Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0182

2008/182/Euratom: Odluka Vijeća od 25. veljače 2008. o izmjeni Odluke Vijeća od 16. prosinca 1980. o osnivanju Savjetodavnog odbora za fuzijski program

OJ L 59, 4.3.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 6 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/182/oj

12/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

6


32008D0182


L 059/15

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.02.2008.


ODLUKA VIJEĆA

od 25. veljače 2008.

o izmjeni Odluke Vijeća od 16. prosinca 1980. o osnivanju Savjetodavnog odbora za fuzijski program

(2008/182/Euratom)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 7. četvrti stavak,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2006/970/Euratom od 18. prosinca 2006. o Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (1), kojom se na temelju Europskog istraživačkog prostora također doprinosi stvaranju društva utemeljenog na znanju,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2006/976/Euratom od 19. prosinca 2006. o posebnom programu za provedbu Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za atomsku energiju (Euratom) za aktivnosti u području nuklearnih istraživanja i osposobljavanja (2007. – 2011.) (2), a posebno njezin članak 7. stavak 2. kojim se predviđa da za potrebe provedbe posebnog programa Komisiji u radu pomaže savjetodavni odbor te da, za aspekte povezane s fuzijom, sastav tog odbora te detaljna pravila rada i postupci koji se na njega primjenjuju jesu oni koji su utvrđeni u Odluci Vijeća od 16. prosinca 1980. o osnivanju Savjetodavnog odbora za fuzijski program (3) (dalje u tekstu „Odluka Vijeća od 16. prosinca 1980.” odnosno „CCE-FU”),

uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 2005., a posebno njegov članak 50.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 16. prosinca 1980., a posebno njezin članak 14. o utvrđivanju sustava glasovanja za CCE-FU,

budući da:

(1)

CCE-FU donosi svoja mišljenja na temelju ponderiranog sustava glasovanja kada, djelujući u skladu sa stavkom 5. točkom (g) Odluke Vijeća od 16. prosinca 1980., određuje prioritetna djelovanja radi dodjele preferencijalne potpore.

(2)

CCE-FU je 21. ožujka 2007. jednoglasno preporučio da se ažurira njegov ponderirani sustav glasovanja koji bi se prilikom razmatranja aspekata povezanih s fuzijom trebao primjenjivati u okviru odbora navedenog u stavku 14. Odluke Vijeća od 16. prosinca 1980., kako bi se uključila prava glasovanja novih država članica nakon njihovog pristupanja.

(3)

S obzirom na gore navedeno, prikladno je u skladu s time izmijeniti Odluku Vijeća od 16. prosinca 1980.,

ODLUČILO JE:

Jedini članak

U stavku 14. Odluke Vijeća od 16. prosinca 1980., zadnje dvije rečenice zamjenjuju se sljedećim:

„Mišljenja u vezi sa stavkom 5. točkom (g) donose se u skladu sa sljedećim ponderiranim sustavom glasovanja:

Belgija

2

Bugarska

2

Češka Republika

2

Danska

2

Njemačka

5

Estonija

1

Grčka

2

Španjolska

3

Francuska

5

Irska

2

Italija

5

Cipar

1

Latvija

1

Litva

2

Luksemburg

1

Mađarska

2

Malta

1

Nizozemska

2

Austrija

2

Poljska

3

Portugal

2

Rumunjska

2

Slovenija

1

Slovačka

2

Finska

2

Švedska

2

Ujedinjena Kraljevina

5

Švicarska

2

Ukupno

64

Za donošenje mišljenja potrebna je većina od 33 glasa za, od strane najmanje 15 delegacija.”

Sastavljeno u Bruxellesu 25. veljače 2008.

Za Vijeće

Predsjednik

A. VIZJAK


(1)  SL L 400, 30.12.2006., str. 60., kako je ispravljena u SL L 54, 22.2.2007., str. 21.

(2)  SL L 400, 30.12.2006., str. 404., kako je ispravljena u SL L 54, 22.2.2007., str. 139.

(3)  Nije objavljena, ali zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 2005/336/Euratom (SL L 108, 29.4.2005., str. 64.).


Top