Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1056

Uredba Vijeća (EZ) br. 1056/2005 od 27. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1467/97 o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita

OJ L 174, 7.7.2005, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 187–191 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 003 P. 156 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 003 P. 156 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 83 - 87

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1056/oj

10/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

83


32005R1056


L 174/5

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

27.06.2005.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1056/2005

od 27. lipnja 2005.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1467/97 o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno drugi podstavak njegovog članka 104. stavka 14.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

budući da:

(1)

Pakt o stabilnosti i rastu se u početku sastojao od Uredbe Vijeća (EZ) br. 1466/97 od 7. srpnja 1997. o jačanju nadzora stanja proračuna i nadzora i koordinacije ekonomskih politika (3), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1467/97 od 7. srpnja 1997. o ubrzanju i pojašnjenju provedbe postupka u slučaju prekomjernog deficita (4) i Rezolucije Europskoga vijeća od 17. lipnja 1997. o Paktu o stabilnosti i rastu (5). Pakt o stabilnosti i rastu je dokazao svoju korisnost u učvršćivanju fiskalne discipline te time pridonio visokom stupnju makroekonomske stabilnosti s niskom inflacijom i niskim kamatnim stopama, što je nužno za poticanje održivoga rasta i otvaranja novih radnih mjesta.

(2)

20. ožujka 2005. Vijeće je usvojilo izvješće pod nazivom „Poboljšanje provedbe Pakta o stabilnosti i rastu”, čiji je cilj povećanje upravljanja i nacionalnoga vlasništva nad fiskalnim okvirom putem jačanja gospodarskih osnova i djelotvornosti Pakta, u njegovim preventivnim, kao i u korektivnim dijelovima, kako bi se dugoročno očuvala održivosti javnih financija, poticao rast i izbjegavalo nametanje prevelikih opterećenja budućim naraštajima. Izvješće je odobrilo Europsko vijeće u svojim zaključcima od 23. ožujka 2005. (6) u kojima je navedeno da se izvješćem ažurira i dopunjuje Pakt o stabilnosti i rastu te izvješće sada čini njegov sastavni dio.

(3)

Prema izvješću Ecofina-a od 20. ožujka 2005., koje je odobrilo Europsko vijeće na sastanku u Bruxellesu u proljeće 2005., države članice, Vijeće i Komisija ponovno potvrđuju svoju odlučnost da provode Ugovor i Pakt o stabilnosti i rastu na učinkovit i pravodoban način, kroz potporu i pritisak drugih sudionika u Paktu te da djeluju u uskoj i konstruktivnoj suradnji u procesu gospodarskog i fiskalnog nadzora kako bi se pravilima Pakta zajamčila sigurnost i djelotvornost.

(4)

Potrebno je izmijeniti Uredbu (EZ) br. 1467/97 kako bi se omogućila potpuna primjena dogovorenoga poboljšanja provedbe Pakta o stabilnosti i rastu.

(5)

Vodeće načelo za primjenu postupka u slučaju prekomjernog deficita promptni je ispravak prekomjernog deficita. Postupak bi trebao ostati jednostavan, transparentan i pravičan.

(6)

Potrebno je revidirati koncept iznimnoga prekoračenja referentne vrijednosti koji je posljedica snažnog pada gospodarske aktivnosti. Pri tome bi trebalo uzeti u obzir gospodarsku heterogenost u Europskoj uniji.

(7)

Komisija bi trebala uvijek sastavljati izvješće na temelju članka 104. stavka 3. Ugovora. Ona bi u svom izvješću trebala razmotriti vrijede li iznimke predviđene u članku 104. stavku 2. Izvješće Komisije u skladu s člankom 104. stavkom 3. trebalo na odgovarajući način prikazati promjene u srednjoročnom stanju gospodarstva i proračuna. Nadalje, trebalo bi razmotriti sve ostale čimbenike koji su, prema mišljenju dotične države članice, bitni za sveobuhvatnu procjenu, u kvalitativnom smislu, iznosa koji prelazi referentnu vrijednost.

