Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0077

Uredba Komisije (EZ) br. 77/2001 od 5. siječnja 2001. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1547/1999 i Uredbi Vijeća (EZ) br. 1420/1999 o pošiljkama određenih vrsta otpada u Albaniju, Brazil, Bugarsku, Burundi, Jamajku, Maroko, Nigeriju, Peru, Rumunjsku, Tunis i Zimbabve Tekst značajan za EGP

OJ L 11, 16.1.2001, p. 14–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 006 P. 3 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 007 P. 3 - 20
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 40 - 57

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/77(1)/oj

15/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

40


32001R0077


L 011/14

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.01.2001.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 77/2001

od 5. siječnja 2001.

o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1547/1999 i Uredbi Vijeća (EZ) br. 1420/1999 o pošiljkama određenih vrsta otpada u Albaniju, Brazil, Bugarsku, Burundi, Jamajku, Maroko, Nigeriju, Peru, Rumunjsku, Tunis i Zimbabve

(Tekst značajan za EGP)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u ili iz nje izlaze (1), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije br. 1999/816/EZ (2), a posebno njezinim člankom 17. stavkom 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1420/1999 od 29. travnja 1999. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje koje nisu članice OECD-a (3), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1208/2000 (4), a posebno njezinim člankom 3. stavkom 5.,

budući da:

(1)

U siječnju 2000. Komisija je uputila verbalnu notu svim zemljama koje nisu članice OECD-a (kao i Mađarskoj i Poljskoj koje još ne primjenjuju Odluku OECD-a C(92) 39, završna verzija). Svrha upućene verbalne note bila je trojaka: (a) izvijestiti zemlje o novim propisima Zajednice; (b) zatražiti potvrdu njihovih stajališta izloženih u prilozima Uredbi (EZ) br. 1420/1999 i Uredbi Komisije (EZ) br. 1547/1999 od 12. srpnja 1999. o utvrđivanju kontrolnih postupaka, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 259/93, koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a C(92) 39 završna verzija (5), kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1552/2000 (6); i (c) dobiti odgovor od onih zemalja koje ga nisu dostavile 1994.

(2)

Od zemalja koje su dostavile odgovor, Brazil, Bugarska, Burundi, Jamajka, Maroko, Nigerija, Peru, Rumunjska, Tunis i Zimbabve obavijestile su Komisiju da prihvaćaju uvoz određenih vrsta otpada navedenih u Prilogu II. Uredbi (EEZ) br. 259/93 ili bez ikakvog postupka kontrole ili pak sukladno postupku kontrole koji se primjenjuje na njezine priloge III. ili IV. ili onomu koji je propisan njezinim člankom 15. Kada je riječ o ostalim vrstama otpada, zemlje su navele da ne žele dopustiti ulazak tih pošiljki.

(3)

Albanija je u odgovoru na verbalnu notu izjavila da je njezino stajalište nepromijenjeno. Međutim, potrebno je izmijeniti odredbe koje se odnose na Albaniju i uzeti u obzir novi sustav označavanja određenih vrsta otpada navedenih u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 259/93, kako je izmijenjena Odlukom br. 1999/816/EZ.

(4)

U skladu s člankom 17. stavkom 3. Uredbe (EEZ) br. 259/93, Odbor osnovan na temelju članka 18. Direktive Vijeća br. 75/442/EEZ od 15. siječnja 1975. o otpadu (7), kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije br. 96/350/EZ (8), obaviješten je o službenom zahtjevu ovih zemalja 23. lipnja 2000. (Burundi 12. srpnja 2000.).

(5)

Kako bi se uzela u obzir novonastala situacija u ovim zemljama, nužno je istodobno izmijeniti Uredbu (EZ) br. 1420/1999 i Uredbu (EZ) br. 1547/1999.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 18. Direktive 75/442/EEZ,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1547/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog A mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu A ovoj Uredbi;

2.

Prilog B mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu B ovoj Uredbi;

3.

Prilog C mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu C ovoj Uredbi;

4.

Prilog D mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu D ovoj Uredbi.

Članak 2.

Uredba (EZ) br. 1420/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog A mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu E ovoj Uredbi;

2.

