Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1649

Uredba Vijeća (EZ) br. 1649/2003 od 18. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1365/75 o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1417/76

OJ L 245, 29.9.2003, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 362 - 364
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 231 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 231 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 28 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; Implicitno stavljeno izvan snage 32019R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1649/oj

05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

28


32003R1649


L 245/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

18.06.2003.


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1649/2003

od 18. lipnja 2003.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1365/75 o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1417/76

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske Zajednice, a posebno njegov članak 308.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (3),

budući da:

(1)

Pojedine odredbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1365/75 od 26. svibnja 1975. o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (4) treba uskladiti s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica (5), (u daljnjem tekstu „opća Financijska uredba”), a posebno njezin članak 185. Sukladno tom članku, Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta mora usvojiti financijska pravila u skladu s Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 23. prosinca 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica (6). Slijedom toga, Uredbu Vijeća (EEZ) br. 1417/76 od 1. lipnja 1976. o financijskim odredbama primjenjivim na Europsku zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (7) treba staviti izvan snage s datumom stupanja na snagu financijskih odredbi koje je usvojio Upravni odbor navedene zaklade.

(2)

Glavna načela i granice kojima je uređeno pravo pristupa dokumentima iz članka 255. Ugovora utvrđene su Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (8).

(3)

Kada je Uredba (EZ) br. 1049/2001 donesena, te tri institucije zajedničkom su se izjavom složile da bi agencije i slična tijela morali primijeniti pravila koja su u skladu s tom Uredbom.

(4)

Prema tome, odgovarajuće odredbe trebalo bi uključiti u Uredbu (EZ) br. 1365/75 kako bi se Uredba (EZ) br. 1049/2001 mogla primijeniti na Europsku zakladu za poboljšanje životnih i radnih uvjeta, kao i odredbu o žalbama protiv odbijanja pristupa dokumentima.

(5)

Uredbu (EEZ) br. 1365/75 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 1365/75 mijenja se kako slijedi:

1.

Članci 13., 14., 15. i 16. zamjenjuju se sljedećim:

„Članak 13.

1.   Upravni odbor usvaja godišnje izviješće o djelovanju i planovima Zaklade te ga najkasnije do 15. svibnja prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Revizorskom sudu.

2.   Zaklada godišnje prosljeđuje proračunskom tijelu sve informacije koje su bitne za ishod postupaka procjene.

Članak 14.

1.   Za svaku financijsku godinu koja se poklapa s kalendarskom godinom priprema se procjena svih prihoda i rashoda te se prikazuje u proračunu Zaklade, koji sadržava i plan poslovanja.

2.   Prihodi i rashodi prikazani u proračunu Zaklade moraju biti uravnoteženi.

Članak 15.

1.   Na temelju nacrta koji je sastavio direktor, Upravni odbor svake godine donosi procjenu prihoda i rashoda Zaklade za sljedeću financijsku godinu. Tu procjenu, koja sadržava i nacrt plana poslovanja, Upravni odbor prosljeđuje Komisiji najkasnije do 31. ožujka.

2.   Tu procjenu Komisija prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću (u daljnjem tekstu ‚tijelo nadležno za proračun’) zajedno s prednacrtom općeg proračuna Europske unije.

3.   Na temelju procjene, Komisija u prednacrt općeg proračuna Europske unije unosi one procjene koje smatra nužnima za plan poslovanja te iznos subvencije zaračunate općem proračunu, koje će predložiti tijelu nadležnom za proračun sukladno članku 272. Ugovora.

4.   Tijelo nadležno za proračun odobrava Zakladi sredstva za subvenciju.

Tijelo nadležno za proračun usvaja plan poslovanja Zaklade.

5.   Proračun Zaklade usvaja Upravni odbor. On postaje konačan nakon konačnog usvajanja općeg proračuna Europske unije. Prema potrebi, proračun se shodno tome prilagođava.

6.   Upravni odbor u što kraćem roku obavještava tijelo nadležno za proračun o namjeri provođenja svakog projekta koji može imati značajne financijske implikacije na financiranje njegovog proračuna, a posebno kod projekata vezanih uz imovinu, poput najma ili kupnje građevinskih objekata. O tome obavještava Komisiju.

