Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0849

2006/849/EZ: Odluka Vijeća od 20. studenoga 2006. o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program Periklo)

OJ L 200M , 1.8.2007, p. 212–213 (MT)
OJ L 330, 28.11.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 004 P. 5 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 004 P. 5 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 110 - 111

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stavljeno izvan snage 32014R0331

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/849/oj

10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

110


32006D0849


L 330/28

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.11.2006.


ODLUKA VIJEĆA

od 20. studenoga 2006.

o izmjeni i produljenju Odluke 2001/923/EZ o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja (program Periklo)

(2006/849/EZ)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 123. stavak 4. treću rečenicu,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

budući da:

(1)

Člankom 13. stavkom 3. točkom (a) Odluke Vijeća 2001/923/EZ (2) predviđeno je da će Komisija poslati Europskom parlamentu i Vijeću do 30. lipnja 2005. izvješće neovisno o voditelju programa, kojim se ocjenjuju značaj, učinkovitost i djelotvornost programa te priopćenje o tome treba li se program nastaviti i prilagoditi, kojem prilaže odgovarajući prijedlog.

(2)

Izvješće o ocjeni predviđeno člankom 13. te Odluke dano je 30. studenoga 2004. U njemu je zaključeno da je program postigao svoje ciljeve i preporuča se njegov nastavak.

(3)

Financijski referentni iznos, u smislu točke 38. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (3) uključen je u ovu Odluku tijekom cijelog upravljanja programa, bez da se pritom utječe na ovlasti proračunskog tijela jer su one određene Ugovorom.

(4)

Nastavak programa ukazuje na potrebu za daljnjim oprezom, osposobljavanjem i tehničkom pomoći koji su nužni za održavanje zaštite eura od krivotvorenja, pružanjem stabilnog okvira za planiranje programa država članica, posebno tijekom razdoblja u kojem nove države usvajaju jedinstvenu valutu.

(5)

U tom duhu, Komisija je 8. travnja 2005. podnijela prijedlog za nastavak programa Periklo (4) do 31. prosinca 2011.

(6)

Do konačnog sporazuma o financijskom okviru Zajednice za razdoblje 2007. - 2013., Vijeće je odlučilo produljiti program Periklo za 2006.

(7)

Vijeće u svojoj izjavi od 30. siječnja 2006. smatra da je Periklo program višegodišnje prirode te bi ga trebalo produljiti do 2011. Stoga je pozvalo Komisiju da predstavi prijedlog za produljenje programa za razdoblje s početkom od 2007., čim se postigne sporazum o financijskom okviru za razdoblje od 2007. - 2013.

(8)

Primjereno je uskladiti programe Zajednice s financijskim okvirom Zajednice.

(9)

Kako bi se izbjegla preklapanja te osigurala dosljednost i komplementarnost djelovanja u sklopu programa Periklo, važno je razviti sinergiju između djelovanja koje financiraju Komisija, Europska središnja banka i Europol.

(10)

Slijedom navedenog i s obzirom na potrebu za neprekidnim osposobljavanjem i pomoći za zaštitu eura program Periklo bi se trebalo produljiti do 31. prosinca 2013. Odluku 2001/923/EZ treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

ODLUČILO JE:

Članak 1.

Izmjene

Odluka 2001/923/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 2. zadnja rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Traje od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2013.”;

2.

na kraju članka 6. dodaje se sljedeći podstavak:

„Financijski referentni iznos za provedbu programa djelovanja Zajednice za razdoblje od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2013. iznosi 7 milijuna eura”;

3.

članak 13. stavak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki (a), „30. lipnja 2005.” zamjenjuje se s „30. lipnja 2013.”;

(b)

točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

po završetku programa i razdoblja njegovog produženja, a najkasnije do 30. lipnja 2006. odnosno 2014. detaljna izvješća o provedbi i rezultatima programa navodeći posebno dodanu vrijednost financijske pomoći Zajednice.”

Članak 2.

Primjena

Ova Odluka ima učinak u državama članicama sudionicama kako je određeno u članku 1. prvoj alineji Uredbe Vijeća (EZ) 974/98 od 3. svibnja 1998. o uvođenju eura (5).

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Odluka proizvodi učinke na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2007.

Sastavljeno u Bruxellesu 20. studenoga 2006.

Za Vijeće

Predsjednik

J. KORKEAOJA


(1)  SL C 163, 14.7.2006., str. 7.

(2)  SL L 339, 21.12.2001., str. 50. Odluka kako je izmijenjena Odlukom 2006/75/EZ (SL L 36, 8.2.2006., str. 40.).

(3)  SL C 139, 14.6.2006., str. 1.

(4)  COM(2005) 127 konačno.

(5)  SL L 139, 11.5.1998., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1647/2006 (SL L 309, 9.11.2006., str. 2.).


Top