Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0464

2006/464/EZ: Odluka Komisije od 27. lipnja 2006. o privremenim žurnim mjerama za sprečavanje unosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu u Zajednicu i njenog širenja unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 2881)

OJ L 183, 5.7.2006, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 956–959 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 158 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2014; stavljeno izvan snage 32014D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/464/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

158


32006D0464


L 183/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 27. lipnja 2006.

o privremenim žurnim mjerama za sprečavanje unosa vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu u Zajednicu i njenog širenja unutar Zajednice

(priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 2881)

(2006/464/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode u Zajednicu i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (1), a posebno njezin članak 16. stavak 3., treću rečenicu,

budući da:

(1)

U skladu s Direktivom 2000/29/EZ, kada država članica smatra da postoji opasnost od unošenja na njezino državno područje ili širenja unutar njezinog državnog područja štetnog organizma koji nije naveden u Prilogu I. ili II. toj Direktivi, ona može privremeno poduzeti bilo koje dodatne mjere potrebne za zaštitu od te opasnosti.

(2)

Kao posljedica prisutnosti vrste Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu u Kini, Koreji, Japanu, SAD-u i u ograničenim područjima Zajednice, Francuska je obavijestila druge države članice i Komisiju 14. ožujka 2005. da je 16. veljače 2005. usvojila službene mjere za zaštitu svog državnog područja od opasnosti unošenja tog organizma.

(3)

Slovenija je obavijestila države članice i Komisiju 29. lipnja 2005. da je zbog izbijanja istog organizma na svom državnom području usvojila dodatne mjere za sprečavanje daljnjeg unošenja na svoje državno područje i širenja unutar svog državnog područja tog organizma.

(4)

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nije naveden u Prilogu I. ili II. Direktivi 2000/29/EZ. Međutim, izvješće o procjeni rizika od štetnog organizma, temeljeno na raspoloživim ograničenim znanstvenim podacima je pokazalo da to može biti jedan od najškodljivijih insekata za kesten (Castanea Mill.). On bi mogao značajno smanjiti proizvodnju i kakvoću i postoje dokazi da može čak prouzročiti odumiranje stabala. Kesteni se često uzgajaju na graničnim područjima brežuljaka ili planina. Šteta prouzročena širenjem insekta mogla bi zaustaviti proizvodnju kestena za prehranu ljudi u tim područjima te na taj način dovesti do štete za gospodarstvo i okoliš.

(5)

Potrebno je stoga poduzeti privremene mjere protiv unosa u Zajednicu i širenja unutar Zajednice navedenog štetnog organizma.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom moraju se primjenjivati na unošenje ili širenje navedenog organizma, proizvodnju i prenošenje bilja Castanea unutar Zajednice, kontrolu nad organizmom i na nadzor prisutnosti ili trajne odsutnosti navedenog štetnog organizma u državama članicama.

(7)

Primjereno je da se rezultati mjera redovito procjenjuju u 2006., 2007. i 2008., a posebno na temelju podataka koje će dostaviti države članice. Eventualne naknadne mjere bit će razmatrane s obzirom na rezultate tih procjena.

(8)

Države članice moraju prilagoditi svoje zakonodavstvo, ako je to potrebno, radi usklađivanja s ovom Odlukom.

(9)

Rezultati mjera trebaju se preispitati do 1. veljače 2008.

(10)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Definicija

U ovoj Odluci, „bilje” znači bilje ili dijelovi bilja roda Castanea Mill., namijenjeni sadnji, osim plodova i sjemenja.

Članak 2.

Mjere protiv Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

Unošenje u Zajednicu i širenje unutar Zajednice Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, dalje u tekstu „organizam”, zabranjuje se.

Članak 3.

Uvoz bilja

Bilje se može unijeti u Zajednicu samo ako:

(a)

je u skladu s mjerama utvrđenima u točki 1. Priloga I.; i

(b)

je pri ulasku u Zajednicu pregledano na prisutnost organizma, u skladu s člankom 13.a stavkom 1. Direktive 2000/29/EZ, i organizam nije pronađen.

