Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1082

Uredba Komisije (EZ) br. 1082/2003 od 23. lipnja 2003. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o najnižoj razini kontrola koje treba provesti u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda Tekst značajan za EGP

OJ L 156, 25.6.2003, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 135 - 138
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 242 - 246
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 242 - 246
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 144 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1082/oj

03/Sv. 41

HR

Službeni list Europske unije

144


32003R1082


L 156/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1082/2003

od 23. lipnja 2003.

o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća o najnižoj razini kontrola koje treba provesti u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1760/2000 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. srpnja 2000. o utvrđivanju sustava za označivanje i registraciju goveda i koja se odnosi na označivanje goveđeg mesa i proizvoda od goveđeg mesa te kojom se stavlja izvan snage Uredba Vijeća (EZ) br. 820/97 (1), a posebno njezin članak 10. točka (d),

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EZ) br. 2630/97 od 29. prosinca 1997. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 820/97 o najnižoj razini kontrola koje treba provesti u okviru sustava za označivanje i registraciju goveda (2), nekoliko je puta značajno izmijenjena (3). Radi jasnoće i racionalnosti navedenu Uredbu potrebno je kodificirati.

(2)

Primjereno je odrediti najnižu razinu kontrola koje treba provesti kako bi se osigurala pravilna primjena sustava za označivanje i registraciju goveda,.

(3)

Nadležno tijelo svake države članice treba provoditi kontrole na temelju analize rizika. Analiza rizika treba uzeti u obzir sve mjerodavne čimbenike, uključujući posebno aspekte javnog zdravlja i zdravlja životinja.

(4)

U načelu, sve životinje na gospodarstvu trebaju biti obuhvaćene kontrolama. Međutim, u slučaju kad iz praktičnih razloga nije moguće u roku od 48 sati okupiti sve životinje na gospodarstvu, nadležno tijelo može predvidjeti odgovarajući sustav uzorkovanja.

(5)

Nadležno tijelo svake države članice treba provoditi kontrolu na licu mjesta, koja bi općenito trebala biti nenajavljena, kako je predviđeno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3508/92 od 27. studenoga 1992. o utvrđivanju integriranog administrativnog i kontrolnog sustava za određene programe potpore Zajednice (4), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 495/2001 (5).

(6)

Države članice Komisiji trebaju dostavljati godišnje izvješće s detaljnim podacima o primjeni kontrola.

(7)

Komisija treba državama članicama dostaviti obrazac takvog izvješća.

(8)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Kontrole predviđene sustavom za označivanje i registraciju goveda zadovoljavaju barem najmanje zahtjeve određene u članku 2. do 5.

Članak 2.

1.   Nadležno tijelo svake države članice provodi kontrole na licu mjesta, koje se mogu provoditi zajedno s drugim kontrolama koje su predviđene u zakonodavstvu Zajednice. Te kontrole svake godine obuhvaćaju barem 10 % gospodarstava koja se nalaze na području svake države članice. Najniža stopa kontrole povećava se bez odgode ako se ustanovi da se ne poštuje zakonodavstvo Zajednice u pogledu označivanja.

2.   Odstupajući od stavka 1., u slučaju kada država članica ima uspostavljenu potpuno operativnu bazu podataka u skladu s člankom 5. Uredbe (EZ) br. 1760/2000 koja predviđa učinkovitu unakrsnu kontrolu, moguće je predvidjeti stopu od 5 %.

3.   Odabir gospodarstava koja pregledavaju nadležna tijela vrši se na temelju analize rizika.

4.   Analiza rizika za svako gospodarstvo uzima posebno u obzir sljedeće:

(a)

broj životinja na gospodarstvu, uključujući detalje o svim životinjama koje se nalaze na gospodarstvu i o životinjama koje su identificirane na gospodarstvu;

(b)

aspekte javnoga zdravlja i zdravlja životinja, a posebno prethodne slučajeve izbijanja bolesti;

(c)

iznos godišnje premije za goveda koji je zatražen i/ili isplaćen gospodarstvu, u usporedbi s iznosom koji je isplaćen za prethodnu godinu;

(d)

značajne promjene u odnosu na stanje prethodnih godina;

(e)

rezultate provjera provedenih u ranijim godinama, posebno:

i.

pravilno vođenje registra gospodarstva, kako je predviđeno u Uredbi Komisije (EZ) br. 2629/97 (6);

ii.

pravilno vođenje putovnica za životinje koje se nalaze na gospodarstvu, kako je predviđeno u Uredbi (EZ) br. 2629/97;

(f)

pravilno dostavljanje podataka nadležnom tijelu;

(g)

ostale kriterije koje određuju države članice.

5.   Nakon svake provjere podnosi se izvješće koje je standardizirano na nacionalnoj razini u kojem se navode rezultati kontrola i svi nezadovoljavajući nalazi, razlog za kontrolu i prisutne osobe. Vlasnik ili njegov predstavnik imaju priliku potpisati izvješće, i ako je prikladno, dati svoje primjedbe na njegov sadržaj.

6.   U slučaju kad se otkrije nepoštivanje Uredbe (EZ) br. 1760/2000, kopije izvješća iz stavka 5. bez odgađanja se dostavljaju nadležnim tijelima odgovornim za primjenu Uredbe Komisije (EZ) br. 2419/2001 (7).

