Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0590

2008/590/EZ: Odluka Komisije od 16. lipnja 2008. o osnivanju Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca (kodificirana verzija)

OJ L 190, 18.7.2008, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 123 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/590/oj

05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

123


32008D0590


L 190/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.06.2008.


ODLUKA KOMISIJE

od 16. lipnja 2008.

o osnivanju Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca

(kodificirana verzija)

(2008/590/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

budući da:

(1)

Odluka Komisije 82/43/EEZ od 9. prosinca 1981. o osnivanju Savjetodavnog odbora za jednake mogućnosti žena i muškaraca (1) nekoliko je puta (2) bitno izmijenjena. Navedenu Odluku je potrebno kodificirati u interesu jasnoće i racionalnosti.

(2)

Jednakost između žena i muškaraca je osnova ljudskog dostojanstva i demokracije i čini temeljno načelo prava Zajednice, ustava i zakonodavstava država članica i međunarodnih i europskih konvencija.

(3)

Praktičnu primjenu načela jednakog odnosa prema ženama i muškarcima treba poticati poboljšanjem suradnje i razmjenom stajališta i iskustava između onih tijela koja u državama članicama imaju osobitu odgovornost za promicanje jednakih mogućnosti, i Komisije.

(4)

Potpuna praktična primjena direktiva, preporuka i odluka koje je donijelo Vijeće u području jednakih mogućnosti, može se značajno ubrzati uz pomoć nacionalnih tijela koja na raspolaganju imaju mrežu specijaliziranih podataka.

(5)

Priprema i provedba mjera Zajednice koje se odnose na zapošljavanje žena, poboljšanje položaja žena koje su samozaposlene i onih koje se bave poljoprivredom, i promicanje jednakih mogućnosti, zahtijevaju usku suradnju sa specijaliziranim tijelima u državama članicama.

(6)

Stoga je potreban institucionalni okvir u smislu redovnih konzultacija s tim tijelima,

ODLUČILA JE:

Članak 1.

Komisija ovime uspostavlja Savjetodavni odbor za jednake mogućnosti žena i muškaraca, dalje u tekstu „Odbor”.

Članak 2.

1.   Odbor pomaže Komisiji u oblikovanju i provedbi aktivnosti Zajednice koje imaju za cilj promicanje jednakih mogućnosti žena i muškaraca, i potiče razmjenu odgovarajućih iskustava, politika i praksi između država članica i različitih uključenih strana.

2.   Kako bi ostvario ciljeve iz stavka 1., Odbor:

(a)

pomaže Komisiji u razvoju instrumenata za nadzor, ocjenu i širenje rezultata mjera koje su poduzete na razini Zajednice radi promicanja jednakih mogućnosti;

(b)

doprinosi provedbi akcijskih programa Zajednice u tom području, uglavnom kroz analizu rezultata i predlaganje poboljšanja poduzetih mjera;

(c)

kroz svoja mišljenja doprinosi pripremi godišnjeg izvješća Komisije o napretku u postizanju jednakih mogućnosti žena i muškaraca;

(d)

potiče razmjenu podataka o mjerama koje su poduzete za promicanje jednakih mogućnosti na svim razinama i, ako je to primjereno, daje prijedloge za mogući nastavak aktivnosti;

(e)

daje mišljenja ili dostavlja izvješća Komisiji, bilo na njezin zahtjev ili na vlastitu inicijativu, o bilo kojoj temi važnoj za promicanje jednakih mogućnosti u Zajednici.

3.   Postupci za slanje mišljenja i izvješća Odbora određuju se u dogovoru s Komisijom. Mogu se objaviti kao Prilog godišnjem izvješću Komisije o jednakim mogućnostima žena i muškaraca.

Članak 3.

