Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1445

Uredba Komisije (EZ) br. 1445/2005 od 5. rujna 2005. o određivanju odgovarajućih mjerila procjene kvalitete i sadržaja izvješća o kvaliteti statističkih podataka o otpadu za potrebe Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća Tekst značajan za EGP

OJ L 229, 6.9.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 82–88 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 98 - 104
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 53 - 59

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1445/oj

15/Sv. 009

HR

Službeni list Europske unije

53


32005R1445


L 229/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.09.2005.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1445/2005

od 5. rujna 2005.

o određivanju odgovarajućih mjerila procjene kvalitete i sadržaja izvješća o kvaliteti statističkih podataka o otpadu za potrebe Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (1), a posebno točku (d) njezinog članka 6.,

budući da:

(1)

Temeljem članka 6. Uredbe (EZ) br. 2150/2002 od Komisije se traži usvajanje mjera potrebnih za provedbu te Uredbe.

(2)

U skladu s člankom 6. točkom (d) Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Komisija bi trebala definirati odgovarajuća mjerila procjene kvalitete i sadržaj izvješća o kvaliteti kako je navedeno u toj Uredbi.

(3)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za statistički program osnovanog Odlukom Vijeća 89/382/EEZ, Euratom (2),

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

1.   Mjerila za procjenu kvalitete i sadržaj izvješća o kvaliteti kako je navedeno u odjeljku 7. priloga I. i II. Uredbi (EZ) br. 2150/2002 utvrđuju se u Prilogu ovoj Uredbi. Države članice dostavljaju izvješće o kvaliteti u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

2.   Stavak 1. primjenjuje se na podatke dostavljene za prvu referentnu godinu 2004. i sva kasnija referentna razdoblja.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. rujna 2005.

Za Komisiju

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  SL L 332, 9.12.2002., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 783/2005 (SL L 131, 25.5.2005., str. 38.).

(2)  SL L 181, 28.6.1989., str. 47.


PRILOG

SADRŽAJ IZVJEŠĆA O KVALITETI I MJERILA PROCJENE ZA STATISTIČKE PODATKE O OTPADU

PREAMBULA SADRŽAJU IZVJEŠĆA O KVALITETI

Različite metode

Temeljem Uredbe (EZ) br. 2150/2002, uz svaki prijenos skupa podataka ili kombinacije skupova podataka mora biti priloženo izvješće o kvaliteti. Tom se Uredbom ne propisuje određena metoda izrade statističkih podataka o otpadu. Od jedne do druge države mogu postojati razlike između metoda, između skupova podataka pa čak i unutar samih skupova podataka. Procjena kvalitete ovisi o primijenjenim metodama. Za pojašnjenje različitih metoda, dio I. izvješća o kvaliteti predstavlja opći opis podataka; njime se utvrđuju metode i daje se njihov pregled. Dio II. slijedi standardne elemente koji se koriste za definiranje kvalitete europskog statističkog sustava.

Struktura

Izvješće o kvaliteti koje dostavljaju države članice mora slijediti strukturu utvrđenu u niže navedenom poglavlju „Sadržaj izvješća o kvaliteti”. Izvješće također sadržava stavke koji se ne primjenjuju ili za koje nisu na raspolaganju nikakvi podaci; izvješće o kvaliteti treba sadržavati izričito upućivanje na ove stavke.

Revizija podataka

Ako je došlo do revizije podataka, izvješću o kvaliteti mora se priložiti bilješka. U napomeni se mora precizirati područje obuhvaćeno revizijom; njime također treba objasniti zašto je potrebna revizija i pojasniti utjecaj revizije na rezultate.

Privremeni podaci

Dostava privremenih podataka nije u skladu s Uredbom o statističkim podacima o otpadu. Ako skup sadrži privremene podatke, to treba objasniti u dijelu I. Potrebno je isplanirati i reviziju tih podataka.

Ključne skupine podataka

U izvješću o kvaliteti ponekad je potrebno procijeniti utjecaj pretpostavki ili grešaka. Procjena se može ograničiti na utjecaj na ključne skupine podataka. Za nastajanje otpada ključne skupine podataka su:

opasni otpad iz kućanstava,

neopasni otpad iz kućanstava,

opasni proizvodni otpad (ukupno sve NACE kategorije),

neopasni proizvodni otpad (ukupno sve NACE kategorije).

