Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0057

2000/57/EZ: Odluka Komisije od 22. prosinca 1999. o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 4016)

OJ L 21, 26.1.2000, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 005 P. 26 - 30
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 238 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 238 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 18 - 21

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/57(1)/oj

15/Sv. 17

HR

Službeni list Europske unije

18


32000D0057


L 021/32

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA KOMISIJE

od 22. prosinca 1999.

o sustavu ranog upozorenja i odgovora za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti na temelju Odluke br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćena pod brojem dokumenta C(1999) 4016)

(2000/57/EZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Odluku br. 2119/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. rujna 1998. o uspostavi mreže za epidemiološki nadzor i kontrolu zaraznih bolesti unutar Zajednice (1), a posebno njezine članke 1. i 7.,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom br. 2119/98/EZ, mrežu na razini Zajednice treba osnovati u svrhu promicanja suradnje i koordinacije između država članica, uz pomoć Komisije, s ciljem unapređenja sprečavanja i kontrole kategorija zaraznih bolesti u Zajednici navedenih u Prilogu spomenutoj Odluci. Tu mreža treba koristiti za epidemiološki nadzor tih bolesti te radi uspostave sustava ranog upozorenja i odgovora.

(2)

Bolesti i posebna zdravstvena pitanja koje treba obuhvatiti sustavom ranog upozorenja i odgovora na razini Zajednice, trebala bi odražavati trenutačne potrebe u Zajednici, a posebno dodanu vrijednost reakcije na razini Zajednice.

(3)

Sustav ranog upozorenja i odgovora mora rješavati pitanja koja postave tijela nadležna za javno zdravlje u svakoj državi članici ili pitanja otvorena na temelju podataka prikupljenih sukladno članku 4. Odluke br. 2119/98/EZ.

(4)

Ova bi Odluka trebala olakšati integraciju mreže Zajednice osnovane na temelju Odluke br. 2119/98/EZ s ostalim mrežama za brzo uzbunjivanje osnovanima na nacionalnoj razini ili na razini Zajednice, kako bi sustav ranog upozorenja i odgovora mogao obuhvatiti bolesti i posebna pitanja. U svrhu njezine primjene, mreža Zajednice stoga treba funkcionirati prije svega uporabom Sustava zdravstvenog nadzora zaraznih bolesti unutar Europske informacijske mreže za javno zdravlje (EUPHIN-HSSCD), a koji se sastoji od tri komponente:

(a)

sustava ranog upozorenja i odgovora za izvješća o posebnim prijetnjama javnosti koje prenesu tijela nadležna za javno zdravlje svake države članice odgovorna za određivanje mjera koje bi mogle biti potrebne radi zaštite javnog zdravlja;

(b)

razmjene informacija između akreditiranih struktura i tijela država članica bitnih za javno zdravlje;

(c)

posebne mreže o bolestima koje su odabrane da se epidemiološki nadziru, između akreditiranih struktura i tijela država članica;

(5)

Razvoj novih korisnih tehnologija trebalo bi redovito pratiti i uzeti u obzir radi uvođenja operativnog sustava EUPHIN-HSSCD.

(6)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog člankom 7. Odluke 2119/98/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.   Sustav ranog upozorenja i odgovora unutar mreže Zajednice predviđa se samo za događaje definirane Prilogom I. (dalje u tekstu: „događaji”) ili indikacije takvih događaja koji, samostalno ili u zajedno s drugim sličnim događajima, predstavljaju prijetnju javnom zdravlju ili imaju potencijal da postanu prijetnja javnom zdravlju.

2.   Strukture i/ili tijela svake države članice prikupljaju i razmjenjuju sve potrebne informacije koje imaju o takvim događajima, npr. uporabom nacionalnih nadzornih sustava, komponenata epidemiološkog nadzora mreže Zajednice ili bilo kojeg drugog sustava Zajednice za prikupljanja informacija.

Članak 2.