Prilog B mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu F ovoj Uredbi;

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2001.

Za Komisiju

Pascal LAMY

Član Komisije


(1)  SL L 30, 6.2.1993., str. 1.

(2)  SL L 316, 10.12.1999., str. 45.

(3)  SL L 166, 1.7.1999., str. 6.

(4)  SL L 138, 9.6.2000., str. 7.

(5)  SL L 185, 17.7.1999., str. 1.

(6)  SL L 176, 15.7.2000., str. 27.

(7)  SL L 194, 25.7.1975., str. 39.

(8)  SL L 135, 6.6.1996., str. 32.


PRILOG A

Prilog A Uredbi (EZ) br. 1547/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

Briše se čitav tekst koji se odnosi na Bugarsku.

2.

Briše se čitav tekst koji se odnosi na Jamajku.

3.

Čitav tekst koji se odnosi na Tunis zamjenjuje se sljedećim tekstom:

„TUNIS

1.   Sve vrste otpada u odjeljku GB (‚Otpad koji sadrži metale nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’).

2.   U odjeljku GC (‚Ostali otpad koji sadrži metale’)

GC 010

 

Električni sklopovi koji se sastoje samo od metala ili legura

GC 020

 

Elektronički otpad (npr. tiskane pločice, elektroničke komponente, žica itd.) i obnovljive elektroničke komponente pogodne za ponovno dobivanje osnovnih i plemenitih metala

GC 030

ex 8908 00

Plovila i ostale plutajuće konstrukcije za rezanje, pravilno ispražnjena od svakog tereta i ostalih materijala koji nastaju iz rada plovila, koji se može kategorizirati kao opasna tvar ili otpad.

GC 040

 

Olupine motornih vozila iz kojih su ispražnjene sve tekućine

Sljedeći otpadni metal i metalne legure u nerastresivom obliku:

GC 150

Zlato

GC 160

Platina (izraz ‚platina’ uključuje platinu, iridij, ozmij, paladij, rodij i rutenij)

GC 170

Ostali plemeniti metali, npr. srebro

NAPOMENA: živa je izričito isključena kao tvar koja onečišćuje te metale ili njihove legure ili amalgame

3.   Sve vrste otpada u odjeljku GH (‚Kruti plastični otpad’)

4.   Sve vrste otpada u odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’).

5.   U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 033

5202 99

Ostalo

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i druga rabljeno tekstilna roba

GJ 132

ex 6310 90

Ostalo

GJ 140

ex 6310

Otpadni tekstilni podni pokrovi, tepisi

6.   U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume

7.   Sve vrste otpada u odjeljku GM (‚Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje’).”


PRILOG B

Prilog B Uredbi (EZ) br. 1547/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

Čitav tekst koji se odnosi na Brazil zamjenjuje se sljedećim:

„BRAZIL

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (1) obliku’):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od plemenitih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 130

7503 00

Otpad i lomljevina od nikla

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra

GA 210

8104 20

Otpad i lomljevina od magnezija (osim onih navedenih u AA 190) (2)

GA 220

ex 8105 10

Otpad i lomljevina od kobalta

GA 230

ex 8106 00

Otpad i lomljevina od bizmuta

GA 250

ex 8108 10

Otpad i lomljevina od titana

GA 260

ex 8109 10

Otpad i lomljevina od cirkonija

GA 280

ex 8111 00

Otpad i lomljevina od mangana

GA 310

ex 8112 30

Otpad i lomljevina od germanija

GA 320

ex 8112 40

Otpad i lomljevina od vanadija

2.

U odjeljku GB (‚Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’):

GB 020

 

Troske koje sadrže cink.

3.

U odjeljku GC (‚Ostali otpad koji sadrži metale’):

GC 070

ex 2619 00

Troska koja nastaje u proizvodnji željeza i ugljičnog čelika (uključujući niskolegirani čelik) izuzev one troske koja je posebno proizvedena da udovolji nacionalnim i odnosnim međunarodnim zahtjevima i standardima (3)

Sljedeći otpadni metal i otpadne metalne legure u nerastresivom obliku:

GC 090

 

Molibden

GC 100

 

Volfram

GC 110

 

Tantal

4.