1.   Odbor se sastoji od 68 članova, i to:

(a)

jedan predstavnik po državi članici, iz ministarstva ili vladinog odjela zaduženog za promicanje jednakih mogućnosti; predstavnika određuje vlada svake države članice;

(b)

jedan predstavnik po državi članici, iz nacionalnih odbora ili tijela osnovanih službenom odlukom, koji su posebno zaduženi za jednake mogućnosti žena i muškaraca kroz predstavljanje predmetnog sektora; ako ima nekoliko odbora ili tijela koja se bave ovom tematikom u državi članici, Komisija određuje koje je tijelo, po svojim ciljevima, strukturi, reprezentativnosti i stupnju neovisnosti, najprimjerenije da bude zastupljeno u Odboru; države članice bez takvih odbora zastupaju članovi tijela za koja Komisija smatra da obavljaju sličnu dužnost; predstavnike imenuje Komisija, postupajući po prijedlogu nadležnog nacionalnog odbora ili tijela;

(c)

sedam članova koji predstavljaju organizacije poslodavaca na razini Zajednice;

(d)

sedam članova koji predstavljaju organizacije radnika na razini Zajednice.

Predstavnike imenuje Komisija, postupajući po prijedlogu socijalnih partnera na razini Zajednice.

2.   Dva predstavnika Europskog ženskog lobija prisustvuju sastancima Odbora kao promatrači.

3.   Predstavnici međunarodnih i profesionalnih organizacija i drugih udruženja mogu dobiti status promatrača, ako upute dobro obrazloženi zahtjev.

Članak 4.

Za svakog člana Odbora imenuje se zamjena, pod istim uvjetima kao u članku 3.

Ne dovodeći u pitanje članak 7., zamjena ne prisustvuje sastancima Odbora niti sudjeluje u njegovome radu, osim u slučaju spriječenosti predmetnog člana.

Članak 5.

Mandat članova Odbora je tri godine i obnovljiv je.

Na kraju trogodišnjeg razdoblja članovi Odbora ostaju na položaju dok se ne osigura zamjena ili dok im se obnovi mandat.

Mandat članova završava prije isteka trogodišnjeg razdoblja u slučaju njezine/njegove ostavke, prestanka njezinog/njegovog članstva u organizaciji koju predstavlja, ili njezine/njegove smrti. Mandat člana također može završiti ako organizacija koja ju/ga je imenovala zatraži njezinu/njegovu zamjenu.

Član biva zamijenjen do kraja mandata u skladu s postupkom iz članka 4.

Za dužnosti člana nije predviđena naknada; putne i životne troškove za sastanke Odbora i radnih tijela osnovanih u okviru članka 8. pokriva Komisija u skladu s važećim administrativnim propisima.

Članak 6.

Odbor među svojim članovima izabire predsjednika, s jednogodišnjim mandatom. Izabire se dvotrećinskom većinom prisutnih članova, koja mora predstavljati najmanje polovicu svih glasova.

Izabiru se dva potpredsjednika, istom većinom glasova i pod istim uvjetima. Oni zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti. Predsjednik i potpredsjednici moraju biti iz različitih država članica. Oni čine Ured Odbora, koji se sastaje prije svakog sastanka Odbora.

Komisija organizira rad Odbora u uskoj suradnji s predsjednikom. Nacrt dnevnog reda sastanaka Odbora sastavlja Komisija u dogovoru s predsjednikom. Tajništvo Odbora osigurava Jedinica za jednake mogućnosti Komisije. Komisija sastavlja zapisnike sastanaka Odbora i dostavlja ih Odboru na odobrenje.

Članak 7.

Predsjednik može pozvati bilo koju osobu koja je posebno stručna za određenu temu dnevnoga reda da sudjeluje u radu kao stručnjak.

Stručnjaci sudjeluju samo u radu na određenoj temi za koju je zatražena njihova nazočnost.

Članak 8.

1.   Odbor može uspostaviti radne skupine.

2.   Za pripremu svojih mišljenja Odbor može izvjestitelju ili vanjskom stručnjaku povjeriti zadatak sastavljanja izvješća u skladu s postupcima koje treba utvrditi.

