EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0070

Direktiva 98/70/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ

OJ L 350, 28.12.1998, p. 58–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 59 - 69

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/70/oj

13/Sv. 61

HR

Službeni list Europske unije

59


31998L0070


L 350/58

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DIREKTIVA 98/70/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. listopada 1998.

o kakvoći benzinskih i dizelskih goriva i izmjeni Direktive Vijeća 93/12/EEZ

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 100a.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (2),

u skladu s postupkom predviđenim u članku 189.b. Ugovora (3) u svjetlu zajedničkog teksta koji je 29. lipnja 1998. odobrio Odbor za usklađivanje,

(1)

budući da neusklađenost zakona i upravnih mjera što su ih države članice usvojile o specifikacijama za konvencionalna i alternativna goriva koja koriste vozila opremljena motorima na obično paljenje i motorima na kompresijsko paljenje stvara zapreke trgovini u Zajednici i stoga može izravno utjecati na uspostavu i funkcioniranje unutarnjeg tržišta i na tržišno natjecanje na međunarodnoj razini između europske industrije vozila i rafinerijske industrije; budući da se sukladno odredbama članka 3.b. Ugovora stoga čini potrebnim uskladiti zakone na tom području;

(2)

budući da članak 100a. stavak 3. Ugovora predviđa da će prijedlozi Komisije kojima je cilj uspostava i funkcioniranje unutarnjeg tržišta a koji se, između ostalog, odnose na zaštitu zdravlja i okoliša, uzeti kao polazište visoku razinu zaštite;

(3)

budući da se primarni onečišćivači zraka, kao što su emisije dušikovih oksida, nesagorjelih ugljikovodika, krutih čestica, ugljikova monoksida, benzena i ostalih toksičnih ispušnih plinova koji pridonose stvaranju sekundarnih onečišćivača, kao što je ozon, ispuštaju u znatnim količina kroz ispušne i hlapive pare motornih vozila, ugrožavajući tako izravno i neizravno ljudsko zdravlje i okoliš;

(4)

budući da su, kako bi se postigla zadovoljavajuća kvaliteta zraka, unatoč sve strožim graničnim vrijednostima emisije vozila propisanim u Direktivi Vijeća 70/220/EEZ (4) i u Direktivi Vijeća 88/77/EEZ (5), potrebne daljnje mjere radi smanjenja onečišćavanja atmosfere koje uzrokuju vozila i drugi izvori;

(5)

budući da članak 4. Direktive 94/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (6) uvodi nov pristup politici smanjenja emisije za 2000. godinu i razdoblje nakon 2000., te da isti članak zahtijeva od Komisije da, između ostalog, ispita što bi doprinos poboljšanju kakvoće benzina, dizelskih i ostalih goriva mogao značiti za smanjenje onečišćenja zraka;

(6)

budući da se nakon početne faze specifikacija za gorivo, koja započinje 2000. godine, mora osigurati i druga faza koja stupa na snagu 2005., kako bi se industriji omogućilo da izvrši potrebne investicije u prilagodbu svojih proizvodnih planova;

(7)

budući da se benzin i dizelsko gorivo koji udovoljavaju specifikacijama navedenim u prilozima I., II., III. i IV. već mogu nabaviti na tržištu u Europskoj zajednici;

(8)

budući da Europski program automobil/nafta, čije su pojedinosti navedene u priopćenju Komisije o budućoj strategiji nadzora emisija u atmosferu što ih uzrokuje cestovni prijevoz, pridonosi znanstvenim, tehničkim i gospodarskim razlozima da se, na razini Zajednice, preporuči uvođenje novih specifikacija za gorivo u pogledu zaštite okoliša, koje se odnose na benzin i dizelska goriva;

(9)

budući da je uvođenje specifikacija za gorivo u pogledu zaštite okoliša važan dio rentabilnog paketa mjera na razini cijele Europe, ali i nacionalnih, regionalnih i lokalnih mjera s primjenom kojih bi trebalo započeti, uzimajući u obzir troškove i korist od svake akcije;

(10)

budući da je provedba kombinacije mjera na razini čitave Europe kao i nacionalnih, regionalnih i lokalnih mjera smanjenja emisije što je uzrokuju vozila dio cjelokupne strategije Komisije u pogledu smanjenja emisija iz pokretnih i nepokretnih izvora na uravnotežen način i prema kriteriju proporcionalnosti troškova i dobiti;

