Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1420

Uredba Komisije (EZ) br. 1420/1999 od 29. travnja 1999. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje koje nisu članice OECD-a

OJ L 166, 1.7.1999, p. 6–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 184 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 66 - 88
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 66 - 88
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 17 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1420/oj

15/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

17


31999R1420


L 166/6

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.04.1999.


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1420/1999

od 29. travnja 1999.

o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje koje nisu članice OECD-a

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 113. i članak 130.s stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.c Ugovora (3),

(1)

Budući da članak 1. stavak 3. točka a. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 259/93 od 1. veljače 1993. o nadzoru i kontroli pošiljaka otpada koje se otpremaju unutar Europske zajednice, ulaze u nju ili iz nje izlaze (4) isključuje iz područja primjene te Uredbe pošiljke otpada namijenjenog isključivo za oporabu i navedene u njezinom Prilogu II., osim kako je utvrđeno, između ostalog, člankom 17. stavcima 1., 2. i 3.

(2)

Budući da je u skladu s člankom 17. stavkom 1. Uredbe (EEZ) br. 259/93, Komisija dostavila svakoj zemlji na koju se ne primjenjuje Odluka Vijeća OECD-a od 30. ožujka 1992. o nadzoru prekograničnog kretanja otpada namijenjenog oporabi, popis otpada utvrđen u Prilogu II. toj Uredbi i zahtijevala potvrdu da takav otpad nije podvrgnut nadzoru u zemlji odredišta, ili je zatražila da navedene zemlje izjave treba li takav otpad biti podvrgnut postupcima nadzora koji se primjenjuju na otpad naveden u Prilogu III. ili IV. toj Uredbi ili na postupak utvrđen u njezinom članku 15.

(3)

Budući da su neke zemlje izjavile da takav otpad treba biti podvrgnut jednom od navedenih postupaka nadzora, a Komisija je 20. srpnja 1994. u skladu s odredbama članka 17. stavka 3. navedene Uredbe donijela Odluku 94/575/EZ (5) o određivanju odgovarajućih postupaka nadzora.

(4)

Budući da drugi podstavak članka 17. stavak 1. Uredbe (EEZ) br. 259/93 predviđa da, ako takva potvrda nije zaprimljena, Komisija mora Vijeću uputiti odgovarajuće prijedloge; budući da je stoga potrebno diljem Zajednice utvrditi sustav za uređivanje trgovine takvim otpadom iz Zajednice utvrđivanjem odgovarajućih zajedničkih pravila i postupaka u odnosu na njegov izvoz.

(5)

Budući da se kod zemalja koje su odgovorile da ne žele primati pojedine ili sve vrste otpada navedene u Prilogu II. predmetnoj Uredbi mora poštovati njihova volja i stoga se takve vrste otpada ne mogu izvoziti u navedene zemlje.

(6)

Budući da se kod zemalja koje nisu odgovorile šutnja ne može smatrati suglasnošću i stoga je primjereno donijeti sličan regulatorni okvir kako bi se omogućilo navedenim zemljama da takve pošiljke ocjenjuju od slučaja do slučaja.

(7)

Budući da kod zemalja koje su odgovorile da ne žele primiti pojedine ili sve vrste otpada navedene u Prilogu II. ili koje nisu odgovorile, postoji mogućnost promjene njihovog stajališta ili davanja odgovora u budućnosti, te stoga mora postojati mehanizam za izmjenu ove Uredbe unutar postupka komitologije.

(8)

Budući da će Komisija u najskorije vrijeme, a najkasnije prije 1. srpnja 1998. revidirati, te izmijeniti Prilog V. Uredbi (EEZ) br. 259/93 uzimajući u cijelosti u obzir onaj otpad koji je iskazan na popisu otpada donesenom u skladu s člankom 1. stavkom 4. Direktive Vijeća 91/689/EEZ od 12. prosinca 1991. o opasnom otpadu (6), te bilo kojem popisu otpada označenom kao opasan za potrebe Baselske konvencije, te će prema tome prilagoditi Uredbu (EEZ) br. 259/93.

(9)

Budući da Komisija treba zemljama obuhvaćenima ovom Uredbom redovito pružati informacije o izmjenama priloga A i B.

(10)

Budući da u pogledu pošiljaka u zemlje ACP-a, članak 39. Četvrte konvencije ACP-EZ-a zabranjuje izvoz svog otpada navedenog u Prilogu I. i II. Baselskoj konvenciji; budući da se nadalje neke stavke takvog otpada mogu naći u Prilogu II. Uredbi (EEZ) br. 259/93; budući da se u takvim okolnostima i u smislu poštivanja međunarodnih obveza Zajednice moraju zabraniti pošiljke takvih stavki u zemlje ACP-a.

(11)

Budući da mora biti jasno da su takve stavke isključene iz područja primjene ove Uredbe.

(12)

Budući da rješenja obuhvaćena ovom Uredbom trebaju biti podložna povremenoj reviziji od strane Komisije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zabranjuje se izvoz otpada utvrđenog u Prilogu II. Uredbi (EEZ) br. 259/93 i navedenog u Prilogu A ovoj Uredbi u zemlje navedene u predmetnom Prilogu.

Članak 2.

Postupak nadzora utvrđen člankom 15. Uredbe (EEZ) br. 259/93 primjenjuje se na izvoz u zemlje navedene u Prilogu B ovoj Uredbi u odnosu na one kategorije otpada namijenjene isključivo oporabi i navedene u Prilogu II. Uredbi (EEZ) br. 259/93.

Članak 3.

1.   Na zahtjev zemlje odredišta postupak nadzora koji se primjenjuje na takvu zemlju prema ovoj Uredbi izmjenjuje se sukladno ovom članku.