U odjeljku GF (‚Keramički otpad koji nije u nerastresivom obliku’):

GF 020

ex 8113 00

Otpad i ostaci od kermeta (metalnokeramičkog sastava).

5.

U odjeljku GN (‚Otpad od štavljenja i obrade kože i krzna, te uporabe kože’).

GN 040

ex 4110 00

Strugotine i drugi otpad od kože ili imitacije kože koji nije pogodan za proizvodnju kožne robe, isključujući muljeve od kože.

2.

Čitav tekst koji se odnosi na Jamajku zamjenjuje se sljedećom rečenicom:

„JAMAJKA

Sve vrste otpada u odjeljku GM (‚Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje’)”

3.

Čitav tekst koji se odnosi na Nigeriju zamjenjuje se sljedećim:

„NIGERIJA

1.

Sve vrste otpada u odjeljku GA (‚Otpadni metali i njihove legure u nerastresivom (4) obliku’).

2.

Sve vrste otpada u odjeljku GB (‚Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’).

3.

Sve vrste otpada u odjeljku GH (‚Kruti plastični otpad’).

4.

Sve vrste otpada u odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’).

5.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 010

5003

Svileni otpad (uključujući i čahure neupotrebljive za odmotavanje, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 011

5003 10

Negrebani i nečešljani

GJ 012

5003 90

Ostalo

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući i otpad pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 021

5103 10

Vuneni iščetak od fine životinjske dlake

GJ 022

5103 20

Ostali vuneni otpad ili onaj od fine životinjske dlake

GJ 023

5103 30

Otpad od grube životinjske dlake

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući i otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijali

GJ 033

5202 99

Ostalo

GJ 040

5301 30

Lanena kudjelja i otpad

GJ 050

ex 5302 90

Kudjelja i otpad od konoplje (Cannabis sativa L.) (uključujući otpad pređe i rastrganih tekstilnih materijala)

GJ 060

ex 5303 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrganih tekstilnih materijala) od jute i ostalih tekstilnih liko vlakana (osim lana, konoplje i ramije)

GJ 070

ex 5304 90

Kudjelja i otpad od sisala i ostalih tekstilnih vlakana roda Agave (uključujući otpad od prediva i raščupanih tekstilnih materijala)

GJ 080

ex 5305 19

Kudjelja, iščetak i ostali otpad od vlakana kokosova oraha (uključujući otpad od prediva i raščupanih tekstilnih materijala)

GJ 090

ex 5305 29

Kudjelja, iščetak i ostali otpad abake (Manila konoplja ili Musa textilis Nee) (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 100

ex 5305 99

Kudjelja, iščetak i ostali otpad ramije i drugih biljnih tekstilnih vlakana koji nisu drugdje specificirani ili uključeni (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 110

5505

Otpad (uključujući iščetak, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) od sintetičkih vlakana

GJ 111

5505 10

Od sintetičkih vlakana

GJ 112

5505 20

Od umjetnih vlakana

GJ 130

ex 6310

Rabljene krpe, konci, uzice, užad, konopci i istrošeni proizvodi od tih tekstilnih materijala

GJ 131

ex 6310 10

Sortiran

GJ 132

ex 6310 90

Ostalo

GJ 140

ex 6310

Otpadni tekstilni podni pokrovi, tepisi.

6.

U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 010

4004 00

Otpad i lomljevina od gume (osim tvrde gume) i granule dobivene od njih

GK 030

ex 4017 00

Otpad i ostaci od tvrde gume (na primjer, ebonit).

7.

U odjeljku GM (‚Otpad koji nastaje iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje’):

GM 070

ex 2307

Vinski talog

GM 080

ex 2308

Sušeni i sterilizirani otpad, ostaci i nusproizvodi povrća, u obliku peleta, koji se upotrebljavaju za krmu, a nigdje drugdje se ne spominju niti su uključeni

GM 090

1522

Degra, ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

GM 100

0506 90

Otpad i prah od kosti i srži rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani kiselinom ili deželatinirani

GM 110

ex 0511 91

Riblji otpad

GM 120

1802 00

Kora od kakaa, ljuske, opne i ostali otpad od kakaa

4.