Članak 3.

1.   Kontrola obuhvaća sve životinje na gospodarstvu za koje je Uredbom (EZ) br. 1760/2000 predviđeno označivanje.

2.   Odstupajući od stavka 1., ako iz praktičnih razloga nije moguće u roku od 48 sati okupiti životinje na gospodarstvu, nadležno tijelo predviđa sustav uzorkovanja pod uvjetom da je osigurana pouzdana razina kontrole.

Članak 4.

Provjere na licu mjesta općenito su nenajavljene. U slučaju kada se upozorenje daje unaprijed, ono je strogo ograničeno na najkraći potrebni period i u pravilu ne prelazi 48 sati.

Članak 5.

1.   Svaka država članica prije 1. srpnja svake godine dostavlja Komisiji godišnje izvješće u kojem detaljno navodi sljedeće:

(a)

broj gospodarstava u dotičnoj državi članici;

(b)

broj pregleda provedenih sukladno članku 2.;

(c)

broj životinja koje su pregledane;

(d)

otkrivene prekršaje;

(e)

sve sankcije propisane u skladu s člankom 22. Uredbe (EZ) br. 1760/2000.

2.   Podaci iz stavka 1. dostavljaju se Komisiji u skladu s obrascem iz Priloga I.

Članak 6.

Uredba (EZ) br. 2630/97 stavlja se izvan snage.

Upućivanje na Uredbu stavljenu izvan snage smatra se upućivanjem na ovu Uredbu i čita se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga III.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. lipnja 2003.

Za Komisiju

Predsjednik

Romano PRODI


(1)  SL L 204, 11.8.2000., str. 1.

(2)  SL L 354, 30.12.1997., str. 23.

(3)  Vidjeti Prilog II.

(4)  SL L 355, 5.12.1992., str. 1.

(5)  SL L 72, 14.3.2001., str. 6.

(6)  SL L 354, 30.12.1997., str. 19.

(7)  SL L 327, 12.12.2001., str. 11.


PRILOG I.

Izvješće o rezultatima kontrola provedenih u sektoru goveda u vezi s odredbama Zajednice o označavanju i registraciji

1.

Podaci povezani s rezultatima u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkama (a), (b) i (c):

(a)

ukupni broj gospodarstava registriranih na području države članice, kako su registrirani na početku razdoblja izvještavanja/pregleda;

(b)

ukupni broj pregledanih gospodarstava;

(c)

ukupni broj provedenih inspekcijskih pregleda;

(d)

kriteriji analize rizika predviđeni u članku 2. stavku 4. za odabir pregledanih gospodarstava, s upućivanjem na tijelo koje je provelo te preglede; i, ako je moguće, raspodjela tih pregleda prema kriterijima analize rizika;

(e)

ukupni broj goveda, kako su registrirana na početku razdoblja izvještavanja/pregleda;

(f)

ukupni broj pregledanih goveda;

(g)

vrsta provedenih pregleda, tj. fizički pregled, dokumentacijski pregled, pregled kašnjenja u prijavi o premještanjima.

2.

Podaci povezani s rezultatima u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkama (d) i (e):

(a)

broj pronađenih prekršaja i posebno vrste odstupanja uočene prema vrstama pregleda provedenih u skladu s točkom 1. podtočkom (g);

(b)

sankcije (uključujući vrste sankcija i podatke o njihovom daljnjem praćenju) određene u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 494/98 (1), dostavljene s obzirom na vrstu provjera i vrstu pronađenih prekršaja, u skladu s točkom 1. podtočkom (g) i točkom 2. podtočkom (a).


(1)  SL L 60, 28.2.1998., str. 78.


PRILOG II.

Uredba stavljena izvan snage i njezine kasnije izmjene

Uredba Komisije (EZ) br. 2630/97 (SL L 354, 30.12.1997., str. 23.).

Uredba Komisije (EZ) br. 132/1999 (SL L 17, 22.1.1999., str. 20.).

Uredba Komisije (EZ) br. 1898/2000 (SL L 228, 8.9.2000., str. 22.).


PRILOG III.

Korelacijska tablica

Uredba (EZ) br. 2630/97

Ova Uredba

Članak 1.

Članak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 1.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 2.

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 3.

Članak 2. stavak 4. točka (a)

Članak 2. stavak 4. točka (a)

Članak 2. stavak 4. točka (b)

Članak 2. stavak 4. točka (b)

Članak 2. stavak 4. točka (c)

Članak 2. stavak 4. točka (c)

Članak 2. stavak 4. točka (d)

Članak 2. stavak 4. točka (d)

Članak 2. stavak 4. točka (e) prva alineja

Članak 2. stavak 4. točka (e) podtočka i.

Članak 2. stavak 4. točka (e) druga alineja

Članak 2. stavak 4. točka (e) podtočka ii.

Članak 2. stavak 4. točka (f)

Članak 2. stavak 4. točka (f)

Članak 2. stavak 4. točka (g)

Članak 2. stavak 4. točka (g)

Članak 2. stavak 5.

Članak 2. stavak 5.

Članak 2. stavak 6.

Članak 2. stavak 6.

Članak 3.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 6.

Članak 7.

Prilog

Prilog I.

Prilog II.

Prilog III.


Top