(11)

budući da je potrebno u kratkom roku, posebno u gradskim područjima, postići smanjenje onečišćujućih emisija što ih uzrokuju vozila, uključujući primarne onečišćivače kao što su nesagorjeli ugljikovodici i ugljikov monoksid, te sekundarne onečišćivače kao što su ozon, toksična isparavanja npr. benzena ili emisije krutih čestica; budući da se smanjenje onečišćujućih emisija što ih uzrokuju vozila u gradskim područjima može odmah postići na motornim vozilima promjenom sastava goriva;

(12)

budući da uvođenje kisika i značajno smanjenje aromatskih spojeva, nezasićenih ugljikovodika, benzena i sumpora dopušta postizanje bolje kakvoće goriva sa stajališta kvalitete zraka;

(13)

budući da odredbe Direktive Vijeća 92/81/EEZ od 19. listopada 1992. o usklađivanju struktura posebnih poreza na mineralna ulja (7), a posebno njezin članak 8. stavak 4., destimuliraju i mogu spriječiti države članice u primjeni drukčijeg sustava oporezivanja trošarinama i porezom na promet namijenjenog postizanju kakvoće goriva iznad one koja je utvrđena specifikacijama za goriva što se primjenjuju na području cijele Europe;

(14)

budući da činjenica da države članice koriste različite sustave oporezivanja trošarinama i porezom na promet može potaknuti uvođenje poboljšanih goriva, u skladu s nacionalnim prioritetima, mogućnostima i uvjetima;

(15)

budući da je Komisija iznijela prijedlog Direktive o energetskim proizvodima; budući da je cilj tog prijedloga da se, između ostalog, dopusti državama članicama da aktivnije koriste porezne poticaje putem različitog oporezivanja trošarinama i porezom na promet, kako bi olakšale uvođenje poboljšanih goriva;

(16)

budući da općenito postoji nedostatak specifikacija za gorivo kojima je svrha smanjenje ispušnih i hlapivih emisija;

(17)

budući da onečišćenje atmosfere olovom koje nastaje izgaranjem olovnog benzina ugrožava ljudsko zdravlje i okoliš; budući da je velik korak naprijed što će se do 2000. godine gotovo sva cestovna vozila na benzinski pogon moći voziti na bezolovni benzin i budući da stoga valja strogo ograničiti trgovinu olovnim benzinom;

(18)

budući da potreba za smanjenjem emisije vozila i dostupna potrebna rafinerijska tehnologija opravdavaju utvrđivanje specifikacija za gorivo u pogledu zaštite okoliša vezanim za trgovinu bezolovnim benzinom i dizelskim gorivima;

(19)

budući da se čini korisnim osigurati mogućnost nabave dviju vrsta dizelskog i benzinskog goriva, od kojih bi jedna vrsta bila dizelsko gorivo bolje kakvoće a druga benzin bolje kakvoće; budući da bi valjalo da taj dizel ili benzin bolje kakvoće do 2005. godine na tržištu zamijeni dizel ili benzin lošije kakvoće; budući da je, međutim, također korisno osigurati mogućnost odgode takve zamjene ako bi u provođenju potrebnih prilagodbi u proizvodnim pogonima primjena roka do 2005. godine industriji pojedinih država članica stvarala ozbiljne poteškoće;

(20)

budući da bi državama članicama, kako bi zaštitile ljudsko zdravlje i/ili okoliš unutar posebnih aglomeracija ili ekološki osjetljivih područja s posebnim problemima kvalitete zraka, trebalo biti dopušteno, ovisno o postupku propisanom u ovoj Direktivi, da zahtijevaju da se odobri trgovina gorivima isključivo ako udovoljavaju specifikacijama za gorivo strožima od onih utvrđenih na temelju ove Direktive; budući da taj postupak predstavlja odstupanje od postupka informiranja utvrđenog u Direktivi 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupaka za prikupljanje podataka u području tehničkih normi i propisa o uslugama informacijskog društva (8);

(21)

budući da bi države članice, kako bi osigurale udovoljavanje normama kakvoće goriva propisanim ovom Direktivom, morale uvesti sustave praćenja; budući da bi se takvi sustavi praćenja trebali temeljiti na uobičajenim postupcima uzorkovanja i ispitivanja, te budući da bi o podacima vezanim uz kakvoću goriva koje prikupe države članice trebalo izvijestiti Komisiju u uobičajenom obliku;

(22)

budući da Komisija, na osnovi sveobuhvatne procjene, podnosi prijedlog dopuna obveznim specifikacijama za benzinska i dizelska goriva, navedenim u prilozima III. i IV., koje će se primjenjivati od 1. siječnja 2005.; budući da prijedlog Komisije može prema potrebi sadržavati i specifikacije u pogledu zaštite okoliša koje se odnose na ostale vrste goriva kao što su tekući naftni plin, prirodni plin i biološka goriva; budući da postoje vozni parkovi skupnih vozila (autobusi, taxi vozila, teretna vozila itd.) na kojima je veliki dio odgovornosti za onečišćavanje urbanih sredina i kojima bi koristile posebne specifikacije;

