Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1990

Uredba Vijeća (EZ) br. 1990/2006 od 21. prosinca 2006. o provedbi Protokola 4 o Nuklearnoj elektrani Ignalina u Litvi uz Akt o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke – „Program Ignalina”

OJ L 411, 30.12.2006, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 670–673 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 003 P. 119 - 121
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 003 P. 119 - 121
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32013R1369

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1990/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

12/Sv. 004

HR

Službeni list Europske unije

3


32006R1990


L 411/10

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

21.12.2006.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1990/2006

od 21. prosinca 2006.

o provedbi Protokola 4 o Nuklearnoj elektrani Ignalina u Litvi uz Akt o pristupanju Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Poljske, Slovenije i Slovačke – „Program Ignalina”

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 2003., a posebno njegov članak 56. i Protokol 4 uz taj Akt,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (1) (dalje u tekstu „Financijska uredba”),

uzimajući u obzir Uredbu Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (2),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

budući da:

(1)

Europska unija se obvezala nastaviti pružati odgovarajuću dodatnu pomoć Europske zajednice nastojanjima Litve da stavi izvan pogona Nuklearnu elektranu Ignalina i nakon pristupanja Litve Uniji za razdoblje do 2006. i nakon toga. Ova je obveza formalno utvrđena u Protokolu 4 o Nuklearnoj elektrani Ignalina, koji je priložen Aktu o pristupanju iz 2003.

(2)

Vodeći računa o ovom izrazu solidarnosti Unije, Litva se obvezala zatvoriti jedinicu 1 Nuklearne elektrane Ignalina prije 2005. i jedinicu 2 do 31. prosinca 2009. te staviti izvan pogona te jedinice nakon toga. Program pomoći s proračunom od 285 milijuna EUR uveden je za razdoblje od 2004. do 2006.

(3)

Stavljanje izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina s dva reaktora tipa RBMK snage 1 500 MW naslijeđenih iz bivšeg Sovjetskog Saveza je bez presedana i predstavlja izuzetan financijski teret za Litvu koji nije razmjeran veličini i gospodarskoj snazi zemlje. Stavljanje izvan pogona nastavit će se nakon trenutačne financijske perspektive Zajednice.

(4)

U skladu s Protokolom 4 Program Ignalina za razdoblje od 2004. do 2006. neprekidno će se nastaviti i produljiti nakon 2006. u skladu s postupkom utvrđenim u članku 56. Akta o pristupanju iz 2003. i taj će se produljeni program zasnivati na istim sastavnim dijelovima i načelima kao i program za razdoblje od 2004. do 2006.

(5)

Stoga je potrebno donijeti pravila za provedbu dodatne pomoći Zajednice za razdoblje od 2007. do 2013. kako bi se riješile posljedice zatvaranja i stavljanja izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina.

(6)

U skladu s Protokolom 4 za razdoblje sljedeće financijske perspektive odgovarajuće se određuju ukupna prosječna sredstva za produljeni Program Ignalina. Programiranje ovih sredstava temeljit će se na stvarnim potrebama plaćanja i sposobnosti privlačenja sredstava.

(7)

Protokol 4 predviđa različite načine provedbe pomoći kako bi se postigli gore navedeni ciljevi, uključujući izravnu isporuku pomoći Litvi putem nacionalnog administrativnog tijela, ovlaštenog za punu decentralizaciju u okviru koje su se provodili godišnji programi u razdoblju od 2004. do 2006. Shodno tome, Litva ima odgovarajuću nacionalnu provedbenu strukturu u svrhu provedbe mjera na temelju Protokola 4 putem nacionalne agencije u skladu s prijenosom poslova provedbe proračuna na temelju članka 53. stavka 2. i članka 54. stavka 2. točke (c) Financijske uredbe.

(8)

Međunarodni fondovi za stavljanje izvan pogona kojima upravlja Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) postoje niz godina. Posebno kroz program Phare, Zajednica daje glavni doprinos tim fondovima.

(9)

Shodno tome, trebalo bi osigurati doprinos iz općeg proračuna Europske unije za financiranje stavljanja izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina tijekom razdoblja od 2007. do 2013.

(10)

Financijska pomoć može i dalje biti na raspolaganju kao doprinos Zajednice Međunarodnom fondu za potporu stavljanja izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina kojim upravlja EBRD.

