EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0058

Direktiva Vijeća 98/58/EZ od 20. srpnja 1998. o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje

OJ L 221, 8.8.1998, p. 23–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 316 - 320
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 60 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 60 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 79 - 83

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/58/oj

03/Sv. 018

HR

Službeni list Europske unije

79


31998L0058


L 221/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.07.1998.


DIREKTIVA VIJEĆA 98/58/EZ

od 20. srpnja 1998.

o zaštiti životinja koje se drže u svrhu proizvodnje

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 43.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da su sve države članice ratificirale Europsku konvenciju za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje (dalje u tekstu „Konvencija”); budući da je Zajednica odobrila ovu Konvenciju Odlukom 78/923/EEZ (4) i deponirala svoj instrument odobravanja;

budući da Zajednica, kao ugovorna stranka, mora primijeniti načela predviđena Konvencijom;

budući da ta načela uključuju osiguravanje smještaja, hrane, vode i njege primjerene fiziološkim i etološkim potrebama životinja, u skladu s postojećom praksom i znanstvenim spoznajama;

budući da je nužno da Zajednica propiše daljnje odredbe za jedinstvenu primjenu Konvencije i njezinih preporuka te za posebna pravila koja se odnose na primjenu ove Direktive;

budući da je Europski parlament u rezoluciji od 20. veljače 1987. o politici koja se odnosi na dobrobit životinja (5) od Komisije zatražio da donese prijedloge za pravila Zajednice koja obuhvaćaju opće aspekte uzgoja stoke;

budući da Deklaracija br. 24 priložena Završnom aktu Ugovora o Europskoj uniji od europskih institucija i država članica traži da prilikom izrade i provedbe zakonodavstva Zajednice, osobito o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, u potpunosti uzmu u obzir zahtjeve za dobrobit životinja;

budući da razlike koje mogu narušiti uvjete natjecanja smetaju nesmetanom odvijanju organizacije tržišta životinja;

budući da stoga postoji potreba za utvrđivanjem zajedničkih minimalnih uvjeta za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje) zbog osiguravanja racionalnog razvoja proizvodnje i olakšavanja organizacije tržišta životinja; budući da je stoga primjereno uzeti u obzir odredbe o dobrobiti životinja koje su već predviđene pravilima Zajednice;

budući da se usporedni pregled odredbi o dobrobiti životinja primjenljivih u Zajednici i u određenim državama nečlanicama zajedno s njihovom procjenom treba poduzeti radi određivanja prirode budućih inicijativa Zajednice usmjerenih na uklanjanje poremećaja u području tržišnog natjecanja,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

1.   Ovom se Direktivom propisuju minimalni uvjeti za zaštitu životinja koje se uzgajaju ili drže u svrhu proizvodnje.

2.   Ona se ne primjenjuje na:

(a)

životinje koje žive u divljini;

(b)

životinje namijenjene za uporabu na natjecanjima, izložbama, kulturnim ili sportskim događajima ili aktivnostima;

(c)

životinje za pokuse ili laboratorije;

(d)

beskralježnjake.

3.   Ova se Direktiva primjenjuje ne dovodeći u pitanje posebna pravila Zajednice utvrđena drugdje, a posebno direktive 88/166/EEZ (6), 91/629/EEZ (7) i 91/630/EEZ (8), koje se i dalje primjenjuju.

Članak 2.

Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:

1.

„životinja” znači svaka životinja (uključujući ribe, gmazove ili vodozemce) koja se uzgaja ili drži u svrhu proizvodnje hrane, vune, kože ili krzna ili u druge proizvodne svrhe;

2.

„vlasnik” ili „posjednik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili osobe odgovorne ili zadužene za životinje, bilo stalno ili privremeno.

3.

„nadležno tijelo” znači nadležno tijelo u smislu članka 2. stavka 6. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima u trgovini određenim živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice radi uspostave unutarnjeg tržišta (9).

Članak 3.

Države članice moraju poduzeti korake kako bi osigurale da vlasnici ili posjednici poduzimaju sve razumne korake u pogledu dobrobiti životinja za koje skrbe te da se tim životinjama ne nanosi nikakva nepotrebna bol, patnja niti ozljeda.

Članak 4.

Države članice osiguravaju da uvjeti pod kojima se životinje (osim riba, gmazova ili vodozemaca) uzgajaju ili drže, s obzirom na njihovu vrstu i njihov stupanj razvoja, prilagodbu i udomaćenost, te njihove fiziološke i etološke potrebe u skladu sa stečenim iskustvom i znanstvenim spoznajama, udovoljavaju odredbama iz Priloga.

Članak 5.

