Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0089

Direktiva Vijeća 2002/89/EZ od 28. studenoga 2002. o izmjeni Direktive 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

OJ L 355, 30.12.2002, p. 45–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 3 - 18
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 045 P. 295 - 310
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 045 P. 295 - 310
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 071 P. 3 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/89/oj

03/Sv. 71

HR

Službeni list Europske unije

3


32002L0089


L 355/45

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA VIJEĆA 2002/89/EZ

od 28. studenoga 2002.

o izmjeni Direktive 2000/29/EZ o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 37,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da:

(1)

Direktiva Vijeća 2000/29/EZ od 8. svibnja 2000. o zaštitnim mjerama protiv unošenja u Zajednicu organizama štetnih za bilje ili biljne proizvode i protiv njihovog širenja unutar Zajednice (4) utvrđuje režim biljnog zdravstva, određujući fitosanitarne uvjete, postupke i formalnosti kojima bilje i biljni proizvodi podliježu pri unošenju u Zajednicu ili pri premještanju unutar Zajednice.

(2)

Što se tiče postupaka i formalnosti kojima bilje i biljni proizvodi podliježu prilikom unošenja u Zajednicu, trebalo bi dati određena pojašnjenja i utvrditi dodatne podrobne odredbe u određenim područjima.

(3)

Fitosanitarni postupci i formalnosti moraju se obaviti prije carinjenja. Budući da pošiljke bilja i biljnih proizvoda nužno ne podliježu fitosanitarnim postupcima i formalnostima u istoj onoj državi članici u kojoj se obavlja carinjenje, mora se uspostaviti sustav suradnje u razmjeni informacija između nadležnih službenih tijela i carinarnica.

(4)

Kako bi se poboljšala zaštita od unošenja u Zajednicu organizama koji su štetni za bilje ili biljne proizvode, države članice bi trebale pojačati potrebne preglede. Ti bi pregledi trebali biti učinkoviti i trebalo bi ih provoditi na usklađeni način širom Zajednice.

(5)

Naknade koje se naplaćuju za te preglede trebale bi se temeljiti na razvidnom izračunu troškova i trebale bi biti, koliko god je to moguće, usklađene u svim državama članicama.

(6)

Uzimajući u obzir stečeno iskustvo, nekoliko drugih odredaba Direktive 2000/29/EZ trebalo bi, u svjetlu razvoja događaja, dopuniti, razjasniti ili izmijeniti.

(7)

Nakon uspostavljanja uvjeta unutarnjeg tržišta, u trgovini biljem i biljnim proizvodima unutar Zajednice ne upotrebljavaju se više fitosanitarni certifikati koje su utvrđene Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja (IPPC) Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO). Međutim, važno je zadržati standardizirane certifikate koje izdaju države članice u skladu s IPPC-om.

(8)

Za određene djelatnosti „nadležnog tijela” svake države članice, vezane za koordinaciju i kontakte tijekom praktičnog provođenja režima biljnog zdravstva u Zajednici, potrebno je određeno znanstveno i stručno znanje. Stoga treba omogućiti da se određeni zadaci mogu povjeriti drugoj službi.

(9)

Trenutne odredbe o postupku vezanom za izmjene priloga Direktivi 2000/29/EZ od strane Komisije te za usvajanje odluka o izuzeću sadrže neke proceduralne uvjete koji više nisu nužni ili opravdani. Također je potrebno da se izmjene priloga izričitije temelje na stručnoj opravdanosti koja je u skladu s uključenim rizikom od štetnih organizama za bilja. Postupak za usvajanje hitnih mjera ne predviđa mogućnost brzog usvajanja privremenih mjera koje su u skladu s razinom hitnosti u određenim slučajevima. Stoga bi u skladu s tim trebalo izmijeniti odredbe o ta tri postupka.

(10)

Trebalo bi proširiti popis zadataka u vezi s kojima Komisija može, sukladno svojoj nadležnosti, organizirati provjere zdravstvenog stanja bilja, kako bi se uzelo u obzir proširenje područja djelatnosti vezanih za biljno zdravstva nastalo kao posljedica novih praksi i iskustava.

(11)

Potrebno je razjasniti određene aspekte postupka povrata doprinosa koji Zajednica daje u fitosanitarne svrhe.

(12)

Od 1. lipnja 1993. neke odredbe Direktive 2000/29/EZ (prvi, drugi i četvrti podstavak stavka 7. članka 3.), kao i članci 7., 8. i 9. zamijenjeni su drugim odredbama te su stoga od tada postale suvišne. Trebalo bi ih sukladno tomu izbrisati.

(13)

Prema članku 4. Sporazuma o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (Sporazum SPS) Zajednica mora, pod određenim uvjetima, priznati istovrijednost fitosanitarnih mjera drugih stranaka potpisnica Sporazuma. Postupci takvog priznavanja na području biljnog zdravstva trebaju se utvrditi Direktivom 2000/29/EZ.

(14)

Mjere potrebne za provedbu Direktive 2000/29/EZ trebalo bi usvojiti u skladu s Odlukom Vijeća 1999/468/EZ od 28. lipnja 1999. o utvrđivanju postupci za provođenje izvršnih ovlasti dodijeljenih Komisiji (5),

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Direktiva 2000/29/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u drugom podstavku stavka 1. dodaje se sljedeća točka:

„(d)

model ‚fitosanitarnog certifikata’ i ‚fitosanitarnog certifikata za reeksport’ ili njihova istovrijedna elektronička inačica koju izdaju države članice prema Međunarodnoj konvenciji o zaštiti bilja (IPPC).”;

(b)

stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„(4)   Države članice moraju osigurati usku, brzu, neposrednu i učinkovitu suradnju s Komisijom u vezi s pitanjima obuhvaćenima ovom Direktivom. U tom cilju, svaka država članica osniva ili određuje nadležno tijelo koje će biti odgovorno, najmanje, za suradnju i kontakt u vezi s tim pitanjima. Poželjno je da u tu svrhu bude određena službena organizacija za zaštitu bilja koja je osnovana prema IPPC-u.

O tom tijelu i svim naknadnim izmjenama obavješćuju se ostale države članice i Komisija.

U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., nadležno tijelo može biti ovlašteno da drugoj službi dodijeli ili na nju prenese zadatke na polju suradnje ili kontakta, ako se oni odnose na različita pitanja zdravstvenog stanja bilja obuhvaćena ovom Direktivom.”

2.

Članak 2., stavak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka (a) mijenja se kako slijedi:

i.

prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„bilje ima sljedeće značenje: živo bilje i njegovi određeni živi dijelovi, uključujući sjeme;”

ii.

Drugi podstavak mijenja se kako slijedi:

sljedeća sedma alineja unosi se nakon šeste alineje:

„—

listovi, lišće,”,

postojeća sedma alineja postaje osma alineja,

dodaje se sljedeća deveta alineja:

„—

živa pelud”,

dodaje se sljedeća deseta alineja:

„—

pupovi, reznice, plemke”,

dodaje se sljedeća jedanaesta alineja:

„—

bilo koji drugi dio bilja koji može biti određen u skladu s postupkom iz članka 18, stavak 2.”;

(b)

točka (e) zamjenjuje se sljedećim:

„(e)

štetni organizmi imaju sljedeće značenje: bilo koja vrsta, soj ili biotip biljke, životinje ili patogenog organizma štetnog za bilje ili biljne proizvode”;

(c)

u točki (f), treći podstavak, izraz „članak 8.” zamjenjuje se izrazom „članak 18., stavak 2.”;

(d)

točka (g) mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom podstavku, u točki i., riječ „služba(e)” zamjenjuje se riječju „organizacija(e)”.

ii.