Za obradu otpada, ključne skupine podataka su:

opasni otpad koji se koristi kao gorivo,

neopasni otpad koji se koristi kao gorivo,

opasni otpad koji se zbrinjava spaljivanjem,

neopasni otpad koji se zbrinjava spaljivanjem,

opasni otpad koji se oporabljuje,

neopasni otpad koji se oporabljuje,

opasni otpad koji se odlaže

neopasni otpad koji se odlaže.

Naziv datoteke

Izvješće o kvaliteti dostavlja se u elektroničkom obliku u dokumentu s nazivom datoteke koji se sastoji od pet dijelova:

Izvješće o kvaliteti

2

Vrijednost: IK

Domena

5

Vrijednost: OTPAD

Šifra države

2

Dvoznamenkasta šifra države

Godina

4

Referentna godina (prva referentna godina 2004.)

Revizija

1

Broj revizije, nula (0) za prvo dostavljanje

Dijelovi naziva datoteke su odvojeni donjom crtom. Na primjer, izvješće o kvaliteti iz Belgije za 2004. godinu nakon prve revizije nosi naziv QR_WASTE_BE_2004_1.

SADRŽAJ IZVJEŠĆA O KVALITETI

Dio I.:   Opis podataka

Oznaka

Država

Referentna godina

Skup(ovi) podataka

Datum prijenosa

Kontakt podaci o jednoj ili više osoba odgovornih za kvalitetu statističkih podataka o otpadu

Ime

Broj telefona

Adresa elektroničke pošte

Organizacija i jedinica

Potrebno je uputiti na odstupanja koja vrijede za pojedini skup podataka.

Opis uključenih sudionika/izvora korištenih u prikupljanju podataka. Veza između sudionika/izvora i područja Uredbe o statističkim podacima o otpadu. Koja je pravna osnova za izvor podataka? Na koji se način procjenjuje kontinuitet?

Opći opis metoda koje se koriste u kojem dijelu skupa podataka. Ovaj se opis koristi kao referenca u dijelu II. izvješća. Različite metode su:

pregled,

administrativni izvori,

modeliranje,

ostalo (navesti).

Moraju se prijaviti promjene u vezi s prethodnom referentnom godinom, zajedno s procjenom utjecaja na kvalitetu podataka. Posebnu pažnju treba posvetiti usporedivosti kroz određeno vrijeme. Podaci o usporedivosti prijavljuju se u dijelu II. pod točkom 5.: Usporedivost. Za prvu referentnu godinu nije potrebno prijavljivati usporedivost s dobrovoljnim prikupljanjem podataka na temelju zajedničkog upitnika OECD/Eurostat o otpadu.

Države članice moraju navesti glavne promjene koje se očekuju u metodama koje će se koristiti za sljedeću referentnu godinu.

Dio II.:   Izvješće o svojstvima kvalitete

1.   Značaj

Treba navesti sažetak, uključujući opis korisnika i potreba na nacionalnoj razini.

Države članice bi trebale naznačiti stupanj potpunosti skupova podataka. One bi trebale označiti varijable i/ili analize koje su potrebne na temelju Uredbe o statističkim podacima o otpadu koje nisu na raspolaganju (npr. vrijednost polja se u skupu prenesenih podataka označava kao „M” ili „L”). Za slučajeve koji nisu obuhvaćeni odstupanjem, potrebno je objašnjenje. U slučaju da se označi da neka polja nedostaju, potrebno je poduzeti korake za ispravljanje tog nedostatka.

2.   Točnost

2.1.   Greške u uzorkovanju

Potrebno je uputiti na dio I. za utvrđivanje relevantnog područja pregleda. Treba dostaviti podatke za sljedeće aspekte:

primijenjeni okvir uzorka,

primijenjena shema uzorkovanja,

stratifikacija (npr. navesti da li je po veličini-razredu, NACE skupini itd.),

obujam uzorka: navesti broj poslovnih subjekata u populaciji i broj u pregledu (ako je od značaja, po slojevima),

koeficijent varijacije za ukupnu količinu nastalog otpada i raščlamba u četiri ključne skupine podataka. Nazivnik koeficijenta je ukupna količina nastalog otpada u odgovarajućoj skupini; to obuhvaća slojeve koji nisu procijenjeni pomoću metoda uzorkovanja. Radi procjene varijacije, potrebno je uzeti u obzir razinu izostanka odgovora,

koeficijent varijacije za ukupnu količinu obrađenog otpada i raščlamba u osam ključnih skupina. Nazivnik koeficijenta je ukupna količina nastalog otpada u odgovarajućoj skupini, uključujući slojeve koji nisu procijenjeni pomoću metoda uzorkovanja. Radi procjene varijacije, potrebno je uzeti u obzir razinu izostanka odgovora.

