Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0172

Uredba Vijeća (EZ) br. 172/2007 od 16. veljače 2007. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima Tekst značajan za EGP

OJ L 55, 23.2.2007, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 964–969 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 123 - 128

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/172/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

123


32007R0172


L 055/1

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

16.02.2007.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 172/2007

od 16. veljače 2007.

o izmjeni Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

(Tekst značajan za EGP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 850/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (1), a posebno njezin članak 7. stavak 5. prvi podstavak, članak 7. stavak 6. i članak 14. stavak 3.,

budući da:

(1)

Komisija je provela studiju o provedbi odredaba Uredbe (EZ) br. 850/2004 koje se odnose na otpad. U toj studiji utvrđene su maksimalne granične koncentracije u smislu dijela 2. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004. Iznad tih graničnih koncentracija ne može se isključiti opasnost za ljudsko zdravlje i okoliš.

(2)

Granična koncentracija za poliklorirane dibenzo-p-dioksine i dibenzofurane (PCDF/PCDD) izražava se kao koncentracija toksičnog ekvivalenta (TEQ), pri čemu se primjenjuju faktori ekvivalentne toksičnosti (TEF) Svjetske zdravstvene organizacije iz 1998. Raspoloživi podaci o dioksinima sličnima polikloriranim bifenilima (PCB-ima) nisu dovoljni za svrstavanje tih spojeva u TEQ.

(3)

Heksaklorocikloheksan (HCH) je naziv za tehničku mješavinu različitih izomera. Njihova potpuna analiza bila bi prezahtjevna. Toksikološki su značajni samo alfa-, beta- i gama- HCH. Zato se granična koncentracija treba odnositi isključivo na njih. Većina analitičkih standardnih mješavina koje su dostupne na tržištu za analizu ove vrste spojeva namijenjena je samo za identifikaciju tih izomera.

(4)

Mjere predviđene ovom Uredbom najprimjerenije su za osiguravanje visoke razine zaštite.

(5)

Uredbu (EZ) br. 850/2004 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Odbor uspostavljen člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 850/2004 nije nakon savjetovanja 25. siječnja 2006. dao svoje mišljenje u skladu s postupkom utvrđenim u članku 17. stavku 2. te Uredbe,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 izmjenjuje se kako je navedeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. veljače 2007.

Za Vijeće

Predsjednica

A. SCHAVAN


(1)  SL L 158, 30.4.2004., str. 7. Ispravak u SL L 229, 29.6.2004., str. 5.


PRILOG

Dio 2. Priloga V. Uredbi (EZ) br. 850/2004 zamjenjuje se sljedećim:

„Dio 2. –   Vrste otpada i postupci na koje se odnosi članak 7. stavak 4. točka (b)

Sljedeći postupci dopušteni su u smislu članka 7. stavka 4. točke (b) za navedene vrste otpada koje su definirane šesteroznamenkastim ključnim brojem u skladu s klasifikacijom iz Odluke Komisije 2000/532/EZ (1).

Vrste otpada kako su klasificirane u Odluci Komisije 2000/532/EZ

Maksimalne granične koncentracije tvari navedenih u Prilogu IV. (2)

Postupak

10

OTPAD IZ TERMIČKIH PROCESA

Aldrin: 5 000 mg/kg;

Klordan: 5 000 mg/kg;

Dieldrin: 5 000 mg/kg;

Endrin: 5 000 mg/kg;

Heptaklor: 5 000 mg/kg;

Heksaklorobenzen: 5 000 mg/kg;

Mireks: 5 000 mg/kg;

Toksafen: 5 000 mg/kg;

Poliklorirani bifenili (PCB-i) (4): 50 mg/kg;

DDT (1,1,1-trikloro-2,2-bis (4-klorofenil)etan): 5 000 mg/kg;

Klordekon: 5 000 mg/kg;

Poliklorirani dibenzo-p-dioksini i dibenzofurani (PCDD/PCDF) (7): 5 mg/kg;

Zbroj alfa-, beta- i gama- HCH: 5 000 mg/kg;

Heksabromobifenil: 5 000 mg/kg

Trajno skladištenje samo u:

sigurnim, dubokim, podzemnim, tvrdim stijenskim formacijama,

rudnicima soli ili

odlagalištima za opasni otpad (pod uvjetom da je otpad solidificiran ili djelomično stabiliziran, ako je to tehnički izvedivo, u skladu sa zahtjevima za klasifikaciju otpada u potpoglavlju 1 903 Odluke 2000/532/EZ)

pri čemu obvezno treba poštovati odredbe Direktive Vijeća 1999/31/EZ (5) i Odluke Vijeća 2003/33/EZ (6) te dokazati da je odabrani postupak okolišu najprihvatljiviji.

