Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1744

Uredba Komisije (EZ) br. 1744/2006 od 24. studenoga 2006. o detaljnim pravilima za dodjeljivanje potpore za dudov svilac (kodificirana verzija)

OJ L 329, 25.11.2006, p. 19–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 352–354 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 077 P. 170 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 077 P. 170 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 065 P. 67 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1744/oj

03/Sv. 65

HR

Službeni list Europske unije

67


32006R1744


L 329/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1744/2006

od 24. studenoga 2006.

o detaljnim pravilima za dodjeljivanje potpore za dudov svilac

(kodificirana verzija)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1544/2006 od 5. listopada 2006. o utvrđivanju posebnih mjera za poticanje uzgoja dudovog svilca (1), a osobito njezin članak 2.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EEZ) br. 1054/73 od 18. travnja 1973. o detaljnim pravilima za dodjeljivanje potpore za dudov svilac (2) više je puta bila znatno izmijenjena (3). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu bi Uredbu trebalo kodificirati.

(2)

U skladu s člankom 1. Uredbe (EZ) br. 1544/2006 i člankom 2. stavkom 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 922/72 od 2. svibnja 1972. o utvrđivanju općih pravila za dodjeljivanje potpore za dudov svilac (4), potpora se dodjeljuje isključivo za kutije koje sadrže određenu minimalnu količinu jajašaca i iz kojih je dobivena određena minimalna količina čahura. Državama članicama trebalo bi dozvoliti da odrede te minimalne količine, ali uvažavajući normalne uvjete proizvodnje u Zajednici.

(3)

U članku 3. Uredbe (EEZ) br. 922/72 navodi se da države članice moraju uvesti nadzor kako bi osigurale da proizvod za koji se traži potpora ispunjava uvjete za dodjeljivanje potpore. U skladu s tim, zahtjevi za potporu koje podnose uzgajivači moraju sadržavati minimalne podatke potrebne za taj nadzor.

(4)

Treba utvrditi jedinstvene uvjete za isplatu potpore.

(5)

Državama članicama je dopušteno dodjeljivati potporu isključivo uzgajivačima koji su kutije jajašaca dobili od odobrenog tijela i koji su proizvedene čahure isporučili odobrenom tijelu. Za potrebe pravilne primjene sustava potpore treba utvrditi uvjete za odobravanje tih tijela.

(6)

U tom slučaju, kako bi se osigurala učinkovitost gore navedenog nadzora, zahtjevima za potporu treba priložiti potvrde koje su izdala ta tijela i čiju točnost provjeravaju države članice.

(7)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravnog odbora za prirodna vlakna,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Potpora iz članka 1. Uredbe (EZ) br. 1544/2006 dodjeljuje se uz uvjete utvrđene u člancima 2. do 6. ove Uredbe za dudove svilce uzgojene u Zajednici.

Članak 2.

Potpora se dodjeljuje isključivo za kutije:

(a)

koje sadrže najmanje 20 000 jajašaca dudovog svilca koja su prikladna za valenje;

(b)

od kojih se proizveo određeni minimalni broj izabranih čahura koje su zadovoljavajućeg vanjskog izgleda i koje su zrele, ujednačene boje i dimenzija, bez mrlja i snijeti te koje su prikladne za odmotavanje.

Minimalnu proizvodnju iz točke (b) određuje dotična država članica i ona ne smije biti manja od 20 kg.

Članak 3.

1.   Potpora se dodjeljuje uzgajivačima dudovog svilca koji podnesu zahtjev najkasnije do 30. studenoga svake godine, osim u slučaju više sile.

Međutim, ako se zahtjev podnese:

najkasnije do 31. prosinca iste godine, dodjeljuje se dvije trećine potpore,

najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine, dodjeljuje se jedna trećina potpore.

Svaki uzgajivač može podnijeti samo jedan zahtjev.

2.   Država članica isplaćuje uzgajivaču iznos potpore u roku od četiri mjeseca nakon mjeseca u kojem je podnesen zahtjev.

Članak 4.

1.   Zahtjev mora sadržavati najmanje:

ime, adresu i potpis stranke koja podnosi zahtjev,

broj kutija s jajašcima i datum ili datume njihova primanja,

količinu čahura dobivenih od tih jajašaca te datum ili datume njihove isporuke,

mjesto skladištenja proizvedenih čahura ili, ako su prodane ili isporučene, ime i adresu prvog kupca.

2.   Ako se primjenjuju odredbe članka 2. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 922/72, zahtjev je prihvatljiv jedino ako su mu priložene potvrde navedene u članku 6. ove Uredbe.

Članak 5.

1.   U skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EEZ) br. 922/72, javna ili privatna tijela mogu se odobriti jedino ako su u njihovim poslovnim knjigama navedeni najmanje:

broj isporučenih kutija, ime uzgajivača kojem su poslane i datum slanja,

količina primljenih čahura, ime uzgajivača koji ih je isporučio i datum primitka.

2.   Države članice obavljaju nadzor nad odobrenim tijelima, kojim se posebno provjerava sukladnost između podataka navedenih u njihovim poslovnim knjigama i podataka navedenih u potvrdama iz članka 6.

Članak 6.

Odobrena tijela izdaju uzgajivačima:

najkasnije 40 dana nakon slanja kutija s jajašcima, potvrdu u kojoj se obvezno navode ime i adresa dotičnog uzgajivača, broj isporučenih kutija, datum slanja i datum izdavanja potvrde,

najkasnije 40 dana nakon primitka čahura, potvrdu u kojoj se obvezno navode ime i adresa dotičnog uzgajivača, broj primljenih čahura, datum primitka i datum izdavanja potvrde.

Članak 7.

Uredba (EEZ) br. 1054/73 stavlja se izvan snage.

Upućivanje na Uredbu koja je stavljena izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Uredbu i tumači se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga II.

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. studenoga 2006.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 286, 17.10.2006., str. 1.

(2)  SL L 105, 20.4.1973., str. 4. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 3565/92 (SL L 362, 11.12.1992., str. 10.).

(3)  SL L 329, 25.11.2006., str. 21.

(4)  SL L 106, 5.5.1972., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 668/74 (SL L 85, 29.3.1974., str. 61.).


PRILOG I.

Uredba stavljena izvan snage i njezine izmjene

Uredba Komisije (EEZ) br. 1054/73

(SL L 105, 20.4.1973., str. 4.)

Uredba Komisije (EEZ) br. 683/74

(SL L 83, 28.3.1974., str. 13.)

Uredba Komisije (EEZ) br. 3565/92

(SL L 362, 11.12.1992., str. 10.)


PRILOG II.

Korelacijska Tablica

Uredba (EEZ) br. 1054/73

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 7.

Članak 8.

Prilozi I. i II.


Top