Između teksta koji se odnosi na Nigeriju i teksta koji se odnosi na Rusiju, umeće se sljedeći tekst:

„PERU

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (5) obliku’):

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika


(1)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(2)  Obratiti pozornost na Prilog III. Odluci Komisije 98/368/EZ (SL L 165, 10.6.1998., str. 20).

(3)  Ova stavka obuhvaća korištenje takve troske kao izvora titan dioksida i vanadija.

(4)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(5)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”


PRILOG C

Prilog C Uredbi (EZ) br. 1547/1999 mijenja se kako slijedi:

 

Čitav tekst koji se odnosi na Rumunjsku zamjenjuje se sljedećim:

„RUMUNJSKA

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (1) obliku’):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od plemenitih metala i njihovih legura:

GA 010

ex 7112 10

od zlata

GA 020

ex 7112 20

od platine (izraz ‚platina’ obuhvaća platinu, iridij, osmij, paladij, rodij i rutenij)

GA 030

ex 7112 90

ostali plemeniti metali, npr. Srebro.

NAPOMENA: živa je izričito isključena kao tvar koja onečišćuje te metale ili njihove legure ili amalgame

(b)

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 140

7602 00

Otpad i lomljevina od aluminija

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika.

2.

U odjeljku GE (‚Stakleni otpad u nerastresivom obliku’):

GE 010

ex 7001 00

Staklene krhotine i ostali stakleni otpad i ostaci osim stakla iz katodnih cijevi i drugog aktivnog stakla.

3.

U odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’):

GI 010

4707

Otpaci i lomljevina od papira ili kartona.

4.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući i otpad pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale).

5.

U odjeljku GO (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metalne i organske materijale’)

GO 050

Fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija


(1)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”


PRILOG D

Prilog D Uredbi (EZ) br. 1547/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

Čitav tekst koji se odnosi na Albaniju zamjenjuje se sljedećim:

„ALBANIJA

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (1) obliku’):

 

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika.

2.

Sve vrste otpada u odjeljku GB (‚Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’).

3.

Sve vrste otpada u odjeljku GE (‚Stakleni otpad u nerastresivom obliku’).

4.

U odjeljku GG (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metalne i organske materijale’):

GG 080

ex 2621 00

Troska dobivena iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (iznad 20 %) i obrađena prema proizvodnim standardima (npr. DIN 4301 i DIN 8201) namijenjena uglavnom za graditeljstvo i abrazivne primjene.

5.

Sve vrste otpada u odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’).

6.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpad od pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 021

5103 10

Vuneni iščetak od fine životinjske dlake

GJ 022

5103 20

Ostali vuneni otpad ili onaj od fine životinjske dlake

GJ 023

5103 30

Otpad od grube životinjske dlake

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijal

GJ 033

5202 99

Ostalo.

2.

Čitav tekst koji se odnosi na Brazil zamjenjuje se sljedećim:

„BRAZIL

Sve vrste otpada u Prilogu II. B osim onih navedenih u Prilogu B i osim:

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (2) obliku’):

 

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 240

ex 8107 10

Otpad i lomljevina od kadmija

GA 270

ex 8110 00

Otpad i lomljevina od antimona

GA 300

ex 8112 20

Otpad i lomljevina od kroma

GA 400

ex 2804 90

Otpad i lomljevina od selena

GA 410

ex 2804 50

Otpad i lomljevina od telura.

2.

U odjeljku GB (‚Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’):

GB 010

2620 11

Tvrdi cink u polugama.

3.

U odjeljku GG (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metalne i organske materijale’):

GG 160

Bituminozni materijali (asfaltni otpad) od gradnje i održavanja cesta koji ne sadrže katran.

4.

U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume

3.

Čitav tekst koji se odnosi na Bugarsku zamjenjuje se sljedećim:

„BUGARSKA

‚Sve vrste otpada u Prilogu II.’ ”

4.

Između tekstova koji se odnose na Burkina Faso i Kamerun, umeće se sljedeći tekst:

„BURUNDI

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (3) obliku’):

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika.

2.