2.   Komisija određuje, prema postupku utvrđenom u članku 18. Direktive Vijeća 75/442/EEZ od 15. srpnja 1975. o otpadu (7), te u suradnji s predmetnom zemljom, koja se mjera nadzora primjenjuje, odnosno:

i.

postupak koji se primjenjuje na otpad naveden u Prilogu III. ili Prilogu IV. Uredbi (EEZ) br. 259/93; ili

ii.

postupak utvrđen u članku 15. Uredbe (EEZ) br. 259/93; ili

iii.

niti jedan od postupaka iz gore navedenih stavaka i. i ii.

3.   Komisija obavješćuje države članice o promjeni stajališta zemlje odredišta u roku od 21 dan od primitka zahtjeva iz te zemlje i podnosi svoju predloženu konačnu odluku Odboru osnovanom sukladno spomenutom članku 18. Direktive 75/442/EEZ čim prije i u roku od tri mjeseca od primitka zahtjeva.

4.   Nadalje, ako nastane bilo kakva druga značajna promjena okolnosti, na primjer rat, prirodna nepogoda ili trgovinski embargo po odluci Ujedinjenih naroda, koja bi mogla utjecati na postupak nadzora koji se primjenjuje sukladno ovoj Uredbi, ovaj postupak nadzora se može izmijeniti. Komisija može odrediti, nakon savjetovanja sa zemljom odredišta, prema potrebi i u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive 75/442/EEZ, koji se od postupaka iz stavka 2. ovog članka primjenjuje.

5.   Komisija u skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive 75/442/EEZ redovito revidira priloge A i B ovoj Uredbi kako bi iste uskladila s izmjenama Priloga Uredbi (EEZ) br. 259/93.

Članak 4.

Postupci nadzora utvrđeni ovom Uredbom podvrgavaju se povremenoj reviziji od strane Komisije, a prvi put najkasnije devet mjeseci nakon njezine objave u Službenom listu, uzimajući u obzir stečeno iskustvo. Ako rezultati revizije navedu na zaključak da bi bilo primjereno, Komisija može ne dovodeći u pitanje odredbe članka 3. Vijeću podnijeti nove prijedloge.

Članak 5.

U skladu s postupkom utvrđenim u članku 18. Direktive 75/442/EEZ, Komisija što je moguće prije revidira, te izmjenjuje ovu Uredbu kako bi je uskladila s Uredbom (EEZ) br. 259/93.

Članak 6.

Ova Uredba stupa na snagu devedesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 29. travnja 1999.

Za Vijeće

Predsjednik

W. MÜLLER


(1)  SL C 214, 10.7.1998., str. 74.

(2)  Mišljenje doneseno 29. travnja 1998. (SL C 169, 16.6.1999.).

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 17. srpnja 1997., (SL C 286, 22.9.1997., str. 23.), Zajedničko stajalište Vijeća od 4. lipnja 1998. (SL C 333, 30.10.1998., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 9. veljače 1999. (SL C 250, 28.5.1999.).

(4)  SL L 30, 6.2.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 120/97 (SL L 22, 24.1.1997., str. 14.).

(5)  SL L 220, 25.8.1994., str. 15.

(6)  SL L 377, 31.12.1991., str. 20. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 94/31/EZ (SL L 168, 2.7.1994., str. 28.).

(7)  SL L 194, 25.7.1975., str. 39. kako je zadnje izmijenjena Odlukom Komisije 96/350/EZ (SL L 135, 6.6.1996., str. 32.).


PRILOG A

Zemlje i državna područja koja su izjavila Komisiji da ne žele primati pošiljke namijenjene oporabi određenih vrsta otpada navedenih u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 259/93

ALBANIJA

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od željeza i čelika:

GA 040

7204 10

Otpad i lomljevina od lijevanog željeza

GA 050

7204 21

Otpad i lomljevina od nehrđajućeg čelika

GA 060

7204 29

Otpad i lomljevina od ostalih legiranih čelika

GA 070

7204 30

Otpad i lomljevina od pokositrenog željeza ili čelika

GA 080

7204 41

Strugotina dobivena tokarenjem, blanjanjem, glodanjem, turpijanjem, piljenjem, brušenjem i sličnim postupcima obrade; krhotine, odlomine, otpadni odresci i izresci od rezanja i štancanja; u balama ili ne

GA 090

7204 49

Ostala željezna lomljevina i otpad

GA 100

7204 50

Otpadni ingoti za pretaljivanje

GA 110

ex 7302 10

Iskorištene željezne i čelične tračnice

(b)

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra.

2.

Sve vrste obuhvaćene u odjeljku GB („Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala”).

3.

Sve vrste obuhvaćene u odjeljku GE („Stakleni otpad u nerastresivom obliku”).

4.

U dijelu GG („Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metalne i organske materijale”):

GG 080

ex 2621 00

Troska dobivena iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (iznad 20 %) i obrađena prema proizvodnim standardima (npr. DIN 4301 i DIN 8201) namijenjena uglavnom za graditeljstvo i abrazivne primjene.

5.

Sve vrste u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

6.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući otpad od pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 021

5103 10

Vuneni iščetak od fine životinjske dlake

GJ 022

5103 20

Ostali vuneni otpad ili onaj od fine životinjske dlake

GJ 023

5103 30

Otpad od grube životinjske dlake

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijal

GJ 033

5202 99

Ostalo.

ANDORA

Sve vrste

ANTIGVA I BARBUDA

Sve vrste

ARUBA

Sve vrste

BAHAMI

Sve vrste

BARBADOS

Sve vrste

BELIZE

Sve vrste

BUTAN

Sve vrste

BOLIVIJA

Sve vrste

BOCVANA

Sve vrste

BRAZIL

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od željeza i čelika:

GA 040

7204 10

Otpad i lomljevina od lijevanog željeza

GA 050

7204 21

Otpad i lomljevina od nehrđajućeg čelika

GA 060

7204 29

Otpad i lomljevina od ostalih legiranih čelika

GA 070

7204 30

Otpad i lomljevina od pokositrenog željeza ili čelika

GA 080

7204 41

Strugotina dobivena tokarenjem, blanjanjem, glodanjem, turpijanjem, piljenjem, brušenjem i sličnim postupcima obrade; krhotine, odlomine, otpadni odresci i izresci od rezanja i štancanja; u balama ili ne

GA 090

7204 49

Ostala željezna lomljevina i otpad

GA 100

7204 50

Otpadni ingoti za pretaljivanje.

