Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0855

2008/855/EZ: Odluka Komisije od 3. studenoga 2008. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6349) Tekst značajan za EGP

OJ L 302, 13.11.2008, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 190 - 196

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/855/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

190


32008D0855


L 302/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 3. studenoga 2008.

o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 6349)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/855/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju Bugarske i Rumunjske, a posebno njegov članak 42.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/662/EEZ od 11. prosinca 1989. o veterinarskim pregledima u trgovini unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta (1), a posebno njezin članak 9. stavak 4.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se primjenjuju u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice s ciljem uspostave unutarnjeg tržišta (2), a posebno njezin članak 10. stavak 4.,

budući da:

(1)

Direktivom Vijeća 2001/89/EZ od 23. listopada 2001. o mjerama Zajednice za kontrolu klasične svinjske kuge (3) uvode se minimalne mjere Zajednice za kontrolu te bolesti. Propisuju se i mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju izbijanja klasične svinjske kuge. Te mjere uključuju planove država članica za iskorjenjivanje klasične svinjske kuge kod divljih svinja te hitno cijepljenje divljih svinja pod određenim uvjetima.

(2)

Odluka Komisije 2006/805/EZ od 24. studenoga 2006. mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama (4) je bila donesena kao odgovor na izbijanje klasične svinjske kuge u tim državama članicama. Ta odluka donosi mjere kontrole bolesti u pogledu klasične svinjske kuge u područjima onih država članica u kojima je ta bolest prisutna kod divljih svinja kako bi se spriječilo širenje bolesti na druga područja Zajednice.

(3)

Te države članice trebaju poduzeti odgovarajuće mjere da bi spriječile širenje klasične svinjske kuge. Stoga su podnijele Komisiji planove za iskorjenjivanje te planove za hitno cijepljenje protiv te bolesti u kojima navode mjere potrebne za iskorjenjivanje bolesti na područjima koja su u planovima označena kao zaražena te mjere koje je potrebno primijeniti na svinjogojskim gospodarstvima na tim područjima.

(4)

U državama članicama ili njihovim područjima registrirane su različite epidemiološke situacije u pogledu klasične svinjske kuge. Zbog jasnoće zakonodavstva Zajednice, primjereno je predvidjeti tri različita popisa područja s obzirom na epidemiološku situaciju u svakom području.

(5)

Kao opće pravilo, s obzirom da premještanje živih svinja iz zaraženih područja predstavlja veći rizik nego kretanje mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda, premještanje živih svinja iz država članica o kojima je riječ treba zabraniti.

(6)

Sjeme, jajne stanice i zameci podrijetlom od zaraženih životinja mogu doprinijeti širenju virusa klasične svinjske kuge. Primjereno je radi sprečavanja širenja klasične svinjske kuge na druga područja Zajednice zabraniti otpremu sjemena, jajnih stanica i zametaka iz područja navedenih u Prilogu ovoj Odluci.

(7)

Primjereno je da su na jednom popisu navedene države članice i područja na kojima je epidemiološko stanje klasične svinjske kuge najpovoljnije i stoga odstupanjem od načelne zabrane žive svinje se mogu otpremati u druga područja pod ograničenjima, ali uz primjenu zaštitnih mjera. Nadalje, svježe svinjsko meso s gospodarstava koja se nalaze na tim područjima te mesni pripravci i mesni proizvodi koji se sastoje od ili sadrže meso tih svinja mogu se otpremati u druge države članice.

(8)

Određena područja pogođena klasičnom svinjskom kugom kod divljih svinja su podijeljena nacionalnim granicama i uključuju susjedna državna područja dviju država članica. Potrebno je također propisati mjere kontrole bolesti u pogledu ograničenja otpremanja živih svinja, unutar pogođenih susjednih područja, koja se nalaze u dvije različite države članice.

(9)

S obzirom na epidemiološku situaciju u određenim dijelovima Mađarske i Slovačke, primjereno je da se ta područja uvrste u prvi popis područja.