Kada jedan ogranak tijela nadležnog za proračun izvijesti o namjeri davanja svog mišljenja, on prosljeđuje svoje mišljenje Upravnom odboru u razdoblju od 6 tjedana od datuma najavljivanja projekta.

Članak 16.

1.   Financijska pravila koja se primjenjuju na Zakladu usvaja Upravni odbor nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne smiju odudarati od okvirne Financijske uredbe Komisije (EZ) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj Financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi primjenjivoj na opći proračun Europskih zajednica (9), ako to nije posebno zatraženo radi djelovanja Zaklade i s prethodnim pristankom Komisije.

2.   Direktor provodi proračun Zaklade.

3.   Računovodstvo Zaklade dostavlja privremeni račun računovodstvu Komisije svake financijske godine najkasnije do 1. ožujka, zajedno s izvješćem o upravljanju proračunom i financijama za tu financijsku godinu. Računovodstvo Komisije vrši konsolidaciju privremenih izvješća institucija i decentraliziranih tijela sukladno članku 128. opće Financijske uredbe.

4.   Svake financijske godine, najkasnije do 31. ožujka, računovodstvo Komisije prosljeđuje Revizorskom sudu privremene račune Zaklade, zajedno s izvješćem o upravljanju proračunom i financijama za tu financijsku godinu. Izvješće o upravljanju proračunom i financijama za financijsku godinu također se prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

5.   Po primitku primjedbi Revizorskoga suda na privremene račune Zaklade, sukladno članku 129. opće Financijske uredbe, direktor sastavlja konačni račun Zaklade na svoju vlastitu odgovornost te ga dostavlja na mišljenje Upravnom odboru.

6.   Upravni odbor donosi mišljenje o konačnom računu Zaklade.

7.   Najkasnije do 1. srpnja svake financijske godine direktor prosljeđuje konačni račun Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu, zajedno s mišljenjem Upravnog odbora.

8.   Konačni račun se objavljuje.

9.   Direktor šalje Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe najkasnije do 30. rujna. Taj odgovor šalje i Upravnom odboru.

10.   Direktor dostavlja Europskom parlamentu na njegov zahtjev sve informacije potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice za predmetnu financijsku godinu, kao što je navedeno u članku 146. stavku 3. opće Financijske uredbe.

11.   Na preporuku Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament daje prije 30. travnja godine N + 2 direktoru Zaklade razrješnicu za provođenje proračuna za godinu N.

2.

Umeće se sljedeći članak 1.:

„Članak 18.a

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (10) primjenjuje se na dokumente Zaklade.

2.   Upravni odbor usvaja praktična rješenja za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 unutar šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1649/2003 od 18. lipnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1365/75 o osnivanju Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1417/76 (11).

3.   Odluke Zaklade iz članka 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. mogu biti predmet žalbe javnom pravobranitelju ili djelovanja pred Sudom EZ-a, pod uvjetima navedenim u člancima 195. i 230. Ugovora.

Članak 2.

Uredba (EEZ) br. 1417/76 stavlja se izvan snage s datumom stupanja na snagu financijskih pravila koje je usvojio Upravni odbor sukladno članku 16. stavku 1. Uredbe (EEZ) br. 1365/75.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana u mjesecu nakon objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 18. lipnja 2003.

Za Vijeće

Predsjednik

G. DRYS


(1)  SL C 331 E, 31.12.2002., str. 65.

(2)  Mišljenje dano 27. ožujka 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(3)  SL C 285, 21.11.2002., str. 4.

(4)  SL L 139, 30.5.1975., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(5)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1. s Ispravkom u SL L 25, 30.1.2003., str. 43.

(6)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72. s Ispravkom u SL L 2, 7.1.2003., str. 39.

(7)  SL L 164, 24.6.1976., str. 16. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1949/93 (SL L 181, 23.7.1993., str. 26.).

(8)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(9)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72. s Ispravkom u SL L 2, 7.1.2003.”.

(10)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(11)  SL L 245, 29.9.2003., str. 25.”


Top