Peti podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„nadležno tijelo o kojemu se govori u članku 1. stavak 4. obavješćuje Komisiju o nadležnim službenim tijelima u dotičnoj državi članici. Komisija prosljeđuje tu obavijest ostalim državama članicama.”;

(e)

u točki (h), treći podstavak, u drugoj rečenici i u petom podstavku, između riječi „obavijestiti” i „Komisiju” umeću se riječi „pisanim putem”;

(f)

u točki (l), prvi podstavak, prva alineja se zamjenjuje sljedećim:

„—

od strane predstavnika službene nacionalne organizacije za zaštitu bilja treće zemlje ili, na njihovu odgovornost, od strane drugih državnih službenika koji su stručno kvalificirani i ovlašteni od strane te službene nacionalne organizacije za zaštitu bilja, u slučaju izjava ili mjera koje su u vezi s izdavanjem fitosanitarnih certifikata i fitosanitarnih certifikata za reeksport, ili njihove istovrijedne elektroničke inačice”;

(g)

dodaju se sljedeće točke:

„(j)

mjesto ulaska znači: mjesto na kojemu bilje, biljni proizvodi ili drugi predmet prvi put ulaze u carinsko područje Zajednice: zrakoplovna luka u slučaju prijevoza zračnim putem, luka u slučaju prijevoza morskim ili riječnim putem, željeznički kolodvor u slučaju prijevoza željeznicom te, u slučaju bilo kojeg drugog prijevoza, carinarnica u čijoj je nadležnosti područje na kojemu se prelazi kopnena granica Zajednice;

(k)

službeno tijelo mjesta ulaska: odgovorno službeno tijelo u državi članici koje je nadležno za mjesto ulaska;

(l)

službeno tijelo odredišta znači: odgovorno službeno tijelo u državi članici koje je nadležno za područje na kojemu se nalazi ‚carinarnica odredišta’;

(m)

carinarnica mjesta ulaska znači: carinarnica mjesta ulaska kako je određeno u gornjoj točki (j);

(n)

carinarnica odredišta znači: carinarnica odredišta u smislu članka 340b, stavka 3. Komisijine Uredbe (EEZ) br. 2454/93 (*);

(o)

partija znači: izvjestan broj jedinica iste robe koju karakterizira homogenost sadržaja i podrijetla i koja čini dio pošiljke;

(p)

pošiljka znači: količina robe koja je obuhvaćena jedinstvenim dokumentom koji se zahtijeva za carinske formalnosti ili za druge formalnosti, kao što je jedinstveni fitosanitarni certifikat ili jedinstvena alternativna isprava ili oznaka; pošiljka se može sastojati od jedne ili više partija;

(q)

carinski dopušteno postupanje ili uporaba znači: carinski dopuštena postupanja ili uporabe koje se spominju u točki 15. članka 4. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. kojom se uspostavlja Carinski zakonik Zajednice (**) (dalje u tekstu: Carinski zakonik Zajednice);

(r)

provoz znači: premještanje roba koje podliježu carinskom nadzoru od jedne točke do druge unutar carinskog područja Zajednice kako se spominje u članku 91. Uredbe (EEZ) br. 2913/92.

(*)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2787/2000 (SL L 330, 27. prosinca 2000., str. 1)."

(**)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 2700/2000 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 311, 12. prosinca 2000., str. 17).”"

3.

Članak 3. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Sukladno uvjetima koji se mogu odrediti u skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., stavci 1. i 2. ne primjenjuju se u slučaju slabe zaraze bilja, osim bilja namijenjenog za sjetvu ili sadnju, štetnim organizmima koji su navedeni u Prilogu I., dijelu A, ili u Prilogu II., dijelu A, ili, kod bilja namijenjenog za sjetvu ili sadnju, u slučaju odgovarajućih dopuštenih prisutnosti štetnih organizama koje su navedene u Prilogu II., dijelu A, odjeljku II. i koje su prethodno utvrđene u dogovoru s tijelima koja zastupaju državu članicu na polju biljnog zdravstva, a na temelju odgovarajuće analize rizika od štetnih organizama bilja.”;

(b)

stavak 7. zamjenjuje se sljedećim stavcima 7, 8. i 9:

„7.   U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., mogu se usvojiti provedbene mjere kako bi se utvrdili uvjeti za unošenje u države članice i širenje unutar država članica:

(a)

organizama za koje se sumnja da su štetni za bilje i biljne proizvode, ali koji nisu navedeni u prilozima I. i II.;

(b)

organizama koji su navedeni u Prilogu II., ali koji se pojavljuju na bilju ili biljnim proizvodima koji nisu navedeni u Prilogu, i za koje se sumnja da su štetni za bilje ili biljne proizvode;

(c)

organizama, koji su navedeni u prilozima I. i II., koji su u izoliranom stanju i za koje se smatra da su u takvom stanju štetni za bilje i biljne proizvode.

8.   Sukladno uvjetima koji se mogu odrediti u skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., stavak 1. i stavak 5., točka (a), stavak 2. i stavak 5., točka (b) te stavak 4. ne primjenjuju se ako se radi o pokusnim ili znanstvenim svrhama ili radu na selekcijama vrsta.

9.   Nakon usvajanja mjera predviđenih stavkom 7., taj se stavak ne primjenjuje, sukladno uvjetima koji se mogu odrediti u skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., ako se radi o pokusnim ili znanstvenim svrhama ili radu na selekcijama vrsta.”

4.

Brišu se članci 7., 8. i 9.

5.

Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. mijenja se kako slijedi:

i.

u prvom podstavku brišu se riječi „umjesto fitosanitarnih certifikata iz članaka 7. i 8.”;

ii.

poslije prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

„Međutim, u slučaju sjemena što se spominje u članku 6. stavku 4., mora se izdati biljna putovnica ako je, sukladno postupku iz članka 18., stavku 2., zajamčeno da isprave koje su izdane sukladno propisima Zajednice koji se primjenjuju na nabavu i prodaju službeno certificiranog sjemena pružaju dokaz o zadovoljavanju uvjeta iz članka 6., stavka 4. U tom slučaju, isprave će se za sve potrebe smatrati biljnom putovnicom u smislu članka 2., stavka 1. točke (f).”;

(b)

u stavku 2., u prvom podstavku, ispred riječi „ne smiju se premještati” te u drugom podstavku, ispred riječi „ne smiju se unositi” umeću se riječi „i sjeme koje se spominje u članku 6., stavku 4.”

6.

U članku 11., stavku 2. sljedeći tekst se dodaje na kraju stavka: „i može se koristiti biljna putovnica.”

7.

Članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

1.   Kako bi osigurale sukladnost s odredbama ove Direktive, posebno s člankom 10., stavkom 2., države članice moraju organizirati službene provjere koje se obavljaju nasumce i bez diskriminacije u pogledu podrijetla bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta, a u skladu sa sljedećim odredbama:

povremene provjere, u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu na koje se premješta bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti,

povremene provjere u prostorima gdje se bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti uzgajaju, proizvode, skladište ili nude za prodaju, kao i u prostorima kupaca,

povremene provjere u isto vrijeme kad i bilo koje druge provjere dokumentacije koje se provode iz drugih razloga osim razloga vezanih za zdravstveno stanje bilja.

Na mjestima koja su navedena u službenom registru sukladno članku 10., stavku 3. i članku 13.c, stavku 1.b, provjere moraju biti redovite, a na mjestima koja su navedena u službenom registru sukladno članku 6., stavku 6. provjere mogu biti redovite.

Provjere moraju biti ciljane ako su na vidjelo došle činjenice koje ukazuju na to da jedna ili više odredaba ove Direktive nisu zadovoljene.

2.   Komercijalni kupci bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta moraju, kao krajnji korisnici koji se profesionalno bave proizvodnjom bilja, čuvati pripadajuće biljne putovnice najmanje godinu dana te u svoje evidencije unijeti referentne podatke.

Inspektori moraju imati pristup bilju, biljnim proizvodima ili drugim predmetima u svim fazama proizvodnog ili trgovačkog lanca. Oni imaju pravo provesti bilo kakvi istragu koja je potrebna za dotičnu službenu provjeru, uključujući istrage u vezi s biljnim putovnicama i evidencijama.