(11)

Program Ignalina također uključuje mjere podrške osoblju elektrane u zadržavanju visoke razine radne sigurnosti u Nuklearnoj elektrani Ignalina u razdobljima prije zatvaranja i tijekom stavljanja izvan pogona jedinica reaktora.

(12)

Poslovi EBRD-a uključuju upravljanje javnim sredstvima raspoređenima na programe za stavljanje izvan pogona nuklearnih elektrana kao i nadzor financijskog upravljanja tim programima kako bi se optimiziralo korištenje javnih sredstava. Pored toga, EBRD izvršava poslove u vezi s proračunom koje mu je povjerila Zajednica u skladu sa zahtjevima članka 53. stavka 7. Financijske uredbe.

(13)

Stavljanje izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina izvršit će se u skladu sa zakonodavstvom o okolišu, posebno Direktivom Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš (3).

(14)

Financijski referentni iznos, u smislu točke 38. Međuinstitucijskog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i zdravom financijskom upravljanju (4), uključen je u ovu Uredbu tijekom cijelog trajanja programa ne utječući time na ovlasti proračunskog tijela kako je utvrđeno Ugovorom o osnivanju Europske zajednice.

(15)

Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe trebalo bi donijeti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupaka za izvršavanje provedbenih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5),

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuju detaljna pravila za provedbu Protokola 4 o Nuklearnoj elektrani Ignalina, koji je priložen Aktu o pristupanju iz 2003., u razdoblju od 2007. do 2013.

Ta pravila osiguravaju neprekidan nastavak i produljenje Programa Ignalina, u skladu s člankom 3. Protokola 4.

Članak 2.

Program Ignalina obuhvaća, inter alia, mjere potpore stavljanju izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina bez ugrožavanja nuklearne sigurnosti, mjere potpore tijelima nuklearne sigurnosti u procjeni sigurnosti i izdavanju dozvola za projekte stavljanja izvan pogona, mjere unapređenja okoliša u skladu s pravnom stečevinom EU-a i modernizacije uobičajenih proizvodnih kapaciteta koji će zamijeniti proizvodni kapacitet dvaju reaktora Nuklearne elektrane Ignalina te druge mjere koje proizlaze iz odluke o zatvaranju i stavljanju izvan pogona te elektrane i koje doprinose potrebnom restrukturiranju, unapređenju okoliša i modernizaciji sektora proizvodnje, prijenosa i distribucije energije u Litvi, kao i povećanju sigurnosti opskrbe energijom i poboljšanju energetske učinkovitosti u Litvi.

Program Ignalina također uključuje mjere podrške osoblju elektrane u zadržavanju visoke razine radne sigurnosti u Nuklearnoj elektrani Ignalina u razdobljima prije zatvaranja i tijekom stavljanja izvan pogona jedinica reaktora.

Članak 3.

1.   Financijski referentni iznos, potreban za provedbu Programa Ignalina predviđenog u članku 2. za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013., iznosi 837 milijuna EUR po tekućim cijenama (6).

2.   Godišnju raspodjelu odobrava proračunsko tijelo unutar granica financijskog okvira.

3.   Iznos sredstava raspoređenih za Program Ignalina može se preispitati tijekom razdoblja od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013. kako bi se uzeo u obzir napredak postignut u provedbi programa i kako bi se osiguralo da se programiranje i raspoređivanje sredstava temelje na stvarnim potrebama plaćanja i sposobnosti privlačenja sredstava.

Članak 4.

Doprinos u okviru Programa Ignalina može, za određene mjere, iznositi do 100 % ukupnih troškova. Ulažu se svi napori kako bi se nastavila praksa sufinanciranja ustanovljena u okviru pretpristupne pomoći i pomoći dodijeljene tijekom razdoblja od 2004. do 2006. za nastojanja Litve u stavljanju izvan pogona nuklearnih postrojenja, kao i radi privlačenja, prema potrebi, sufinanciranja iz drugih izvora.

Članak 5.

1.   Mjere u okviru Programa Ignalina donose se i provode u skladu s odredbama utvrđenima u članku 53. stavku 2. i članku 54. stavku 2. točki (c) Financijske uredbe.

2.   Financijska pomoć za mjere u okviru programa Ignalina ili njezini dijelovi mogu biti dostupni kao doprinos Zajednice Međunarodnom fondu za potporu stavljanja izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina kojim upravlja EBRD.

