Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1642

Uredba (EZ) br. 1642/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

OJ L 245, 29.9.2003, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 614 - 616
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 61 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 15 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1642/oj

15/Sv. 020

HR

Službeni list Europske unije

15


32003R1642


L 245/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.07.2003.


UREDBA (EZ) br. 1642/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 22. srpnja 2003.

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegove članke 37., 95. i 133. te članak 152. stavak 4. točku (b),

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda (2),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (3),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (4),

budući da:

(1)

Neke odredbe Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (5) trebalo bi uskladiti s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (6) (dalje u tekstu „opća Financijska uredba”), a posebno s njezinim člankom 185.

(2)

Opća načela i ograničenja koja uređuju pravo pristupa dokumentima predviđena člankom 255. Ugovora propisana Uredbom (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (7).

(3)

Kada je donesena Uredba (EZ) br. 1049/2001, tri su se navedene institucije u zajedničkoj izjavi složile da bi agencije i slična tijela trebali imati pravila u skladu s onima iz te Uredbe.

(4)

Stoga bi trebalo uključiti odgovarajuće odredbe u Uredbu (EZ) br. 178/2002 kako bi Uredba (EZ) br. 1049/2001 postala primjenjiva na Europsku agenciju za sigurnost hrane, kao i odredba o prizivima na odbijanje pristupa dokumentima.

(5)

Uredbu (EZ) br. 178/2002 bi stoga trebalo izmijeniti na odgovarajući način,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 178/2002 mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 25. stavak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„9.   Financijska pravila primjenjiva na Agenciju će usvojiti Upravno vijeće nakon savjetovanja s Komisijom. Ona ne smiju odstupiti od Uredbe Komisije (EZ, Euratom) br. 2343/2002 od 19. studenoga 2002. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 185. Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (8), osim ako je takvo odstupanje posebno zatraženo za rad Agencije te je Komisija prethodno dala odobrenje.

2.

Članak 26. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

pripremu nacrta izjave Agencije o procjeni prihoda i rashoda te provedbu proračuna Agencije;”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Svake godine ravnatelj podnosi na odobrenje upravnom odboru:

(a)

nacrt općeg izvješća o svim aktivnostima Agencije u prethodnoj godini;

(b)

nacrt programa rada.

Nakon što ih Upravno vijeće donese, ravnatelj prosljeđuje programe rada Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i državama članicama i objavljuje ih.

Nakon što ga Upravno vijeće usvoji, i do 15. lipnja, ravnatelj prosljeđuje opće izvješće Agencije Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji, Revizorskom sudu, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, i objavljuje ga.

Ravnatelj jednom godišnje upućuje proračunskom tijelu sve podatke relevantne za ishod postupaka ocjenjivanja.”;

(c)

stavak 4. se briše.

3.

Članak 41. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 41.

Pristup dokumentima

1.   Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (9) primjenjuje se na dokumente u posjedu Agencije.

2.   Upravno vijeće donosi praktične aranžmane za provedbu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1642/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. srpnja 2003. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (10).

3.   Odluke koje Agencija donosi sukladno članku 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 mogu biti predmetom pritužbe Ombudsmanu ili tužbe Sudu, pod uvjetima utvrđenima u člancima 195. i 230. Ugovora o EZ-u.

4.

Članak 43. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavci 3., 4., 5. i 6. zamjenjuju se sljedećim:

„3.   Pravovremeno, prije datuma iz stavka 5., ravnatelj sastavlja nacrt izvješća o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu i prosljeđuje ga Upravnom vijeću, zajedno s planom radnih mjesta.

4.   Prihodi i rashodi trebaju biti uravnoteženi.

5.   Upravno vijeće svake godine na temelju nacrta izvješća o procjeni prihoda i rashoda sastavlja izjavu o procjeni prihoda i rashoda Agencije za sljedeću financijsku godinu. To izvješće o procjeni, koje uključuje nacrt plana radnih mjesta popraćen nacrtom plana rada, Upravno vijeće najkasnije do 31. ožujka upućuje Komisiji i državama s kojima je Zajednica sklopila ugovore u skladu s člankom 49.