(b)

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 130

7503 00

Otpad i lomljevina od nikla

GA 140

7602 00

Otpad i lomljevina od aluminija

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra

GA 180

ex 8101 91

Otpad i lomljevina od tungstena

GA 190

ex 8102 91

Otpad i lomljevina od molibdena

GA 200

ex 8103 10

Otpad i lomljevina od tantala

GA 210

8104 20

Otpad i lomljevina od magnezija (osim onih navedenih u AA 190) (1)

GA 220

ex 8105 10

Otpad i lomljevina od kobalta

GA 230

ex 8106 00

Otpad i lomljevina od bizmuta

GA 240

ex 8107 10

Otpad i lomljevina od kadmija

GA 250

ex 8108 10

Otpad i lomljevina od titana

GA 260

ex 8109 10

Otpad i lomljevina od cirkonija

GA 270

ex 8110 00

Otpad i lomljevina od antimona

GA 280

ex 8111 00

Otpad i lomljevina od mangana

GA 290

ex 8112 11

Otpad i lomljevina od berilija

GA 300

ex 8112 20

Otpad i lomljevina od kroma

GA 310

ex 8112 30

Otpad i lomljevina od germanija

GA 320

ex 8112 40

Otpad i lomljevina od vanadija

 

ex 8112 91

Otpad i lomljevina od:

GA 330

 

hafnija

GA 340

 

indija

GA 350

 

niobija

GA 360

 

renija

GA 370

 

galija

GA 400

ex 2804 90

Otpad i lomljevina od selena

GA 410

ex 2804 50

Otpad i lomljevina od telura

GA 420

ex 2805 30

Otpad i lomljevina od rijetkih zemnih metala

2.

U odjeljku GB („Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala”):

GB 040

ex 2620 90

Troska iz plemenitih metala i bakra koji se obrađuju za daljnje oplemenjivanje.

3.

U odjeljku GC („Ostali otpad koji sadrži metale”)

[…]

GC 070 […]

ex 2619 00

Troska koja nastaje u proizvodnji željeza i ugljičnog čelika (uključujući niskolegirani čelik) izuzev one troske koja je posebno proizvedena da udovolji nacionalnim i odnosnim međunarodnim zahtjevima i standardima (2)

4.

U odjeljku GD („Otpad nastao rudarenjem: ovaj otpad mora biti u nerastresivom obliku”).

GD 040

ex 2539 30

Otpad od leucita, nefelina i nefelin-sijenita

GD 050

ex 2529 10

Otpad od feldspata

GD 060

ex 2529 21

Otpad od fluorita

ex 2529 22

5.

U odjeljku GG („Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metal i organske materijale”):

GG 030

ex 2621

Pepeo s rešetke ložišta i troska iz termoelektrana na ugljen

GG 040

ex 2621

Lebdeći pepeo termoelektrana na ugljen

GG 060

ex 2803

Potrošeni aktivni ugljen koji ostaje nakon obrade pitke vode i postupaka u prehrambenoj industriji i proizvodnji vitamina

GG 080

ex 2621 00

Troska dobivena iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (iznad 20 %) i obrađena prema proizvodnim standardima (npr. DIN 4301 i DIN 8201) namijenjena uglavnom za graditeljstvo i abrazivne primjene

GG 100

 

Vapnenac dobiven iz proizvodnje kalcij cijanamida (koji ima vrijednost pH < 9).

6.

U odjeljku GH („Kruti plastični otpad”)

GH 013

ex 3915 30

Otpad, strugotina i lomljevina od plastičnih masa iz

polimera vinil klorida

GH 015

ex 3915 90

Otpad, strugotina i lomljevina plastičnih masa iz

smole ili proizvodi kondenzacije, na primjer:

ureaformaldehidnih smola

fenolformaldehidnih smola

melaminformaldehidnih smola

epoksi smola

alkidnih smola

poliamida.

7.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 050

ex 5302 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) prave konoplje (Cannabis sativa L.).

8.

U odjeljku GK („Gumeni otpad”):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume

GK 030

ex 4017 00

Otpad i lomljevina od tvrde gume (na primjer, ebonit).

9.

U odjeljku GO („Ostali otpad s pretežno organskim sastojcima koji može sadržavati metale i anorganske materijale”)

GO 040

 

Istrošene podloge fotografskih filmova i istrošeni fotografski filmovi koji ne sadrže srebro

GO 050

 

Fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija.

BUGARSKA

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od plemenitih metala i njihovih legura:

GA 010

ex 7112 10

od zlata

GA 030

ex 7112 90

od drugih plemenitih metala, npr. srebra

Napomena:

živa je posebno izuzeta kao onečišćivač ovih metala ili njihovih legura ili amalgama.

(b)

Sljedeći otpad i lomljevina od željeza i čelika:

GA 040

7204 10

Otpad i lomljevina od lijevanog željeza

GA 060

7204 29

Otpad i lomljevina od ostalih legiranih čelika

GA 070

7204 30

Otpad i lomljevina od pokositrenog željeza ili čelika

GA 080

7204 41

Strugotina dobivena tokarenjem, blanjanjem, glodanjem, turpijanjem, piljenjem, brušenjem i sličnim postupcima obrade, krhotine, odlomine, otpadni odresci i izresci od rezanja i štancanja; u balama ili ne

GA 090

7204 49

Ostala željezna lomljevina i otpad

GA 100

7204 50

Otpadni ingoti za pretaljivanje

GA 110

ex 7302 10

Iskorištene željezne i čelične tračnice

(c)

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 140

7602 00

Otpad i lomljevina od aluminija

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra.