3.   Tijekom službenih provjera, državama članicama mogu pomagati stručnjaci o kojima se govori u članku 21.

4.   Ako se na temelju službenih provjera, provedenih sukladno stavcima 1. i 2., ustanovi da bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti predstavljaju rizik od širenja štetnih organizama, oni se podliježu službenim mjerama u skladu s člankom 11., stavkom 3.

Ne dovodeći u pitanje obavješćivanja i informacije propisane člankom 16., države članice se moraju pobrinuti, u slučaju kad dotično bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti dolaze iz druge države članice, da nadležno tijelo države članice primateljice odmah obavijesti nadležno tijelo te države članice i Komisiju o nalazima te o službenim mjerama koje namjerava poduzeti ili koje je poduzela. U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2. može se uspostaviti standardizirani sustav obavješćivanja.”

8.

Članak 13. zamjenjuje se sljedećim člancima 13., 13.a, 13.b, 13.c, 13.d i 13.e:

„Članak 13.

1.   Države članice se moraju pobrinuti da, ne dovodeći u pitanje:

odredbe članka 3., stavka 3., članka 13.b, stavaka 1., 2., 3., 4. i 5.,

posebne zahtjeve i uvjete utvrđene u posebnim pravilima usvojenima sukladno članku 15, stavak 1, u istovrijednim mjerama usvojenima sukladno članku 15., stavku 2. ili u hitnim mjerama usvojenima sukladno članku 16. i

posebne sporazume koji su o pitanjima obuhvaćenima ovim člankom zaključeni između Komisije i jedne ili više trećih zemalja,

bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti koji su navedeni u Prilogu V., dijelu B, a koji dolaze iz treće zemlje i koji se unose u carinsko područje Zajednice, budu od trenutka ulaska podvrgnuti carinskom nadzoru sukladno članku 37., stavku 1. Carinskog zakonika Zajednice kao i nadzoru nadležnih službenih tijela. Mogu se staviti u jedan od carinskih postupaka kao što je utvrđeno člankom 4., stavkom 16., točkama (a), (d), (e), (f), (g) Carinskog zakonika Zajednice, jedino ako su ispunjene formalnosti utvrđene člankom 13a. sukladno odredbama članka 13.c, stavkom 2., tako da se može zaključiti, na temelju obavljenih formalnosti i u onoj mjeri u kojoj je to moguće odrediti:

i.

da bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti nisu zaraženi štetnim organizmima koji su navedeni u Prilogu I., dijelu A,

da u slučaju bilja ili biljnih proizvoda koji su navedeni u Prilogu II., dijelu A isti nisu zaraženi odgovarajućim štetnim organizmima koji su navedeni tom Prilogu, i

da u slučaju bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji su navedeni u Prilogu IV., dijelu A isti zadovoljavaju odgovarajuće posebne zahtjeve koji su navedeni u tom Prilogu ili, prema potrebi, da zadovoljavaju izjavu koja je navedena u certifikatu sukladno članku 13.a, stavku 4., točka (b), i

ii.

da bilje, biljne proizvode ili druge predmete prati odgovarajući izvornik propisanog službenog ‚Fitosanitarnog certifikata’ ili ‚Fitosanitarnog certifikata za reeksport’ koji je izdan u skladu s odredbama članka 13.a, stavaka 3. i 4. ili, gdje je to bitno, da izvornik alternativnih isprava ili oznaka, koji su utvrđeni i dopušteni provedbenim odredbama, prati dotični predmet, odnosno da je pričvršćen ili na neki drugi način stavljen na njega.

Mogu se priznavati certifikati u elektroničkom obliku, ako su zadovoljeni odgovarajući uvjeti koji su utvrđeni provedbenim odredbama.

Provedbene odredbe koje se spominju u gornjoj točki ii. mogu se usvojiti u skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2.

2.   U slučaju bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji su namijenjeni za zaštićeno područje, stavak 1. se primjenjuje u pogledu štetnih organizama i posebnih zahtjeva koji su za to zaštićeno područje navedeni u Prilogu I., dijelu B, Prilogu II., dijelu B odnosno Prilogu IV., dijelu B.

3.   Države članice se moraju pobrinuti da se bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti, osim onih koji se spominju u stavku 1. ili 2, koji dolaze iz treće zemlje i koji se unose u carinsko područje Zajednice mogu, od trenutka ulaska, podvrgnuti nadzoru od strane nadležnih službenih tijela, s obzirom na prvu, drugu ili treću alineju stavka 1 točke i. To bilje, biljni proizvodi ili predmeti uključujući drvo u obliku obloga, pregrada, paleta ili ambalaže koji se zapravo koriste u prijevozu predmeta svih vrsta.

Ako se nadležno službeno tijelo koristi ovom mogućnošću, dotično bilje, biljni proizvodi ili predmeti ostaju pod nadzorom koji se spominje u stavku 1. dok se ne obave odgovarajuće formalnosti tako da se može zaključiti, na temelju tih formalnosti i u onoj mjeri u kojoj se to moguće odrediti, da udovoljavaju odgovarajućim zahtjevima koji su utvrđeni ovom Direktivom ili prema ovoj Direktivi.

Provedbene mjere u vezi s vrstom podataka i načinima njihovog prijenosa koje uvoznici, ili njihovi predstavnici u carinskom postupku, moraju dostaviti nadležnim službenim tijelima u vezi s biljem, biljnim proizvodima ili predmetima, uključujući različite vrste drva iz prvog stavka, usvajaju se u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18, stavak 2.

4.   Ne dovodeći u pitanje članak 13c, stavak 2, točka (a), države članice moraju, u slučaju da postoji rizik od širenja štetnih organizama, primjenjivati i stavke 1, 2. i 3. na bilje, biljne proizvode i druge predmete koji se stavljaju u jedno od carinski dopuštenih postupanja ili uporabe kao što su utvrđeni člankom 4, stavak 15, točke (b), (c), (d), (e) Carinskog zakonika Zajednice ili u carinske postupke kao što su utvrđeni člankom 4, stavak 16, točke (b), (c) tog Kodeksa.

Članak 13.a

1.

(a)

Formalnosti koje se spominju u članku 13, stavak 1. sastoje se najmanje od detaljnih inspekcija od strane nadležnih službenih tijela:

i.

svake pošiljke za koju je, u okviru carinskih formalnosti, prijavljeno da se sastoji ili da sadrži bilje, biljne proizvode ili druge predmete koji se spominju u članku 13, stavci 1, 2 ili 3. pod odgovarajućim uvjetima, ili

ii.

u slučaju pošiljke koja se sastoji od različitih partija, svake partije, za koju je, u okviru carinskih formalnosti, prijavljeno da se sastoji ili da sadrži takvo bilje, biljne proizvode ili druge predmete.

(b)

Inspekcijom se utvrđuje:

i.

je li pošiljka ili partija popraćena propisanim certifikatima, alternativnim ispravama ili oznakama, kao što je utvrđeno člankom 13, stavak 1 točka ii. (provjera dokumentacije),

ii.

da li se pošiljka ili partija u cijelosti ili na temelju reprezentativnog uzorka sastoji ili sadrži bilje, biljne proizvode ili druge predmete, kao što je prijavljeno na propisanim ispravama (identifikacija pošiljke); i

iii.

da li pošiljka ili partija ili njihova drvena ambalaža, u cijelosti ili na temelju reprezentativnog uzorka, uključujući pakiranje i, prema potrebi, prijevozno sredstvo, zadovoljava zahtjeve utvrđene ovom Direktivom, kao što je utvrđeno člankom 13, stavak 1, točka i. (provjera zdravstvenog stanja bilja) te da li se primjenjuje članak 16, stavak 2.