(8)

Prilikom svih ocjena proračuna u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita trebalo bi pažljivo razmotriti iznos prekoračenja koji je približan referentnoj vrijednosti, koji odražava provedbu mirovinskih reformi kojima se uvodi sustav više stupova, koji uključuje obvezni, potpuno financirani stup, zbog toga što provedba tih reformi dovodi do kratkoročnog pogoršanja stanja proračuna, dok se dugoročna održivost javnih financija zasigurno poboljšava. Osobito prilikom ocjenjivanja u skladu s člankom 104. stavkom 12. Ugovora, je li izvršen ispravak prekomjernog deficita, Komisija i Vijeće bi trebali naročito ocijeniti kretanja iznosa deficita u vezi s postupkom u slučaju prekomjernog deficita, razmatrajući istodobno neto trošak reforme za stup kojim upravlja država.

(9)

Proceduralni rokovi za odluke Vijeća u postupku u slučaju prekomjernog deficita trebali bi se produžiti kako bi se dotičnoj državi članici omogućilo da bolje ustroji svoje djelovanje u okviru nacionalnog postupka donošenja proračuna te da razvije usklađeniji paket mjera. Naročito je potrebno utvrditi rok do kada bi Vijeće trebalo odlučiti o postojanju prekomjernog deficita u skladu s člankom 104. stavkom 6. Ugovora koji bi, u pravilu, trebao biti četiri mjeseca od izvještajnih rokova utvrđenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3605/93 od 22. studenoga 1993. o primjeni Protokola o postupku u slučaju prekomjernog deficita priloženog Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (7). To bi obuhvatilo slučajeve kod kojih Komisija (Eurostat) nije potvrdila valjanost statističkih podataka o proračunu ubrzo nakon izvještajnih rokova utvrđenih u Uredbi (EZ) br. 3605/93;

(10)

Kako bi se osigurao promptni ispravak prekomjernih deficita, države članice koje su u stanju prekomjernog deficita trebaju poduzeti učinkovito djelovanje i postići godišnje minimalno fiskalno poboljšanje svog ciklički prilagođenog salda, iskazanog neto nakon jednokratnih i privremenih mjera. Od država koje imaju prekomjerni deficit zahtijevat će se da, kao referentnu vrijednost, ostvare godišnji minimalni fiskalni pothvat u ciklički prilagođenim terminima, u neto iznosu nakon odbitka jednokratnih i privremenih mjera.

(11)

Trebalo bi produžiti maksimalne rokove u kojima države članice moraju poduzeti učinkovito djelovanje i mjere kako bi se omogućila bolja organizacija djelovanja u nacionalnim postupcima donošenja proračuna i razvoj bolje formuliranih paketa mjera.

(12)

Ako je dotična država članica poduzela učinkovito djelovanje kao odgovor na preporuku u skladu s člankom 104. stavkom 7. Ugovora ili obavijest izdanu na temelju članka 104. stavka 9., a neočekivani nepovoljni gospodarski događaji s većim negativnim posljedicama za državne financije sprečavaju ispravak prekomjernog deficita u vremenskom roku kojeg je utvrdilo Vijeće, Vijeće bi trebalo moći izdati revidiranu preporuku u skladu s članom 104. stavkom 7. ili revidiranu obavijest u skladu s člankom 104. stavkom 9.

(13)

Sadašnje ukupno maksimalno razdoblje od deset mjeseci od izvještajnih rokova utvrđenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 3605/93 do odluke o izricanju sankcija ne bi bilo u skladu s izmijenjenim rokovima u svakom koraku postupka i s mogućnošću izdavanja revidiranih preporuka u skladu s člankom 104. stavkom 7. Ugovora ili revidiranih obavijesti u skladu s člankom 104. stavkom 9. Stoga bi trebalo prilagoditi ukupno maksimalno razdoblje u skladu s tim izmjenama.