2.

U odjeljku GB („Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala”):

GB 010

2620 11

Tvrdi cink u polugama

GB 020

 

Cink koji sadrži troske:

GB 021

 

Tzv. gornja troska od pocinčavanja (> 90 % Zn)

GB 022

 

Tzv. donja troska od pocinčavanja (> 92 % Zn)

GB 023

 

Troska od lijevanja u kalupe koja sadrži cink (> 85 % Zn)

GB 024

 

Troska, okorina od pocinčavanja na toplo (u kadama) (> 92 % Zn)

GB 025

 

Cinkov površinski talog

GB 030

 

Aluminijski površinski talog

GB 040

ex 2620 90

Troska iz plemenitih metala i bakra koji se obrađuju za daljnje oplemenjivanje.

3.

U odjeljku GC („Ostali otpad koji sadrži metale”)

GC 060

 

Istrošeni metalonosni katalizatori koji sadrže neki od sljedećih:

Plemeniti metali: zlato, srebro

Metali iz skupine platina: rutenij, rodij, paladij, osmij, iridij, platina

Prijelazni metali. skandij, vanadij, mangan, kobalt, bakar, itrij, niobij, hafnij, tungsten, titan, krom, željezo, nikal, cink, cirkonij, molibden, tantal, renij

Lantanidi (rijetki zemni metali): lantan, praseodim, samarij, gadolinij, disprozij, erbij, iterbij, cer, neodim, europij, terbij, holmij, tulij, lutecij.

4.

U odjeljku GH („Kruti plastični otpad”)

GH 010

3915

Otpad, strugotina i lomljevina od plastičnih masa iz

GH 011

ex 3915 10

Polimera etilena

GH 012

ex 3915 20

Polimera stirena

GH 013

ex 3915 30

Polimera vinil klorida.

5.

Sve vrste u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

BURKINA FASO

Sve vrste osim:

 

Sve vrste u odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (3) obliku”)

KAMERUN

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”)

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od plemenitih metala i njihovih legura:

GA 010

ex 7112 10

od zlata

GA 020

ex 7112 20

od platine (izraz „platina” obuhvaća platinu, iridij, osmij, paladij, rodij i rutenij)

GA 030

ex 7112 90

od drugih plemenitih metala, npr. srebra

Napomena:

živa je posebno izuzeta kao onečišćivač ostalih metala ili njihovih legura ili amalgama.

(b)

Sljedeći otpad i lomljevina od željeza i čelika:

GA 040

7204 10

Otpad i lomljevina od lijevanog željeza

GA 050

7204 21

Otpad i lomljevina od nehrđajućeg čelika

GA 060

7204 29

Otpad i lomljevina od ostalih legiranih čelika

GA 070

7204 30

Otpad i lomljevina od pokositrenog željeza ili čelika

GA 080

7204 41

Strugotina dobivena tokarenjem, blanjanjem, glodanjem, turpijanjem, piljenjem, brušenjem i sličnim postupcima obrade, krhotine, odlomine, otpadni odresci i izresci od rezanja i štancanja; u balama ili ne

GA 090

7204 49

Ostala željezna lomljevina i otpad

GA 100

7204 50

Otpadni ingoti za pretaljivanje

GA 110

ex 7302 10

Iskorištene željezne i čelične tračnice

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 130

7503 00

Otpad i lomljevina od nikla

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra

GA 210

8104 20

Otpad i lomljevina od magnezija (osim onih navedenih u AA 190 (4)

GA 220

ex 8105 10

Otpad i lomljevina od kobalta

GA 280

ex 8111 00

Otpad i lomljevina od mangana

GA 300

ex 8112 20

Otpad i lomljevina od kroma

2.

U odjeljku GB („Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala”):

GB 050

ex 2620 90

Kositrena šljaka koja sadrži tantal s manje od 0,5 % kositra.

3.

U odjeljku GC („Ostali otpad koji sadrži metale”)

GC 030

ex 8908 00

Plovila i ostale plutajuće konstrukcije za rezanje, pravilno ispražnjene od svakog tereta i ostalih materijala koji nastaju iz rada plovila, koji se može kategorizirati kao opasna tvar ili otpad

GC 040

 

Olupine motornih vozila iz kojih su isušene tekućine.

4.

U odjeljku GE („Stakleni otpad u nerastresivom obliku”)

GE 010

ex 7001 00

Staklene krhotine i ostali stakleni otpad i ostaci osim stakla iz katodnih cijevi i drugog aktivnog stakla.

5.

U odjeljku GF („Keramički otpad u nerastresivom obliku”)

GF 010

 

Otpad od keramičkih materijala, pečenih nakon oblikovanja, uključujući keramičko posuđe (prije i/ili nakon upotrebe).

6.

U odjeljku GH („Kruti plastični otpad”)

GH 010

3915

Otpad, strugotina i lomljevina od plastičnih masa iz

GH 011

ex 3915 10

Polimera etilena

GH 012

ex 3915 20

Polimera stirena

GH 013

ex 3915 30

Polimera vinil klorida.

7.

