Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0294

2008/294/EZ: Odluka Komisije od 7. travnja 2008. o usklađenim uvjetima uporabe spektra za izvođenje usluga mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA usluge) unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1256) Tekst značajan za EGP

OJ L 98, 10.4.2008, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 185 - 189

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/oj

13/Sv. 038

HR

Službeni list Europske unije

185


32008D0294


L 098/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.04.2008.


ODLUKA KOMISIJE

od 7. travnja 2008.

o usklađenim uvjetima uporabe spektra za izvođenje usluga mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA usluge) unutar Zajednice

(priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1256)

(Tekst značajan za EGP)

(2008/294/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru) (1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

budući da:

(1)

Strateški okvir i2010 - za Europsko informacijsko društvo (2) potiče otvoreno i konkurentno digitalno gospodarstvo Europske unije i navodi ICT kao vodeću silu uključenja i kvalitete življenja. Razvoj dodatnih komunikacijskih sredstava mogao bi pospješiti radnu produktivnost i razvoj tržišta mobilne telefonije.

(2)

Aplikacije za povezivanje u avionima su, po svojoj prirodi, sveeuropske, budući da će se većinom koristiti na prekograničnim letovima unutar Zajednice i šire. Usklađeni pristup reguliranju usluga mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA usluge) pridonosi ostvarivanju ciljeva Jedinstvenog tržišta.

(3)

Usklađivanje pravila o uporabi radiofrekvencijskog spektra u Zajednici olakšat će pravovremenu provedbu i uvođenje tih usluga u Zajednici.

(4)

Komercijalno djelovanje MCA usluga se trenutačno izvodi samo za sustave GSM koji djeluju u pojasu 1 710-1 785 MHz za uzlaznu vezu (uplink - terminal odašilje i bazna postaja prima) i 1 805-1 880 MHz za silaznu vezu (downlink - bazna stanica odašilje i terminal prima) u skladu s normama ETSI EN 301502 i EN 301511. Međutim, u budućnosti se to može proširiti na druge javne sustave zemaljske mobilne komunikacije djelujući u skladu s drugim normama i u drugim pojasevima.

(5)

U skladu s člankom 4. stavkom 2. Odluke br. 676/2002/EZ Komisija je ovlastila Europsku konferenciju poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT) (3) da poduzme sve potrebne aktivnosti za ocjenjivanje specifičnih pitanja u vezi s tehničkom kompatibilnosti između djelovanja sustava GSM 1800 u zrakoplovima i brojnih potencijalno pogođenih radijskih usluga. Odluka se temelji na tehničkim studijama koje je CEPT proveo u okviru ovlaštenja EZ-a, kako je predstavljeno u Izvješću CEPT-a 016 (4).

(6)

Sustav MCA koji je bio predmet izvješća CEPT-a sastoji se od mrežne kontrolne jedinice (NCU) i bazne primopredajne postaje u zrakoplovu (zrakoplovna BTS). Sustav je izrađen tako da se signali odaslani iz mobilnih sustava na tlu ne mogu prepoznati u kabini zrakoplova i da korisnički terminali u zrakoplovu prenose na najnižoj razini. Tehnički parametri za NCU i zrakoplovna BTS utvrđeni su na temelju teoretskih uzoraka.

(7)

Uporaba spektra u zemaljskim mrežama mobilne elektroničke komunikacije ne ulazi u opseg ove Odluke. Njom se, između ostalog, bavi Odluka Komisije o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 900 i 1 800 MHz za zemaljske sustave koji su u stanju pružati sveeuropske elektroničke komunikacijske usluge.

(8)

Uvjeti za dobivanje dozvole za usluge MCA također ne ulaze u opseg ove Odluke. Usklađivanjem nacionalnih uvjeta za dobivanje dozvole za usluge MCA bavi se Preporuka Komisije 2008/295/EEZ (5) u skladu s Direktivom 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) (6).

(9)

Oprema za usluge MCA iz ove Odluke ulazi u opseg Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 1999. o radio opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi te o uzajamnom priznavanju njihove usklađenosti (7). Pretpostavka usklađenosti s ključnim zahtjevima iz Direktive 1999/5/EZ za opremu koja se koristi za usluge MCA u Europskoj uniji, može se dokazati sukladnošću s usklađenom normom ETSI EN 302480 ili drugim postupkom ocjene sukladnosti utvrđenim u Direktivi 1999/5/EZ.