Sve vrste otpada u odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’).

3.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

GJ 140

ex 6310

Otpadni tekstilni podni pokrovi, tepisi.

4.

U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume.

5.

U odjeljku GM (‚Otpad koji nastaje iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje’):

GM 130

Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje izuzev nusproizvoda koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku i životinjsku prehranu.

5.

Između tekstova koji se odnose na Monako i Nizozemske Antile umeće se sljedeći tekst:

„MAROKO

Sve vrste otpada u odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’).”

6.

Čitav tekst koji se odnosi na Tunis zamjenjuje se sljedećim:

„TUNIS

1.

Sve vrste otpada u odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (4) obliku’).

2.

Sve vrste otpada u odjeljku GD (‚Otpad nastao rudarenjem: ovaj otpad mora biti u nerastresivom obliku’).

3.

Sve vrste otpada u odjeljku GE (‚Stakleni otpad koji nije u nerastresivom obliku’).

4.

Sve vrste otpada u odjeljku GF (‚Keramički otpad koji nije u nerastresivom obliku’).

5.

U odjeljku GG (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metal i organske materijale’):

GG 010

 

Djelomično pročišćen kalcijev sulfat dobiven iz procesa odsumporavanja dimnih plinova (FGD)

GG 020

 

Otpadne gipsane ploče ili žbuka nastala prilikom rušenja zgrada

GG 090

 

Sumpor u krutom stanju

GG 100

 

Vapnenac dobiven iz proizvodnje kalcij cijanamida (koji ima vrijednost pH< 9)

GG 120

 

Natrijev, kalijev i kalcijev klorid

GG 130

 

Karborundum (silicijev karbid)

GG 140

 

Razlomljeni beton

GG 150

ex 2620 90

Lomljevina od stakla koja sadrži litijev-tantal i titijev-niobij

GG 160

 

Bituminozni materijali (asfaltni otpad) od gradnje i održavanja cesta koji ne sadrže katran.

6.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 010

5003

Svileni otpad (uključujući i čahure neupotrebljive za odmotavanje, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale):

GJ 011

5003 10

Negrebani ili nečešljani

GJ 012

5003 90

Ostalo

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući i otpad pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 021

5103 10

Vuneni iščetak od fine životinjske dlake

GJ 022

5103 20

Ostali vuneni otpad ili onaj od fine životinjske dlake

GJ 023

5103 30

Otpad od grube životinjske dlake

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijali

GJ 040

5301 30

Lanena kudjelja i otpad

GJ 050

ex 5302 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) prave jute (Cannabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) od jute i ostalih tekstilnih liko vlakana (osim lana, konoplje i ramije)

GJ 070

ex 5304 90

Kudjelja i otpad od sisala i ostalih tekstilnih vlakana roda Agave (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 080

ex 5305 19

Kudjelja, iščetak i ostali otpad od vlakana kokosova oraha (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 090

ex 5305 29

Kudjelja, iščetak i ostali otpad abake (Manila konoplja ili Musa textilis Nee) (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 100

ex 5305 99

Kudjelja, iščetak i ostali otpad ramije i drugih biljnih tekstilnih vlakana koji nisu drugdje specificirani ili uključeni (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 130

ex 6310

Rabljene krpe, konci, uzice, užad, konopci i istrošeni proizvodi od tih tekstilnih materijala

GJ 131

ex 6310 10

Sortiran.

7.

U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 010

4004 00

Otpad, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume) i granule dobivene od njih

GK 030

ex 4017 00

Otpad i ostaci od tvrde gume (na primjer, ebonit).

8.

Sve vrste otpada u odjeljku GL (‚Otpad od neprerađenog pluta i drveta’).

9.

U odjeljku GN (‚Otpad koji nastaje u postupku štavljenja i uklanjanja dlaka i korištenjem kože’):

GN 010

ex 0502 00

Otpad čekinja i dlaka domaćih ili divljih svinja, otpad dlaka jazavca i ostalih vrsta dlaka za izradu četaka

GN 020

ex 0503 00

Otpad konjske dlake, pripremljen u slojevima ili ne, s podlogom ili bez podloge.