Sve vrste u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

8.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”)

GJ 010

5003

Svileni otpad (uključujući i čahure neupotrebljive za odmotavanje, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale):

GJ 011

5003 10

Negrebenani ili nečešljani

GJ 012

5003 90

Ostalo

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući i otpad pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 021

5103 10

Vuneni iščetak od fine životinjske dlake

GJ 022

5103 20

Ostali vuneni otpad ili onaj od fine životinjske dlake

GJ 023

5103 30

Otpad od grube životinjske dlake

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale):

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući i otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijali

GJ 033

5202 99

Ostalo

GJ 090

ex 5305 29

Kudjelja, iščetak i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) abake (Manila konoplja ili Musa textilis Nee)

GJ 110

5505

Otpad (uključujući iščetak, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) od umjetnih ili sintetičkih vlakana:

GJ 111

5505 10

Od sintetičkih vlakana

GJ 112

5505 20

Od umjetnih vlakana

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

GJ 130

ex 6310

Rabljene krpe, konci, uzice, užad, konopci i istrošeni proizvodi od tih tekstilnih materijala

GJ 131

ex 6310 10

Sortiran

GJ 132

ex 6310 90

Ostalo.

9.

U odjeljku GK („Gumeni otpad”):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume.

10.

Sve vrste u odjeljku GL („Otpad od neprerađenog pluta i drveta”).

11.

U odjeljku GM („Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje”)

GM 080

ex 2308

Sušeni i sterilizirani otpad, ostaci i nusproizvodi povrća, u obliku peleta, koji se upotrebljavaju za krmu, a nigdje drugdje se ne spominju niti su obuhvaćeni.

ZELENORTSKI OTOCI

Sve vrste

KOLUMBIJA

1.

Sve vrste u odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (5) obliku”):

Sve vrste otpadaka i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

[…]

2.

U odjeljku GB („Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala”):

GB 040

ex 2620 90

Troska iz plemenitih metala i bakra koji se obrađuju za daljnje oplemenjivanje.

3.

U odjeljku GC („Ostali otpad koji sadrži metale”)

GC 070 […]

ex 2619 00

Troska koja nastaje u proizvodnji željeza i ugljičnog čelika (uključujući niskolegirani čelik) izuzev one troske koja je posebno proizvedena da udovolji nacionalnim i odnosnim međunarodnim zahtjevima i standardima (6)

4.

U odjeljku GD („Otpad nastao rudarenjem: ovaj otpad mora biti u nerastresivom obliku”).

GD 040

ex 2539 30

Otpad od leucita, nefelina i nefelin-sijenita

GD 050

ex 2529 10

Otpad od fluorita

GD 060

ex 2529 21

Otpad od fluorita

ex 2529 22

5.

U dijelu GG („Ostali otpad koji pretežno sadrži anorganske sastojke koji mogu sadržavati metalne i organske materijale”):

GG 030

ex 2621

Pepeo s rešetke ložišta i troska iz termoelektrana na ugljen

GG 040

ex 2621

Lebdeći pepeo iz termoelektrana na ugljen

GG 060

ex 2803

Potrošeni aktivni ugljen koji ostaje nakon obrade pitke vode i postupaka u prehrambenoj industriji i proizvodnji vitamina

GG 080

ex 2621 00

Troska dobivena iz proizvodnje bakra, kemijski stabilizirana, s visokim sadržajem željeza (iznad 20 %) i obrađena prema proizvodnim standardima (npr. DIN 4301 i DIN 8201) namijenjena uglavnom za graditeljstvo i abrazivne primjene

GG 100

 

Vapnenac dobiven iz proizvodnje kalcij cijanamida (koji ima vrijednost pH < 9).

6.

U odjeljku GH („Kruti plastični otpad”)

GH 013

ex 3915 30

Otpad, strugotina i lomljevina od plastičnih masa iz polimera vinil klorida

GH 015

ex 3915 90

smole ili proizvodi kondenzacije, na primjer:

ureaformaldehidnih smola

fenolformaldehidnih smola

melaminformaldehidnih smola

epoksi smola

alkidnih smola

poliamida.

7.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 050

ex 5302 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) prave konoplje (Cannabis sativa L.).

8.

U odjeljku GK („Gumeni otpad”):

GK 021

4012 20

Rabljene pneumatske gume

GK 030

ex 4017 00

Otpad i lomljevina od tvrde gume (na primjer, ebonit).

9.

U odjeljku GO („Ostali otpad s pretežno organskim sastojcima koji može sadržavati metale i anorganske materijale”)

GO 040

 

Istrošene podloge fotografskih filmova i istrošeni fotografski filmovi koji ne sadrže srebro

GO 050

 

Fotografski aparati za jednokratnu upotrebu bez baterija.

KOMORI, Federalna Islamska Republika

Sve vrste osim:

 

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

KOSTARIKA

Sve vrste

DOMINIKA

Sve vrste

DOMINIKANSKA REPUBLIKA

Sve vrste

DŽIBUTI

Sve vrste

EGIPAT

Sve vrste osim:

1.

Sve vrste u odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”).

2.

Sve vrste u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

3.

Sve vrste u odjeljku GJ („Tekstilni otpad”).

FIDŽI

Sve vrste

GAMBIJA

Sve vrste osim:

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

GANA

Sve vrste

GRENADA

Sve vrste osim:

U odjeljku GK („Gumeni otpad”)

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume

GVAJANA

Sve vrste

KIRIBATI

Sve vrste

KUVAJT

Sve vrste osim:

U odjeljku GH („Kruti plastični otpad”):

GH 011

ex 3915 10

Otpad, strugotina i lomljevina od plastičnih masa iz

Polimera etilena

LIBANON

Sve vrste osim:

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

MALAVI

Sve vrste osim:

1.

Sve vrste u odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”).

2.

Sve vrste u odjeljku GE („Stakleni otpad u nerastresivom obliku”).

3.

Sve vrste u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

4.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

MALDIVI

Sve vrste

MALI

Sve vrste osim:

1.

Sve vrste u odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom (7) obliku”).

 

Sve vrste otpadaka i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura.

2.

Sve vrste u odjeljku GE („Stakleni otpad u nerastresivom obliku”).

3.

Sve vrste u odjeljku GF („Keramički otpad u nerastresivom obliku”).

