

Izvjestitelj

Zahtjevi u pogledu ispitivanja/informacija

Rok od stupanja ove Uredbe na snagu

1.

247-759-6

26523-78-4

Tris(nonilfenil) fosfit

FR

Ispitivanje akutne toksičnosti na vodenbuhi (Daphnia magna)

Informacije o strukturi TNPP-a

Informacije o topivosti u vodi

Određivanje log Kow

Test hidrolize

Ispitivanje toksičnosti sedimenta na crnom crvu (Lumbriculus variegatus)

Podaci o praćenju za područja s omjerom PEC/PNEC > 1

Ispitivanje dugoročne toksičnosti na dafnijama ovisno o rezultatima ispitivanja akutne toksičnosti na dafnijama

4 mjeseca

2.

237-410-6

239-148-8

13775-53-6

15096-52-3

Trinatrijev heksafluoroaluminat

DE

Informacije o „nizvodnim” primjenama

Informacije o emisijama u vodene ekosustave za sve faze životnog ciklusa

Informacije o emisijama u atmosferu za sve faze životnog ciklusa

Informacije o tvrdoći vode prihvatnog vodnog tijela za dva proizvođača

Informacije o udjelu kriolita u emisijama čestica iz talionica aluminija

Studija o otapanju

4 mjeseca

3.

266-028-2

65996-93-2

Smola, ugljeni katran, visoke temperature

NL

Informacije o ispuštanju 16 policikličnih aromatskih ugljikovodika (PAH) prema popisu prioriteta Američke agencije za zaštitu okoliša (EPA) u različite ekosustave koji potječu iz uporabe ugljenog katrana i smole pri visokim temperaturama (CTPHT) u proizvodnji i uporabi veziva za briketiranje ugljena, proizvodnju glinenih golubova i visokoučinkovitu antikorozivnu zaštitu

4 mjeseca

4.

246-690-9

25617-70-8

2,4,4-trimetilpenten

DE

Informacije o emisijama iz proizvodnih i prerađivačkih pogona u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, u površinske vode i sedimente

Ispitivanje inhibicije respiracije aktivnog mulja (OECD 209)

Ispitivanje dugoročne toksičnosti na vodenbuhi (Daphnia magna) (OECD 211)

4 mjeseca

5.

231-111-4

7440-02-0

Nikal

DK

Ispitivanje toksičnosti sedimenta

12 mjeseci

232-104-9

7786-81-4

Niklov sulfat

222-068-2

3333-67-3

Niklov karbonat

231-743-0

7718-54-9

Niklov diklorid

236-068-5

13138-45-9

Niklov dinitrat

6.

287-477-0

85535-85-9

Alkani, C14–17, kloro

UK

Studija bioakumulacije u ribama (OECD TG 305)

6 mjeseci

7.

202-696-3

98-73-7

Nitrobenzen

DE

Lokalna analiza limfnih čvorova (OECD TG 429/B42)

6 mjeseci

8.

202-679-0

98-54-4

4-tert butilfenol

NO

Informacije o lokalnoj izloženosti zbog ispuštanja iz dva prerađivačka pogona (5. i 6.) u postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i vodene ekosustave (slatkovodni i morski)

4 mjeseca

9.

200-915-7

75-91-2

Tert-butil hidroperoksid (TBHP)

NL

Toksičnost (inhalacijska) pri ponavljanom doziranju (28 dana) (OECD 412 — B8)

12 mjeseci

Kometni test respiratornog tkiva

15 mjeseci


Top