Članak 4.

Premještanje bilja unutar Zajednice

Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 5. stavka 3. točke (a) i Priloga II. dijela II., bilje podrijetlom iz Zajednice ili uvezeno u Zajednicu u skladu s člankom 3. ove Odluke može se premjestiti s mjesta proizvodnje u Zajednici, uključujući, prema potrebi, vrtne centre, ako ispunjavaju uvjete utvrđene u točki 2. Priloga I.

Članak 5.

Nadzor i obavijesti

1.   Države članice moraju provoditi službeni godišnji nadzor za otkrivanje prisutnosti organizma ili za pronalaženje dokaza o zarazi organizmom na svom državnom području.

Ne dovodeći u pitanje članak 16. stavak 2. Direktive 2000/29/EZ, rezultati nadzora moraju se poslati Komisiji i drugim državama članicama do 31. prosinca svake godine.

2.   O bilo kojoj sumnjivoj pojavi ili potvrđenoj prisutnosti organizma potrebno je odmah izvijestiti nadležna službena tijela.

3.

(a)

Države članice mogu zatražiti da se za premještanje bilja na njihovo državno područje ili unutar njihovog državnog područja primjenjuje sustav sljedivosti, što može uključivati da osoba odgovorna za premještanje mora podnijeti prijavu o premještanju nadležnim službenim tijelima.

(b)

Države članice mogu zatražiti da osobe odgovorne za sadnju moraju podnijeti prijavu o sadnji nadležnim službenim tijelima.

Članak 6.

Uspostavljanje demarkiranih područja

Kad rezultati nadzora iz članka 5. stavka 1. ili obavijesti iz članka 5. stavka 2. potvrde prisutnost organizma na pojedinom području, ili postoje dokazi o pojavi organizma na neki drugi način, države članice moraju odrediti demarkirana područja i poduzeti službene mjere utvrđene u točkama I. i II. Priloga II.

Članak 7.

Usklađenost

Države članice moraju, ako je to potrebno, izmijeniti mjere koje su usvojile radi zaštite protiv unošenja i širenja organizma tako da su te mjere u skladu s ovom Odlukom i moraju odmah obavijestiti Komisiju o tim mjerama.

Članak 8.

Preispitivanje

Ova se Odluka mora preispitati najkasnije do 1. veljače 2008.

Članak 9.

Adresati

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. lipnja 2006.

Za Komisiju

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1. Direktiva kako zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2006/35/EZ (SL L 88, 25.3.2006., str. 9.).


PRILOG I.

MJERE IZ ČLANAKA 3. I 4. OVE ODLUKE

1.   Mjere (certifikati)

Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 3. točku (a) ove Odluke i Prilog III. dio A točku 2. i Prilog IV. dio A poglavlje I. točke 11.1., 11.2., 33., 36.1., 39. i 40. Direktivi 2000/29/EZ, bilje podrijetlom iz trećih zemalja mora biti popraćeno certifikatom iz članka 13. stavka 1. Direktive 2000/29/EZ koja u rubrici „Dopunska izjava” navodi:

(a)

da je bilje tijekom svog životnog ciklusa bilo uzgajano na mjestima proizvodnje u zemljama u kojima pojava organizma nije poznata; ili

(b)

da je bilje tijekom svog životnog ciklusa bilo uzgajano na mjestima proizvodnje u nezaraženom području, koje je uspostavila nacionalna organizacija za zaštitu bilja u zemlji podrijetla u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere i u rubrici „Mjesto podrijetla” navodi ime nezaraženog područja.