4.

Sve vrste u odjeljku GH („Kruti plastični otpad”).

5.

Sve vrste u odjeljku GN („Otpad koji nastaje u postupku štavljenja i uklanjanja dlaka i korištenjem kože”).

MOLDOVA

Sve vrste

MONGOLIJA

Sve vrste

MJANMAR

Sve vrste

NIKARAGVA

Sve vrste

NIGER

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”)

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi.

2.

U odjeljku GK („Gumeni otpad”)

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume.

NIGERIJA

Sve vrste osim:

Sve vrste u odjeljku GH („Kruti plastični otpad”)

PAKISTAN

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GK („Gumeni otpad”):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume.

2.

U odjeljku GM („Otpad koji nastaje iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje”):

GM 070

ex 2307

Vinski talog.

3.

U odjeljku GN („Otpad koji nastaje u postupku štavljenja i uklanjanja dlaka i korištenjem kože”):

GN 010

ex 0502 00

Otpad čekinja i dlaka domaćih ili divljih svinja, otpad dlaka jazavca i ostalih vrsta dlaka za izradu četaka.

PAPUA NOVA GVINEJA

Sve vrste

PARAGVAJ

Sve vrste osim:

1.

Sve vrste sadržane u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

2.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 010

5003

Svileni otpad (uključujući i čahure neupotrebljive za odmotavanje, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale):

GJ 011

5003 10

Negrebenani ili nečešljani

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

GJ 031

5202 10

Otpad pređe (uključujući i otpad od konca)

GJ 032

5202 91

Rastrgani tekstilni materijali.

3.

U odjeljku GL („Neprerađeno pluto i drvo”):

GL 020

4501 90

Otpad od pluta; granulirano, drobljeno ili mljeveno pluto.

PERU

Sve vrste

SVETI TOMA I PRINSIPE

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 111

5505 10

Otpad (uključujući iščetak, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) od umjetnih ili sintetičkih vlakana:

od sintetičkih vlakana

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

GJ 130

ex 6310

Rabljene krpe, konci, uzice i užad i istrošeni proizvodi od tih tekstilnih materijala

GJ 131

ex 6310 10

Izdvojeno

GJ 132

ex 6310 90

Ostalo.

2.

U odjeljku GK („Gumeni otpad”):

GK 020

4012 20

Rabljene pneumatske gume.

SAUDIJSKA ARABIJA

Sve vrste

SENEGAL

Sve vrste

SEJŠELI

Sve vrste

SINGAPUR

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od plemenitih metala i njihovih legura:

GA 010

ex 7112 10

od zlata

GA 020

ex 7112 20

od platine (izraz „platina” obuhvaća platinu, iridij, osmij, paladij, rodij i rutenij)

GA 030

ex 7112 90

ostali plemeniti metali, npr. srebro

Napomena:

živa je posebno izuzeta kao onečišćivač ovih metala ili njihovih legura ili amalgama.

(b)

Sljedeći otpad i lomljevina od željeza i čelika:

GA 040

7204 10

Otpad i lomljevina od lijevanog željeza

GA 050

7204 21

Otpad i lomljevina od nehrđajućeg čelika

GA 060

7204 29

Otpad i lomljevina od ostalih legiranih čelika.

(c)

Sljedeći otpad i lomljevina od obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 130

7503 00

Otpad i lomljevina od nikla

GA 140

7602 00

Otpad i lomljevina od aluminija

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra

GA 190

ex 8102 91

Otpad i lomljevina od molibdena

GA 250

ex 8108 10

Otpad i lomljevina od titana

GA 260

ex 8109 10

Otpad i lomljevina od cirkonija

GA 280

ex 8111 00

Otpad i lomljevina od mangana

GA 300

ex 8112 20

Otpad i lomljevina od kroma

GA 320

ex 8112 40

Otpad i lomljevina od vanadija

 

ex 8112 91

Otpad i lomljevina od:

GA 350

 

Niobija.

2.

U odjeljku GC („Ostali otpad koji sadrži metale”)

GC 070 […]

ex 2619 00

Troska koja nastaje u proizvodnji željeza i ugljičnog čelika (uključujući niskolegirani čelik) izuzev one troske koja je posebno proizvedena da udovolji nacionalnim i odnosnim međunarodnim zahtjevima i standardima (8)

3.

U odjeljku GD („Otpad nastao rudarenjem: ovaj otpad mora biti u nerastresivom obliku”):

GD 020

ex 2514 00

Otpad škriljevca, bilo da je grubo isklesan ili nije, ispiljen ili nije, ili oblikovan na drugi način.

4.

U odjeljku GH („Kruti plastični otpad”):

GH 013

ex 3915 30

Otpad, strugotina i lomljevina od plastičnih masa iz

Polimera vinil klorida.

SVETI KRISTOFOR I NEVIS

Sve vrste

SVETA LUCIJA

Sve vrste

SVETI VINCENT I GRENADINI

Sve vrste

TANZANIJA

Sve vrste osim:

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 120

6309

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi.

UGANDA

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”):

GA 050

7204 21

Otpad i lomljevina od nehrđajućeg čelika

GA 060

7204 29

Otpad i lomljevina od ostalih legiranih čelika.

2.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”)

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi.

TUVALU

Sve vrste

VANATU

Sve vrste

ZAPADNA SAMOA

Sve vrste


(1)  Vidjeti Prilog III. Odluci Komisije 98/368/EZ od 18. svibnja 1998. (SL L 165, 10.6.1998., str. 20.).

(2)  Ova stavka obuhvaća korištenje takve troske kao izvora titan dioksida i vanadija.

(3)  U „nerastresive” oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.

(4)  Vidjeti Prilog III. Odluci 98/368/EZ.

(5)  U „nerastresive” oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.

