Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R1199

Uredba Komisije (EZ) br. 1199/97 od 27. lipnja 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3600/92 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

OJ L 170, 28.6.1997, p. 19–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 166 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 229 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 229 - 231
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 68 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1199/oj

03/Sv. 64

HR

Službeni list Europske unije

68


31997R1199


L 170/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1199/97

od 27. lipnja 1997.

o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 3600/92 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu prve faze programa rada iz članka 8. stavka 2. Direktive Vijeća 91/414/EEZ o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (1), kako je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 96/68/EZ (2), a posebno njezin članak 8. stavak 2.,

budući da Komisija organizira ponovnu procjenu aktivnih tvari koje su već na tržištu dvije godine nakon objave Direktive 91/414/EEZ na temelju članka 8. stavka 2. te Direktive u programu sudjelovanja i usklađivanja u okviru kojega države članice poduzimaju posebne zadaće za doprinos znanstvenoj i tehničkoj procjeni koja je temelj za regulatorne odluke koje se donose na razini Zajednice; budući da, ako tijekom programa države članice poduzimaju nacionalne mjere za povlačenje s tržišta ili ograničenje upotrebe sredstava za zaštitu bilja formuliranih aktivnim tvarima uključenim u ovaj program rada, Komisija i ostale države članice trebaju biti točno informirane o mjerama koje se namjeravaju poduzeti kao i o razlozima za to;

budući da informacije o naslovima i autorima izvješća o ispitivanjima i studijama na koja se izvjestitelji oslanjaju pri procjeni, informacije o objavi tih izvješća, standardi po kojima su isti provedeni te identitet onih koji raspolažu podacima treba sustavno uključiti u izvjestiteljeva izvješća tako da se informacije na kojima se zasnivaju izvješća mogu jasno identificirati te da se na njih može pozvati kao i da mogu biti na raspolaganju ili ih držati na raspolaganju zainteresiranim stranama za konzultacije i upotrebu od strane nacionalnih nadležnih tijela država članica u provedbi članka 13. Direktive 91/414/EEZ; budući da članak 14. te Direktive predviđa da države članice i Komisija prihvaćaju i osiguravaju povjerljivost dostavljenih informacija koje sadržavaju industrijske i poslovne tajne na opravdani zahtjev podnositelja zahtjeva; budući da se u smislu članka 14., tajnost općenito ne bi trebala jamčiti za gore navedene informacije;

budući da upućivanje dokumentacije i izvjestiteljevih izvješća o aktivnim tvarima Stalnom odboru za biljno zdravstvo treba pripremiti odgovarajućim savjetovanjima stručnjaka država članica i izvjestitelja;

budući da je potrebno da svi nacrti direktiva ili nacrti odluka upućenih Stalnom odboru za biljno zdravstvo trebaju biti izravno povezani s izvješćem i preporukom države članice izvjestiteljice, uključujući sve izmjene učinjene nakon konzultacija; budući da u Zajednici izvješća o pregledutrebaju biti dostupna zainteresiranim stranama u znanstvenoj i tehničkoj osnovi direktiva i odluka Komisije kroz odgovorna nadležna tijela država članica;

budući da stoga treba izmijeniti Uredbu Komisije (EEZ) br. 3600/92 (3), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 491/95 (4) sukladno navedenom;

budući da su mjere predviđene ovom Uredbom u skladu s mišljenjem Stalnog odbora za biljno zdravstvo,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EEZ) br. 3600/92 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 5. umeće se sljedeći stavak 4.A.:

„4.A.   Od vremena donošenja Uredbe iz stavka 2., ako država članica predvidi poduzimanje mjera za povlačenje s tržišta ili za strogo ograničavanje korištenja sredstva za zaštitu bilja koje sadrži aktivnu tvar navedenu u toj uredbi i ako se ta mjera temelji na informaciji sadržanoj u dokumentaciji iz članka 6. ili izvješću iz članka 7., država članica će što je prije moguće izvijestiti Komisiju i ostale države članice navodeći razloge za mjeru koju namjerava poduzeti.”

2.