(14)

Trebalo bi izmijeniti i odredbe koje se u slučaju Ujedinjene Kraljevine primjenjuju na provedbu postupka u slučaju prekomjernog deficita, a koje su navedene u Prilogu Uredbi (EZ) br. 1467/97 kako bi se uzele u obzir te promjene,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1467/97 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 2., stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim stavcima:

„2.   Prilikom ocjene i odlučivanja o postojanju prekomjernog deficita u skladu s člankom 104. stavcima 3. do 6. Ugovora, Komisija i Vijeće mogu smatrati prekoračenje referentne vrijednosti koje je posljedica snažnoga gospodarskog pada iznimnim u smislu druge alineje članka 104. stavka 2. točke (a) ako je to prekoračenje referentne vrijednosti rezultat negativne godišnje stope rasta realnog BDP-a ili kumulativnog gubitka proizvodnje tijekom dugotrajnog razdoblja vrlo niskog godišnjega rasta realnog BDP-a u odnosu na njegov potencijalni rast.

3.   Pri izradi izvješća iz članka 104. stavka 3. Ugovora, Komisija uzima u obzir sve bitne čimbenike koji su navedeni u tom članku. U izvješću je potrebno na odgovarajući način prikazati promjene srednjoročnog stanja gospodarstva (posebno potencijalni rast, prevladavajuće ciklične uvjete, provedbu politika u kontekstu Lisabonske strategije i politika za unapređenje istraživanja, razvoja i inovacija) te promjene srednjoročnog stanja proračuna (posebno mjere fiskalne konsolidacije u ‚dobrim vremenima’, održivost duga, javna ulaganja i ukupnu kvalitetu javnih financija). Nadalje, Komisija uzima u obzir sve ostale čimbenike koji su, prema mišljenju dotične države članice u pitanju bitni za sveobuhvatnu ocjenu, u kvalitativnom smislu, iznosa prekoračenja referentne vrijednosti, a koje je država članica dostavila Komisiji i Vijeću. U tom je kontekstu potrebno posebno razmotriti proračunske napore u smjeru povećanja ili održavanja visoke razine financijskih doprinosa za unapređenje međunarodne solidarnosti i ostvarenje ciljeva europske politike, naročito ujedinjenja Europe ako to ima štetan utjecaj na rast i fiskalno opterećenje države članice. Uravnotežena ukupna ocjena treba obuhvatiti sve navedene čimbenike.

4.   Ako se u cijelosti ispuni dvostruki uvjet sveobuhvatnoga načela da, prije nego što se uzmu u obzir bitni čimbenici koji su navedeni u stavku 3., deficit opće države ostane približan referentnoj vrijednosti i da prekoračenje referentne vrijednosti bude privremeno, ti se čimbenici također uzimaju u obzir pri koracima koji dovode do odluke o postojanju prekomjernog deficita, koja je predviđena u stavku 4., 5. i 6. članka 104. Ugovora. Uravnotežena ukupna ocjena koju treba izvršiti Vijeće obuhvaća sve navedene čimbenike.

5.   Komisija i Vijeće, pri svim ocjenama proračuna u okviru postupka u slučaju prekomjernog deficita, temeljito razmatraju provedbu mirovinskih reformi kojima se uvodi sustav više stupova koji uključuje obvezni, potpuno financirani stup.

6.   Ako je Vijeće odlučilo, na temelju članka 104. stavka 6. Ugovora, da u državi članici postoji prekomjerni deficit, Komisija i Vijeće također uzimaju u obzir bitne čimbenike, koji su navedeni u stavku 3., pri kasnijim koracima u postupku iz članka 104., uključujući one navedene u članku 3. stavku 5. i članku 5. stavku 2. ove Uredbe. Međutim, ti se bitni čimbenici ne uzimaju u obzir za odluku Vijeća u skladu s člankom 104. stavkom 12. Ugovora o stavljanju izvan snage nekih ili svih svojih odluka na temelju stavaka 6. do 9. i stavka 11. članka 104.