(10)

Pitanja vezana uz zračnu sigurnost su od primarne važnosti i nijedna odredba iz ove Odluke ne smije biti u suprotnosti s održavanjem najboljih uvjeta zračne sigurnosti.

(11)

Usluge MCA mogu se pružati jedino ako ispunjavaju zahtjeve vezane uz zračnu sigurnost na temelju prikladne potvrde o plovidbenosti i druge pripadajuće odredbe o zračnom prometu uključujući zahtjeve za elektroničke komunikacije. Potvrde o plovidbenosti, valjane za cijelu Zajednicu, izdaje Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA) u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1702/2003 od 24. rujna 2003. o utvrđivanju provedbenih pravila za certifikaciju plovidbenosti i ekološku certifikaciju zrakoplova i s njima povezanih proizvoda, dijelova i uređaja te za certifikaciju projektnih i proizvodnih organizacija (8).

(12)

Ova se Odluka ne bavi pitanjima u vezi sa spektrom koja se odnose na komunikacijske veze između zrakoplova, satelitske svemirske postaje i tla, koje su također potrebne za pružanje usluga MCA.

(13)

Kako bi se osiguralo da su uvjeti navedeni u ovoj Odluci i dalje valjani i s obzirom na brze promjene u području radiofrekvencijskog spektra, državne uprave moraju, gdje je to moguće, pratiti uporabu radiofrekvencijskog spektra u opremi za pružanje usluga MCA radi aktivnog preispitivanja ove Odluke. To preispitivanje treba uzeti u obzir tehnološki napredak i ispitati valjanost početnih pretpostavki u vezi s izvođenjem usluga MCA.

(14)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora za radiofrekvencijski spektar,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Svrha ove Odluke je usklađivanje tehničkih uvjeta za dostupnost i učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra za usluge mobilne komunikacije u zrakoplovima u Zajednici.

Primjena ove Odluke ne dovodi u pitanje nikakve druge pripadajuće odredbe Zajednice, a posebno Uredbu (EZ) br. 1702/2003 i Preporuku 2008/295/EZ.

Članak 2.

Za svrhe ove Odluke:

1.

„mobilne komunikacijske usluge u zrakoplovima (usluge MCA) znači usluge elektroničke komunikacije prema definiciji iz članka 2. točke (c) Direktive 2002/21/EZ, kojima poduzetnici zrakoplovnim putnicima omogućuju uporabu javnih komunikacijskih mreža tijekom letenja bez uspostave direktne veze sa zemaljskim mobilnim mrežama”;

2.

„bez ometanja i bez zaštite” znači da se nijednoj drugoj radiokomunikacijskoj usluzi ne smije prouzročiti nikakvo štetno ometanje i da se ne smije zahtijevati nikakva zaštita tih uređaja od štetnog ometanja koje proizlazi od radiokomunikacijskih usluga;

3.

„bazna primopredajna postaja u zrakoplovu (zrakoplovna BTS)” znači jedna ili više mobilnih komunikacijskih postaja u zrakoplovu koje rade na frekvencijskim pojasevima i sustavima navedenim u tablici 1. u Prilogu;

4.

„mrežna kontrolna jedinica (NCU)” znači oprema koja se namješta u zrakoplov i koja osigurava da signali koje odašilju sustavi mobilne elektroničke komunikacije na tlu, popisani u tablici 2. u Prilogu, ne budu prepoznati u kabini zrakoplova povećanjem razine šuma u mobilnim komunikacijskim prijemnim pojasevima u kabini.

Članak 3.

Što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Odluke, države članice moraju omogućiti dostupnost frekvencijskih pojaseva iz tablice 1. u Prilogu za usluge MCA po načelu „bez ometanja i bez zaštite”, pod uvjetom da spomenute usluge ispunjavaju uvjete koji su utvrđeni u Prilogu.

Članak 4.

Države članice određuju minimalnu visinu nad tlom za sva emitiranja iz sustava MCA koji djeluje u skladu s odjeljkom 3. Priloga.

Države članice mogu odrediti veće minimalne visine za izvođenje usluga MCA, kada to opravdavaju nacionalni topografski uvjeti i uvjeti razvoja zemaljske mreže. Ove se informacije zajedno s prikladnim objašnjenjem dostavljaju Komisiji najkasnije četiri mjeseca od prihvaćanja ove Odluke i objavljuju se u Službenom listu Europske unije.

Članak 5.