2.2.   Greške pri procjeni

2.2.1.   Greške pokrića

Za Prilog I. o nastajanju otpada: opis metoda primijenjenih radi postizanja 100-postotnog pokrića;

Za Prilog II. o obradi otpada: opis postrojenja za obradu otpada koji su isključeni iz izvješćivanja i razlog za njihovo isključenje;

Opis načina na koji se procjenjuje količina otpada koji ima vrijedna svojstva, a koji potječe iz gospodarskih/trgovačkih objekata unutar komunalnog otpada; koja se metoda koristi za procjenu čistog otpada iz kućanstava;

Opis glavnih problema kod pogrešne klasifikacije, nedovoljnog pokrića i prekomjernog pokrića koji se susreću pri prikupljanju podataka.

2.2.2.   Greške kod mjerenja

Koje se statističke jedinice primjenjuju u kojem dijelu skupa podataka? Koji je ishod procjene potencijalnih grešaka u primjeni statističkih jedinica?

Greške u preciznom određivanju količina: potrebno je opisati način na koji se provodi mjerenje i kasnije bilježenje te validacijski postupci koji se koriste za otkrivanje grešaka kod mjerenja. Koji je ishod postupaka otkrivanja greške koji se primjenjuju?

Potrebno je navesti opis informativne kvalitete instrumenta za prikupljanje podataka. Na primjer, u slučaju pregleda uzoraka upitnikom: da li je upitnik potvrdila ciljna skupina? Za administrativne podatke: postoje li inicijative u jedinici koja vrši izvješćivanje ili u samoj administraciji za prekomjerno izvješćivanje, nedovoljno izvješćivanje ili zaostatke?

2.2.3.   Greške u obradi

Sažetak koraka obrade između prikupljanja i izrade statističkih podataka, uključujući mjere za otkrivanje i ispravljanje grešaka u obradi;

Navođenje utvrđenih grešaka u obradi, njihovog opsega i utjecaja;

Greške u kodiranju kategorije otpada, NACE kategorije, vrste postupka obrade i područja. Potrebno je dati opis načina na koji se vrši kodiranje i postupaka validacije koji se primjenjuju za otkrivanje grešaka u kodiranju. Koji je ishod postojećih postupaka otkrivanja greške?

Postotak kategorije „komunalnog otpada” koji zapravo potječe iz poslovnih subjekata. Kako se ta pogrešna klasifikacija procjenjuje?

2.2.4.   Greške kod izostanka odgovora

Stopa odgovora na razini ključnih skupina podataka;

Opis postupanja sa slučajevima izostanka odgovora (jedinični i pojedinačni izostanak odgovora) u pregledima;

Utvrđivanje očekivanosti grešaka koje nastaju iz izostanka odgovora.

2.2.5.   Greške kod procjene modela

Opis modela, pretpostavke vezane uz primjenu modela i očekivane greške i kako se s njima nositi;

Rezultati analize osjetljivosti;

Korišteni uzorci (uputiti na opis izvora u dijelu I.).

3.   Rokovi i točnost

Opis ključnih koraka u prikupljanju podataka u procesu utvrđivanja skupova podataka u rasporedu;

Opis ključnih koraka za obradu podataka (npr. datum početka i završetka za provjere dovršenosti, kodiranja i vjerojatnosti, validacija podataka i mjere neobjavljivanja) u rasporedu;

Opis ključnih koraka objavljivanja u rasporedu (npr. kada se napredni i detaljni rezultati izračunavaju, potvrđuju i šire).