1.   Postupci za razmjenu informacija koje ukazuju na pojavu nekog slučaja opisane su u Prilogu II. odjeljku 1. (1. razina: razmjena informacija).

2.   Postupci koje treba poštovati kada neki događaj ima potencijal postati prijetnja javnom zdravlju ili kada neki događaj predstavlja definitivnu prijetnju javnom zdravlju opisani su u Prilogu II. odjeljku 2. (2. razina: potencijalna prijetnja) i odjeljku 3. (3. razina: sigurna prijetnja).

3.   Postupci koje treba poštovati kako bi se osigurale informacije za javnost i za dotične profesije opisani su u Prilogu II. odjeljku 4.

Članak 3.

1.   Nadležna tijela u državama članicama svake godine, najkasnije do 31. ožujka, Komisiji dostavljaju analitičko izvješće o događajima i postupcima koji se primjenjuju u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora. Dodatno, nadležna tijela u državama članicama mogu redovito izvješćivati o određenim događajima od posebnog značaja.

2.   Komisija, u godišnjem izvješću na temelju tih izvješća, ispituje djelovanje sustava ranog upozorenja i odgovora i, ako je potrebno, predlaže promjene tog sustava.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2000.

Članak 5.

Ova je Odluka upućena svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 1999.

Za Komisiju

David BYRNE

Član Komisije


(1)  SL L 268, 3.10.1998., str. 1.


PRILOG I.

Događaji koje treba prijaviti unutar sustava ranog upozorenja i odgovora

1.

Izbijanja zaraznih bolesti koja obuhvaćaju više od jedne države članice u Zajednici.

2.

Prostorne ili privremene skupine bolesti sličnog tipa, ako patogeni agensi predstavljaju mogući uzrok, a postoji rizik od širenja između država članica unutar Zajednice.

3.

Povremene ili stalne skupine bolesti sličnog tipa izvan Zajednice, ako patogeni agensi predstavljaju mogući uzrok, a postoji rizik od širenja na Zajednicu.

4.

Pojava ili ponovno izbijanje zaraznih bolesti ili nekog zaraznog agensa koji bi radi sprečavanja njihovog širenja mogli zahtijevati pravovremeno i koordinirano djelovanje Zajednice.


PRILOG II.

Postupci za informiranje, savjetovanje i suradnju u okviru sustava ranog upozorenja i odgovora

1.   1. razina aktivacije: razmjena informacija

1.

Ako informacije prikupljene unutar jedne ili više država članica, odnosno informacije koje dolaze iz drugih priznatih izvora ukazuju da je događaj vjerojatan, nadležna tijela odgovorna za određivanje mjera za zaštitu javnog zdravlja u svakoj dotičnoj državi članici putem mreže, bez odlaganja obavješćuju svoje kolege u drugim državama članicama, kao i Komisiju, o okolnostima i cjelokupnoj situaciji. Nakon primitka navedenih informacija, nadležna tijela u dotičnim državama članicama izražavaju svoje mišljenje o tome jesu li mjere drugih država članica odnosno koordinirana djelovanja Zajednice potpomognute Komisijom potrebne.

2.

Komisija i dotične države članice osiguravaju neprekidnu uzajamnu i brzu razmjenu primljenih informacija te o tome redovito informiraju druge države članice.

3.

Tijela nadležna za javno zdravlje u dotičnoj državi članici (dotičnim državama članicama) bez odlaganja, u suradnji sa strukturama i/ili tijelima procjenjuju prikupljene informacije kako bi utvrdile postoji li događaj koji predstavlja prijetnju javnom zdravlju.

4.

Komisija može sazvati izvanredan sastanak odbora za mrežu ili stručnjaka koje taj odbor predloži, kako bi osigurala transparentnost i učinkovitost eventualnog djelovanja.