(10)

Na drugi popis treba uvrstiti područja u kojima je epidemiološka situacija kod populacije divljih svinja ili kod gospodarstava svinja manje povoljna zbog povremenih izbijanja. Iz ovih područja ne smiju se otpremati u druge države članice žive svinje već svježe svinjsko meso s gospodarstava za koja se smatra da su sigurna te mesni pripravci i mesni proizvodi koji se sastoje od ili sadrže meso tih svinja, uz poštivanje nekih dodatnih zaštitnih mjera koje je potrebno propisati ovom Odlukom.

(11)

Na treći popis treba uvrstiti područja s kojih se ni žive svinje niti svježe svinjsko meso, te mesni proizvodi ne smiju načelno otpremati u druge države članice. Međutim primjereno je da takvi mesni pripravci i mesni proizvodi koji se sastoje od ili sadrže svinjsko meso mogu biti otpremljeni u druge države članice, ako su tretirani na takav način da se bilo koji prisutan virus klasične svinjske kuge uništi.

(12)

Nadalje, primjereno je radi sprečavanja širenja klasične svinjske kuge na druga područja Zajednice, predvidjeti da za otpremu svježeg mesa svinja, te mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od ili sadrže svinjsko meso iz država članica u kojima se nalaze područja uvrštena na treći popis, vrijede određeni uvjeti. Posebno takvo svinjsko meso te proizvodi i pripravci od mesa svinja moraju biti označeni posebnim oznakama, koje nije moguće zamijeniti s oznakama zdravstvene ispravnosti predviđenim u Uredbi (EZ) br. 854/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju posebnih pravila organizacije službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi (5) i identifikacijskom oznakom predviđenom u Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o posebnim higijenskim pravilima za hranu životinjskog podrijetla (6).

(13)

Kako bi se spriječilo širenje klasične svinjske kuge na druga područja Zajednice, kad za državu članicu vrijedi zabrana otpremanja svježeg mesa svinja te mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od ili sadrže svinjsko meso iz određenih dijelova njenog državnog područja, potrebno je propisati određene zahtjeve, a posebno u pogledu certificiranja za otpremu takvog mesa, pripravaka i proizvoda iz drugih dijelova državnog područja te države članice, koja nisu pod zabranom.

(14)

Odluka 2006/805/EZ je bila nekoliko puta izmijenjena. Stoga je primjereno ukinuti tu Odluku i zamijeniti je ovom Odlukom.

(15)

Mjere predviđene ovom Odlukom su u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Predmet i područje primjene

Ovom se Odlukom određuju određene mjere kontrole u pogledu klasične svinjske kuge u državama članicama ili njihovim područjima, kao je određeno u Prilogu (države članice o kojima je riječ).

Primjenjuje se ne dovodeći u pitanje planove za iskorjenjivanje klasične svinjske kuge i planove za hitno cijepljenje protiv te bolesti koje je odobrila Komisija.

Članak 2.

Zabrana otpremanja živih svinja iz područja navedenih u Prilogu u druge države članice

Dotične države članice osiguravaju da sa svojeg državnog područja u druge države članice otpremaju žive svinje samo ako svinje dolaze iz:

(a)

područja, koja nisu navedena u Prilogu; i

(b)

gospodarstva, na koja tijekom razdoblja od 30 dana neposredno prije datuma otpreme nisu uvođene žive svinje s područja navedenih u Prilogu.

Članak 3.

Odstupanja u vezi otpremanja živih svinja između država članica iz područja navedenih u dijelu I Priloga

1.   Odstupanjem od članka 2., država članica pošiljateljica može dozvoliti otpremanje živih svinja podrijetlom s gospodarstava koja se nalaze na području navedenom u dijelu I Priloga do gospodarstava ili klaonica koje se nalaze na području navedenom u tom dijelu Priloga, a pripada drugoj državi članici, pod uvjetom da takve svinje dolaze s gospodarstva na kojem:

(a)

tijekom razdoblja od 30 dana neposredno prije datuma otpreme nisu uvođene žive svinje;

(b)

je službeni veterinar obavio klinički pregled na klasičnu svinjsku kugu u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja propisanim u dijelu A i u točkama 1., 2. i 3. dijela D poglavlja IV Priloga Odluci Komisije 2002/106/EZ (7)