GN 040

ex 4110 00

Obrezina i drugi otpad od kože ili umjetne kože neprikladni za izradu proizvoda od kože; osim taloga koji sadrže kožu.

10.

U odjeljku GO (‚Ostali otpad s pretežno organskim sastojcima koji može sadržavati metale i anorganske materijale’):

GO 010

ex 0501 00

Otpad ljudske kose

GO 020

 

Slamnati otpad.

7.

Iza tekstova koji se odnose na Zambiju umeće se sljedeći tekst:

„ZIMBABVE

‚Sve vrste otpada u Prilogu II.’ ”


(1)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(2)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(3)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(4)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”


PRILOG E

Prilog A Uredbi (EZ) br. 1420/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

Čitav tekst koji se odnosi na Albaniju zamjenjuje se sljedećim:

„ALBANIJA

Sve vrste otpada osim:

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (1) obliku’):

 

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika.

2.

Sve vrste otpada u odjeljku GB (‚Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’).

3.

Sve vrste otpada u odjeljku GE (‚Stakleni otpad u nerastresivom obliku’).

4.

U odjeljku GG (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metalne i organske materijale’):

GG 080

ex 2621 00

Troska dobivena iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (iznad 20 %) i obrađena prema proizvodnim standardima (npr. DIN 4301 i DIN 8201) namijenjena uglavnom za graditeljstvo i abrazivne primjene.

5.

Sve vrste otpada u odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’).

6.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpad od pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale

GJ 021

5103 10

Vuneni iščetak od fine životinjske dlake

GJ 022

5103 20

Ostali vuneni otpad ili onaj od fine životinjske dlake

GJ 023

5103 30

Otpad od grube životinjske dlake

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijali

GJ 033

5202 99

Ostalo.

2.

Čitav tekst koji se odnosi na Brazil zamjenjuje se sljedećim:

„BRAZIL

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (2) obliku’):

 

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 240

ex 8107 10

Otpad i lomljevina od kadmija

GA 270

ex 8110 00

Otpad i lomljevina od antimona

GA 300

ex 8112 20

Otpad i lomljevina od kroma

GA 400

ex 2804 90

Otpad i lomljevina od selena

GA 410

ex 2804 50

Otpad i lomljevina od telura.

2.

U odjeljku GB (‚Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’):

GB 010

2620 11

Tvrdi nepročišćeni cink.

3.

U odjeljku GG (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metal i organske materijale’):

GG 160

Bituminozni materijali (asfaltni otpad) od gradnje i održavanja cesta koji ne sadrže katran.

4.

U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume.

3.

Briše se čitav tekst koji se odnosi na Bugarsku.

4.

Između tekstova koji se odnose na Burkina Faso i Kamerun umeće se sljedeći tekst:

„BURUNDI

Sve vrste otpada osim:

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (3) obliku’):

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika.

2.

Sve vrste otpada u odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’).

3.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

GJ 140

ex 6310

Otpadni tekstilni podni pokrovi, tepisi.

4.

U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume.

5.

U odjeljku GM (‚Otpad koji nastaje iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje’):

GM 130

Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje izuzev nusproizvoda koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku i životinjsku prehranu.

5.

Između tekstova koji se odnose na Gvajanu i Kiribati, umeće se sljedeći tekst:

„JAMAJKA

Sve vrste otpada, osim:

 

Sve vrste otpada u odjeljku GM (‚Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje’).”

6.

Čitav tekst koji se odnosi na Nigeriju zamjenjuje se sljedećim:

„NIGERIJA

Sve vrste otpada osim:

1.

Sve vrste otpada u odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (4) obliku’).

2.

Sve vrste otpada u odjeljku GB (‚Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala’).

3.

Sve vrste otpada u odjeljku GH (‚Otpad od krute plastike’).

4.

Sve vrste otpada u odjeljku GI (‚Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’).

