EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1293

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1293/2004 od 30. travnja 2004. o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda

OJ L 243, 15.7.2004, p. 26–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 119 - 120
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 290 - 291
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 290 - 291
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 105 - 106

No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2016; Implicitno stavljeno izvan snage 32016R0300

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1293/oj

01/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

105


32004R1293


L 243/26

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ, Euratom) br. 1293/2004

od 30. travnja 2004.

o izmjeni Uredbe (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 o utvrđivanju prihoda članova Revizorskog suda

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 247. stavak 8.,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno njegov članak 160.b stavak 8.,

uzimajući u obzir nacrt Uredbe koji je Komisija podnijela 2. travnja 2004.,

budući da:

(1)

Vijeće utvrđuje prihode članova Revizorskog suda.

(2)

Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 (1) izmijenjena je Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (2) o utvrđivanju Pravilnika o osoblju za dužnosnike i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica.

(3)

Kako se Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 (3) na članove Revizorskog suda po analogiji primjenjuje određeni broj odredaba prethodno spomenutog Pravilnika o osoblju, navedenu Uredbu bi stoga na odgovarajući način trebalo izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 2290/77 mijenja se kako slijedi:

1.

Članku 1. dodaje se sljedeći drugi podstavak:

„Za potrebe ove Uredbe, izvanbračna se zajednica smatra bračnom zajednicom, ako su ispunjeni svi uvjeti navedeni u članku 1. stavku 2. točki (c) u Prilogu VII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica. Nevjenčani supružnik člana ili bivšeg člana smatra se zakonitim bračnim drugom u sustavu zdravstvenog osiguranja, ako su ispunjeni uvjeti u podtočkama i., ii. i iii. stavka 2. točke (c) tog članka.”.

2.

U članku 2.:

izraz „posljednji stupanj razreda A1” zamjenjuje se izrazom „treći stupanj u razreda 16”,

dodaje se novi podstavak:

„Međutim, od 1. svibnja 2004. do 30. travnja 2006. izraz ‚treći stupanj razreda 16’ iz prvog podstavka glasi ‚treći stupanj razreda A*16’.”

3.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 5.a

Članak 17. u Prilogu VII. Pravilniku o osoblju primjenjuje se po analogiji na članove Revizorskog suda.”

4.

U članku 7. točki (c) briše se izraz „za dužnosnike iz razreda A1”.

5.

Članak 10. zamjenjuje se sljedećim:

u prvom podstavku „4,5 %“ zamjenjuje se s „4,275 %”,

dodaje se sljedeći podstavak:

„Iznimno od prvog podstavka, za članove Revizorskog suda koji su stupili na dužnost prije svibnja 2004. i do kraja njihovog mandata na Revizorskom sudu, mirovina iznosi 4,5 % od posljednje isplaćene osnovice za svaku punu godinu službe.”

6.

Članak 12. mijenja se kako slijedi:

(a)

treći stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Međutim, za bivše članove Revizorskog suda vrijede odredbe članka 72. Pravilnika o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica pod uvjetom da nemaju plaćeno zaposlenje i da se ne mogu uključiti u državni sustav zdravstvenog osiguranja.”;

(b)

u četvrtom i petom stavku „60” zamjenjuje se sa „63”,

(c)

u petom se stavku briše izraz „koji mu omogućuje pokriće nekim drugim državnim sustavom zdravstvenog osiguranja”.

7.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1.:

u prvom podstavku izraz „udovica i uzdržavana djeca člana” zamjenjuje se s „nadživjeli bračni drug i djeca koju je član uzdržavao do smrti”,

u prvoj alineji drugog postavka izraz „udovica” zamjenjuje se izrazom „nadživjeli bračni drug”,

u drugoj alineji drugog podstavka izraz „kojemu je majka još živa” zamjenjuje se izrazom „kojemu su ili majka ili otac preminuli”,

u prvoj alineji trećeg podstavka izraz „udovica” zamjenjuje se izrazom „nadživjeli bračni drug”;

(b)

u stavku 5. izraz „ima pravo na mirovinu koja mu pripada na temelju ove Uredbe, supruga” zamjenjuje se izrazom „ima pravo na mirovinu koja mu pripada na temelju ove Uredbe, bračni drug”;

(c)

u stavku 6. izraz „udovica” zamjenjuje se izrazom „nadživjeli bračni drug”, i izraz „ona” zamjenjuje se izrazom „nadživjeli bračni drug”;

(d)

u stavku 7. izraz „udovica” zamjenjuje se izrazom „nadživjeli bračni drug” i briše se izraz „kad je razriješen dužnosti”;

(e)

u stavku 8. izraz „udovica” zamjenjuje se izrazom „nadživjeli bračni drug”.

8.

Članak 20. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. „u valuti države u kojoj se nalazi privremeno sjedište Revizorskog suda” zamjenjuje se sljedećim: „u eurima”;

(b)

stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Iznosi koji im pripadaju na temelju članaka 8., 9., 11. i 16. ne ponderiraju se.

Ti se iznosi korisnicima koji borave u Europskoj uniji isplaćuju u eurima u banku u zemlji boravišta.

Iznimno se mirovina može isplaćivati u eurima u banku u državi u kojoj se nalazi sjedište institucije, ili u stranoj valuti konvertiranoj po zadnjem deviznom tečaju koji se primjenjuje za provedbu općeg proračuna Europskih zajednica, u zemlji boravišta umirovljenika.”

9.

Umeće se sljedeći članak:

„Članak 21.a

1.   Članci 14., 15., 16., 17. i 19. u Prilogu XIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica primjenjuju se po analogiji na članove Revizorskog suda.

2.   Članci 20., 24. i 25. u Prilogu XIII. Pravilniku o osoblju za dužnosnike Europskih zajednica primjenjuju se po analogiji na korisnike iznosa na temelju članaka 8., 9., 11. i 16.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. svibnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

B. COWEN


(1)  SL L 124, 27.4.2004., str. 1.

(2)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004.

(3)  SL L 268, 20.10.1977., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom, EZUČ) br. 840/95 (SL L 85, 19.4.1995., str. 10.).


Top