(23)

budući da bi daljnji razvoj u pogledu referentnih metoda mjerenja specifikacija propisanih u ovoj Direktivi mogao biti poželjan u svjetlu znanstvenog i tehničkog napretka; budući da bi u tu svrhu trebalo osigurati da se prilozi ovoj Direktivi usklade s tehničkim napretkom;

(24)

budući da bi Direktivu Vijeća 85/210/EEZ od 20. ožujka 1985. o usklađivanju zakona država članica o sadržaju olova u benzinu (9), Direktivu Vijeća 85/536/EEZ od 5. prosinca 1985. o uštedi sirove nafte kroz uporabu zamjenskih sastojaka goriva u benzinu (10), te članak 1. stavak 1. podstavak (b) i članak 2. stavak 1. Direktive Vijeća 93/12/EEZ od 23. ožujka 1993. o sadržaju sumpora u nekim tekućim gorivima (11), prema tome trebalo staviti izvan snage;

(25)

budući da prijelazne mjere za Austriju, navedene u članku 69. Akta o pristupanju Europskoj uniji iz 1994. uključuju članak 7. Direktive 85/210/EEZ; budući da bi primjenu tih prijelaznih mjera, zbog posebnih razloga zaštite okoliša, trebalo produljiti do 1. siječnja 2000.;

(26)

budući da je modus vivendi između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije u pogledu provedbenih mjera za akte donesene u skladu s postupkom utvrđenim u članku 189.b. Ugovora (12) postignut 20. prosinca 1994.,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Područje primjene

Ova Direktiva utvrđuje tehničke specifikacije u vezi sa zaštitom zdravlja i okoliša koje se odnose na goriva koja koriste vozila opremljena motorima na obično paljenje i motorima na kompresijsko paljenje.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Direktive:

1.

„benzin” znači svako hlapivo mineralno ulje namijenjeno pogonu motora s unutarnjim izgaranjem na obično paljenje obuhvaćeno oznakama KN 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 i 2710 00 36;

2.

„dizelska goriva” znači goriva obuhvaćena oznakama KN 2710 00 66 koja se koriste za vozila na vlastiti pogon navedena u Direktivi 70/220/EEZ, te Direktivi 88/77/EEZ.

Za goriva koja koriste motori pokretnih izvancestovnih strojeva i poljoprivrednih traktora, države članice mogu zahtijevati isti sadržaj sumpora kao što je određen za dizelska goriva u ovoj Direktivi ili sadržaj sumpora određen za dizelska goriva Direktivom 93/12/EEZ.

Članak 3.

Benzin

1.   Najkasnije do 1. siječnja 2000. države članice zabranjuju prodaju olovnog benzina na svom državnom području.

2.

(a)

Države članice osiguravaju, najkasnije do 1. siječnja 2000., da se bezolovni benzin može prodavati na njihovu državnom području isključivo ako on udovoljava specifikacijama u pogledu zaštite okoliša navedenim u Prilogu I.

(b)

Ne dovodeći u pitanje odredbe podstavka (a), od 1. siječnja 2000. države članice na svom državnom području dopuštaju prodaju bezolovnog benzina koji udovoljava specifikacijama iz Priloga III.

(c)

Države članice također osiguravaju, i to ne kasnije od 1. siječnja 2005., da se bezolovni benzin može prodavati na njihovu državnom području samo ako on udovoljava specifikacijama u pogledu zaštite okoliša iz Priloga III.

3.   Iznimno od odredaba stavka 1., pojedinoj državi članici može biti odobreno, na zahtjev koji se podnosi Komisiji ne kasnije od 31. kolovoza 1999., da i dalje dopušta prodaju olovnog benzina najkasnije do 1. siječnja 2005., ako dotična država može dokazati da bi uvođenje zabrane izazvalo ozbiljne socijalno-gospodarske probleme ili ne bi vodilo općoj koristi u odnosu na okoliš ili zdravlje zbog, između ostalog, klimatskih prilika u toj državi članici.

Sadržaj olova u olovnom benzinu ne prelazi 0,15 g/l, a sadržaj benzena udovoljava specifikacijama iz Priloga I. Ostale vrijednosti specifikacija mogu ostati nepromijenjene u odnosu na sadašnju situaciju.