5.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 010

5003

Svileni otpad (uključujući i čahure neupotrebljive za odmotavanje, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale):

GJ 011

5003 10

Negrebani ili nečešljani

GJ 012

5003 90

Ostalo

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući i otpad pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 021

5103 10

Vuneni iščetak od fine životinjske dlake

GJ 022

5103 20

Ostali vuneni otpad ili onaj od fine životinjske dlake

GJ 023

5103 30

Otpad od grube životinjske dlake

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući i otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijali

GJ 033

5202 99

Ostalo

GJ 040

5301 30

Lanena kudjelja i otpad

GJ 050

ex 5302 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) prave jute (Cannabis sativa L.)

GJ 060

ex 5303 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) od jute i ostalih tekstilnih liko vlakana (osim lana, konoplje i ramije)

GJ 070

ex 5304 90

Kudjelja i otpad od sisala i ostalih tekstilnih vlakana roda Agave (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 080

ex 5305 19

Kudjelja, iščetak i ostali otpad od vlakana kokosova oraha (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 090

ex 5305 29

Kudjelja, iščetak i ostali otpad abake (Manila konoplja ili Musa textilis Nee) (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 100

ex 5305 99

Kudjelja, iščetak i ostali otpad ramije i drugih biljnih tekstilnih vlakana koji nisu drugdje specificirani ili uključeni (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 110

5505

Otpad (uključujući iščetak, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) od sintetičkih vlakana

GJ 111

5505 10

Od sintetičkih vlakana

GJ 112

5505 20

Od umjetnih vlakana

GJ 130

ex 6310

Rabljene krpe, konci, uzice, užad, konopci i istrošeni proizvodi od tih tekstilnih materijala

GJ 131

ex 6310 10

Sortiran

GJ 132

ex 5310 90

Ostalo

GJ 140

ex 6310

Otpadni tekstilni podni pokrovi, tepisi.

6.

U odjeljku GK (‚Gumeni otpad’):

GK 010

4004 00

Otpad, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume) i granule dobivene od njih

GK 030

ex 4017 00

Otpad i lomljevina od tvrde gume (na primjer, ebonit).

7.

U odjeljku GM (‚Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje’):

GM 070

ex 2307

Vinski talog

GM 080

ex 2308

Sušeni i sterilizirani biljni otpad, ostaci i nusproizvodi, paleterizirani ili nepaleterizirani koji se koriste kao životinjska hrana, a koji nisu nigdje drugdje navedeni ili uključeni

GM 090

1522

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

GM 100

0506 90

Otpad i prah od kosti i srži rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani kiselinom ili deželatinirani

GM 110

ex 0511 91

Riblji otpad

GM 120

1802 00

Kora od kakaa, ljuske, opne i ostali otpad od kakaa.

7.

Tekstovi koji se odnose na Peru zamjenjuju se sljedećim:

„PERU

Sve vrste otpada, osim:

 

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (5) obliku’):

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika.

8.

Između tekstova koji se odnose na Peru i San Tome i Prinsipe umeće se sljedeći tekst:

„RUMUNJSKA

Sve vrste otpada osim:

1.

U odjeljku GA (‚Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (6) obliku’):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od plemenitih metala i njihovih legura:

GA 010

ex 7112 10

od zlata

GA 020

ex 7112 20

od platine (izraz ‚platina’ obuhvaća platinu, iridij, osmij, paladij, rodij i rutenij)

GA 030

ex 7112 90

ostali plemeniti metali, npr. srebro.

NAPOMENA:

živa je izričito isključena kao tvar koja onečišćuje te metale ili njihove legure ili amalgame

(b)

Sljedeći otpad i lomljevna od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 140

7602 00

Otpad i lomljevina od aluminija

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 430

7204

Otpad i lomljevina od željeza ili čelika.

2.

U odjeljku GE (‚Stakleni otpad koji nije u rastresivom obliku’):

GE 010

ex 7001 00

Otpaci od razbijenog stakla i drugi stakleni otpad, osim stakla iz katodnih cijevi i drugog aktivnog (obloženog) stakla.

3.

U odjeljku GI (‚apirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona’):

GI 010

4707

Otpad i lomljevina od papira i kartona.

4.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući i otpad pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale).

5.

U odjeljku GO (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metal i organske materijale’):

GO 050

Fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija.

9.

Između tekstova koji se odnose na Tanzaniju i Ugandu umeće se sljedeći tekst:

„TUNIS

1.