3.   Mjere i financijska pomoć u okviru Programa Ignalina odobravaju se u skladu s člankom 4. Odluke 1999/468/EZ.

Članak 6.

1.   Državna potpora iz nacionalnih i međunarodnih izvora te izvora Zajednice:

za unapređenje okoliša u skladu s pravnom stečevinom EU-a i mjere modernizacije termoelektrane Elektrėnai u Litvi kao glavne zamjene za proizvodni kapacitet dvaju reaktora Nuklearne elektrane Ignalina, i

za stavljanje izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina,

u skladu je s pravilima u vezi s unutarnjim tržištem, kako je definirano u Ugovoru.

2.   Državna potpora iz nacionalnih i međunarodnih izvora te izvora Zajednice radi podupiranja napora Litve za prevladavanje posljedica zatvaranja i stavljanja izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina može se, na osnovi pojedinačnog slučaja, smatrati usklađenom s pravilima Ugovora u vezi s unutarnjim tržištem, osobito državna potpora za unapređenje sigurnosti opskrbe energijom.

Članak 7.

Ne dovodeći u pitanje članak 1. Protokola 4, zaštitna klauzula iz članka 37. Akta o pristupanju iz 2003. primjenjuje se do 31. prosinca 2012. ako dođe do poremećaja u opskrbi energijom u Litvi.

Članak 8.

1.   Komisija može izvršiti reviziju korištenja pomoći, bilo izravno pomoću vlastitog osoblja ili pomoću bilo kojeg kvalificiranog vanjskog tijela po njezinom izboru. Takve revizije mogu se izvršavati tijekom cijelog trajanja sporazuma i u razdoblju od pet godina od dana isplate bilance. Ako je potrebno, nalazi revizije mogu dovesti do odluka Komisije o povratu.

2.   Osoblje Komisije i vanjsko osoblje koje je ovlastila Komisija imaju odgovarajuća prava pristupa, posebno uredima korisnika kao i svim podacima, uključujući podatke u elektronskom formatu, koji su potrebni za vođenje takvih revizija.

Revizorski sud uživa ista prava kao i Komisija, posebno prava pristupa.

Nadalje, kako bi se zaštitili financijski interesi Zajednice od prijevara i ostalih nepravilnosti, Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) može izvršiti provjere i inspekcije na terenu u okviru ovog programa u skladu s Uredbom Vijeća (Euratom, EZ) br. 2185/96 od 11. studenog 1996. o provjerama i inspekcijama na terenu koje provodi Komisija s ciljem zaštite financijskih interesa Europskih zajednica od prijevara i ostalih nepravilnosti (7).

3.   Za djelovanje Zajednice koje se financira na temelju ove Uredbe, pojam nepravilnosti u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 2988/95 od 18. prosinca 1995. o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (8) znači svako kršenje odredbe prava Zajednice ili svaka povreda ugovorne obveze koja proizlazi iz radnje ili propusta gospodarskog subjekta i koja neopravdanim troškovima šteti, ili bi mogla štetiti, općem proračunu Europskih zajednica ili proračunima kojima upravljaju Europske zajednice ili proračunima kojima upravljaju druge međunarodne organizacije u ime Europskih zajednica.

4.   Sporazumi između Zajednice i EBRD-a o stavljanju fondova Zajednice na raspolaganje Međunarodnom fondu za potporu stavljanja izvan pogona Nuklearne elektrane Ignalina predviđaju odgovarajuće mjere zaštite financijskih interesa Zajednice od prijevara, korupcije i ostalih nepravilnosti te omogućuju Komisiji, OLAF-u i Revizorskom sudu obavljanje provjera na terenu.

Članak 9.

Komisija osigurava provedbu ove Uredbe i o tome redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće. Ona sredinom trajanja provodi preispitivanje, kako je predviđeno u članku 3.

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 357, 31.12.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 1248/2006 (SL L 227, 19.8.2006., str. 3.).

(3)  SL L 175, 5.7.1985., str. 40. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2003/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 156, 25.6.2003., str. 17.).

(4)  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.

(5)  S L 184, 17.7.1999., str. 23. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/512/EZ (SL L 200, 22.7.2006., str. 11.).

(6)  tj. 743 milijuna EUR po cijenama iz 2004.

(7)  SL L 292, 15.11.1996., str. 2.

(8)  SL L 312, 23.12.1995., str. 1.


Top