4.   Bez obzira na odredbe stavka 2., pojedinoj državi članici može biti odobreno, na zahtjev koji se podnosi Komisiji ne kasnije od 31. kolovoza 1999., da na svom državnom području i dalje dopušta, najkasnije do 1. siječnja 2003., prodaju bezolovnog benzina sa sadržajem sumpora koji ne udovoljava specifikacijama za sadržaj sumpora iz Priloga I., ali u kojem sadržaj sumpora ne prelazi sadašnji, ako ta država može dokazati da će se njezina industrija suočiti s ozbiljnim poteškoćama za vrijeme uvođenja potrebnih izmjena u svoje proizvodne pogone tijekom razdoblja između datuma usvajanja ove Direktive i 1. siječnja 2000.

5.   Bez obzira na odredbe stavka 2., pojedinoj državi članici može biti odobreno, na zahtjev koji se podnosi Komisiji ne kasnije od 31. kolovoza 2003., da i na svom državnom području i dalje dopušta, najkasnije do 1. siječnja 2007., prodaju bezolovnog benzina koji ne udovoljava specifikacijama za sadržaj sumpora iz Priloga III., ali udovoljava specifikacijama iz Priloga I., ako ta država može dokazati da će se njezina industrija suočiti s ozbiljnim poteškoćama prigodom uvođenja potrebnih izmjena u svoje proizvodne pogone tijekom razdoblja između dana donošenja ove Direktive i 1. siječnja 2005.

6.   Komisija može odobriti izuzeća navedena u stavku 3., 4. i 5. sukladno Ugovoru.

Komisija o svojoj odluci obavješćuje države članice kao i Europski parlament i Vijeće.

7.   Bez obzira na odredbe stavka 1., države članice mogu i dalje dopuštati prodaju manjih količina olovnog benzina koji udovoljava specifikacijama iz drugog podstavka stavka 3. do maksimalno 0,5 % ukupne prodaje za potrebe starih vozila karakteristične vrste te za distribuciju unutar posebnih interesnih skupina.

Članak 4.

Dizelsko gorivo

1.

(a)

Države članice osiguravaju, i to ne kasnije od 1. siječnja 2000., da se dizelsko gorivo smije prodavati na njihovom državnom području isključivo ako udovoljava specifikacijama za goriva u pogledu zaštite okoliša iz Priloga II.

(b)

Ne dovodeći u pitanje odredbe podstavka (a), države članice od 1. siječnja 2000. na svom državnom području dopuštaju prodaju dizelskih goriva koje udovoljava specifikacijama iz Priloga IV.

(c)

Države članice također osiguravaju, i to ne kasnije od 1. siječnja 2005., da se dizelsko gorivo smije prodavati na njihovu državnom području samo ako udovoljava specifikacijama u pogledu zaštite okoliša iz Priloga IV.

2.   Bez obzira na odredbe stavka 1., pojedinoj državi članici može biti odobreno, na zahtjev koji se podnosi Komisiji ne kasnije od 31. kolovoza 1999., da na svom državnom području i dalje dopušta prodaju, najkasnije do 1. siječnja 2003., dizelska goriva koje po sadržaju sumpora ne udovoljava specifikacijama Priloga II., ali u kojem sadržaj sumpora ne prelazi sadašnji, ako ta država može dokazati da će se njezina industrija suočiti s ozbiljnim poteškoćama za vrijeme uvođenja potrebnih izmjena u svoje proizvodne pogone tijekom razdoblja između dana donošenja ove Direktive i 1. siječnja 2000.

3.   Bez obzira na odredbe stavka 1., pojedinoj državi članici može biti odobreno, na zahtjev koji se podnosi Komisiji ne kasnije od 31. kolovoza 2003., da na svom državnom području i dalje dopušta, najkasnije do 1. siječnja 2007., prodaju dizelskih goriva sa sadržajem sumpora koji ne udovoljava specifikacijama iz Priloga IV., ali udovoljava specifikacijama iz Priloga II., ako ta država može dokazati da će se njezina industrija suočiti s ozbiljnim poteškoćama za vrijeme uvođenja potrebnih izmjena u svoje proizvodne pogone tijekom razdoblja između datuma usvajanja ove Direktive i 1. siječnja 2005.

4.   Komisija može odobriti izuzeća navedena u stavku 2. i 3. u skladu s Ugovorom.

Komisija o svojoj odluci obavješćuje države članice kao i Europski parlament i Vijeće.

Članak 5.

Slobodan promet

Niti jedna država članica ne smije zabraniti, ograničiti ili spriječiti stavljanje na tržište goriva koja udovoljavaju zahtjevima ove Direktive.

Članak 6.