(6)  Ova stavka obuhvaća korištenje takve troske kao izvora titan dioksida i vanadija.

(7)  U „nerastresive” oblike ne ubraja se otpad u obliku praha, taloga, prašine ili čvrsti predmeti koji u svojoj unutrašnjosti sadrže opasne otpadne tekućine.

(8)  Ova stavka obuhvaća korištenje takve troske kao izvora titan dioksida i vanadija.


PRILOG B

Zemlje i državna područja koja se nisu odazvala na priopćenja Komisije o pošiljkama namijenjenima oporabi određenih vrsta otpada navedenih u Prilogu II. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 259/93

AFGANISTAN

Sve vrste

ALŽIR

Sve vrste

ANGOLA

Sve vrste osim:

1.

Sve vrste u odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”).

2.

Sve vrste u odjeljku GE („Stakleni otpad u nerastresivom obliku”).

3.

Sve vrste u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

4.

Sve vrste u odjeljku GJ („Tekstilni otpad”).

5.

Sve vrste u odjeljku GK („Gumeni otpad”).

ARMENIJA

Sve vrste

AZERBAJDŽAN

Sve vrste

BAHREIN

Sve vrste

BANGLADEŠ

Sve vrste

BRUNEJ

Sve vrste

BURUNDI

Sve vrste

KAMBODŽA

Sve vrste

EKVADOR

Sve vrste

EL SALVADOR

Sve vrste

EKVATORSKA GVINEJA

Sve vrste

ERITREJA

Sve vrste

ETIOPIJA

Sve vrste

BIVŠA JUGOSLAVENSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sve vrste

GABON

Sve vrste

GVATEMALA

Sve vrste

GVINEJA

Sve vrste osim:

 

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi.

HAITI

Sve vrste

HONDURAS

Sve vrste

CÔTE D’IVOIRE

Sve vrste

KAZAHSTAN

Sve vrste

KIRGISTAN

Sve vrste

LAOS

Sve vrste

LESOTO

Sve vrste

MAROKO

Sve vrste

MOZAMBIK

Sve vrste

NAMIBIJA

Sve vrste

NEPAL

Sve vrste

OMAN

Sve vrste

PANAMA

Sve vrste

KATAR

Sve vrste

RUSKA FEDERACIJA

Sve vrste osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina obojenih metala i njihovih legura

GA 150

7802 00

Otpad i lomljevina od olova

GA 160

7902 00

Otpad i lomljevina od cinka

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od kositra

GA 180

ex 8101 91

Otpad i lomljevina od tungstena

GA 190

ex 8102 91

Otpad i lomljevina od molibdena

GA 200

ex 8103 10

Otpad i lomljevina od tantala

GA 210

8104 20

Otpad i lomljevina od magnezija (osim onih navedenih u AA 190 (1)

GA 220

ex 8105 10

Otpad i lomljevina od kobalta

GA 230

ex 8106 00

Otpad i lomljevina od bizmuta

GA 240

ex 8107 10

Otpad i lomljevina od kadmija

GA 250

ex 8108 10

Otpad i lomljevina od titana

GA 260

ex 8109 10

Otpad i lomljevina od cirkonija

GA 270

ex 8110 00

Otpad i lomljevina od antimona

GA 280

ex 8111 00

Otpad i lomljevina od mangana

GA 290

ex 8112 11

Otpad i lomljevina od berilija

GA 300

ex 8112 20

Otpad i lomljevina od kroma

GA 310

ex 8112 30

Otpad i lomljevina od germanija

GA 320

ex 8112 40

Otpad i lomljevina od vanadija

 

ex 8112 91

Otpad i lomljevina od:

GA 330

 

hafnija

GA 340

 

indija

GA 350

 

niobija

GA 400

ex 2804 90

Otpad i lomljevina od selena

GA 410

ex 2804 50

Otpad i lomljevina od telura

2.

U odjeljku GB („Metalonosni otpad nastao topljenjem, taljenjem i oplemenjivanjem metala”):

GB 010

2620 11

Tvrdi cink u polugama

GB 025

Cinkov površinski talog.

3.

U odjeljku GC („Ostali otpad koji sadrži metale”):

GC 030

ex 8908 00

Plovila i ostale plutajuće konstrukcije za rezanje, pravilno ispražnjene od svakog tereta i ostalih materijala koji nastaju iz rada plovila, koji se može kategorizirati kao opasna tvar ili otpad.

GC 070

ex 2619 00

Troska dobivena iz proizvodnje željeza ili čelika (uključujući niskolegirani čelik) s izuzetkom troske koja je posebno proizvedena da bi udovoljila kako nacionalnim tako i odnosnim međunarodnim zahtjevima i standardima (2)

4.

U odjeljku GD („Otpad nastao rudarenjem: ovaj otpad mora biti u nerastresivom obliku”).

GD 020

ex 2514 00

Otpad škriljevca, bilo da je grubo isklesan ili nije, ispiljen ili nije, ili oblikovan na drugi način

GD 030

2525 30

Otpad tinjca

GD 070

ex 2811 22

Silikatni otpad u krutom stanju osim onog korištenog u postupcima lijevanja.

5.

U dijelu GG („Ostali otpad koji sadrži pretežno anorganske sastojke koji može sadržavati metal i organske metale”):

GG 030

ex 2621

Pepeo s rešetke ložišta i troska iz termoelektrana na ugljen

GG 040

ex 2621

Lebdeći pepeo iz termoelektrana na ugljen

GG 060

ex 2803

Potrošeni aktivni ugljen koji ostaje nakon obrade pitke vode i postupaka u prehrambenoj industriji i proizvodnji vitamina

GG 110

ex 2621 00

Neutralizirani crveni mulj dobiven iz proizvodnje glinice.

6.

Sve vrste u odjeljku GH („Kruti plastični otpad”).

7.