2.   Provjera identiteta pošiljke i provjera zdravstvenog stanja bilja obavljaju se sa smanjenom učestalošću:

ako je pregled bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta iz pošiljke ili partije već obavljen u trećoj zemlji pošiljateljici na temelju tehničkih postupaka koji se spominju u članku 13b, stavak 6, ili

ako je bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti iz pošiljke ili partije navedeno u provedbenim odredbama koje su u tu svrhu usvojene sukladno stavku 5, točka b, ili

ako su bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti iz pošiljke ili partije došli iz neke treće zemlje za koju je, sveobuhvatnim međunarodnim fitosanitarnim sporazumima temeljenim na načelu uzajamnog tretmana između Zajednice i treće zemlje, predviđena smanjenja učestalost provjera identiteta pošiljki i provjera zdravstvenog stanja bilja,

osima ako postoji ozbiljni razlog za sumnju da nisu zadovoljeni zahtjevi koji su utvrđeni ovom Direktivom.

Isto tako, provjere zdravstvenog stanja bilja mogu se obavljati sa smanjenom učestalošću ako postoje dokazi, koje je prikupila Komisija i koji se temelje na iskustvu stečenom prilikom ranijeg unošenja u Zajednicu takvog materijala istog podrijetla, a što potvrđuju i sve dotične države članice, te nakon savjetovanja unutar Odbora koji se spominje članku 18, za sumnju da bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti iz pošiljke ili partije zadovoljavaju zahtjeve utvrđene ovom Direktivom, uz uvjet da su zadovoljeni detaljni uvjeti utvrđeni provedbenim odredbama sukladno stavku 5, točka (c).

3.   Službeni ‚fitosanitarni certifikat’ ili ‚fitosanitarni certifikat za reeksport’ iz članka 13, stavak 1, točka ii. mora biti izdan na najmanje jednom od službenih jezika Zajednice i u skladu sa zakonima ili propisima treće zemlje izvoza ili reeksporta koji su usvojeni u skladu s odredbama IPPC-a, bez obzira radi li se o potpisnici tog sporazuma ili ne. Mora biti naslovljena na ‚Organizacije za zaštitu bilja država članica Europske zajednice’ kao što se spominje u zadnjoj rečenici, u prvom podstavku stavka 4, članka 1.

Certifikat ne smije biti sastavljen više od 14 dana prije datuma na koji bilje, biljni proizvodi ili drugi objekti koji su njime obuhvaćeni napuštaju treću zemlju u kojoj je taj certifikat izdan.

On mora, bez obzira na svoj oblik, sadržavati podatke u skladu s modelima koji su utvrđeni u Prilogu IPPC-u.

On mora odgovarati jednom od modela koji je odredila Komisija sukladno stavku 4. Certifikat moraju izdati vlasti koje su u tu svrhu ovlaštene na temelju zakona ili propisa dotične treće zemlje, a koje su prijavljene, sukladno odredbama IPPC-a, glavnom direktoru FAO-a ili, u slučaju trećih zemalja koje nisu potpisnice IPPC-a, Komisiji. Komisija obavješćuje države članice o primljenim prijavama.

4.

(a)

U skladu s postupkom iz članka 18, stavka 2., određuju se primjenljivi modeli kao što su utvrđeni u različitim verzijama Priloga IPPC-u. U skladu s istim postupkom, za treće zemlje koje nisu potpisnice IPPC-a mogu se utvrditi alternativne specifikacije za ‚fitosanitarni certifikat’ ili ‚fitosanitarni certifikat za reeksport’.

(b)

Ne dovodeći u pitanje članak 15., stavak 4., u slučaju bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji su navedeni u Prilogu IV. dijelu A odjeljku I. ili dijelu B, u certifikatima, u odjeljku pod nazivom ‚Dopunska izjava’ ili na drugim odgovarajućim mjestima, mora biti navedeno koji su posebni zahtjevi, od onih koji su navedeni kao alternativni zahtjevi na odgovarajućim mjestima u različitim dijelovima Priloga IV., zadovoljeni

(c)

U slučaju bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta na koje se primjenjuju posebni zahtjevi utvrđeni u Prilogu IV., dijelu A ili dijelu B, službeni ‚fitosanitarni certifikat’ o kojem se govori u članku 13., stavku 1., točki ii. izdaje se u trećoj zemlji iz koje potječe bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti (zemlja podrijetla).

(d)

Međutim, u slučaju kad se odgovarajući posebni zahtjevi mogu ispuniti i na drugim mjestima osim mjesta podrijetla, ili ako se ne primjenjuju nikakvi posebni zahtjevi, ‚fitosanitarni certifikat’ može se izdati u trećoj zemlji iz koje dolazi bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti (zemlja pošiljateljica).

5.   U skladu s postupkom iz članka 18, stavak 2, mogu se usvojiti provedbene odredbe kako bi se:

(a)

odredili postupci za provođenje provjera zdravstvenog stanja bilja iz stavka 1(b), točka iii., uključujući najmanji broj i najmanju veličinu uzoraka,

(b)

utvrdio popis bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta na kojima će se obavljati provjere zdravstvenog stanja bilja sa smanjenom učestalošću sukladno stavku 2, prvi podstavaka, druga alineja.,

(c)

predvidjeli detaljni uvjeti u vezi s dokazima iz stavka 2., drugog podstavka, te kriteriji u vezi s vrstom i razinom smanjenja provjera zdravstvenog stanja bilja.

Komisija može, u preporuke koje se spominju u članku 21., stavku 6. uključiti smjernice u vezi sa stavkom 2.

Članak 13.b

1.   Države članice moraju osigurati da nadležna službena tijela pregledaju i pošiljke ili partije koje dolaze iz neke treće zemlje, a koje prema carinskim formalnostima nisu prijavljene da se sastoje ili sadrže bilje, biljne proizvode ili druge predmete koji su navedeni u Prilogu V., dijelu B, ako postoji ozbiljni razlog za sumnju da se u njima nalazi takvo bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti.

Kadgod se carinskim pregledom otkrije da se pošiljka ili partija koja dolazi iz neke treće zemlje sastoji ili sadrži neprijavljeno bilje, biljne proizvode ili druge predmete koji su navedeni u Prilogu V. dijelu B, države članice moraju osigurati da carinarnica koja obavlja pregled o tome odmah obavijesti službeno tijelo svoje države članice, uz suradnju koja se navodi u članku 13c, stavak 4.

Ako nakon pregleda od strane nadležnih službenih tijela i dalje ostane sumnja u pogledu identiteta robe, posebno u vezi s rodom ili vrstom bilja ili biljnih proizvoda ili u vezi s njihovim podrijetlom, smatrat će se da pošiljka sadrži bilje, biljne proizvode ili druge predmete kao što su navedeni u Prilogu V., dijelu B.

2.   Uz uvjet da ne postoji rizik od širenja štetnih organizama u Zajednici:

(a)

članak 13, stavak 1 se ne primjenjuje na unošenje u Zajednicu bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji se prenose od jednog mjesta do drugog unutar Zajednice, a koji prolaze područjem treće zemlje bez ikakvih promjena njihovog carinskog statusa (unutarnji prijevoz).

(b)

Članak 13, stavak 1. i članak 4, stavak 1. ne primjenjuju se na unošenje u Zajednicu bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji se kreću od jednog mjesta do drugog unutar jedne ili više trećih zemalja, a koji prolaze područjem Zajednice u skladu s odgovarajućim carinskim postupcima bez ikakvih promjena njihovog carinskog statusa.

3.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 4. u vezi s Prilogom III. i uz uvjet da ne postoji rizik od širenja štetnih organizama u Zajednici, članak 13., stavak 1. ne treba primjenjivati na ulazak u Zajednicu malih količina bilja, biljnih proizvoda, prehrambenih proizvoda ili hrane za životinje u onoj mjeri u kojoj su oni povezani s biljem ili biljnim proizvodima, a ako su namijenjeni za uporabu od strane vlasnika ili primatelja u neindustrijske i nekomercijalne svrhe ili za potrošnju tijekom prijevoza.

U skladu s postupkom koji se spominje u članku 18., stavku 2., mogu se usvojiti detaljna pravila kojima se utvrđuju uvjeti provedbe ove odredbe, uključujući određenje pojma ‚male količine’.

