Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0656

89/656/EEZ: Direktiva Vijeća od 30. studenoga 1989. o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

OJ L 393, 30.12.1989, p. 18–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 187 - 197
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 187 - 197
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 375 - 385
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 114 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 114 - 124
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 002 P. 8 - 18

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/656/oj

05/Sv. 002

HR

Službeni list Europske unije

8


31989L0656


L 393/18

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.11.1989.


DIREKTIVA VIJEĆA

od 30. studenoga 1989.

o minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima za uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu (treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ)

(89/656/EEZ)

VIJEĆE EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice, a posebno njegov članak 118.a,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije (1), podnesen nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu,

u suradnji s Europskim parlamentom (2),

uzimajući u obzir mišljenje Gospodarskog i socijalnog odbora (3),

budući da članak 118.a Ugovora predviđa da će Vijeće putem direktiva usvojiti minimalne zahtjeve čija je svrha poticanje poboljšanja, posebno u radnoj okolini, kako bi jamčilo veću zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika;

budući da sukladno navedenom članku takve direktive moraju izbjeći nametanje administrativnih, financijskih i pravnih ograničenja koja bi otežavala osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzeća;

budući da Komunikacija Komisije o njezinom programu za sigurnost, higijenu i zdravlje na radu (4) predviđa donošenje direktive o uporabi osobne zaštitne opreme na radu;

budući da je u svojoj Odluci od 21. prosinca 1987. o sigurnosti, higijeni i zdravlju na radu (5) Vijeće primilo na znanje namjeru Komisije da mu u skoroj budućnosti podnese minimalne zahtjeve za organizaciju sigurnosti i zdravlja radnika na radu;

budući da je poštovanje minimalnih uvjeta, čija je svrha jamčiti bolje zdravlje i sigurnost korisniku osobne zaštitne opreme, neophodno za osiguranje sigurnosti i zdravlja radnika;

budući da je ova Direktiva pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive Vijeća 89/391/EEZ od 12. lipnja 1989. o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (6); budući da su odredbe te Direktive stoga potpuno primjenljive na uporabu osobne zaštitne opreme na radnom mjestu, ne dovodeći u pitanje strože i/ili specifičnije odredbe iz ove Direktive;

budući da ova Direktiva predstavlja praktični korak prema postizanju socijalne dimenzije unutarnjeg tržišta;

budući da će sredstva kolektivne zaštite dobiti prioritet nad individualnom zaštitnom opremom; budući da će poslodavac morati osigurati zaštitnu opremu i poduzeti sigurnosne mjere;

budući da zahtjevi navedeni u ovoj Direktivi ne smiju prouzročiti promjene u osobnoj zaštitnoj opremi čija su izvedba i proizvodnja u skladu s direktivama Zajednice o sigurnosti i zdravlju na radu;

budući da treba osigurati opise koje države članice mogu koristiti prilikom određivanja općih pravila za korištenje individualne zaštitne opreme;

budući da je u skladu s Odlukom 74/325/EEZ (7), kako je zadnje izmijenjena Aktom o pristupanju iz 1985., Komisija konzultirala Savjetodavni odbor za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu s ciljem sastavljanja prijedloga u ovom području,

DONIJELO JE OVU DIREKTIVU:

ODJELJAK I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

1.   Ovom Direktivom, koja je treća pojedinačna direktiva u smislu članka 16. stavka 1. Direktive 89/391/EEZ, utvrđuju se minimalni zahtjevi za osobnu zaštitnu opremu koju koriste radnici na radu.

2.   Odredbe Direktive 89/391/EEZ potpuno su primjenljive na čitavo područje iz stavka 1., ne dovodeći u pitanje strože i/ili specifičnije odredbe u ovoj Direktivi.

Članak 2.

Definicija

1.   Za potrebe ove Direktive, osobna zaštitna oprema znači sva oprema namijenjena nošenju ili držanju od strane radnika kako bi ga zaštitila od jedne ili više opasnosti koje bi mogle ugroziti njegovu sigurnost i zdravlje na radu te bilo koji dodatak ili dodatnu opremu čija je svrha udovoljavanje ovom cilju.

2.   Definicija iz stavka 1. isključuje:

(a)

obično radno odijelo ili odoru koji nisu posebno namijenjeni zaštiti sigurnosti i zdravlja radnika;

(b)

opremu kojom se koriste hitne i spasilačke službe;

(c)

osobnu zaštitnu opremu koju nose ili se njome koriste vojska, policija i druge agencije za zaštitu javnog poretka;

(d)

osobnu zaštitnu opremu za sredstva cestovnog prijevoza;

(e)

sportsku opremu;

(f)

opremu za samoobranu ili sredstvo za zastrašivanje;

(g)

prijenosne uređaje za otkrivanje i javljanje opasnosti i smetnji.