Države članice pomno nadziru uporabu spektra za usluge MCA, a posebno s obzirom na trenutačna ili potencijalna štetna ometanja te na trajnu valjanost svih uvjeta iz članka 5. te o tome izvješćuju Komisiju kako bi se omogućilo pravovremeno preispitivanje ove Odluke, ako to bude potrebno.

Članak 6.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. travnja 2008.

Za Komisiju

Viviane REDING

Članica Komisije


(1)  SL L 108, 24.4.2002., str. 1.

(2)  COM(2005) 229. konačno, 1.6.2005.

(3)  Ovlaštenje CEPT-a za usluge mobilne komunikacije u zrakoplovima, 12.10.2006.

(4)  Izvješće CEPT-a Europskoj Komisiji kao odgovor na Ovlaštenje EZ-a za usluge mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA), 30.3.2007.

(5)  SL L 98, 10.4.2008., str. 24.

(6)  SL L 108, 24.4.2002., str. 33. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 717/2007 (SL L 171, 29.6.2007., str. 32.).

(7)  SL L 91, 7.4.1999., str. 10. Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).

(8)  SL L 243, 27.9.2003., str. 6. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 287/2008 (SL L 87, 29.3.2008., str. 3.).


PRILOG

1.   DOPUŠTENI FREKVENCIJSKI POJASEVI I SUSTAVI ZA USLUGE MCA

Tablica 1.

Vrsta

Frekvencija

Sustav

GSM 1800

1 710-1 785 MHz i 1 805-1 880 MHz („pojas 1 800 MHz”)

Usklađenost s normama GSM, koje je objavila ETSI, a posebno EN 301 502, EN 301 511 i

EN 302 480 ili jednakovrijednim specifikacijama.

2.   SPREČAVANJE POVEZIVANJA MOBILNIH TERMINALA S MREŽAMA NA TLU

Tijekom razdoblja u kojem je dopuštena uporaba usluga MCA u zrakoplovu, mobilni terminali koji primaju u frekvencijskim pojasevima iz tablice 2. moraju biti spriječeni u pokušajima da se prijave u mobilne mreže na tlu.

Tablica 2.

Frekvencijski pojas

(MHz)

Sustavi na tlu

460-470

CDMA2000, FLASH OFDM

921-960

GSM, WCDMA

1 805-1 880

GSM, WCDMA

2 110-2 170

WCDMA

3.   TEHNIČKI PARAMETRI

3.1.   Sustavi GSM 1800 MCA

(a)   Ekvivalentna izotropno zračena snaga (e.i.r.p.), izvan zrakoplova, iz NCU/zrakoplovne BTS

Ukupna e.i.r.p. izvan zrakoplova iz NCU/zrakoplovne BTS ne smije premašiti:

Tablica 3.

Visina iznad tla

(m)

Najveća e.i.r.p. gustoća koju NCU/zrakoplovna BTS proizvede izvan zrakoplova

460-470 MHz

921-960 MHz

1 805-1 880 MHz

2 110-2 170 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/200 kHz

dBm/200 kHz

dBm/3,84 MHz

3 000

–17,0

–19,0

–13,0

1,0

4 000

–14,5

–16,5

–10,5

3,5

5 000

–12,6

–14,5

–8,5

5,4

6 000

–11,0

–12,9

–6,9

7,0

7 000

–9,6

–11,6

–5,6

8,3

8 000

–8,5

–10,5

–4,4

9,5

(b)   Ekvivalentna izotropno zračena snaga (e.i.r.p.), izvan zrakoplova, iz terminala u zrakoplovu

Ukupna e.i.r.p. izvan zrakoplova iz mobilnog terminala GSM koji odašilje pri 0 dBm ne smije premašiti:

Tablica 4.

Visina iznad tla

(m)

Najveća e.i.r.p. gustoća izvan zrakoplova iz mobilnog terminala GSM u dBm/kanal

1 800 MHz

3 000

–3,3

4 000

–1,1

5 000

0,5

6 000

1,8

7 000

2,9

8 000

3,8

(c)   Operativni zahtjevi

I.

Minimalna visina iznad tla za sva emitiranja iz operativnog sustava GSM 1800 MCA mora biti 3 000 metara.

II.

Tijekom svog djelovanja zrakoplovna BTS mora ograničiti prijenosnu snagu svih mobilnih terminala GSM s prijenosom u pojasu 1 800 MHz na nominalnu vrijednost od 0 dBm u svim fazama komunikacije uključujući početni pristup.


Top