4.   Članak 13, stavak 1. ne primjenjuje se, u određenim uvjetima, na ulazak u Zajednicu bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta koji se koriste u pokusne ili znanstvene svrhe ili za rad na selekcijama vrsta. Određeni uvjeti utvrđuju se u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18, stavku 2.

5.   Uz uvjet da ne postoji rizik od širenja štetnih organizama u Zajednici, država članica može primijeniti iznimku da se članak 13., stavka 1. ne primjenjuje u određenim pojedinačnim slučajevima na bilje, biljne proizvode ili druge predmete koji se uzgajaju, proizvode ili upotrebljavaju u neposrednoj pograničnoj zoni s trećom zemljom, a koji se unose u tu državu članicu kako bi se prerađivali na obližnjim mjestima u pograničnoj zoni njezinog državnog područja.

Ako primjenjuje takvu iznimku, država članica mora odrediti lokaciju i ime osobe koja vrši preradu. Ti podaci, koji se redovito ažuriraju, moraju se staviti na raspolaganje Komisiji.

Bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti na koje se primjenjuje iznimka prema prvom podstavku moraju biti popraćeni dokumentacijom s dokazima o mjestu u odgovarajućoj trećoj zemlji iz kojeg potječu navedeno bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti.

6.   Može se dogovoriti, u okviru stručnih dogovora sklopljenih između Komisije i mjerodavnih tijela u određenim trećim zemljama i odobrenih u skladu s postupkom koji se spominje u članku 18., stavku 2, da se radnje iz članka 13., stavka 1., točke i. mogu obaviti, po ovlaštenju Komisije i u skladu s odgovarajućim odredbama članka 21., u trećoj zemlji pošiljateljici, u suradnji sa službenom organizacijom za zaštitu bilja te zemlje.

Članak 13.c

1.

(a)

Formalnosti koje su utvrđene člankom 13.a, točkom i., pregledi koji se predviđaju člankom 13.b, stavkom 1. i provjere sukladnosti s odredbama članka 4. u vezi s Prilogom III., obavljaju se, kao što je utvrđeno stavkom 2., istodobno s formalnostima koje su propisane za stavljanje robe u carinski postupak kao što je navedeno u članku 13., stavku 1. ili članku 13., stavku 4.

Iste se obavljaju u skladu s odredbama Međunarodne konvencije o usklađivanju graničnih kontrola robe, posebno njenim Prilogom 4., kao što je odobreno Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1262/84 (***).

(b)

Države članice propisuju da uvoznici bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta navedenih u Prilogu V. dijelu B, bez obzira na to jesu li proizvođači ili ne, moraju biti upisani u službeni registar države članice pod službenim registracijskim brojem. Sukladno tomu, odredbe članka 6., stavka 5., trećeg i četvrtog podstavka, primjenjuju se na te uvoznike.

(c)

Države članice propisuju, također, da:

i.

uvoznici pošiljki koje se sastoje ili sadrže bilje, biljne proizvode ili druge predmete navedene u Prilogu V. dijelu B, ili njihovi predstavnici u carinskom postupku, moraju, u najmanje jednom od dokumenata potrebnih za stavljanje robe u carinski postupak, kao što se spominje u članku 13., stavku 1. i članku 13., stavku 4., ukazati na sastav pošiljke putem sljedećih podataka:

naznakom vrste bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta korištenjem oznake iz ‚zajedničke carinske tarife Europskih zajednica (TARIC)’,

izjavom ‚Ova pošiljka sadrži proizvode koji podliježu fitosanitarnim propisima’, ili bilo kojom drugom istovrijednom oznakom koja je dogovorena između carinarnice mjesta ulaska i službenog tijela mjesta ulaska,

poziv na broj ili brojeve propisane fitosanitarne dokumentacije,

službeni registarski broj uvoznika, kao što se spominje gore pod (b);

ii.

vlasti zrakoplovne luke, lučka kapetanija, odnosno uvoznici ili otpremnici ovisno o njihovom međusobnom dogovoru, moraju, čim saznaju za neposredni dolazak takve pošiljke, o tome unaprijed obavijestiti carinarnicu mjesta ulaska i službeno tijelo mjesta ulaska.

Države članice mogu primjenjivati ovu odredbu mutatis mutandis u slučajevima kopnenog prijevoza, posebno ako se dolazak očekuje izvan uobičajenoga radnog vremena nadležnog službenoga tijela ili druge službe predviđene stavkom 2.

2.

(a)

‚Provjere dokumentacije’ kao i inspekcije predviđene člankom 13.b, stavkom 1. te provjere sukladnosti s odredbama članka 4. u vezi s Prilogom III. mora obaviti službeno tijelo mjesta ulaska ili, prema dogovoru između nadležnog službenog tijela i carinskog tijela te države članice, carinarnica mjesta ulaska.

(b)

‚Provjere identiteta pošiljke’ i ‚provjere zdravstvenog stanja bilja’ mora obaviti, ne dovodeći u pitanje dolje navedene točke (c) i (d), službeno tijelo mjesta ulaska istodobno s carinskim formalnostima koje su propisane za stavljanje robe u carinski postupak, a koje su predviđene člankom 13., stavkom 1. ili člankom 13., stavkom 4., bilo na istom mjestu na kojemu se obavljaju te formalnosti, u prostorima službenog tijela mjesta ulaska bilo na bilo kojem drugom obližnjem mjestu koje odrede ili odobre carinsko tijelo i nadležno službeno tijelo, osim na mjestu odredišta u smislu točke (d).

(c)

Međutim, u slučaju provoza robe koja nije iz Zajednice, službeno tijelo mjesta ulaska može odlučiti, u dogovoru sa službenim tijelom ili tijelima odredišta, da cjelokupnu ‚provjeru identiteta pošiljke’ ili ‚provjere zdravstvenog stanja bilja’ ili dijelove tih provjera obavi službeno tijelo odredišta, bilo u svojim prostorima ili na bilo kojem drugom obližnjem mjestu koje odrede ili odobre carinsko tijelo i nadležno službeno tijelo, osim na mjestu odredišta kako je utvrđeno pod (d). Ako ne postoji takav dogovor, cjelokupnu ‚provjeru identiteta pošiljke’ ili ‚provjeru zdravstvenog stanja bilja’ obavlja službeno tijelo mjesta ulaska na jednom od dva mjesta navedena u točki (b).

(d)

U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2. mogu se predvidjeti određeni slučajevi ili okolnosti u kojima se ‚provjere identiteta pošiljki’ i ‚provjere zdravstvenog stanja bilja’ mogu obaviti, umjesto na naprijed navedenim drugim mjestima, na mjestu odredišta, kao što je mjesto proizvodnje, koje odobri službeno tijelo i carinsko tijelo u čijoj je nadležnosti područje na kojemu se nalazi mjesto odredišta, uz uvjet da su zadovoljena posebna jamstva i isprave u vezi s prijevozom bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta.

(e)

U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2. utvrđuju se provedbene odredbe o:

minimalnim uvjetima za obavljanje ‚provjera zdravstvenog stanja bilja’ iz točaka (b), (c) i (d),

posebnim jamstvima i ispravama u vezi s prijevozom bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta na mjesta navedena u točkama (c) i (d), kako bi se osiguralo da ne postoji rizik od širenja štetnih organizama tijekom prijevoza,

uz navođenje slučajeva iz točke (d), o posebnim jamstvima i minimalnim uvjetima u vezi s pogodnošću mjesta odredišta za skladištenje te u vezi s uvjetima skladištenja.

(f)

U svim slučajevima, ‚provjere zdravstvenog stanja bilja’ smatraju se sastavnim dijelom formalnosti koje se spominju u članku 13., stavku 1.

3.   Države članice propisuju da nadležno službeno tijelo mora u izvornik, odnosno elektroničku inačicu certifikata ili alternativnih isprava, osim znakova, iz članka 13., stavka 1., točke ii., koji mu se predočava u svrhu ‚provjere dokumentacije’ sukladno odredbama članka 13.a, stavka 1., točke (b) podtočke i. nakon pregleda otisnuti svoj ‚žig’, uz naznaku svog naziva i datuma predočenja isprave.