(c)

su tijekom razdoblja od sedam dana neposredno prije datuma otpreme provedeni testovi lančane reakcije polimerazom na klasičnu svinjsku kugu s negativnim rezultatima u skladu s dijelom C poglavlja VI Priloga Odluci 2002/106/EZ na uzorcima krvi koji su uzeti od svinja namijenjenih otpremi; najmanji broj svinja za uzorkovanje mora biti dovoljan da se u skupini svinja namijenjenih za otpremu omogući otkrivanje 5 % prevalencije s 95 % stupnjem pouzdanosti.

Međutim, točka (c) se ne primjenjuje:

i.

na svinje koje se otpremaju direktno u klaonice za potrebe neodgodivog klanja;

ii.

na svinje koje se otpremaju na susjedno područje države članice navedeno u dijelu I Priloga;

iii.

kad država članica odredišta izda prethodno odobrenje.

2.   Kod otpremanja svinja iz stavka 1. ovog članka, dotične države članice osiguravaju da zdravstveni certifikat iz članka 9. točke (a) sadrži dodatne informacije o datumima kliničkog pregleda, i ako je primjereno, broju uzorkovanih životinja i rezultatima testa lančane reakcije polimerazom, kako je previđeno u stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Premještanje i provoz živih svinja u dotičnim državama članicama

1.   Dotične države članice osiguravaju da se s gospodarstava koja se nalaze na područjima navedenim u Prilogu ne otpremaju žive svinje na druga područja na državnom području iste države članice, osim:

(a)

svinja koje se otpremaju direktno u klaonicu za potrebe neposrednog klanja;

(b)

s gospodarstava na kojima:

i.

su provedeni klinički pregledi i testovi lančane reakcije polimerazom na klasičnu svinjsku kugu s negativnim rezultatima u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkama (b) i (c); ili

ii.

su provedeni klinički pregledi s negativnim rezultatima i pod uvjetom da nadležno veterinarsko tijelo mjesta odredišta izda prethodno odobrenje.

2.   Dotične države članice, koje otpremaju svinje s područja navedenih u dijelu I Priloga na druga područja navedena u tom dijelu Priloga osiguravaju da se prijevoz svinja odvija samo po glavnim cestama ili željeznicama, bez bilo kakvih stajanja vozila koje prevozi svinje, ne dovodeći u pitanje odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 (8).

Članak 5.

Zabrana otpremanja pošiljki sjemena svinja, te jajnih stanica i zametaka svinja iz područja navedenih u Prilogu

Dotične države članice osiguravaju da sa svog državnog područja u druge države članice ne otpremaju nikakve pošiljke sljedećih proizvoda:

(a)

sjeme svinja, osim ako sjeme potječe od nerasta koji se drže u odobrenom centru za sakupljanje iz članka 3. točke (a) Direktive Vijeća 90/429/EEZ (9) i koji se nalazi izvan područja navedenog u Prilogu ovoj Odluci;

(b)

jajne stanice i zameci svinja, osim ako jajne stanice i zameci potječu od svinja koje se drže na gospodarstvima izvan područja navedenih u Prilogu.

Članak 6.

Otpremanje svježeg mesa svinja i nekih mesnih pripravaka i mesnih proizvoda s područja navedenih u dijelu II. Priloga

1.   Dotične države članice na čijem državnom području se nalaze područja navedena u dijelu II. Priloga, osiguravaju da se pošiljke s gospodarstava koja se nalaze na tim područjima svježeg mesa svinja, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda koji se sastoje od i sadrže meso tih svinja, otpremaju u druge države članice samo ako:

(a)

niti jedan slučaj klasične svinjske kuge nije bio zabilježen u proteklih 12 mjeseci na predmetnom gospodarstvu, a gospodarstvo se nalazi izvan zaraženog ili ugroženog područja;

(b)

su svinje boravile na gospodarstvu najmanje 90 dana, a na gospodarstvo nisu uvođene žive svinje u razdoblju od 30 dana neposredno prije datuma otpremanja u klaonicu;