1.   Komisija Vijeću podnosi sve prijedloge koji mogu biti nužni za jedinstvenu primjenu Europske konvencije za zaštitu životinja koje se drže u svrhu proizvodnje i, na temelju znanstvene procjene, sve preporuke na temelju ove Konvencije te sva ostala odgovarajuća posebna pravila.

2.   Povrh toga, svakih pet godina i prvi put pet godina nakon stupanja na snagu ove Direktive, Komisija na temelju iskustva stečenog tijekom provedbe ove Direktive, posebno u pogledu mjera koje se spominju u stavku 1. te tehničkog i znanstvenog razvoja, Vijeću podnosi izvješće popraćeno svim primjerenim prijedlozima uzimajući u obzir zaključke izvješća.

3.   Vijeće o tim prijedlozima odlučuje kvalificiranom većinom.

Članak 6.

1.   Države članice osiguravaju da nadležno tijelo provodi inspekcije radi provjere udovoljavanja odredbama ove Direktive. Takve se inspekcije mogu provoditi u isto vrijeme kad i pregledi koji se provode u druge svrhe.

2.   Od datuma koji se određuje u skladu s postupkom predviđenim u stavku 3., države članice Komisiji podnose izvješća o obavljenim inspekcijama u skladu s odredbama stavka 1. Komisija sažetke tih izvješća podnosi Stalnom veterinarskom odboru.

3.   U skladu s postupkom predviđenim člankom 9., Komisija prije 1. srpnja 1999. podnosi prijedloge radi usklađivanja:

(a)

inspekcija u skladu s odredbama stavka 1.;

(b)

format, sadržaj i učestalost podnošenja izvješća iz stavka 2.

Članak 7.

1.   Kada god je to na temelju jednoobrazne primjene zahtjeva ove Direktive nužno, veterinarski stručnjaci Komisije mogu, u skladu s nadležnim tijelima:

(a)

provjeriti udovoljavaju li države članice navedenim zahtjevima;

(b)

provoditi preglede na licu mjesta kako bi se uvjerili da se pregledi obavljaju u skladu s ovom Direktivom.

2.   Država članica na čijem se području provodi inspekcija osigurava veterinarskim stručnjacima Komisije svaku pomoć koju bi mogli zatrebati prilikom izvođenja svojih zadaća. Ishod pregleda mora se raspraviti s nadležnim tijelom dotične države članice prije sastavljanja i stavljanja u opticaj konačnog izvješća.

3.   Nadležno tijelo dotične države članice poduzima sve mjere koje bi mogle biti nužne radi uzimanja u obzir nalaza pregleda.

4.   Donose se detaljna pravila za primjenu ovog članka, ako je to potrebno, u skladu s postupkom predviđenim člankom 9.

Članak 8.

1.   Prije 30. lipnja 1999. Komisija podnosi Vijeću izvješće o:

usporedbi odredbi o dobrobiti životinja u Zajednici i zemljama koje nisu članice koje opskrbljuju Zajednicu,

opsegu za stjecanje šire međunarodne prihvaćenosti načela dobrobiti predviđenih ovom Direktivom,

granicama do kojih ciljevi Zajednice u pogledu dobrobiti životinja mogu biti podložni podrivanju radi natjecanja zemalja koje nisu članice i koje ne primjenjuju jednakovrijedna načela.

2.   Izvješće koje se spominje u stavku 1. treba biti popraćeno bilo kojim nužnim prijedlozima s ciljem uklanjanja narušavanja tržišnog natjecanja.

Članak 9.

1.   Ako će se slijediti postupak predviđen ovim člankom, predmet se bez odgađanja prosljeđuje Stalnom veterinarskom odboru uspostavljenom Direktivom 68/361/EEZ (10), dalje u tekstu „Odboru”, putem predsjedatelja koji djeluje na osobnu inicijativu ili na zahtjev države članice.

2.   Predstavnik Komisije podnosi Odboru nacrt mjera koje se trebaju poduzeti. Odbor donosi mišljenje o nacrtu u roku koji predsjedavajućij može predvidjeti prema hitnosti predmeta. Mišljenje se donosi većinom predviđenom člankom 148. stavkom 2. Ugovora u slučaju odluka koje Vijeće treba donijeti na temelju prijedloga Komisije. Glasovi predstavnika država članica unutar Odbora procjenjuju se na način određen tim člankom. Predsjedavajući ne glasuje.

3.

(a)

Komisija donosi predviđene mjere ako su one u skladu s mišljenjem Odbora.

(b)

Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora ili ako se ne donese nikakvo mišljenje, Komisija bez odgađanja Vijeću podnosi prijedlog koji se odnosi na mjere koje treba poduzeti. Vijeće djeluje kvalificiranom većinom.