Točnost prijenosa podataka Eurostatu procjenjuje se u skladu s Uredbom o statističkim podacima o otpadu, kojom se utvrđuje periodičnost i rokovi za prijenos podataka. Potrebno je dati objašnjenje za svako kašnjenje. Pored toga, u izvješću treba navesti koje su mjere poduzete za izbjegavanje kašnjenja u budućnosti.

4.   Pristupačnost i jasnoća

Nacionalna organizacija za izvješćivanje (navedena u dijelu 1. izvješća o kvaliteti) treba opisati:

politiku diseminacije statističkih podataka o otpadu,

mjere i alate za utvrđivanje/unapređenje jasnoće,

odgovarajuću politiku čuvanja tajnosti podataka.

5.   Usporedivost

Radi procjene usporedivosti između nacionalnih podataka izrađenih pomoću različitih metodologija, potrebno je pojasniti utjecaj ograničenja u pogledu pokrića i preciznosti podataka (na temelju gornjih elemenata točnosti);

Kako se potvrđuje regionalna usporedivost podataka o postrojenjima za obradu otpada? Koja se statistička jedinica upotrebljava? Kako se rukuje mobilnim uređajima za obradu otpada?

Usporedivost kroz vrijeme: moraju se prijaviti promjene koje se odnose na prethodno referentno razdoblje, kao i očekivane promjene u sljedećem referentnom razdoblju. Trebaju se navesti podaci o promjenama u definicijama, pokriću ili metodama (pozvati se na Dio I). Potrebno je provesti procjenu posljedica.

6.   Sukladnost

Statistika o zaštiti okoliša

Sukladnost nacionalne diseminacije podataka s podacima koji se prijavljuju na temelju Uredbe o statističkim podacima o otpadu.

Nema potrebe za izvješćivanjem o sukladnosti kod:

zajedničkog upitnika OECD/Eurostat,

obaveznog izvješćivanja o otpadu (otpadna vozila, električni i elektronički otpad, ambalaža i ambalažni otpad, pošiljke otpada itd.),

izvješćivanja o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (IPPC),

izvješćivanja Europskoj agenciji za zaštitu okoliša.

Komisija (Eurostat) to rješava izravno.

Socioekonomska statistika:

Države članice se pozivaju da daju napomene o sukladnosti s:

trgovinskom statistikom,

ekološko-ekonomskim računovodstvom uključujući nacionalne račune,

izradom strukturnih pokazatelja.

Napomene o tim stavkama mogu obuhvaćati navođenje razlika u primjeni statističkih jedinica i klasifikacija.

7.   Teret osoba koje odgovaraju

Potrebno je procijeniti točan broj ispitanika i težinu obveze koja im je nametnuta (vrijeme potrebno za odgovor). Za administrativne izvore, potrebno je procijeniti težinu obveze nastale iz dodatnih pitanja za statističke svrhe.

MJERILA PROCJENE

Komisija (Eurostat) ocjenjuje podatke prikupljene na temelju Uredbe o statističkim podacima o otpadu na temelju sljedećih pet općih mjerila:

1.

Potpunost skupova podataka

Potpunost skupova podataka definira se formatom prijenosa za statističke podatke o otpadu (Uredba Komisije (EZ) br. 782/2005 od 24. svibnja 2005. (1)).

2.

Potpuno izvješće o kvaliteti

Potpunost izvješća o kvaliteti definira se ovom Uredbom.

3.

Pravovremenost

Pravovremenost skupova podataka i popratnog izvješća o kvaliteti definira se Uredbom o statističkim podacima o otpadu (u roku od 18 mjeseci od kraja referentne godine).

4.

Odgovarajuća primjena definicija i klasifikacija

Priručnikom o statističkim podacima o otpadu utvrđuje se zajedničko razumijevanje definicija i klasifikacija.

5.

Primjena odgovarajućih statističkih metoda

Uredbom o statističkim podacima o otpadu ne propisuje se nikakva posebna metoda za izradu statističkih podataka o otpadu. Priručnik o statističkim podacima o otpadu pružit će smjernice za dobru praksu.

Komisija (Eurostat) obavještava osobu odgovornu za kvalitetu statističkih podataka o otpadu u državi članici o ishodu procjene u roku od dva mjeseca nakon roka za prijenos podataka.


(1)  SL L 131, 25.5.2005., str. 26.


Top