(c)

je gospodarstvo pregledano barem dvaput godišnje od strane nadležnog veterinarskog tijela, koje mora:

i.

slijediti smjernice iz poglavlja III Priloga Odluci 2002/106/EZ;

ii.

obaviti klinički pregled u skladu s postupcima uzorkovanja i kontrole iz dijela A poglavlja IV Priloga Odluci 2002/106/EZ;

iii.

provjeriti učinkovitu primjenu odredbi iz druge alineje, te četvrte do sedme alineje članka 15. stavka 2. točke (b) Direktive 2001/89/EZ;

(d)

je prije odobrenja za otpremu svinja u klaonicu, službeni veterinar proveo klinički pregled na klasičnu svinjsku kugu u skladu s postupcima kontrole i uzorkovanja određenim u točkama 1.,2. i 3. dijela D poglavlja IV Priloga Odluci 2002/106/EZ.

2.   Međutim, u slučaju da se gospodarstvo sastoji od dvije ili više odvojenih proizvodnih jedinica pri čemu su struktura, veličina i udaljenost između ovih proizvodnih jedinica, kao i djelatnosti koje se u njima obavljaju takve da proizvodne jedinice predstavljaju potpuno odvojene objekte za smještaj, držanje i hranidbu, nadležno veterinarsko tijelo može odobriti otpremu svježeg mesa svinja, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda samo iz određenih proizvodnih jedinica koje ispunjavaju uvjete iz članka 6. stavka 1.

Članak 7.

Zabrana otpremanja svježeg mesa svinja i određenih mesnih pripravaka i mesnih proizvoda s područja navedenih u dijelu III. Priloga

1.   Dotične države članice, na čijem državnom području se nalaze područja navedena u dijelu III. Priloga osiguravaju da se niti jedna pošiljka svježeg mesa svinja te mesnih pripravaka i proizvoda koja se sastoji od ili sadrži takvo meso ne otpremi s gospodarstava koja se nalaze u područjima navedenim u dijelu III. Priloga u druge države članice.

2.   Odstupajući od stavka 1., dotične države članice na čijem državnom području se nalaze područja navedena u dijelu III. Priloga mogu dozvoliti otpremu svježeg mesa svinja iz stavka 1. te mesnih proizvoda i pripravaka koja se sastoje od ili sadrži takvo meso u druge države članice ako su proizvodi:

(a)

proizvedeni i prerađeni u skladu s člankom 4. stavkom 1. Direktive Vijeća 2002/99/EZ (10);

(b)

imaju veterinarski certifikat u skladu s člankom 5. Direktive Vijeća 2002/99/EZ; i

(c)

popraćeni odgovarajućom zdravstvenim certifikatom za trgovinu unutar Zajednice, kako propisuje Uredba Komisije (EZ) br. 599/2004 (11) čiji dio II je potrebno dopuniti sljedećim:

„Proizvod u skladu s Odlukom Komisije 2008/855/EZ od 3. studenoga 2008. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u nekim državama članicama (*).

(*)  SL L 302, 13.11.2008., str. 19.”"

Članak 8.

Posebne oznake zdravstvene ispravnosti i zahtjevi certificiranja svježeg mesa, mesnih pripravaka i mesnih proizvoda, za koje vrijedi zabrana iz članka 7. stavka 1.

Dotične države članice, na čijem državnom području se nalaze područja navedena u dijelu III Priloga osiguravaju da su svježe meso te mesni pripravci i mesni proizvodi koji podliježu zabrani iz članka 7. stavka 1. označeni posebnom oznakom zdravstvene ispravnosti, koja ne smije biti ovalna i koju nije moguće zamijeniti s:

identifikacijskom oznakom za mesne pripravke i mesne proizvode koji se sastoje od ili sadrže svinjsko meso, a koje je predviđena u odjeljku I. Priloga II. Uredbi (EZ) br. 853/2004, i

oznakom zdravstvene ispravnosti za svježe svinjsko meso, a koja je predviđena u poglavlju III. odjeljka I. Priloga I. Uredbi (EZ) br. 854/2004.