10 01

Otpad iz termoelektrana i ostalih postrojenja u kojima se odvija sagorijevanje (osim 19)

10 01 14 * (3)

Šljaka s rešetki ložišta, šljaka i prašina iz kotla od suspaljivanja, koje sadrže opasne tvari

10 01 16 *

Lebdeći pepeo od suspaljivanja koji sadrži opasne tvari

10 02

Otpad iz industrije željeza i čelika

10 02 07 *

Kruti otpad od obrade plinova koji sadrži opasne tvari

10 03

Otpad iz metalurgije aluminija

10 03 04 *

Šljaka iz primarne proizvodnje

10 03 08 *

Šljaka iz sekundarne proizvodnje, a koja sadrži soli

10 03 09 *

Crna šljaka iz sekundarne proizvodnje

10 03 19 *

Prašina iz dimnog plina koja sadrži opasne tvari

10 03 21 *

Ostale čestice i prašina (uključujući i prašinu iz kugličnog mlina) koje sadrže opasne tvari

10 03 29 *

Otpad od obrade šljake koja sadrži soli i obrade crne drozge, a koji sadrži opasne tvari

 

 

10 04

Otpad iz metalurgije olova

10 04 01 *

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 02 *

Drozga i nečista pjena iz primarne i sekundarne proizvodnje

10 04 04 *

Prašina iz dimnih plinova

10 04 05 *

Ostale čestice i prašina

10 04 06 *

Kruti otpad od obrade plina

10 05

Otpad iz metalurgije cinka

10 05 03 *

Prašina iz dimnih plinova

10 05 05 *

Kruti otpad od obrade plina

10 06

Otpad iz metalurgije bakra

10 06 03 *

Prašina iz dimnih plinova

10 06 06 *

Kruti otpad od obrade plina

10 08

Otpad iz metalurgije ostalih obojenih metala

10 08 08 *

Troska iz primarne i sekundarne proizvodnje, koja sadrži soli

10 08 15 *

Prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

10 09

Otpad iz lijevanja željeza

10 09 09 *

Prašina iz dimnih plinova koja sadrži opasne tvari

16

OTPAD KOJI NIJE DRUGDJE SPECIFICIRAN U POPISU

16 11

Otpadne obloge i vatrostalni otpad

16 11 01 *

Obloge i vatrostalni otpad na bazi ugljika, koji potječe iz metalurških procesa i sadrži opasne tvari o

 

 

16 11 03 *

Ostale obloge i vatrostalni otpad iz metalurških procesa, koji sadrži opasne tvari

17

GRAĐEVINSKI OTPAD I OTPAD OD RUŠENJA OBJEKATA (UKLJUČUJUĆI ISKOPANU ZEMLJU S ONEČIŠĆENIH LOKACIJA)

17 01

Beton, opeka, crijep/pločice i keramika

17 01 06 *

Mješavine ili odvojene frakcije betona, opeke, crijepa/pločica i keramike, koje sadrže opasne tvari

17 05

Zemlja (uključujući iskopanu zemlju s onečišćenih lokacija), kamenje i iskop od rada bagera

17 05 03 *

Zemlja i kamenje koji sadrže opasne tvari

17 09

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata

17 09 02 *

Građevinski otpad i otpad od rušenja koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB-e) isključujući opremu koja sadrži PCB-e

17 09 03 *

Ostali građevinski otpad i otpad od rušenja objekata koji sadrži opasne tvari

19

OTPAD IZ POSTROJENJA ZA OBRADU OTPADA, STANICA ZA PROČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA I PRIPREMU VODE NAMIJENJENE ZA LJUDSKU POTROŠNJU I VODE ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU

19 01

Otpad od spaljivanja ili pirolize otpada

19 01 07 *

Kruti otpad od obrade plinova

19 01 11 *

Pepeo i šljaka s dna, koji sadrže opasne tvari

 

 

19 01 13 *

Lebdeći pepeo koji sadrži opasne tvari

19 01 15 *

Prašina iz kotlova koja sadrži opasne tvari

19 04

Vitrificiran otpad i otpad iz vitrifikacije

19 04 02 *

Lebdeći pepeo i drugi otpad iz obrade dimnih plinova

 

 

19 04 03 *

Nevitrificirana čvrsta faza

 

 


(1)  Odluka Komisije 2000/532/EZ od 3. svibnja 2000. koja zamjenjuje Odluku 94/3/EZ o popisu otpada u skladu s člankom 1. točkom (a) Direktive Vijeća 75/442/EEZ o otpadu i Odluku Vijeća 94/904/EZ o popisu opasnog otpada u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ o opasnom otpadu (SL L 226, 6.9.2000., str. 3.). Odluka kako je zadnje izmijenjena Odlukom Vijeća 2001/573/EZ (SL L 203, 28.7.2001., str. 18.).”

(2)  Granične koncentracije odnose se isključivo na odlagališta opasnog otpada i ne vrijede za trajna podzemna odlagališta opasnog otpada, uključujući rudnike soli.

(3)  Svaki otpad označen zvjezdicom * smatra se opasnim otpadom u skladu s Direktivom 91/689/EEZ i podliježe odredbama te Direktive.

(4)  Prema potrebi primjenjuje se metoda izračuna utvrđena u europskim standardima EN 12766-1 i EN 12766-2.

(5)  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.). Direktiva kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003.

(6)  Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagalištima u skladu s člankom 16. i Prilogom II. Direktivi 1999/31/EZ (SL L 11, 16.1.2003., str. 27.).

(7)  Granične koncentracije izračunate su kao PCDD i PCDF u skladu sa sljedećim faktorima ekvivalentne toksičnosti (TEF-ima):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001


Top