Trgovina gorivima sa strožim specifikacijama u pogledu zaštite okoliša

1.   Iznimno od odredaba članka 3., 4. i 5., države članice mogu zahtijevati da se u posebnim područjima goriva mogu prodavati samo ako udovoljavaju specifikacijama u pogledu zaštite okoliša strožim od onih utvrđenih u ovoj Direktivi, za potrebe čitavog ili dijela voznog parka a u svrhu zaštite zdravlja stanovništva posebne aglomeracije ili zaštite okoliša na ekološki posebno osjetljivom području pojedine države članice, ako onečišćenje atmosfere predstavlja ili se opravdano može očekivati da će predstavljati ozbiljan kroničan problem za ljudsko zdravlje i za okoliš.

2.   Država članica koja želi iskoristiti izuzeće od stavka 1. Komisiji unaprijed podnosi zahtjev s obrazloženjem. Obrazloženje mora sadržavati dokaze o tome da je izuzeće u skladu s načelom proporcionalnosti i da neće poremetiti slobodno kretanje ljudi i robe.

3.   Zainteresirane države članice Komisiji dostavljaju podatke o kvaliteti vanjskog zraka dotičnog područja kao i o predviđenim posljedicama predloženih mjera na kakvoću vanjskog zraka.

4.   Komisija bez odgode te informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.

5.   Države članice mogu iznijeti svoje primjedbe na zahtjev i na njegovo obrazloženje u roku od dva mjeseca od datuma kada je Komisija dostavila informaciju.

6.   Komisija donosi odluku o zahtjevu država članica u roku od tri mjeseca od datuma kada su države članice podnijele svoje primjedbe. Komisija će razmotriti primjedbe država članica te će o svojoj odluci izvijestiti njih i Europski parlament i Vijeće.

7.   Svaka država članica može odluku Komisije proslijediti Vijeću u roku od mjesec dana po obavijesti o njoj ili, u slučaju da odluka nije donesena, predati predmet Vijeću u roku od mjesec dana po isteku razdoblja navedenog u stavku 6.

8.   Vijeće može kvalificiranom većinom donijeti drukčiju odluku u roku od dva mjeseca nakon što mu je predmet predan.

Članak 7.

Promjena u opskrbi sirovom naftom

Ako, kao posljedica izuzetnih događaja, nagla promjena u opskrbi sirovom naftom i naftnim derivatima rafinerijama pojedine države članice oteža udovoljavanje zahtjevima specifikacija za gorivo iz članka 3. i 4., dotična država članica o tome obavješćuje Komisiju. Komisija može, nakon što je izvijestila ostale države članice, odobriti primjenu viših graničnih vrijednosti u toj državi članici za jednu ili više komponenata goriva, u razdoblju ne duljem od šest mjeseci.

Komisija o svojoj odluci obavješćuje države članice, kao i Europski parlament i Vijeće.

Svaka država članica odluku Komisije može proslijediti Vijeću u roku od mjesec dana po obavijesti o njoj.

Vijeće može kvalificiranom većinom donijeti drukčiju odluku u roku od dva mjeseca nakon što mu je predmet predan.

Članak 8.

Praćenje udovoljavanja odredbama i izvještavanje

1.   Države članice prate udovoljavanje odredbama članka 3. i 4. na temelju analitičkih metoda utvrđenih u prilogu I. i II.

2.   Komisija će promicati razvoj jedinstvenog sustava praćenja kakvoće goriva. Komisija može, radi razvoja takvog sustava, zatražiti pomoć od Europskog odbora za normizaciju.

3.   Komisija određuje zajednički oblik podnošenja sažetka nacionalnih podataka o kakvoći goriva, i to ne kasnije od 30. lipnja 2000.

4.   Države članice do 30. lipnja svake godine podnose Komisiji svoj sažetak za prethodnu kalendarsku godinu, i to prvi put do 30. lipnja 2002.

Članak 9.

Postupak revizije

1.   Komisija podnosi, u određenim vremenskim razmacima i za prvi put u roku ne duljem od 12 mjeseci po donošenju ove Direktive, ali ni u kojem slučaju ne kasnije od 31. prosinca 1999., i u svjetlu ocjene provedene sukladno odredbama članka 3. Direktive 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 1998. o mjerama koje treba poduzeti protiv onečišćenja zraka emisijama iz motornih vozila i izmjeni Direktive Vijeća 70/220/EEZ (13), Europskom parlamentu i Vijeću prijedlog revizije ove Direktive kao sastavni dio strategije koja bi trebala djelotvorno doprinijeti udovoljavanju zahtjevima Zajednice koji se odnose na norme kvalitete zraka i srodne ciljeve.

