Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0089

Direktiva Komisije 2008/89/EZ od 24. rujna 2008. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 76/756/EEZ u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice Tekst značajan za EGP

OJ L 257, 25.9.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implicitno stavljeno izvan snage 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/89/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

205


32008L0089


L 257/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

24.09.2008.


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/89/EZ

od 24. rujna 2008.

o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 76/756/EEZ u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (1), a posebno njezin članak 39. stavak 2.,

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 76/756/EEZ od 27. srpnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice (2), jedna je od zasebnih direktiva za postupak odobrenja EZ homologacije koji je uveden Direktivom Vijeća 70/156/EEZ od 6. veljače 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica (3). Odredbe Direktive 70/156/EEZ koje se odnose na sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice, se stoga primjenjuju na Direktivu 76/756/EEZ.

(2)

S ciljem povećanja sigurnosti na cestama poboljšanjem uočljivosti motornih vozila, u Direktivi 76/756/EEZ treba uvesti obvezu ugradbe sustava za dnevna svjetla koja se pale uspostavom kontakta u vozilu.

(3)

Očekuje se da će nove tehnologije, poput prilagodljivog sustava prednjih svjetala (Adaptive Front Lighting System - AFS) i upozoravajuće kočno svjetlo (Emergency Stop Signal - ESS), imati pozitivan utjecaj na prometnu sigurnost. Direktiva 76/756/EEZ se stoga treba izmijeniti kako bi se omogućila ugradnja tih uređaja.

(4)

Da bi se uzele u obzir daljnje izmjene Pravilnika br. 48 UNECE (4) o kojima je Zajednica već glasovala, potrebno je prilagoditi Direktivu 76/756/EEZ tehničkom napretku, tako da se uskladi s tehničkim zahtjevima ovog UNECE Pravilnika. Radi jasnoće treba izmijeniti Prilog II. Direktivi 76/756/EEZ.

(5)

Direktivu 76/756/EEZ stoga treba na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene ovom Direktivom u skladu su s mišljenjem Tehničkog odbora za motorna vozila,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog II. stavak 1. Direktivi 76/756/EEZ mijenja se kako slijedi:

„1.

Tehnički zahtjevi su navedeni u stavcima 2., 5. i 6. Pravilnika br. 48 UNECE (5) i njegovim prilozima od 3. do 11.

Članak 2.

Ako zahtjevi utvrđeni u Direktivi 76/756/EEZ, kako su izmijenjeni ovom Direktivom, nisu ispunjeni, države članice s učinkom od 7. veljače 2011. za vozila kategorija M1 i N1, a od 7. kolovoza 2012. za vozila drugih kategorija, zbog razloga povezanih s ugradbom uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju, odbijaju dodjelu EZ homologacije ili nacionalne homologacije za nove tipove vozila.

Članak 3.

1.   Države članice najkasnije do 15. listopada 2009., donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

One primjenjuju te odredbe od 16. listopada 2009.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa.

2.   Države članice dostavljaju Komisiji tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 4.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. rujna 2008.

Za Komisiju

Günter VERHEUGEN

Potpredsjednik


(1)  SL L 263, 9.10.2007., str. 1.

(2)  SL L 262, 27.9.1976., str. 1.

(3)  SL L 42, 23.2.1970., str. 1.

(4)  SL L 135, 23.5.2008., str. 1.

(5)  SL L 135, 23.5.2008., str. 1.”


Top