7.   U slučaju država članica kod kojih deficit premašuje referentnu vrijednost, ali ostaje na približno istoj razini, ako je to prekoračenje odraz mirovinskih reformi kojima se uvodi sustav više stupova koji uključuje obvezni, potpuno financirani stup, Komisija i Vijeće također, pri ocjeni kretanja iznosa deficita u vezi s postupkom u slučaju prekomjernog deficita, uzimaju u obzir trošak reforme za stup kojim upravlja država. U tu se svrhu uzima u obzir neto trošak reforme na linearno opadajućoj osnovi za prijelazno razdoblje od pet godina. Taj se neto trošak također uzima u obzir i za odluku Vijeća u skladu s člankom 104. stavkom 12. Ugovora o stavljanju izvan snage nekih ili svih svojih odluka na temelju stavaka 6. do 9. i stavka 11. članka 104., ako se deficit znatno i trajno smanjio te dostigao razinu koja je približna referentnoj vrijednosti.”;

2.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Vijeće odlučuje o postojanju prekomjernog deficita u skladu s člankom 104. stavkom 6. Ugovora, u pravilu u roku od četiri mjeseca od datuma izvješćivanja utvrđenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 3605/93. Kada ocijeni da prekomjerni deficit postoji, Vijeće istodobno daje preporuke dotičnoj državi članici u skladu s člankom 104. stavkom 7. Ugovora.”;

b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim stavcima:

„4.   Preporuka Vijeća dana u skladu s člankom 104. stavkom 7. Ugovora utvrđuje rok od najviše šest mjeseci za učinkovito djelovanje koje treba poduzeti dotična država članica. Preporuka Vijeća također nalaže rok za ispravljanje prekomjernog deficita, koje bi se trebalo dovršiti u godini koja slijedi utvrđivanje prekomjernog deficita, osim u slučaju posebnih okolnosti. U preporuci Vijeće zahtijeva da država članica kao referentnu vrijednost postigne minimalno godišnje poboljšanje svog ciklički prilagođenog salda od najmanje 0,5 % BDP-a, u neto iznosu nakon jednokratnih i privremenih mjera, kako bi se osigurao ispravak prekomjernog deficita u roku koji je određen u preporuci.

5.   Ako je poduzeto učinkovito djelovanje u skladu s preporukom u skladu s člankom 104. stavkom 7. i nakon donošenja te preporuke nastanu neočekivani nepovoljni gospodarski događaji s većim nepovoljnim posljedicama za državne financije, Vijeće može odlučiti, na temelju preporuke Komisije, da će donijeti revidiranu preporuku u skladu s člankom 104. stavkom 7. Tom se revidiranom preporukom, uzimajući u obzir bitne čimbenike navedene u članku 2. stavku 3. ove Uredbe, može produžiti rok za ispravak prekomjernog deficita za jednu godinu. Vijeće ocjenjuje postojanje neočekivanih nepovoljnih gospodarskih događaja s većim nepovoljnim posljedicama za državne financije u odnosu na gospodarske prognoze u svojoj preporuci.”;

3.

Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 5.

1.   Sve odluke Vijeća o davanju obavijesti dotičnoj državi članici sudionici, kojom joj se nalaže poduzimanje mjera za smanjenje deficita u skladu s člankom 104. stavkom 9., donose se u roku od dva mjeseca od odluke kojom Vijeće utvrđuje da nije poduzeto učinkovito djelovanje u skladu s člankom 104. stavkom 8. Vijeće u obavijesti zahtijeva da ta država članica postigne minimalno godišnje poboljšanje svog ciklički prilagođenog salda od najmanje 0,5 % BDP-a kao referentnu vrijednost, u neto iznosu nakon jednokratnih i privremenih mjera, kako bi se osigurao ispravak prekomjernog deficita u roku koji je određen u obavijesti.

2.   Ako je poduzeto učinkovito djelovanje u skladu s obavijesti na temelju članka 104. stavka 9. Ugovora i nakon donošenja te obavijesti nastanu neočekivani nepovoljni gospodarski događaji s većim nepovoljnim posljedicama za državne financije, Vijeće može odlučiti, na temelju preporuke Komisije, da će donijeti revidiranu obavijest prema članku 104. stavku 9. Ugovora. Putem te revidirane obavijesti, uzimajući u obzir bitne čimbenike navedene u članku 2. stavku 3. ove Uredbe, može se produžiti rok za ispravak prekomjernog deficita za jednu godinu. Vijeće ocjenjuje postojanje neočekivanih nepovoljnih gospodarskih događaja s većim nepovoljnim posljedicama za državne financije u odnosu na gospodarske prognoze u svojoj obavijesti.”;

4.