Članak 7. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 1. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

posebno, u izvješće uključiti pozivanje na svako izvješće o ispitivanju i studijsko izvješće, za svaku točku Priloga II. Direktivi na koju se oslanja procjena, i to u obliku popisa izvješća o ispitivanju i studijskih izvješća uključujući naslov, autora(e), datum studije ili ispitivanja te datum objave, standard po kojem je ispitivanje ili studija provedeno, ime vlasnika te, ako postoji, zahtjev vlasnika ili prijavitelja za zaštitu podataka.”;

(b)

stavci 2. i 3. zamjenjuju se sljedećima:

„2.   Od početka ispitivanja iz stavka 1., država članica izvjestiteljica može zatražiti od prijavitelja da poboljšaju dokumentaciju ili da joj nešto dodaju. Osim toga, država članica izvjestiteljica se može od početka ispitivanja savjetovati sa stručnjacima iz drugih država članica te može zatražiti dodatne tehničke ili znanstvene informacije od drugih država članica kako bi pomogle u procjeni.

3.   Po primitku sažetka dokumentacije i izvješća iz stavka 1., Komisija upućuje dokumentaciju i izvješće Odboru na ispitivanje.

Prije upućivanja dokumentacije i izvješća Odboru, Komisija će kružno uputiti izvjestiteljevo izvješće na znanje državama članicama. Države članice trebaju informacije iz stavka 1. točke (d) na poseban zahtjev dati na raspolaganje ili držati na raspolaganju za savjetovanje zainteresiranih strana, osim onih dijelova koji su prihvaćeni kao povjerljivi u skladu s člankom 14. Direktive, kao i ime i sadržaj aktivne tvari.

Prije nego se dokumentacija i izvješće upute Odboru, može se organizirati savjetovanje stručnjaka iz država članica, a Komisija se može savjetovati s nekim ili svim prijaviteljima aktivnih tvari navedenim u uredbi iz članka 5. stavka 2. u vezi s izvješćem ili dijelovima izvješća o relevantnoj aktivnoj tvari.”;

(c)

umeće se sljedeći stavak 3.A.:

„3.A.   Nakon ispitivanja iz stavka 3. Komisija, ne dovodeći u pitanje prijedloge koje može dostaviti radi izmjena Priloga Direktivi 79/117/EEZ, dostavlja Odboru:

(a)

nacrt direktive za uvrštenje aktivne tvari u Prilog I. Direktivi, navodeći prema potrebi uvjete za to uvrštenje, uključujući i rok;

(b)

nacrt odluke upućene državama članicama za povlačenje odobrenja sredstava za zaštitu bilja koja sadrže tu aktivnu tvar, sukladno četvrtom podstavku članka 8. stavka 2. Direktive, čime se ta aktivna tvar ne uvrštava u Prilog I. Direktivi;

(c)

nacrt odluke upućene državama članicama za obustavu sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu tvar s tržišta, s mogućnošću ponovnog razmatranja uvrštenja aktivne tvari u Prilog I. Direktive po dostavi rezultata dodatnih pokusa ili dodatnih informacija; ili

(d)

nacrt odluke za odgodu uvrštenja aktivne tvari u Prilog I. Direktivi do dostave rezultata dodatnih pokusa ili informacija.”;

(d)

dodaje se sljedeći stavak 6.:

„6.   Ako Komisija predoči nacrt direktive ili nacrt odluke u skladu sa stavkom 3.A. ili nacrt u skladu sa stavkom 5., ona u isto vrijeme treba predočiti zaključke ispitivanja Odbora u obliku ažuriranog izvješća o pregledu koje se bilježi u sažetak sastanka.

Izvješće o pregledu, isključujući dijelove koji se odnose na povjerljive informacije sadržanih u dokumentaciji i koje su kao takve određene u skladu s člankom 14. Direktive, države članice trebaju dati na raspolaganje na poseban zahtjev ili ih moraju držati na raspolaganju za savjetovanje zainteresiranih strana.”

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu 30. lipnja 1997.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. lipnja 1997.

Za Komisiju

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  SL L 230, 19.8.1991., str. 1.

(2)  SL L 277, 30.10.1996., str. 25.

(3)  SL L 366, 15.12.1992., str. 10.

(4)  SL L 49, 4.3.1995., str. 50.


Top