2.   Taj prijedlog mora sadržavati specifikacije u pogledu zaštite okoliša koje nadopunjuju obvezne specifikacije propisane u Prilogu III. za benzin te u Prilogu IV. za dizelska goriva na temelju, između ostalog, prikupljenih spoznaja u vezi sa zahtjevima za smanjenjem emisije u odnosu na kvalitetu zraka, djelotvornim funkcioniranjem novih tehnologija za smanjenje onečišćenja kao i pojedinim aspektima razvoja koji utječu na međunarodna tržišta gorivom.

3.   Kao prilog odredbama stavka 1. i 2., Komisija može, između ostalog, iznijeti:

prijedloge kojima se vodi računa o posebnoj situaciji u vezi s voznim parkovima skupnih vozila kao i o potrebi da se predlože razine specifikacija za posebna goriva koja ta vozila koriste,

prijedloge kojima se određuju razine specifikacija koje bi se primjenjivale na tekući naftni plin, prirodni plin i biološka goriva.

Članak 10.

Postupak prilagodbe tehničkom napretku

Sve izmjene potrebne da se mjerne metode navedene u dijelu na desnoj strani („ispitivanja”) priloga I., II., III. i IV. ovoj Direktivi prilagode vodeći računa o tehničkom napretku, usvaja Komisija uz pomoć odbora utemeljenog u skladu s člankom 12. Direktive 96/62/EZ (14) i u skladu s postupkom propisanim u članku 11. ove Direktive.

Takva prilagodba ne smije dovesti do bilo kakve izravne ili neizravne promjene graničnih vrijednosti iz ove Direktive ili bilo kakve promjene datuma od kojih se one primjenjuju.

Članak 11.

Odborski postupak

1.   Predstavnik Komisije dostavlja odboru navedenom u članku 10. prijedlog mjera koje treba poduzeti. Odbor daje svoje mišljenje o prijedlogu u roku koji predsjedajući utvrđuje ovisno o hitnosti predmeta. Kada se radi o odlukama koje na prijedlog Komisije usvaja Vijeće, mišljenje se donosi većinom propisanom u članku 148. stavku 2. Ugovora. Glasovi predstavnika država članica u odboru ponderiraju se na način propisan u tom članku. Predsjedatelj nema pravo glasa.

2.   Komisija usvaja predviđene mjere ako su one u skladu s mišljenjem odbora.

Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem odbora, ili ako odbor nije dao nikakvo mišljenje, Komisija bez odlaganja dostavlja Vijeću prijedlog mjera koje treba poduzeti. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Ako Vijeće nije ništa poduzelo po isteku tri mjeseca od datuma podnošenja prijedloga, predložene mjere donosi Komisija.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage te izmjene direktiva koje se odnose na kakvoću benzina i dizelskih goriva

1.   Direktive 85/210/EEZ, 85/536/EEZ i 87/441/EEZ stavljaju se izvan snage od 1. siječnja 2000.

2.   Direktiva 93/12/EEZ mijenja se tako da se od 1. siječnja 2000. briše članak 1. stavak 1. podstavak (b) i članak 2. stavak 1.

Članak 13.

Prijenos u nacionalno zakonodavstvo

1.   Države članice donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive najkasnije od 1. srpnja 1999. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Države članice primjenjuju te mjere od 1. siječnja 2000.

Kada države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva

Članak 14.

Austrija

Članak 7. Direktive 85/210/EEZ, kada je riječ o sadržaju benzena u benzinu navedenom u članku 4. te Direktive, ne primjenjuje se na Austriju do 1. siječnja 2000.

Članak 15.

Stupanje Direktive na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 16.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 13. listopada 1998.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. M. GIL-ROBLES

Za Vijeće

Predsjednik

C. EINEM


(1)  SL C 77, 11.3.1997., str. 1. i SL C 209, 10.7.1997., str. 25.

(2)  SL C 206, 7.7.1997., str. 113.

(3)  Mišljenje Europskog parlamenta od 10. travnja 1997. (SL C 132, 28.4.1997., str. 170.), Zajedničko stajalište Vijeća od 7. listopada 1997. (SL C 351, 19.11.1997., str. 1.) i Odluka Europskog parlamenta od 18. veljače 1998. (SL C 80, 16.3.1998., str. 92.). Odluka Europskog parlamenta od 15. rujna 1998. (SL C 313, 12.10.1998.). Odluka Vijeća od 17. rujna 1998.

(4)  SL L 76, 6.4.1970., str. 1. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 98/69/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 350, 28.12.1998., str. 1.).

(5)  SL L 36, 9.2.1988., str. 33. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 96/1/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 40, 17.2.1996., str. 1.).

(6)  SL L 100, 19.4.1994., str. 42.