U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2. može se uspostaviti standardizirani sustav kako bi se osiguralo da, u slučaju određenog bilja koje je namijenjeno za sadnju ili sjetvu, podaci navedeni u ispravi budu proslijeđeni službenom tijelu koje je nadležno za svaku državu članicu ili područje u kojemu je odredište bilja iz pošiljke, odnosno u kojemu će se ono saditi ili sijati.

4.   Države članice pisanim putem dostavljaju Komisiji i ostalim državama članicama popis mjesta koja su određena kao mjesta ulaska. Isto tako, svaka promjena tog popisa mora se bez odlaganja dostaviti pisanim putem.

Države članice utvrđuju popis mjesta predviđenih točkama 2(b) i 2(c) kao i mjesta odredišta kao što su određeni u točki 2(d) sukladno svojoj nadležnosti. Ti popisi moraju biti dostupni Komisiji.

Svako službeno tijelo mjesta ulaska i svako službeno tijelo odredišta koje obavlja provjere identiteta pošiljki ili provjere zdravstvenog stanja bilja mora zadovoljavati određene minimalne uvjete u pogledu infrastrukture, osoblja i opreme.

U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2. gore spomenuti minimalni uvjeti utvrđuju se provedbenim odredbama.

U skladu s istim postupkom, utvrđuju se podrobna pravila u vezi s:

(a)

vrstom isprava koje su potrebne za stavljanje robe u carinski postupak i u kojima će biti navedeni podaci utvrđeni stavkom 1., točke (c) podtočke i.,

(b)

suradnjom između:

i.

službenog tijela mjesta ulaska i službenog tijela odredišta;

ii.

službenog tijela mjesta ulaska i carinarnice mjesta ulaska;

iii.

službenog tijela odredišta i carinarnice odredišta; i

iv.

službenog tijela mjesta ulaska i carinarnice odredišta.

Ta pravila uključuju model isprava koje se koriste tijekom te suradnje, načine slanja tih isprava, postupke za razmjenu informacija između službenih tijela i gore spomenutih carinarnica, kao i mjere koje treba poduzeti kako bi se, do okončanja potrebnih carinskih formalnosti, zadržao identitet partija i pošiljki te osigurala zaštita od rizika širenja štetnih organizama, posebno tijekom prijevoza.

5.   Zajednica daje financijski doprinos državama članicama kako bi se ojačale inspekcijske infrastrukture u onoj mjeri u kojoj se one odnose na provjere zdravstvenog stanja bilja koje se obavljaju sukladno stavku 2. točki (b) ili (c).

Svrha tog doprinosa je da se, na mjestima inspekcije, osim onih koja su na mjestu odredišta, poboljšaju oprema i postrojenja potrebni za obavljanje inspekcije i pregleda te, prema potrebi, za provođenje mjera predviđenih stavkom 7., izvan onoga što je već postignuto zadovoljavanjem minimalnih uvjeta koji su određeni provedbenim odredbama sukladno stavku 2., točki (e).

Komisija predlaže da se u općem proračunu Europske unije odvoje odgovarajuća sredstva u tu svrhu.

U okviru sredstava koja su na raspolaganju u tu svrhu, doprinos Zajednice pokriva do 50 % troškova izravno povezanih s poboljšanjem opreme i postrojenja.

Podrobna pravila o financijskom doprinosu Zajednice utvrđuju se provedbenom Uredbom usvojenom u skladu s postupkom iz članka 18, stavka 2.

Raspodjela i iznos financijskog doprinosa Zajednice određuje se u skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., a u svjetlu podataka i dokumentacije koju dostave dotične države članice i, prema potrebi, na temelju rezultata istraživanja koje po ovlaštenju Komisije obave stručnjaci predviđeni člankom 21. te ovisno o iznosu sredstava odvojenih u dotične svrhe.

6.   Članak 10., stavci 1. i 3. primjenjuje se mutatis mutandis na bilje, biljne proizvode ili druge predmete iz članka 13. u onoj mjeri u kojoj su navedeni u Prilogu V. dijelu A te ako se, na temelju formalnosti iz članka 13., stavka 1., smatra da su ispunjeni uvjeti utvrđeni tim člankom.

7.   Ako se na temelju formalnosti iz članka 13., stavka 1. ne može smatrati da su ispunjeni uvjeti predviđeni tim člankom, odmah se poduzima jedna ili više sljedećih službenih mjera:

(a)

odbijanje unošenja u Zajednicu cijele pošiljke ili njenog dijela;

(b)

premještanje na odredište izvan Zajednice, u skladu s odgovarajućim carinskim postupkom i pod službenim nadzorom tijekom kretanja unutar Zajednice;

(c)

uklanjanje zaraženih proizvoda iz pošiljke;

(d)

uništavanje;

(e)

nametanje razdoblja karantene dok se ne dobiju rezultati analize i službenih testiranja;

(f)

iznimno i u posebnim okolnostima, odgovarajući postupak suzbijanja štetnih organizama ako nadležno službeno tijelo države članice smatra da će, kao rezultat suzbijanja, biti ispunjeni uvjeti i uklonjen rizik širenja štetnih organizama; mjera odgovarajućeg suzbijanja štetnih organizama može se poduzeti u vezi sa štetnim organizmima koji nisu navedeni u Prilogu I. ili Prilogu II.

Članak 11., stavak 3., drugi podstavak, primjenjuje se mutatis mutandis.

U slučaju odbijanja unošenja o kojemu se govori pod (a) ili premještanja na odredište izvan Zajednice o kojemu se govori pod (b) ili uklanjanja o kojemu se govori pod (c), države članice propisuju da nadležno službeno tijelo poništi fitosanitarne certifikate ili fitosanitarne certifikate za reeksport, kao i svaku drugu ispravu koja se predočava prilikom podnošenja prijave bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta s ciljem unošenja na njihovo područje. Prilikom poništenja, navedeno službeno tijelo mora na navedene svjedodžbe ili isprave, na istaknuto mjesto na njihovoj prednjoj strani, otisnut crveni pečat u obliku trokuta na kojemu će pisati ‚certifikat poništen’ ili ‚isprava poništena’ te navesti svoj naziv i datum odbijanja, datum početka premještanja na odredište izvan Zajednice ili datum uklanjanja. Tekst mora biti napisan velikim tiskanim slovima te na najmanje jednom od službenih jezika Zajednice.

8.   Ne dovodeći u pitanje obavješćivanje i informacije koje se zahtijevaju prema članku 16, države članice moraju se pobrinuti da nadležna službena tijela obavijeste organizaciju za zaštitu bilja treće zemlje podrijetla ili treće zemlje pošiljateljice i Komisiju o svim slučajevima u kojima su bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti koji dolaze iz dotične zemlje zadržani, kao i o razlozima zadržavanja, ne dovodeći u pitanje radnju koju država članica može poduzeti ili je poduzela u vezi sa zadržanom pošiljkom. Obavijest se mora dostaviti što je moguće prije kako bi dotične organizacije za zaštitu bilja i, prema potrebi, Komisija mogli proučiti slučaj s ciljem, posebno, poduzimanja potrebnih koraka kako bi se ubuduće spriječili slični slučajevi. U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., može su uspostaviti standardizirani sustav obavješćivanja.

Članak 13.d

1.   Države članice propisuju ubiranje naknade (fitosanitarna naknada) kako bi se pokrili troškovi prouzročeni provjerom dokumentacije, provjerom identiteta pošiljke i provjerom zdravstvenog stanja bilja koje su predviđene člankom 13.a, stavkom 1., a koje se obavljaju sukladno članku 13. Visina naknade odražava:

(a)

plaće, uključujući i socijalno osiguranje inspektora koji su uključeni u gore navedene provjere;

(b)

urede, ostale prostore, alat i opremu koju koriste ti inspektori;

(c)

uzorkovanje za vizualni pregled i laboratorijsku analizu;

(d)

laboratorijsku analizu;

(e)

upravne djelatnosti (uključujući režijske troškove) koje su nužne za učinkovito obavljanje dotičnih provjera, a koje mogu uključivati troškove potrebne za obučavanje i usavršavanje inspektora.