6.   Izvješće o procjeni Komisija prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću (dalje u tekstu proračunsko tijelo) popraćeno prednacrtom općega proračuna Europske unije.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„7.   Na temelju izjave o procjeni, Komisija u nacrt općeg proračuna Europske unije unosi one procjene koje smatra nužnima za plan radnih mjesta i iznos subvencije koji treba pridodati općem proračunu, koje će iznijeti proračunskom tijelu u skladu s člankom 272. Ugovora.

8.   Proračunsko tijelo ovlašćuje doznačavanje sredstava za subvencije Agenciji.

Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta za Agenciju.

9.   Proračun donosi Upravno vijeće. On postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Europske unije. Prilagođava se prema potrebi.

10.   Što je prije moguće, Upravno vijeće obavješćuje proračunsko tijelo o svojoj namjeri da provede svaki projekt koji može imati značajne financijske implikacije za financiranje proračuna, a posebno svaki projekt koji se odnosi na imovinu kao što je unajmljivanje ili kupnja zgrada. O tome obavješćuje Komisiju.

Ako je neki ogranak proračunskog tijela dao obavijest o svojoj namjeri da izda mišljenje, tada prosljeđuje svoje mišljenje Upravno vijeću u roku od šest tjedana od datuma obavješćivanja o projektu.”

5.

Članak 44. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 44.

Provedba proračuna Agencije

1.   Proračun Agencije provodi ravnatelj.

2.   Najkasnije do 1. ožujka nakon svake financijske godine, računovodstveni službenik Agencije šalje računovodstvenom službeniku Komisije privremene račune zajedno s izvješćem o upravljanju proračunom i financijama za tu financijsku godinu. Računovodstveni službenik Komisije konsolidira privremena financijska izvješća institucija i decentraliziranih tijela u skladu s člankom 128. opće Financijske uredbe.

3.   Najkasnije do 31. ožujka nakon svake financijske godine računovodstveni službenik Komisije prosljeđuje privremena financijska izvješća Agencije Revizorskom sudu, popraćene izvješćem o upravljanju proračunom i financijama za tu financijsku godinu. Izvješće o upravljanju proračunom i financijama za tu financijsku godinu također se prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Po primitku primjedaba Revizorskog suda o privremenim financijskim izvješćima Agencije sukladno članku 129. opće Financijske uredbe, ravnatelj sastavlja završna financijska izvješća Agencije pod njegovom odgovornošću i podnosi ih Upravnom vijeću radi dobivanja mišljenja.

5.   Upravno vijeće daje mišljenje o završnim financijskim izvješćima Agencije.

6.   Najkasnije do 1. srpnja nakon svake financijske godine, ravnatelj prosljeđuje završna financijska izvješća Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu, popraćene mišljenjem Upravnog vijeća.

7.   Završna financijska izvješća se objavljuju.

8.   Ravnatelj šalje Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe najkasnije do 30. rujna. On taj odgovor šalje i Upravnom vijeću.

9.   Ravnatelj podnosi Europskom parlamentu, na zahtjev potonjega, sve podatke nužne za neometanu primjenu postupka prihvaćanja izvješća o utrošku proračuna za dotičnu financijsku godinu, kako je utvrđeno člankom 146. stavkom 3. opće Financijske uredbe.

10.   Na preporuku Vijeća, koje o tome odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 30. travnja godine N+2 daje razrješnicu ravnatelju u pogledu provedbe proračuna za godinu N.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. srpnja 2003.

Za Europski parlament

Predsjednik

P. COX

Za Vijeće

Predsjednik

G. ALEMANNO


(1)  SL C 331 E, 31.12.2002., str. 79.

(2)  SL C 285, 21.11.2002., str. 4.

(3)  SL C 85, 8.4.2003., str. 64.

(4)  Mišljenje Europskog parlamenta od 22. listopada 2002. (još nije objavljeno u Službenom listu), Zajedničko stajalište Vijeća od 3. lipnja 2003. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Europskog parlamenta od 1. srpnja 2003.

(5)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(6)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1. ispravak u SL L 25, 30.1.2003., str. 43.

(7)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(8)  SL L 357, 31.12.2002., str. 72. ispravak u SL L 2, 7.1.2003., str. 39.”

(9)  SL L 145, 31.5.2001., str. 43.

(10)  SL L 245, 29.9.2003., str. 4.”


Top