Ako po isteku razdoblja od tri mjeseca od datuma upućivanja Vijeću, Vijeće nije djelovalo, Komisija donosi predložene mjere i odmah ih provodi, osim ako je Vijeće običnom većinom odlučilo protiv navedenih mjera.

Članak 10.

1.   Države članice najkasnije do 31. prosinca 1999. donose zakone i druge propise, uključujući odredbe o mogućim sankcijama, potrebne za usklađivanje s odredbama ove Direktive, ako Vijeće na temelju izvješća koje se spominje u članku 8. ne odluči drukčije. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kad države članice donose ove mjere, te mjere prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Međutim, nakon 31. prosinca 1999., države članice mogu u skladu s općim pravilima Ugovora, na svojem području održati ili primijeniti strože odredbe za zaštitu životinja držanih radi drugih uzgojnih namjena osim onih predviđenih ovom Direktivom. One obavješćuju Komisiju o bilo kojim takvim mjerama.

3.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 11.

Ova Direktiva stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europskih zajednica.

Članak 12.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Luxembourgu 20. srpnja 1998.

Za Vijeće

Predsjednik

W. MOLTERER


(1)  SL C 156, 23.6.1992., str. 11.

(2)  SL C 337, 21.12.1992., str. 225.

(3)  SL C 332, 16.12.1992., str. 22.

(4)  SL L 323, 17.11.1978., str. 12.

(5)  SL C 76, 23.3.1987., str. 185.

(6)  Direktiva Vijeća 88/166/EEZ od 7. ožujka 1998. koja udovoljava procjeni suda u predmetu 131-86, (poništenje Direktive Vijeća 86/113/EEZ od 25. ožujka 1986. o predviđanju minimalnih standarda za zaštitu kokoši nesilica koje se drže u baterijskim kavezima) (SL L 74, 19.3.1988., str. 83.).

(7)  Direktiva Vijeća 91/629/EEZ od 19. studenoga 1991. o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi (SL L 340, 11.12.1991., str. 28.). Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 97/2/EZ (SL L 25, 28.1.1997., str. 24.).

(8)  Direktiva Vijeća 91/630/EEZ od 19. studenoga 1991. o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja (SL L 340, 11.12.1991., str. 33.).

(9)  SL L 224, 18.8.1990., str. 29. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 92/118/EEZ (SL L 62, 15.3.1993., str. 49.).

(10)  SL L 255, 18.10.1968., str. 23.


PRILOG

Osoblje

1.   O životinjama se treba skrbiti dovoljan broj odgovarajuće osposobljenog osoblja s primjerenim znanjem i stručnošću.

Inspekcije

2.   Sve životinje koje se drže u sustavima u kojima njihova dobrobit ovisi o redovitoj ljudskoj skrbi pregledavaju se barem jednom dnevno. Životinje u drugim sustavima pregledavaju se u vremenskim razmacima dostatnim za izbjegavanje bilo kakve patnje.

3.   Potrebno je osigurati primjerenu rasvjetu (fiksnu ili prenosivu) radi omogućavanja temeljitog pregleda životinje u bilo koje doba.

4.   Svakoj životinji koja pokazuje znakove bolesti ili je ozlijeđena potrebno je bez odgađanja pružiti primjerenu skrb, a ako životinja ne reagira na takvu skrb, potrebno je čim prije zatražiti veterinarsku pomoć. Ako je potrebno, bolesne ili ozlijeđene životinje moraju se odvojiti u primjereni prostor sa, ako je to primjenljivo, suhom i udobnom steljom.

Vođenje evidencije

5.   Vlasnik ili posjednik životinja vodi evidenciju o svakom liječenju životinja i o broju uginulih životinja nađenih prilikom svakog pregleda.

Ako je jednakovrijedne podatke potrebno voditi u druge svrhe, isti se mogu koristiti i za potrebe ove Direktive.

6.   Ova se evidencija čuva barem tri godine i mora biti dostupna nadležnom tijelu prilikom provođenja pregleda ili ako se zatraži iz drugih razloga.

Sloboda kretanja

7.   Sloboda kretanja životinje, uzimajući u obzir njezinu vrstu te u skladu s postojećom praksom i znanstvenim spoznajama, ne smije se ograničavati na takav način da uzrokuje nepotrebnu patnju ili ozljedu.

Ako je životinja stalno ili privremeno privezana ili boravi u ograničenom prostoru, mora joj se dodijeliti prostor koji odgovara njezinim fiziološkim i etološkim potrebama u skladu s postojećom praksom i znanstvenim spoznajama.

Objekti i smještaj

8.   Materijali koji se koriste za izgradnju smještaja, a posebno za izgradnju odjeljaka i opreme s kojom životinje mogu doći u doticaj, ne smiju biti štetni za životinje i moraju se moći temeljito čistiti i dezinficirati.