U odjeljku GC (‚Ostali otpad koji sadrži metale’):

GC 050

Istrošeni katalizatori za katalitičko krekiranje (FCC) (npr. aluminij oksid, zeolit)

GC 060

Istrošeni katalizatori koji sadrže sljedeće metale:

Metale iz skupine platina: rutenij, rodij, paladij, osmij, iridij, platina,

Prijelazne metale: skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, volfram, titan, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden, tantal, renij,

Lantanoide (rijetke zemljane kovine): lantan, praseodimij, samarij, gadolinij, disprozij, erbij, iterbij, cerij, neodimij, europij, terbij, holmij, tulij, lutecij.

Sljedeći otpad metala i njihovih legura u rastresitom obliku:

GC 090

Molibden

GC 100

Volfram

GC 110

Tantal

GC 120

Titan

GC 130

Niobij

GC 140

Renij.

2.

U odjeljku GG (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metal i organske materijale’):

GG 030

ex 2621

Pepeo s rešetke ložišta i troska iz termoelektrana na ugljen

GG 040

ex 2621

Lebdeći pepeo termoelektrana na ugljen

GG 050

 

Anode od petrol koksa i/ili bitumena

GG 060

ex 2803

Potrošeni aktivni ugljen koji ostaje nakon obrade pitke vode i postupaka u prehrambenoj industriji i proizvodnji vitamina

GG 080

ex 2621 00

Troska dobivena iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (iznad 20 %) i obrađena prema proizvodnim standardima (npr. DIN 4301 i DIN 8201) namijenjena uglavnom za graditeljstvo i abrazivne primjene

GG 110

ex 2621 00

Neutralizirani crveni mulj dobiven iz proizvodnje glinice.

3.

U odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’):

GJ 110

5505

Otpad (uključujući iščetak, otpad pređe i rastrgani tekstilni materijali) od sintetičkih vlakana

GJ 111

5505 10

od sintetičkih vlakana

GJ 112

5505 20

od umjetnih vlakana.

4.

U odjeljku GO (‚Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metal i organske materijale’):

GO 030

Deaktivirani micelij iz proizvodnje penicilina koji će se koristiti kao životinjska hrana

GO 040

Otpadni fotografski film i papir (uključujući temeljni i fotoosjetljivi sloj), bez obzira sadrži li srebro ili ne sadrži srebro u slobodnom ionskom obliku

GO 050

Fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija.”


(1)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(2)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(3)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(4)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(5)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”

(6)  U ‚nerastresive’ oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.”


PRILOG F

Prilog B Uredbi (EZ) br. 1420/1999 mijenja se kako slijedi:

1.

Briše se čitav tekst koji se odnosi na Burundi.

2.

Čitav tekst koji se odnosi na Maroko zamjenjuje se sljedećim:

„MAROKO

Sve vrste otpad osim:

 

Sve vrste otpada u odjeljku GJ (‚Tekstilni otpad’).”

3.

Čitav tekst koji se odnosi na Tunis zamjenjuje se sljedećim:

„TUNIS

1.

U odjeljku GC (‚Ostali otpad koji sadrži metale’):

GC 070

ex 2619 00

Troska koja nastaje u proizvodnji željeza i ugljičnog čelika (uključujući niskolegirani čelik) izuzev one troske koja je posebno proizvedena da udovolji nacionalnim i odnosnim međunarodnim zahtjevima i standardima (1).

GC 080

 

Valjaonički ogar (crna kovina).

2.

U odjeljku GN (‚Otpad koji nastaje u postupku štavljenja i uklanjanja dlaka i korištenjem kože’)

GN 030

ex 0505 90

Otpad od koža i drugih dijelova ptica, s perjem ili paperjem, otpad od perja i dijelova perja (bez obzira na to jesu li s obrezanim rubovima ili ne)i paperja, a koji nije obrađen dalje od čišćenja, dezinfekcije ili obrade u svrhu očuvanja.”

4.

Briše se čitav tekst koji se odnosi na Zimbabve.


(1)  Ova stavka obuhvaća korištenje takve troske kao izvora titan dioksida i vanadija.


Top