Članak 9.

Zahtjevi za zdravstveno certificiranje za dotične države članice

Dotična država članica osiguravaju da se zdravstveni certifikat iz:

(a)

članka 5. stavka 1. Direktive Vijeća 64/432/EEZ (12) koji prati svinje otpremljene s njenog državnog područja, dopuni sljedećim tekstom:

„Životinje u skladu s Odlukom Komisije 2008/855/EZ od 3. studenoga 2008. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u određenim državama članicama (**).

(**)  SL L 302, 13.11.2008., str. 19.”"

(b)

članka 6. stavka 1. Direktive 90/429/EEZ koja prati sjeme nerasta otpremljeno s njenog državnog područja, dopuni sljedećim tekstom:

„Sjeme u skladu s Odlukom Komisije 2008/855/EZ od 3. studenoga 2008. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u određenim državama članicama (***).

(***)  SL L 302, 13.11.2008., str. 19.”"

(c)

članka 1. Odluke Komisije 95/483/EZ (13) koja prati zametke i jajne stanice svinja otpremljene s njenog državnog područja, dopuni sljedećim tekstom:

„Zameci/jajne stanice (****) u skladu s Odlukom Komisije 2008/855/EZ od 3. studenoga 2008. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u određenim državama članicama (*****).

(****)  Prekrižiti nepotrebno."

(*****)  SL L 302, 13.11.2008., str. 19.”"

Članak 10.

Zahtjevi certificiranja za države članice na čijem državnom području se nalaze područja navedena u dijelu III Priloga

Dotične države članice na čijem državnom području se nalaze područja navedena u dijelu III Priloga ovoj Odluci osigurava da svježe svinjsko meso s gospodarstava, koja se nalaze izvan područja navedenih u dijelu III Priloga, te mesni pripravci i mesni proizvodi, koji se sastoje od ili sadrže takvo meso, na koje se ne odnosi zabrana iz članka 7. stavka 1. i koji se otpremaju u druge države članice:

(a)

podliježu veterinarskom certificiranju u skladu s člankom 5. stavkom 1. Direktive 2002/99/EZ; i

(b)

popraćeni su odgovarajućom zdravstvenim certifikatom za trgovinu unutar Zajednice kako je propisano člankom 1. Uredbe (EZ) br. 599/2004, čiji Dio II se nadopunjuje sljedećim tekstom:

„Svježe svinjsko meso te mesni pripravci i proizvodi koji se sastoje od ili sadrže svinjsko meso, u skladu s Odlukom Komisije 2008/855/EZ od 3. studenoga 2008. o mjerama kontrole zdravlja životinja u pogledu klasične svinjske kuge u određenim državama članicama (******).

(******)  SL L 302, 13.11.2008., str. 19.”"

Članak 11.

Zahtjevi za gospodarstva i prijevozna sredstva na područjima navedenim u Prilogu

Države članice o kojima je riječ osiguravaju da:

(a)

se na svinjogojskim gospodarstvima na područjima navedenim u Prilogu ovoj Odluci primjenjuju odredbe iz druge i četvrte do sedme alineje članka 15. stavka 2. točke (b) Direktive 2001/89/EZ;

(b)

se vozila koja su bila korištena pri prijevozu svinja podrijetlom s gospodarstava koja se nalaze unutar područja navedenih u Prilogu ovoj Odluci očiste i dezinficiraju neposredno nakon svake operacije te da prijevoznik dostavi dokaze o takvom čišćenju i dezinfekciji.

Članak 12.

Zahtijevane informacije od dotičnih država članica

Države članice o kojima je riječ obavješćuju Komisiju i države članice u okviru Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja o rezultatima nadzora klasične svinjske kuge kojeg su provodile na područjima navedenim u Prilogu, kako je predviđeno u planovima za iskorjenjivanje klasične svinjske kuge ili u planovima za hitno cijepljenje protiv te bolesti koje je odobrila Komisija i koji su navedeni u drugom stavku članka 1.

Članak 13.