9.   Smještaj i oprema za držanje životinja izgrađuju se i održavaju tako da nemaju oštrih rubova ili izbočina na koje bi se životinje mogle ozlijediti.

10.   Strujanje zraka, koncentracija prašine, temperatura, relativna vlažnost zraka i koncentracija plinova moraju biti u granicama koje nisu štetne za životinje.

11.   Životinje koje se drže u objektima ne smiju se držati u trajnoj tami niti bez primjerenog razdoblja odmora od umjetnog osvjetljenja. Ako dostupno prirodno svjetlo nije dostatno za osiguranje fizioloških i etoloških potreba životinja, mora se osigurati primjereno umjetno osvjetljenje.

Životinje koje se drže izvan objekata

12.   Kada je to potrebno i moguće, životinjama koje se drže izvan objekata pruža se zaštita od nepovoljnih vremenskih uvjeta, grabežljivaca i rizika po njihovo zdravlje.

Automatska ili mehanička oprema

13.   Sva automatska ili mehanička oprema nužna za zdravlje i dobrobit životinja mora se pregledavati barem jednom dnevno. Ako se otkriju nedostaci, oni se moraju odmah ispraviti, ili ako je to nemoguće, moraju se poduzeti primjereni koraci radi osiguranja zdravlja i dobrobiti životinja.

Ako zdravlje i dobrobit životinja ovise o sustavu umjetnog prozračivanja, u slučaju njegova kvara mora se osigurati pričuvni sustav prozračivanja kao jamstvo dovoljne obnove zraka u svrhu očuvanja zdravlja i dobrobiti životinja, i mora se ugraditi sustav uzbunjivanja radi upozorenja u slučaju kvara. Sustav uzbunjivanja treba se redovito provjeravati.

Hrana, voda i ostale tvari

14.   Životinje se moraju hraniti cjelovitom hranom koja je primjerena njihovoj dobi i vrsti i koja im se daje u dovoljnoj količini da ih se održi u dobrom zdravlju i da se zadovolje njihove nutritivne potrebe. Nijedna se životinja ne smije hraniti niti joj se smije nuditi tekućina na škodljiv način, niti takva hrana ili tekućina smiju sadržavati ikakve tvari kojima im se može uzrokovati nepotrebna patnja ili ozljeda.

15.   Sve životinje moraju imati pristup hrani u vremenskim razmacima koji su primjereni njihovim fiziološkim potrebama.

16.   Sve životinje moraju imati pristup odgovarajućoj zalihi vode ili moraju moći zadovoljiti svoje potrebe za unosom tekućine na drugi način.

17.   Oprema za za hranjenje i napajanje mora biti osmišljena, izrađena i postavljena tako da se na najmanju moguću mjeru smanje onečišćenje hrane i vode te štetni učinci konkurencije između životinja.

18.   Nijedna druga tvar, osim onih koje se daju u svrhu liječenja ili u profilaktičke svrhe ili radi provođenja zootehničkih postupaka kako je određeno člankom 1. stavkom 2. točkom (c) Direktive 96/22/EEZ (1), ne smije se davati životinji, osim ako je znanstvenim studijama o dobrobiti životinja ili stečenim iskustvom dokazano da učinak te tvari nije štetan za zdravlje ili dobrobit životinje.

Sakaćenja

19.   Do donošenja posebnih odredbi o sakaćenju u skladu s postupkom predviđenim člankom 5., i ne dovodeći u pitanje Direktivu 91/630/EEZ, primjenjuju se odgovarajuće nacionalne odredbe u skladu s općim pravilima Ugovora.

Postupci uzgoja

20.   Ne smiju se primjenjivati prirodni niti umjetni postupci uzgoja koji uzrokuju ili mogu uzrokovati patnju ili povredu bilo koje životinje.

Ova odredba ne priječi korištenje određenih postupaka koji bi mogli uzrokovati minimalnu ili trenutnu patnju ili ozljedu, ili koji mogu iziskivati intervencije koje ne bi uzrokovale trajnu povredu, ako su dopušteni nacionalnim odredbama.

21.   Nijedna se životinja ne smije držati u svrhu uzgoja osim ako se može racionalno očekivati, na temelju njezinoga genotipa ili fenotipa, da se može držati bez štetnog učinka po njezino zdravlje ili dobrobit.


(1)  Direktiva Vijeća 96/22/EZ od 29. travnja 1996. o zabrani uporabe određenih tvari s hormonskim ili tirostatskim djelovanjem i beta-agonista u uzgoju domaćih životinja (SL L 125, 23.5.1996., str. 3.).


Top