Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1750

1750/2006/EZ: Uredba Komisije (EZ) br. 1750/2006 od 27. studenoga 2006. o odobrenju selenometionina kao dodatka hrani za životinje Tekst značajan za EGP

OJ L 330, 28.11.2006, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 355–357 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 195 - 197
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 195 - 197
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 212 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2019; stavljeno izvan snage 32019R0804

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1750/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

212


32006R1750


L 330/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1750/2006

od 27. studenoga 2006.

o odobrenju selenometionina kao dodatka hrani za životinje

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje (1), a posebno njezin članak 9. stavak 2.,

budući da:

(1)

Uredbom (EZ) br. 1831/2003 se utvrđuje odobrenje dodacima hrani za životinje te razlozi i postupci za dodjeljivanje takvog odobrenja.

(2)

U skladu s člankom 7. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 podnesen je zahtjev za odobrenje za pripravak naveden u Prilogu. Tom su zahtjevu priložene pojedinosti i dokumenti u skladu s člankom 7. stavkom 3. te Uredbe.

(3)

Tim se zahtjevom traži odobrenje za pripravak selenometionin kao dodatka hrani za životinje za sve vrste životinja, koji se svrstava u kategoriju dodataka „Nutritivni dodaci”.

(4)

Metoda analize priložena uz zahtjev za odobrenje u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (c) Uredbe (EZ) br. 1831/2003 odnosi se na utvrđivanje aktivne tvari dodatka hrani za životinje u hrani za životinje. Metoda analize iz Priloga ovoj Uredbi ne smije se stoga smatrati metodom analize Zajednice u smislu članka 11. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjere pridržavanja propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti životinja (2).

(5)

U mišljenju donesenom 19. travnja 2006. Europska agencija za sigurnost hrane (Agencija) zaključila je da selenometionin nema štetni učinak na zdravlje životinja, zdravlje ljudi ili okoliš (3). Zaključila je također da selenometionin ne predstavlja nikakvu drugu opasnost koja bi u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 isključivala odobrenje. Temeljem tog mišljenja uporaba se tog pripravka može smatrati izvorom bioraspoloživog selena, a on ispunjava kriterije nutritivnog dodatka za sve vrste. U svojem mišljenju Agencija preporučuje odgovarajuće mjere za sigurnost korisnika. Ne smatra da postoji potreba za posebnim praćenjem nakon stavljanja proizvoda na tržište. U tom se mišljenju također verificira izvješće o metodi analize dodatka hrani za životinje u hrani za životinje, koje je predao referentni laboratorij Zajednice, utemeljen Uredbom (EZ) br. 1831/2003. Procjena tog pripravka pokazuje kako su uvjeti utvrđeni člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1831/2003 za izdavanje tog odobrenja ispunjeni. Sukladno tome treba odobriti uporabu tog pripravka, kako je predviđeno Prilogom ovoj Uredbi.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Pripravak naveden u ovom Prilogu, koji pripada kategoriji „Nutritivnih dodataka” i funkcionalnoj skupini „Mješavine elemenata u tragovima”, odobrava se kao dodatak hrani za životinje u hrani za životinje uz uvjete utvrđene u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. studenoga 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

(2)  SL L 165, 30.4.2004., str. 1., ispravljeno u SL L 191, 28.5.2004., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 776/2006 (SL L 136, 24.5.2006., str. 3.).

(3)  Mišljenje Znanstvenog vijeća za dodatke i proizvode ili tvari koje se koriste u hrani za životinje o sigurnosti i učinkovitosti proizvoda Sel-Plex® kao dodatka hrani za životinje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003. Usvojeno 19. travnja 2006.The EFSA Journal (2006.) 348, str. 1.


PRILOG

Identifikacijski broj dodatka

Ime nositelja odobrenja

Dodatak

Sastav, kemijska formula, opis, metoda analize

Vrsta ili kategorija životinje

Najveća starosna dob

Najmanji sadržaj

Najveći sadržaj

Ostale odredbe

Datum isteka odobrenja

Najveći sadržaj elementa (Se) u mg/kg potpune krmne smjese sa sadržajem vlage od 12 %

Kategorija nutritivnih dodataka. Funkcionalna skupina: mješavina elemenata u tragovima

3b8.10

Organski oblik selena dobiven od Saccharomyces cerevisiae

CNCM I-3060

(inaktivirani selenizirani kvasac)

Obilježja dodatka:

Organski selen, uglavnom selenometionin (63 %) i sastavnice selena male molekularne mase (34-36 %) sa sadržajem od 2 000 -2 400  mg Se/kg (97-99 % organskoga selena)

Metoda analize  (1)

Atomska apsorpcijska spektrometrija (AAS) sa Zeemanovom grafitnom peći ili hidridna tehnika AAS

Sve vrste

 

0,50 (ukupno)

Dodatak se dodaje krmnim smjesama u obliku premiksa.

Za sigurnost korisnika: uređaji za zaštitu dišnih organa tijekom rukovanja i sigurnosne naočale i rukavice

10 godina od stupanja na snagu ove Uredbe


(1)  Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija Zajednice: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.


Top