2.   Uvjeti za premještanje

Ne dovodeći u pitanje članak 5. stavak 3. točku (a) i Prilog II. dio II. ovoj Odluci i Prilog IV. dio A, odjeljak II. točku 7. Direktivi 2000/29/EZ, i Prilog V. dio A odjeljak I. točku 2.1. Direktivi 2000/29/EZ, svo bilje, bilo da je podrijetlom iz Zajednice ili uvezeno u Zajednicu u skladu s točkom 3. ove Odluke, može se premještati iz mjesta proizvodnje u državi članici, uključujući, kada je to potrebno, vrtne centre, samo ako je popraćeno biljnom putovnicom, koja je pripremljena i izdana u skladu s odredbama Direktive Komisije 92/105/EEZ (1) i:

(a)

bilje podrijetlom iz navedenog mjesta proizvodnje je bilo uzgajano tijekom svog životnog ciklusa ili od njegovog unošenja u Zajednicu na mjestu proizvodnje u državi članici u kojoj pojava organizma nije poznata; ili

(b)

bilje je bilo uzgajano tijekom svog životnog ciklusa ili od njegovog unošenja u Zajednicu na mjestu proizvodnje u nezaraženom području, koje je uspostavila nacionalna služba za zaštitu bilja u državi članici, u skladu s odgovarajućim međunarodnim standardima za fitosanitarne mjere.


(1)  SL L 4, 8.1.1993., str. 22. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 2005/17/EZ (SL L 57, 3.3.2005., str. 23.).


PRILOG II.

MJERE IZ ČLANKA 6. OVE ODLUKE

I.   Uspostavljanje demarkiranih područja

1.

Demarkirana područja iz članka 6. sastoje se od sljedećih dijelova:

(a)

zaraženog područja, u kojem je prisutnost organizma potvrđena i koje uključuje svo bilje koje pokazuje znakove bolesti prouzročene organizmom i kad je to slučaj svo bilje koje pripada istoj seriji u vrijeme sađenja;

(b)

žarišta zaraze na udaljenosti od najmanje 5 km od zaraženog područja; i

(c)

sigurnosnog područja na udaljenosti od najmanje 10 km od žarišta.

U slučajevima kad se više sigurnosnih područja preklapa ili su geografski blizu, potrebno je odrediti šire demarkirano područje koje uključuje sva odgovarajuća demarkirana područja i područja između između njih.

2.

Točno razgraničavanje dijelova demarkiranog područja iz stavka 1. temeljiti se na čvrstim znanstvenim načelima, biologiji organizma, stupnju zaraze, godišnjem dobu i specifičnom načinu raspodjele bilja u dotičnoj državi članici.

3.

Ako se prisutnost organizma potvrdi izvan zaraženog područja, obilježavanje demarkiranih područja mora se na odgovarajući način izmijeniti.

4.

Ako, na temelju godišnjeg nadzora iz članka 5.1., organizam nije uočen u nijednom od demarkiranih područja tijekom tri godine, ta se područja ukidaju, a mjere iz dijela II. ovog Priloga nisu više potrebne.

5.

Države članice moraju odmah obavijestiti druge države članice i Komisiju o područja iz stavka 1. uz prilaganje zemljovida u odgovarajućem mjerilu, i o prirodi poduzetih mjera za iskorjenjivanje ili zadržavanje organizma.

II.   Mjere u demarkiranim područjima

Službene mjere iz članka 6. koje je potrebno provesti u demarkiranim područjima moraju uključivati barem sljedeće:

zabranu premještanja bilja iz demarkiranog područja ili unutar njega,

u slučajevima kad je prisutnost organizma potvrđena na bilju u mjestu proizvodnje, odgovarajuće mjere za iskorjenjivanje štetnog organizma, koje uključuju najmanje uništenje napadnutog bilja, svog bilja koje pokazuje znakove bolesti prouzročenih organizmom i kad je primjereno, svog bilja iz iste serije u vrijeme sadnje i praćenje prisutnosti organizma putem odgovarajućih inspekcijskih pregleda tijekom razdoblja moguće prisutnosti nastanjenih šišaka.


Top