3.   Jedan ili više članova Odbora mogu sudjelovati kao promatrači u aktivnostima ostalih savjetodavnih odbora Komisije, i o tome obavješćivati Odbor.

Članak 9.

Mjere donesene na temelju članaka 7. i 8., koje imaju financijski učinak na proračun Europskih zajednica, dostavljaju se Komisiji na prethodnu suglasnost i provode se u skladu s važećim administrativnim propisima.

Članak 10.

Odbor saziva Komisija u svojim prostorijama. Sastaje se najmanje dva puta godišnje.

Članak 11.

Odbor rješava zahtjeve za mišljenje koje mu predlaže Komisija ili mišljenja koja Odbor donosi na vlastitu inicijativu. O njima se ne glasuje.

Kada traži mišljenje Odbora, Komisija može odrediti krajnji rok u kojem treba dostaviti mišljenje.

Stajališta koja izražavaju različite kategorije zastupljene u Odboru bilježe se u zapisnik koji se dostavlja Komisiji.

Ako je Odbor jednoglasno donio traženo mišljenje, Odbor sastavlja nacrt zajedničkih zaključaka koji čine prilog zapisniku.

Članak 12.

Ne dovodeći u pitanje članak 287. Ugovora, članovi Odbora ne smiju otkrivati podatke do kojih su došli tijekom rada u Odboru ili njegovim radnim tijelima, kada ih Komisija obavijesti da je traženo mišljenje ili upućeno pitanje povjerljivi podatak.

U takvim slučajevima samo članovi Odbora i predstavnici odjela Komisije prisustvuju sastancima.

Članak 13.

Odluka 82/43/EEZ se stavlja izvan snage.

Upute na Odluku stavljenu izvan snage smatraju se uputama na ovu Odluku i tumače se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. lipnja 2008.

Za Komisiju

Predsjednik

Jose Manuel BARROSO


(1)  SL L 20, 28.1.1982., str. 35. Odluka kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1792/2006 (SL L 362, 20.12.2006., str. 1.).

(2)  Vidjeti Prilog I.


PRILOG I.

Odluka stavljena izvan snage s popisom uzastopnih izmjena

Odluka Komisije 82/43/EEZ

(SL L 20, 28.1.1982., str. 35.).

 

Točka VIII.12 Priloga I. Aktu o pristupanju iz 1985.

(SL L 302, 15.11.1985., str. 209.).

 

Točka IV.C Priloga I. Aktu o pristupanju iz 1994.

(SL C 241, 29.8.1994., str. 115.).

 

Odluka Komisije 95/420/EZ

(SL L 249, 17.10.1995., str. 43.).

 

Točka 11.4. Priloga II. Aktu o pristupanju iz 2003.

(SL L 236, 23.9.2003., str. 585.).

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1792/2006

(SL L 362, 20.12.2006., str. 1.).

Samo kada se radi o upućivanju na Odluku 82/43/EEZ u šestoj alineji članka 1. stavka 2. i točki 9.1. Priloga.


PRILOG II.

Korelacijska tablica

Odluka 82/43/EEZ

Ova Odluka

Članak 1. i članak 2.

Članak 1. i članak 2.

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (a)

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (a)

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (b)

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (b)

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (c), prva alineja

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (c)

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (c), druga alineja

Članak 3. stavak 1., prvi podstavak, točka (d)

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak

Članak 3. stavak 1., drugi podstavak

Članak 3. stavci 2. i 3.

Članak 3. stavci 2. i 3.

Članak 4., prva rečenica

Članak 4., prvi podstavak

Članak 4., druga rečenica

Članak 4., drugi podstavak

Članci 5. do 12.

Članci 5. do 12.

Članak 13.

Članak 13.

Prilog I.

Prilog II.


Top