EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0858

Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 858/2004 od 29. travnja 2004. o utvrđivanju stopa i uvjeta posebnih naknada predviđenih u članku 56.c Pravilnika o osoblju, koje se mogu odobriti kao kompenzacija za posebno teške uvjete rada

OJ L 161, 30.4.2004, p. 14–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 102 - 104
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 008 P. 282 - 284
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 008 P. 282 - 284
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 156 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/858/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

01/Sv. 16

HR

Službeni list Europske unije

156


32004R0858


L 161/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA VIJEĆA (EZ, EURATOM) br. 858/2004

od 29. travnja 2004.

o utvrđivanju stopa i uvjeta posebnih naknada predviđenih u članku 56.c Pravilnika o osoblju, koje se mogu odobriti kao kompenzacija za posebno teške uvjete rada

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjete zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica, koji su utvrđeni Uredbom (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (1), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, Euratom) br. 723/2004 (2), a posebno članak 56.c Pravilnika o osoblju,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije podnesen nakon savjetovanja s odborom za Pravilnik o osoblju,

budući da:

Vijeće na prijedlog Komisije treba utvrditi stope i uvjete posebnih naknada koje se mogu odobriti određenim dužnosnicima kao kompenzacija za posebno teške uvjete rada,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Posebne naknade utvrđene u skladu sa sljedećim člancima odobravaju se dužnosnicima od kojih se traži obavljanje posebno teških poslova.

Članak 2.

Naknade se izražavaju u bodovima. Jedan bod jednak je 0,032 % osnovne plaće dužnosnika razreda 1 stupnja 1 (3). Naknade se usklađuju korekcijskim koeficijentom koji se primjenjuje na primitke od rada dužnosnika.

Naknade se isplaćuju mjesečno.

Članak 3.

1.   U sljedećoj se tablici navode posebni uvjeti rada za koje se mogu odobriti naknade, kao i broj bodova po satu stvarnog rada:

Posebni uvjeti rada

Broj bodova po satu stvarnog rada za funkcijske skupine AD i AST (4)

I.

Sigurnost pojedinca

(a)

Nošenje izrazito neudobne odjeće za zaštitu od vatre, kontaminacije, radijacije ili korozivnih tvari:

 

1.

Posebna teška odjeća

10

2.

Protupožarna odijela sa svim ugrađenim dijelovima

50

3.

Ostala protupožarna odijela sa svim ugrađenim dijelovima

34

4.

Zaštitna odjeća s ugrađenim aparatom za disanje

25

5.

Ostala zaštitna odjeća s aparatom za disanje

20

(b)

Djelomična zaštita:

 

1.

Aparat za disanje sa svim ugrađenim dijelovima

16

2.

Kompletni respiratori

10

3.

Respiratori za zaštitu od prašine

6

4.

Ostali zaštitni uređaji protiv toksičnih, zagušljivih, korozivnih tvari itd.

2

5.

Kutije s rukavicama i uređaji za daljinsko upravljanje

2

II.

Mjesto rada

(a)

Zatvoreni prostor

 

Rad u zatvorenom prostoru, bez dnevne svjetlosti, kojim prolaze vodovi pod visokim naponom ili cijevi visoke temperature, kojima je prostor toliko natrpan da je kretanje otežano

2

(b)

Bučno

 

Rad u prostoru u kojem prosječna jačina zvuka prelazi 85 decibela

2

(c)

Opasna mjesta gdje je potrebno nošenje zaštitnih pomagala koji predstavljaju opterećenje

2

1.

Podzemni prolazi

2

2.

Mjesta u kojima se radovi odvijaju na visini od više od 6 metara iznad tla i koji uključuju posebne rizike

5

U ovim se slučajevima naknade dodjeljuju odlukom tijela za imenovanje nakon savjetovanja, ako je potrebno, sa zajedničkim odborom

 

III.

Priroda posla

(a)

Rukovanje ili rad s određenim tvarima u uvjetima koji otežavaju rad (vidjeti popis u Prilogu)

2

(b)

Rad s eksplozivima kod pirotehničara

5

2.   Radi omogućavanja stalnog nadzora, radovi koji se obavljaju pod uvjetima iz stavka 1. moraju se zabilježiti odmah i kronološkim redom. Zapis mora detaljno prikazati posao koji se obavlja upućivanjem na gornju tablicu.

Tijelo za imenovanje utvrđuje postupak izvođenja nadzora; ako se broj sati dotičnog posla može smatrati jednakim svakog mjeseca, tijelo za imenovanje ne mora voditi evidenciju.

Članak 4.