(7)  SL L 316, 31.10.1992., str. 12. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 94/74/EZ (SL L 365, 31.12.1994., str. 46.).

(8)  SL L 204, 21.7.1998., str. 37. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom 98/48/EZ (SL L 217, 5.8.1998., str. 18.).

(9)  SL L 96, 3.4.1985., str. 25. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1994.

(10)  SL L 334, 12.12.1985., str. 20. Direktiva kako je izmijenjena Direktivom Komisije 87/441/EEZ (SL L 238, 21.8.1987., str. 40.).

(11)  SL L 74, 27.3.1993., str. 81.

(12)  SL C 102, 4.4.1996., str. 1.

(13)  SL L 350, 28.12.1998., str. 1.

(14)  SL L 296, 21.11.1996., str. 55.


PRILOG I.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA KORISTE VOZILA OPREMLJENA MOTOROM NA OBIČNO PALJENJE

Vrsta: Benzin

Parametar

Jedinica

Granice (2)

Ispitivanje

Min.

Max.

Metoda

Datum objave

Ispitani oktanski broj

 

95

EN 25164

1993.

Oktanski broj motora

 

85

EN 25163

1993.

Reid tlak para u ljetnom razdoblju (3) (RVP)

kPa

60,0

EN 12

1993.

Destilacija:

 

 

 

 

 

ispareno pri 100 °C

% v/v

46,0

EN-ISO 3405

1988.

ispareno pri 150 °C

% v/v

75,0

 

 

Analiza ugljikovodika:

 

 

 

 

 

nezasićeni ugljikovodici

% v/v

18,0 (4)

ASTM D1319

1995.

aromatski spojevi

 

42,0

ASTM D1319

1995.

benzen

 

1,0

pr. EN 12177

1995. (1)

Sadržaj kisika

% m/m

2,7

EN 1601

1996.

Spojevi s kisikom:

 

 

 

 

 

Metanol, moraju se dodati stabilizirajući agensi

% v/v

3

EN 1601

1996.

Etanol, stabilizirajući agensi mogu biti potrebni

% v/v

5

EN 1601

1996.

Izopropil-alkohol

% v/v

10

EN 1601

1996.

Terbutil-alkohol

% v/v

7

EN 1601

1996.

Izobutil-alkohol

% v/v

10

EN 1601

1996.

Eteri koji sadrže 5 ili više ugljikovih atoma po molekuli

% v/v

15

EN 1601

1996.

Ostali spojevi s kisikom (5)

% v/v

10

EN 1601

1996.

Sadržaj sumpora

mg/kg

150

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996. (1)

Sadržaj olova

g/L

0,005

EN 237

1996.


(1)  Mjesec objave bit će dopunjen u propisanom roku (pravovremeno).

(2)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su „prave vrijednosti”. Pri utvrđivanju njihovih graničnih vrijednosti primijenjeni su uvjeti ISO 4259 „Naftni proizvodi-Određivanje i primjena preciznosti podataka u odnosu na metode ispitivanja”, a pri utvrđivanju minimalne vrijednosti u račun je uzeta najmanja razlika, za 2R veća od nule (R = reproducibilnost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na temelju kriterija opisanih u ISO 4259 (objavljeno 1995.).

(3)  Ljetno razdoblje započinje ne prije 1. svibnja i završava ne prije 30. rujna. Za države članice s arktičkim uvjetima ljetno razdoblje započinje ne kasnije od 1. lipnja i završava ne prije 31. kolovoza, a RVP je ograničen na 70 kPa.

(4)  Osim za regularni bezolovni benzin (oktanski broj motora(MON) najmanje 81 i ispitivani oktanski broj (RON) najmanje 91) za koji je najveći sadržaj nezasićenih ugljikovodika 21 % v/v. Te granice ne smiju spriječiti uvođenje na tržište država članica drugog bezolovnog benzina s oktanskim brojevima nižim od prikazanih u ovom Prilogu.

(5)  Ostali monoalkoholi sa završnom točkom destilacije ne višom od konačne točke destilacije određene u nacionalnim odredbama, ili ako one ne postoje, u industrijskim odredbama za motorna goriva.


PRILOG II.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA KORISTE VOZILA OPREMLJENA MOTOROM NA KOMPRESIJSKO PALJENJE

Vrsta: dizel gorivo

Parametar

Jedinica

Granice (2)

Ispitivanje

Min.

Max.

Metoda

Datum objave

Cetanski broj

 

51,0

EN-ISO 5165

1992.

Gustoća pri 15 °C

kg/m3

845

EN-ISO 3675

1995.