2.   2. razina aktivacije: potencijalna prijetnja

U slučajevima kada informacija o događaju ili indikacije takvog događaja ukazuju na potencijalnu prijetnju javnom zdravlju, tijela nadležna za javno zdravlje u dotičnoj državi članici (dotičnim državama članicama) bez odlaganja obavješćuju svoje kolege u drugim državama članicama, kao i Komisiju o prirodi i opsegu potencijalne prijetnje i mjerama koje namjeravaju poduzeti samostalno ili u suradnji s drugim dotičnim državama članicama, Komisijom ili trećim stranama.

2.1.   Verifikacija i ocjenjivanje

Tijela nadležna za javno zdravlje u dotičnoj državi članici (dotičnim državama članicama) bez odlaganja, u suradnji sa strukturama i/ili tijelima procjenjuju prikupljene informacije kako bi utvrdile postoji li događaj koji predstavlja prijetnju javnom zdravlju.

Terenska epidemiološka ekspertiza, laboratorijska podrška, klinička i druga prijeko potrebna ekspertiza na raspolaganju su u obliku tehničke pomoći za svaku daljnju istragu unutar država članica. Zajednica ili pojedinačne države članice mogu ih osigurati ako je tako zatražila dotična država članica.

Komisija pomaže u koordinaciji mjera predostrožnosti tijekom pripreme za bilo koju potencijalnu prijetnju javnom zdravlju.

Komisija može sazvati izvanredan sastanak odbora za mrežu ili stručnjaka koje taj odbor predloži kako bi koordinirala potrebno djelovanje.

2.2.   Deaktivacija

Ako se konačnom procjenom rizika zaključi da se nije razvila ni jedna prijetnja javnom zdravlju, te da nije potrebno poduzimati nikakvo djelovanje, odnosno lokalno djelovanje, tijela nadležna za javno zdravlje u svakoj dotičnoj državi članici bez odlaganja obavješćuju svoje kolege u drugim državama članicama i Komisiju o prirodi i opsegu mjera koje su već poduzele ili ih imaju namjeru poduzeti.

Ako druge države članice ili Komisija u roku od tri dana ne podnesu prigovor, nije potrebna ni jedna druga aktivnost za sustav ranog upozorenja i odgovora.

3.   3. razina aktivacije: sigurna prijetnja

Ako neki događaj rezultira prijetnjom javnom zdravlju, tijela nadležna za javno zdravlje u dotičnoj državi članici (dotičnim državama članicama) bez odlaganja obavješćuju svoje kolege u drugim državama članicama i Komisiju o prirodi i opsegu potencijalne prijetnje, kao i o mjerama koje namjeravaju poduzeti samostalno ili u suradnji s drugim dotičnim državama članicama, Komisijom ili trećim stranama.

3.1.   Koordinacija mjera

Tijela nadležna za javno zdravlje u dotičnoj državi članici (dotičnim državama članicama) bez odlaganja obavješćuju druge države članice i Komisiju o napretku i rezultatima poduzetih mjera.

Države članice i Komisija koordiniraju daljnje mjere koje treba poduzeti na razini Zajednice sukladno člancima 3. i 6. Odluke 2119/98/EZ.

Komisija podupire države članice u koordinaciji njihovih napora da se nose s prijetnjom javnom zdravlju te kako bi osigurale zaštitu stanovništva.

Komisija može sazvati izvanredan sastanak odbora za mrežu ili delegata koje taj odbor predloži, kako bi koordinirala djelovanje.

3.2.   Deaktivacija

Sustav se deaktivira nakon suglasnosti dotične države članice, koja o tome obavješćuje druge države članice i Komisiju.

4.   Informiranje javnosti i dotičnih profesija

Ako do događaja dođe, države članice bez odlaganja osiguravaju prikladni informativni materijal za osobe dotičnih profesija, kao i za javnost, i obavješćuju ih o usvojenim mjerama.

Komisija i države članice obavješćuju osobe dotične profesije te javnost o svim smjernicama dogovorenima na razini Zajednice i bez odlaganja ih obavješćuju kada je prijetnja javnom zdravlju prestala.


Top