Naknade za posao koji se obavlja pod uvjetima definiranim u točki I. tablice iz članka 3. ne mogu se ukupno zbrojiti; kao niti oni utvrđeni u točkama II. i III. te tablice.

Naknade za rad koji se obavlja pod uvjetima definiranim u točkama I. i III. te tablice također se ne mogu ukupno zbrojiti.

Za potrebe primjene gore navedenih stavaka, u slučaju istovremenog dospijeća više naknada, isplaćuje se samo ona s najvećim iznosom.

Članak 5.

Podložno primjeni članka 2. Uredbe (EZUČ, EEZ, Euratom) br. 300/76 o utvrđivanju kategorija dužnosnika koje imaju pravo na naknade za rad u smjenama te stopa i uvjeta tih naknada (5), naknade koje se isplaćuju prema ovoj Uredbi ne smiju iznositi više od 1 500 bodova mjesečno za svakog dužnosnika.

Članak 6.

Ova se Uredba analogno primjenjuje na privremeno, pomoćno i ugovorno osoblje.

Članak 7.

U travnju svake godine Komisija podnosi Vijeću izvješće o:

broju dužnosnika i službenika svih kategorija koji su primali naknade iz ove Uredbe, raščlanjeno na instituciju i lokaciju te broj sati rada koji se obavljao pod različitim uvjetima prikazanima u tablici u članku 3.,

ukupnim rashodima koji se odnose na te naknade.

Članak 8.

Uredba (EEZ) br. 1799/72 (6) stavlja se izvan snage na dan stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu 1. svibnja 2004.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 2004.

Za Vijeće

Predsjednik

M. McDOWELL


(1)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.

(2)  SL L 124, 27.4.2004., str. 1.

(3)  Za razdoblje od 1. svibnja 2004. do 30. travnja 2006.: razred D*1, stupanj 1.

(4)  Za razdoblje od 1. svibnja 2004. do 30. travnja 2006.: kategorije A*, B*, C*, D*.

(5)  SL L 38, 13.2.1976., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ, EZUČ, Euratom) br. 2461/98 (SL L 307, 17.11.1998., str. 5.).

(6)  SL L 192, 22.8.1972., str. 1.


PRILOG

Popis iz članka 3.

A.

Korozivna i zagušljiva sredstva

1.

Pri rukovanju:

Halogeni, halogenovodične kiseline (klorovodikova i fluorovodična kiselina), halogeni fluoridi; sumporna kiselina, sumporov klorid, natrijev hidroksid i kalijev hidroksid, amonijak.

2.

Pri tehničkim postupcima:

Dekapiranje i pasivacija nehrđajućeg čelika i lakih legura potapanjem u sredstva za dekapiranje i oksidiranje ili u kontaktu s njima.

B.

Toksične tvari

1.

Pri rukovanju:

Toksični oblici radioaktivnih tvari; berilij i njegovi spojevi; arsen i njegovi spojevi; živa, njezini spojevi i amalgami; tetraetil-olovo, cijanovodična kiselina; cijanidi i akrilonitril; dušični oksid i dušični dioksid; fosfor i fosforni eteri; selen; deuterij oksid.

2.

Pri tehničkim postupcima:

Proizvodnja, koncentracija i skladištenje toksičnih oblika radioaktivnih tvari; lijevanje, varenje i obrada olova i njegovih legura ili olova-antimona i kadmijevog antimona.

C.

Lako zapaljive i/ili eksplozivne tvari

1.

Pri rukovanju:

Komprimirani plinovi: acetilen, kisik, metan, etan, etilen i rijetki plinovi; hlapljiva organska otapala poput metilnog alkohola, etilnog alkohola, dietilnog etera, acetona, benzena, toluena; tekući metali poput sodijuma ili kalija; sumpor.

2.

Pri tehničkim postupcima:

Varenje argonom; čišćenje i odmašćivanje jako prljavih dijelova otapalima poput trikloroetilena; korištenje organskih tekućina poput difenila, trifenila, polifenila, Dowtherm, ostaci u high boilers; ulijevanje parafina ili bitumena.

D.

Nečisti proizvodi

1.

Pri rukovanju:

Kadmij, krom, nikal, bizmut, barij, vanadij i spojevi mangana u praškastom obliku; praškasti željezni oksid.

2.

Pri tehničkim postupcima:

Prerada grafita, podmazivanje i isisavanje pumpi i motora poput vakumskih pumpi, cirkulacijskih pumpi, dekompresijske pumpe, generatori na tlačni pogon; poliranje posebnim tvarima; rukovanje metalnom troskom.

Vijeće mijenja ovaj Prilog na prijedlog Komisije s obzirom na znanstveni i tehnički napredak.


Top