2.   Države članice mogu odrediti visinu fitosanitarne naknade na temelju podrobnoga izračuna troškova sukladno stavku 1. ili primjenjivati paušalnu naknadu predviđenu Prilogom VIIIa.

Ako se, sukladno članku 13.a, stavku 2., za određenu grupu bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta podrijetlom iz određenih trećih zemalja provjere identiteta i provjere zdravstvenog stanja bilja obavljaju sa smanjenom učestalošću, države članice naplaćuju razmjerno smanjenu fitosanitarnu naknadu za sve pošiljke i partije te grupe, bez obzira na to jesu li podvrgnute pregledu ili ne.

U skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2., mogu se usvojiti provedbene mjere kako bi se odredila visina te smanjenje naknade.

3.   Ako država članica utvrdi fitosanitarnu naknadu na temelju troškova koje snosi nadležno službeno tijelo te države članice, dotična država članica šalje Komisiji izvješća u kojima se navodi način izračuna naknada s obzirom na elemente navedene u stavku 1.

Niti jedna naknada koja se propiše sukladno prvoj točki ne smije biti veća od stvarnih troškova koje snosi nadležno službeno tijelo države članice.

4.   Ne dopušta se nikakav izravan ili neizravan povrat naknada predviđenih ovom Direktivom. Međutim, moguća primjena, od strane države članice, paušalne naknade predviđene Prilogom VIII.a ne smatra se neizravnim povratom.

5.   Paušalna naknada predviđena Prilogom VIII.a ne dovodi u pitanje dodatne pristojbe za pokriće dodatnih troškova prouzročenih posebnim radnjama u vezi s provjerama, kao što su izvanredna putovanja inspektora ili njihovo čekanje zbog kašnjenja pošiljki, provjere koje se obavljaju izvan normalnog uredovnog vremena, dodatne provjere ili laboratorijske analize koja se provode kao dodatak onima koja su predviđena člankom 13. kako bi se potvrdili zaključci dobiveni provjerama, posebne fitosanitarne mjere koje se zahtijevaju aktima Zajednice na temelju članaka 15. i 16, mjere koje se poduzimaju sukladno članku 13.c, stavku 7. ili prijevod propisanih isprava.

6.   Države članice imenuju tijela koja su ovlaštena naplaćivati fitosanitarnu naknadu. Naknadu plaća uvoznik ili njegovi predstavnici u carinskom postupku.

7.   Fitosanitarna naknada zamjenjuje sve druge pristojbe i naknade koje se ubiru u državama članicama na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini za provjere iz stavka 1. i za izdavanje njima odgovarajućih potvrda.

Članak 13.e

‚Fitosanitarni certifikati’ i ‚fitosanitarni certifikati za reeksport’ koje države članice izdaju sukladno IPPC-u moraju biti u obliku standardiziranog modela koji je naveden u Prilogu VII.

(***)  SL L 126, 12.5.1984., str. 1.”"

9.

Članak 14. drugi podstavak, mijenja se kako slijedi:

(a)

izraz ‚članak 17.’ zamjenjuje se izrazom ‚članak 18., stavak 2.’;

(b)

u točki (c), riječi ‚u dogovoru s dotičnom državom članicom’ zamjenjuju se riječima ‚u konzultaciji s dotičnom državom članicom’;

(c)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim: ‚(d) svaka izmjena koja se unese u priloge u svjetlu razvoja znanstvenih i tehničkih znanja, ili kad je stručno opravdano, u skladu s uključenim rizikom od štetnih organizama bilja’;

(d)

dodaje se sljedeća točka (e):

„(e)

‚izmjene Priloga VIII.a’.”.

10.

Članak 15. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., uvod i prve dvije alineje prvog podstavka zamjenjuju se sljedećim:

„1.   U skladu s postupkom iz članka 18, stavak 2, mogu se predvidjeti odstupanja:

od članka 4., stavaka 1. i 2. u pogledu Priloga III., dijela A i dijela B, ne dovodeći u pitanje odredbe članka 4., stavka 5. te od članka 5., stavaka 1. i 2. i od treće alineje članka 13., stavka 1., točke i. u pogledu zahtjeva iz Priloga IV., dijela A, odjeljak I. i Priloga IV., dijela B.

od članka 13., stavka 1., točke ii. u slučaju drva, ako je istovrijedna zaštita osigurana putem alternativnih isprava ili oznaka,”;

(b)

stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećim stavcima 2., 3. i 4:

„2.   U skladu s postupcima koji se spominju u prvom podstavku stavka 1., fitosanitarne mjere koje usvoji treća zemlja u vezi s izvozom u Zajednicu priznavat će se kao istovrijedne fitosanitarnim mjerama koje su utvrđene ovom Direktivom, posebno onim mjerama koje su predviđene Prilogom IV., ako ta treća zemlja pruži Zajednici nepristrane dokaze da njene mjere postižu odgovarajuću razinu fitosanitarne zaštite koja vrijedi u Zajednici te ako to potvrđuju zaključci koji proizlaze iz nalaza do kojih su došli stručnjaci iz članka 21. kojima je odobren primjeren pristup u svrhu inspekcije, testiranja i drugih odgovarajućih postupaka u dotičnoj trećoj zemlji.

Na zahtjev treće zemlje, Komisija će započeti konzultacije s ciljem postizanja dvostranih i višestranih sporazuma o priznavanju istovrijednosti utvrđenih fitosanitarnih mjera.

3.   Odluke o odstupanjima sukladno prvom podstavku stavka 1. ili o priznavanju istovrijednosti sukladno stavku 2. zahtijevaju da, za svaki pojedini slučaj na koji se primjenjuje te odluke, zemlja izvoznica službeno, u pisanom obliku, potvrdi da su zadovoljeni propisani uvjeti te utvrdi pojedinosti koje mora sadržavati službena izjava kojom se to potvrđuje.

4.   Odluke o kojima se govori u stavku 3. utvrđuju da li, odnosno na koji način, država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom pojedinom slučaju ili skupini slučajeva na koje se primjenjuju te odluke.”

11.

Članak 16. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1., u prvoj rečenici prvoga podstavka, riječi „u pisanom obliku” umeću se između riječi „obavijestiti” i „Komisiju”;

(b)

u stavku 2., u prvoj rečenici prvoga i trećega podstavka, riječi „u pisanom obliku” umeću se između riječi „obavijestiti” i „Komisiju”;

(c)

u stavku 3., u trećoj rečenici, između riječi „mjere” i „mogu se usvojiti” umeću se riječi „na temelju analize rizika od štetnih organizama bilja ili uvodne analize rizika od štetnih organizama bilja u slučajevima koji se spominju u stavku 2.”, a izraz „članak 19.” zamjenjuje se izrazom „članak 18., stavak 2.”;

(d)

dodaje se sljedeći stavak 5:

„5.   Ako Komisija nije obaviještena o mjerama koje su poduzete sukladno stavku 1. ili 2. ili ako smatra da poduzete mjere nisu odgovarajuće, ona može, do sastanka Stalnoga odbora za biljno zdravstvo, poduzeti privremene mjere zaštite temeljene na uvodnoj analizi rizika od štetnih organizama bilja kako bi se iskorijenili dotični štetni organizmi ili, ako to nije moguće, kako bi se spriječilo njihovo širenje. Ove se mjere dostavljaju, što je moguće prije, Stalnom odboru za biljno zdravstvo kako bi ih potvrdio, izmijenio ili poništio sukladno postupku iz članka 18., stavak 2.”

12.

Članak 17. briše se.

13.

Članak 18. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 18.

1.   Komisiji pomaže Stalni odbor za biljno zdravstvo koji je ustanovljen Odlukom Vijeća 76/894/EEZ (****) i koji se u daljnjem tekst spominje kao ‚Odbor’.