Sve vrste u odjeljku GJ („Tekstilni otpad”):

GJ 110

5505

Otpad (uključujući iščetak, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) od umjetnih ili sintetičkih vlakana

GJ 111

5505 10

od sintetičkih vlakana

GJ 112

5505 20

od umjetnih vlakana.

8.

Sve vrste sadržane u odjeljku GK („Gumeni otpad”).

9.

U odjeljku GM („Otpad iz poljoprivredno-prehrambene industrije”):

GM 090

1522

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

GM 100

0506 90

Otpad i prah od kosti i srži rogova, neobrađeni, odmašćeni, jednostavno pripremljeni (ali neoblikovani), tretirani kiselinom ili deželatinirani

GM 110

ex 0511 91

Riblji otpad.

10.

U odjeljku GN („Otpad koji nastaje u postupku štavljenja i uklanjanja dlaka i korištenjem kože”)

GN 010

ex 0502 00

Otpad čekinja i dlaka domaćih ili divljih svinja, otpad dlaka jazavca i ostalih vrsta dlaka za izradu četaka

GN 020

ex 0503 00

Otpad konjske dlake, pripremljen u slojevima ili ne, s podlogom ili bez podloge

GN 030

ex 0505 90

Otpad kože i ostalih dijelova ptica, s perjem ili bez perja, dijelovima perja (s obrezanim ili neobrezanim rubovima) ili bez, dalje neobrađeni osim čišćeni, dezinficirani ili pripremljeni za konzerviranje.

11.

U odjeljku GO („Ostali otpad s pretežno organskim sastojcima koji može sadržavati metale i anorganske materijale”)

GO 010

ex 0501 00

Otpad ljudske kose

SALOMONOVI OTOCI

Sve vrste

SUDAN

Sve vrste

SVAZI

Sve vrste

SIRIJA

Sve vrste

TADŽIKISTAN

Sve vrste

TONGA

Sve vrste

TUNIS

Sve vrste u Prilogu II. osim:

1.

U odjeljku GA („Otpad metala i metalnih legura u metalnom nerastresivom obliku”):

(a)

Sljedeći otpad i lomljevina od željeza i čelika:

GA 110

ex 7302 10

Iskorištene željezne i čelične tračnice.

(b)

Sljedeći otpad i lomljevina obojenih metala i njihovih legura:

GA 120

7404 00

Otpad i lomljevina od bakra

GA 140

7602 00

Otpad i lomljevina od aluminija

GA 170

8002 00

Otpad i lomljevina od cinka.

2.

U odjeljku GC („Ostali otpad koji sadrži metale”):

GC 030

ex 8908 00

Plovila i ostale plutajuće konstrukcije za rezanje, pravilno ispražnjena od svakog tereta i ostalih materijala koji nastaju iz rada plovila, koji se može kategorizirati kao opasna tvar ili otpad.

3.

Sve vrste u odjeljku GH („Kruti plastični otpad”).

4.

Sve vrste u odjeljku GI („Papirnati otpad i otpad od papirnatih proizvoda i kartona”).

5.

U odjeljku GJ („Tekstilni otpad”)

GJ 010

5003

Svileni otpad (uključujući i čahure neupotrebljive za odmotavanje, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale):

GJ 012

5003 90

Ostalo

GJ 020

5103

Vuneni otpad ili onaj od fine ili grube životinjske dlake, uključujući i otpad pređe, ali isključujući rastrgane tekstilne materijale:

GJ 030

5202

Pamučni otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale):

GJ 060

ex 5303 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) jute i ostalih tekstilnih vlakana od lika drveta (izuzev lana, prave konoplje i ramija)

GJ 070

ex 5304 90

Kudjelja i otpad (uključujući otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale) sisala i ostalih tekstilnih vlakana iz porodice Agava

GJ 111

5505 10

Otpad (uključujući iščetak, otpad pređe i rastrgane tekstilne materijale)

 

 

Od sintetičkih vlakana

GJ 120

6309 00

Rabljena odjeća i ostali rabljeni tekstilni proizvodi

GJ 130

ex 6310

Rabljene krpe, konci, uzice, užad, konopci i istrošeni proizvodi od tekstilnih materijala.

6.

Sve vrste u odjeljku GK („Gumeni otpad”).

7.

U odjeljku GM („Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje”):

GM 080

ex 2308

Sušeni i sterilizirani otpad, ostaci i nusproizvodi povrća, u obliku peleta, koji se upotrebljavaju za krmu, a nigdje drugdje se ne spominju niti su uključeni

GM 130

 

Otpad iz poljoprivredno-prehrambene proizvodnje izuzev nusproizvoda koji udovoljavaju nacionalnim i međunarodnim zahtjevima i standardima za ljudsku i životinjsku prehranu.

8.

U odjeljku GN („Otpad koji nastaje u postupku štavljenja i uklanjanja dlaka i korištenjem kože”)

GN 010

ex 0502 00

Otpad čekinja i dlaka domaćih ili divljih svinja, otpad dlaka jazavca i ostalih vrsta dlaka za izradu četaka

GN 020

ex 0503 00

Otpad konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili ne, s podlogom ili bez podloge

GN 040

ex 4110 00

Obrezina i drugi otpad od kože ili umjetne kože neprikladni za izradu proizvoda od kože; osim taloga koji sadrže kožu.

TURKMENISTAN

Sve vrste

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Sve vrste

UZBEKISTAN

Sve vrste

VATIKAN

Sve vrste

VENEZUELA

Sve vrste

VIJETNAM

Sve vrste

JEMEN

Sve vrste

ZIMBABVE

Sve vrste


(1)  Vidjeti Prilog III. Odluci 98/368/EZ od 18. svibnja 1998. (SL L 165, 10.6.1998., str. 20.).

(2)  Ova stavka obuhvaća korištenje takve troske kao izvora titan oksida i vanadija.


Top