Destilacija:

 

 

 

 

 

95 % točka

°C

360

EN-ISO 3405

1988.

Policiklički aromatski ugljikovodici

% m/m

11

IP 391

1995.

Sadržaj sumpora

mg/kg

350

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996. (1)


(1)  Mjesec objave bit će dopunjen u propisanom roku.

(2)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su „prave vrijednosti”. Pri utvrđivanju njihovih graničnih vrijednosti primijenjeni su uvjeti ISO 4259 „Naftni proizvodi-Određivanje i primjena preciznosti podataka u odnosu na metode ispitivanja”, a pri utvrđivanju minimalne vrijednosti u račun je uzeta najmanja razlika, za 2R veća od nule (R = reproducibilnost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na temelju kriterija opisanih u ISO 4259 (objavljeno 1995.).


PRILOG III.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA KORISTE VOZILA OPREMLJENA MOTOROM NA OBIČNO PALJENJE

Vrsta: Benzin

Parametar

Jedinica

Granice (2)

Ispitivanje

Min.

Max.

Metoda

Datum objave

Ispitani oktanski broj

 

95

 

EN 25164

1993.

Oktanski broj motora

 

85

 

EN 25163

1993.

Reid tlak para, ljetno razdoblje (RVP)

kPa

 

 

 

Destilacija:

 

 

 

 

 

ispareno pri 100 °C

% v/v

 

 

ispareno pri 150 °C

 

 

 

Analiza ugljikovodika:

 

 

 

 

 

nezasićeni ugljikovodici

% v/v

 

 

 

aromatski spojevi

% v/v

35

ASTM D1319

1995.

benzen

% v/v

 

 

 

Sadržaj kisika

% m/m

 

 

 

Sadržaj sumpora

mg/kg

50

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996. (1)

Sadržaj olova

g/L

 

 

 


(1)  Mjesec objave bit će dopunjen u propisanom roku.

(2)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su „prave vrijednosti”. Pri utvrđivanju njihovih graničnih vrijednosti primijenjeni su uvjeti ISO 4259 „Naftni proizvodi-Određivanje i primjena preciznosti podataka u odnosu na metode ispitivanja”, a pri utvrđivanju minimalne vrijednosti u račun je uzeta najmanja razlika, za 2R veća od nule (R = reproducibilnost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na temelju kriterija opisanih u ISO 4259 (objavljeno 1995.).


PRILOG IV.

SPECIFIKACIJE U POGLEDU ZAŠTITE OKOLIŠA ZA GORIVA NA TRŽIŠTU KOJA KORISTE VOZILA OPREMLJENA MOTOROM NA KOMPRESIJSKO PALJENJE

Vrsta: Dizel gorivo

Parametar

Jedinica

Granice (2)

Ispitivanje

Min.

Max.

Metoda

Datum objave

Cetanski broj

 

 

 

 

Gustoća pri 15 °C

kg/m3

 

 

 

Destilacija:

 

 

 

 

 

95 % točka

°C

 

 

 

Policiklički aromatski

% m/m

 

 

 

Sadržaj sumpora

mg/kg

50

pr. EN-ISO/DIS 14596

1996 (1)

Izjave Komisije

Vezano uz članak 3., stavak 5. i članak 4., stavak 3.

Prigodom pregleda zahtjeva za izuzećima na temelju članka 3. stavak 5., i članka 4. stavak 3., Komisija će provjeriti je li izuzeće u skladu sa zakonima Zajednice, uključujući i zakone o tržišnom natjecanju, vodeći računa o mogućnosti nabave unutar Zajednice dostatnih količina goriva zadovoljavajuće kakvoće.

Vezano uz izmjenu broj 18. Europskog parlamenta.

Komisija priznaje važnost poticajnih poreznih mjera u poticanju uporabe poboljšanih goriva. O tome će primjereno voditi računa prigodom provedbe Direktive Vijeća 92/81/EEZ te će osigurati, u okviru svojih ovlasti, brzu provedbu odgovarajućih odredaba navedene Direktive.


(1)  Mjesec objave bit će dopunjen u propisanom roku.

(2)  Vrijednosti navedene u specifikaciji su „prave vrijednosti”. Pri utvrđivanju njihovih graničnih vrijednosti primijenjeni su uvjeti ISO 4259 „Naftni proizvodi-Određivanje i primjena preciznosti podataka u odnosu na metode ispitivanja”, a pri utvrđivanju minimalne vrijednosti u račun je uzeta najmanja razlika, za 2R veća od nule (R = reproducibilnost). Rezultati pojedinačnih mjerenja tumače se na temelju kriterija opisanih u ISO 4259 (objavljeno 1995.).


Top