U članku 6., drugoj rečenici, riječi „dva mjeseca” zamjenjuju se riječima „četiri mjeseca”;

5.

Članak 7. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 7.

Ako država članica sudionica ne uspije djelovati u skladu s uzastopnim odlukama Vijeća u skladu s člankom 104. stavcima 7. i 9. Ugovora, odluka Vijeća o izricanju sankcija, u skladu s člankom 104. stavkom 11. donosi se, u pravilu, u roku od šesnaest mjeseci od datuma izvješćivanja utvrđenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 3605/93. U slučaju primjene članka 3. stavka 5. ili članka 5. stavka 2. ove Uredbe, šesnaestomjesečni se rok mijenja u skladu s tim. Ubrzani se postupak koristi u slučaju namjerno planiranog deficita za koji Vijeće utvrdi da je prekomjeran.”;

6.

Članak 9. mijenja se kako slijedi:

a)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Razdoblje tijekom kojega je postupak u mirovanju ne uračunava se niti u razdoblje iz članka 6., niti u razdoblje iz članka 7. ove Uredbe.”;

b)

dodaje se sljedeći stavak:

„3.   Nakon isteka razdoblja iz prve rečenice članka 3. stavka 4. i nakon isteka razdoblja iz druge rečenice članka 6. ove Uredbe, Komisija obavještava Vijeće ako smatra da poduzete mjere izgledaju dovoljne za osiguranje odgovarajućega napretka u pogledu ispravka prekomjernog deficita u rokovima koje je postavilo Vijeće, pod uvjetom da su mjere u potpunosti provedene i da su gospodarska kretanja u skladu s prognozama. Izvješće Komisije se objavljuje.”;

7.

Upućivanje na članak 104.c, 109.e, 109.f i 201. Ugovora zamjenjuju se u cijeloj Uredbi upućivanjem na članak 104., 116., 117., odnosno 269. Upućivanje na članak D Ugovora o Europskoj uniji zamjenjuje se upućivanjem na članak 4.;

8.

Prilog Uredbi (EZ) br. 1467/97 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 27. lipnja 2005.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-C. JUNCKER


(1)  SL C 144, 14.6.2005., str. 16.

(2)  Mišljenje od 9. lipnja 2005. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL L 209, 2.8.1997., str. 1.

(4)  SL L 209, 2.8.1997., str. 6.

(5)  SL C 236, 2.8.1997., str. 1.

(6)  Prilog 2. zaključaka Europskog vijeća od 22. i 23. ožujka 2005.

(7)  SL L 332, 31.12.1993., str. 7. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 351/2002 (SL L 55, 26.2.2002., str. 23.).


PRILOG

„PRILOG

ROKOVI KOJI SE PRIMJENJUJU NA UJEDINJENU KRALJEVINU

1.

Kako bi se osigurao jednak tretman za sve države članice, Vijeće pri donošenju odluka iz odjeljaka 2., 3. i 4. ove Uredbe uzima u obzir različitu financijsku godinu Ujedinjene Kraljevine, s obzirom na donošenje odluka u vezi s Ujedinjenom Kraljevinom u trenutku njene financijske godine koji je sličan onome u kojem su odluke donesene ili će biti donesene u slučaju ostalih država članica.

2.

Odredbe navedene u stupcu I. zamjenjuju se odredbama navedenim u stupcu II.

Stupac I.

Stupac II.

„u pravilu u roku od četiri mjeseca od datuma izvješćivanja utvrđenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 3605/93”

(članak 3. stavak 3.)

„u pravilu u roku od šest mjeseci od kraja financijske godine u kojoj je deficit nastao”

„godina koja slijedi njegovo utvrđivanje”

(članak 3. stavak 4.)

„financijska godina koja slijedi njegovo utvrđivanje”

„u pravilu u roku od šesnaest mjeseci od datuma izvješćivanja utvrđenih u članku 4. stavcima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 3605/93”

(članak 7.)

„u pravilu u roku od osamnaest mjeseci od kraja financijske godine u kojoj je deficit nastao”

„prethodna godina”

(članak 12. stavak 1.)

„prethodna financijska godina” ”


Top