2.   U slučajevima pozivanja na ovaj stavak, primjenjuju se članci 5. i 7. Odluke 1999/468/EZ.

Razdoblje predviđeno člankom 5, stavak 6 Odluke 1999/468/EZ utvrđuje se na trajanje od tri mjeseca.

3.   Odbor usvaja svoja pravila postupka.

(****)  SL L 340, 9.12.1976., str 25.”"

14.

Članak 19. briše se.

15.

Članak 21. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Provjere o kojima se govori u stavku 1. mogu se obavljati u vezi sa sljedećim zadacima:

nadziranje pregleda sukladno članku 6.,

obavljanje službenih provjera sukladno članku 12., stavku 3.,

nadziranje ili, u okviru odredbi koje su utvrđene u petom podstavku stavka 5., u suradnji s državama članicama, obavljanje inspekcija sukladno članku 13., stavku 1.,

obavljanje ili nadziranje djelatnosti koje su utvrđene stručnim dogovorima o kojima se govori u članku 13.b, stavku 6.,

provođenje istraga o kojima se govori u članku 15., stavku 1., članku 15., stavku 2. i članku 16., stavku 3.,

nadziranje djelatnosti koje treba obaviti sukladno odredbama koje utvrđuju uvjete pod kojima se određeni štetni organizmi, bilje, biljni proizvodi ili drugi predmeti mogu unositi ili premještati unutar Zajednice, ili njena određena zaštićena područja, u pokusne ili znanstvene svrhe ili za rad na selekciji vrsta kao što se spominje u članku 3., stavku 9., članku 4., stavku 5., članku 5., stavku 5. i članku 13.b, stavku 4.,

nadziranje djelatnosti koje treba obaviti na temelju ovlaštenjima danim sukladno članku 15., na temelju mjerama koje poduzimaju države članice sukladno članku 16., stavku 1. ili 2. ili na temelju mjera koje su usvojene sukladno članku 16., stavku 3. ili 5.,

pomaganje Komisiji u pitanjima o kojima se govori u stavku 6.,

izvršavanje bilo koje druge obveze koja je na temelju podrobnih pravila dodijeljena stručnjacima koji se spominju u stavku 7.”;

(b)

u drugom podstavku stavka 5. sljedeća se rečenica dodaje poslije treće rečenice:

„Ova se odredba ne primjenjuje na troškove koji proizlaze iz sljedećih vrsta zahtjeva podnesenih prilikom sudjelovanja navedenih stručnjaka u inspekcijama uvoza koje provode države članice: laboratorijska analiza i uzorkovanje za vizualni pregled ili za laboratorijsku analizu, a koji su već pokriveni naknadama koje se spominju u članku 13.d.”

16.

U članku 24., stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

„Iznosi koji se nadoknađuju na temelju stavka 3. utvrđuju se u skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2.”

17.

U člancima 25. i 26. upućivanje na „članak 13, stavak 9.” zamjenjuje se upućivanjem na „članak 13.c, stavak 5.”

18.

U Prilogu VII. dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

Naslov se zamjenjuje sljedećim:

„B.   Predložak fitosanitarnog certifikata za reeksport”.

(b)

U polju 2 modela certifikata, riječi „FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA PONOVNO SLANJE” zamjenjuju se riječima „FITOSANITARNI CERTIFIKAT ZA REEKSPORT”.

19.

Sljedeći Prilog VIII.a unosi se u Direktivu poslije Priloga VIII:

„PRILOG VIII.a

Paušalna naknada koja se spominje u članku 13.d, stavku 2. utvrđuje se u sljedećim visinama:

(u EUR)

Stavka

Količina

Cijena

(a)

za dokumentacijski pregled

Po pošiljci

7

(b)

za identifikacijski pregled

Po pošiljci

 

 

do količine koja odgovara natovarenom kamionu, vagonu ili kontejneru usporedivog kapaciteta

7

 

većoj od gore navedene količine

14

(c)

za provjeru zdravstvenog stanja bilja u skladu sa sljedećim specifikacijama:

 

 

reznice, sadnice (isključujući šumski reprodukcijski materijal), presadnice jagoda ili povrća

Po pošiljci

do 10 000 komada

za svakih dodatnih 1 000 jedinica

maksimalna cijena

17,5

0,7

140

grmlje, drveće (isključujući rezana božićna drvca), ostalo drvenasto rasadničko bilje uključujući i šumski reprodukcijski materijal (isključujući sjeme)

Po pošiljci

do 1 000 komada

za svakih dodatnih 100 jedinica

maksimalna cijena

17,5

0,44

140

lukovice, gomoljaste lukovice, podanci, gomolji, namijenjeni sadnji (isključujući gomolje krumpira)

Po pošiljci

do 200 kg težine

za svakih dodatnih 10 kg

maksimalna cijena

17,5

0,16

140

sjeme, kulture tkiva

Po pošiljci

do 100 kg težine

za svakih dodatnih 10 kg

maksimalna cijena

7,5

0,175

140

ostalo bilje namijenjeno sadnji koje nije spomenuto na drugom mjestu u ovoj tablici

Po pošiljci

do 5 000 komada

za svakih dodatnih 100 jedinica

maksimalna cijena

17,5

0,18

140

rezano cvijeće

Po pošiljci

do 20 000 komada

za svakih dodatnih 1 000 jedinica

maksimalna cijena

17,5

0,14

140

grane s lišćem, dijelovi četinjača (isključujući rezana božićna drvca)

Po pošiljci

do 100 kg težine

za svakih dodatnih 100 kg

maksimalna cijena

17,5

1,75

140

rezana božićna drvca

Po pošiljci

do 1 000 komada

za svakih dodatnih 100 jedinica

maksimalna cijena

17,5

1,75

140

listovi bilja kao što su zeljasto i začinsko bilje te lisnato povrće

Po pošiljci

do 100 kg težine

za svakih dodatnih 10 kg

maksimalna cijena

17,5

1,75

140

voće, povrće (isključujući lisnato povrće)

Po pošiljci

do 25 000  kg težine

za svakih dodatnih 1 000  kg

17,5

0,7

gomolji krumpira

Po partiji

do 25 000  kg težine

za svakih dodatnih 25 000  kg

52,5

52,5

drvo (isključujući koru)

Po pošiljci

do 100 m3 zapremine

za svaki dodatni m3

17,5

0,175

tlo i supstrat za uzgoj, kora

Po pošiljci

do 25 000  kg težine

za svakih dodatnih 1 000  kg

maksimalna cijena

17,5

0,7

140

zrnje

Po pošiljci

do 25 000  kg težine

za svakih dodatnih 1 000  kg

maksimalna cijena

17,5

0,7

700

ostalo bilje ili biljni proizvodi koji nisu spomenuti na drugom mjestu u ovoj tablici

Po pošiljci

17,5

Ako se pošiljka ne sastoji isključivo od proizvoda koji odgovaraju opisu iz odgovarajuće alineje, oni dijelovi pošiljke koji se sastoje od proizvoda koji odgovaraju opisu iz odgovarajuće alineje (partija ili partije) smatrat će se zasebnom pošiljkom.”

20.

Ako se u bilo kojoj odredbi osim odredbi koje se mijenjaju stavcima od 1. do 18. upućuje na „u skladu s postupkom koji se utvrđuje člankom 17.” ili „u skladu s postupkom koji se utvrđuje člankom 18.”, te se riječi zamjenjuju riječima „u skladu s postupkom iz članka 18., stavka 2.”

Članak 2.

Prije 1. siječnja 2005. države članice donose i objavljuju odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One te odredbe primjenjuju od 1. siječnja 2005.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navesti takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnoga prava koji donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. studenoga 2002.

Za Vijeće

Predsjednica

M. FISCHER BOEL


(1)  SL C 240 E, 28.8.2001., str. 88.

(2)  SL C 53 E, 28.2.2002., str. 179.

(3)  SL C 36, 8.2.2002., str. 46.

(4)  SL L 169, 10.7.2000., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2002/36/EZ (SL L 116, 3. svibnja 2002., str. 16.).

(5)  SL L 184, 17.7.1999., str. 23.


Top