Sukladnost

Države članice mijenjaju mjere koje primjenjuju u trgovini tako da ih usklade s ovom Odlukom te ih objavljuju na primjeren način. O tome odmah obavješćuju Komisiju.

Članak 14.

Stavljanje izvan snage

Odluka 2006/805/EZ se stavlja izvan snage.

Članak 15.

Primjena

Ova se odluka primjenjuje do 31. prosinca 2009.

Članak 16.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. studenoga 2008.

Za Komisiju

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  SL L 395, 30.12.1989., str. 13.

(2)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29.

(3)  SL L 316, 1.12.2001., str. 5.

(4)  SL L 329, 25.11.2006., str. 67.

(5)  SL L 139, 30.4.2004., str. 206. Ispravak u SL L 226, 25.6.2004., str. 83.

(6)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55. Ispravak u SL L 226, 25.6.2004., str. 22.

(7)  SL L 39, 9.2.2002., str. 71.

(8)  SL L 3, 5.1.2005., str. 1.

(9)  SL L 224, 18.8.1990., str. 62.

(10)  SL L 18, 23.1.2003., str. 11.

(11)  SL L 94, 31.3.2004., str. 44.

(12)  SL 121, 29.7.1964., str. 1977/64.

(13)  SL L 275, 18.11.1995., str. 30.


PRILOG

DIO I

1.   Njemačka

A.   Rhineland-Palatinate

(a)

u okrugu Ahrweiler: općine Adenau i Altenahr;

(b)

u okrugu Vulkaneifel: općine Obere Kyll i Hillesheim, u općini Daun područja Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler i Kirchweiler, u općini Kelberg područja Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath i Welcherath, u općini Gerolstein područja Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm i Rockeskyll i grad Gerolstein;

(c)

u okrugu Eifekreisl Bitburg-Prüm: u općini Prüm područja Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim i Weinsheim.

B.   Sjeverna Rajna-Vestfalija

(a)

u okrugu Euskirchen: gradovi Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, u gradu Euskirchen, područja Billig, Euenheim, Euskirchen (centar), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen i općine Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall i Nettersheim;

(b)

u okrugu Rhein-Sieg: u gradu Meckenheim područja Ersdorf i Altendorf, u gradu Rheinbach područja Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen i Kurtenberg, u općini Swisttal područja Miel i Odendorf.

2.   Francuska

Područje departmana Bas-Rhin i Moselle smješten zapadno od Rajne i kanala Rajna-Marna, sjeverno od autoceste A 4, istočno od rijeke Sarre i južno od granice s Njemačkom te općine Holtzheim, Lingolsheim i Eckbolsheim.

3.   Mađarska

Područje županije Nógrád i područje županije Pest, sjeverno istočno od Dunava, južno od granice sa Slovačkom, zapadno od granice sa županijom Nógrád i sjeverno od autoceste E71, područje županije Heves, istočno od granice sa županijom Nógrád, južno i zapadno od granice sa županijom Borsod-Abaúj-Zemplén i sjeverno od autoceste E71, te područje županije Borsod-Abaúj-Zemplén, južno od granice sa Slovačkom, istočno od granice sa županijom Heves, sjeverno in zapadno od autoceste E71, južno od glavne ceste br. 37 (dio između autoceste E71 i glavne ceste br. 26) i zapadno od glavne ceste br. 26.

4.   Slovačka

Područje Okružne veterinarske i prehrambene uprave (DVFA) na području Žiar nad Hronom (koji obuhvaća okruge Žiar nad Hronom, Žarnovica i Banská Štiavnica), Zvolen (koji obuhvaća okruge Zvolen, Krupina i Detva), Lučenec (koji obuhvaća okruge Lučenec i Poltár), Veľký Krtíš (koji obuhvaća okruge Veľký Krtíš), Komárno (koji obuhvaća okruge Komárno), Nové Zámky (koji obuhvaća orkuge Nové Zámky), Levice (koji obuhvaća okrugeLevice) i Rimavská Sobota (koji obuhvaća okruge Rimavská Sobota).

DIO II

Bugarska

Cijelo državno područje Bugarske.

DIO III


Top