Članak 3.

Opće pravilo

Osobna zaštitna oprema bit će korištena kad se rizici ne mogu izbjeći ili dovoljno ograničiti tehničkim sredstvima kolektivne zaštite ili mjerama, metodama ili postupcima organizacije rada.

ODJELJAK II.

OBVEZE POSLODAVACA

Članak 4.

Opće odredbe

1.   Osobna zaštitna oprema mora biti u skladu s odgovarajućim odredbama Zajednice o dizajnu i proizvodnji s obzirom na sigurnost i zdravlje.

Sva osobna zaštitna oprema mora:

(a)

biti primjerena za implicirane rizike a da sama ne dovodi do bilo kojeg povećanog rizika;

(b)

odgovarati postojećim uvjetima na radnom mjestu;

(c)

uzeti u obzir ergonomske zahtjeve i zdravstveno stanje radnika;

(d)

pravilno pristajati nosiocu nakon bilo kojih potrebnih podešavanja.

2.   Kada se radnik zbog više rizika kojima je izložen mora koristiti različitim osobnim zaštitnim sredstva, takva zaštitna oprema mora biti kompatibilna i mora ostati djelotvorna s obzirom na rizik ili rizike o kojima se radi.

3.   Uvjeti uporabe osobne zaštitne opreme, a posebno period u kojem se nosi, bit će određeni na temelju ozbiljnosti rizika, učestalosti izloženosti riziku, karakteristikama radne stanice svakog radnika i radu osobne zaštitne opreme.

4.   Osobna zaštitna oprema je, u načelu, namijenjena osobnoj uporabi.

Ako okolnosti zahtijevaju da osobnu zaštitnu opremu nosi više osoba, bit će poduzete primjerene mjere kako takva uporaba ne bi dovela do zdravstvenih ili higijenskih problema za različite korisnike.

5.   Primjerene informacije o svakom dijelu osobne zaštitne opreme, koje se traže u skladu sa stavcima 1. i 2., daju se i stavljaju na raspolaganje poduzeću i/ili objektu.

6.   Besplatnu osobnu zaštitnu opremu osigurava poslodavac, koji uz potrebno održavanje, popravke i zamjenu osigurava njezin ispravan rad i zadovoljavajuće higijensko stanje.

Međutim, države članice mogu u skladu sa svojom nacionalnom praksom odrediti da se od radnika zatraži sudjelovanje u troškovima za određenu osobnu zaštitnu opremu u uvjetima kad se oprema ne koristi isključivo na radnom mjestu.

7.   Poslodavac najprije obavješćuje radnika o rizicima od kojih ga štiti nošenje osobne zaštitne opreme.

8.   Poslodavac organizira osposobljavanje te će, ako je to primjereno, organizirati prikaz nošenja osobne zaštitne opreme.

9.   Osobna zaštitna oprema može se koristiti samo za određene namjene, osim u posebnim i izvanrednim okolnostima.

Mora se koristiti u skladu s uputama.

Takve upute radnicima moraju biti razumljive.

Članak 5.

Procjena osobne zaštitne opreme

1.   Prije odabira osobne zaštitne opreme, poslodavac mora ocijeniti ispunjava li osobna zaštitna oprema kojom se namjerava koristiti zahtjeve iz članka 4. stavaka 1. i 2.

Ta ocjena obuhvaća:

(a)

analizu i procjenu rizika koji se ne mogu izbjeći ostalim sredstvima;

(b)

određivanje svojstava koje osobna zaštitna oprema mora imati kako bi bila djelotvorna u odnosu na rizike navedene pod (a), vodeći računa o bilo kojim rizicima koje sama ta oprema može prouzročiti;

(c)

usporedbu svojstava raspoložive zaštitne opreme sa svojstvima navedenima pod (b).

2.   Ocjena navedena u stavku 1. revidirat će se u slučaju promjena bilo kojih njezinih elemenata.

Članak 6. (8)

Pravila za uporabu

1.   Ne dovodeći u pitanje članke 3., 4. i 5., države članice osiguravaju utvrđivanje općih pravila za uporabu osobne zaštitne opreme i/ili pravila koja obuhvaćaju slučajeve i situacije u kojima poslodavac mora pružiti osobnu zaštitnu opremu, uzimajući u obzir zakonodavstvo Zajednice o slobodnom kretanju takve opreme.

Ova pravila posebno navode okolnosti ili rizične situacije u kojima je potrebna uporaba osobne zaštite opreme, ne dovodeći u pitanje prioritet koji se mora dati sredstvima kolektivne zaštite.

Prilozi I., II. i III., koji predstavljaju smjernice, sadrže korisne informacije za utvrđivanje takvih pravila.

2.   Kad države članice usvoje pravila navedena u stavku 1., uzimaju u obzir bilo koje važne promjene s obzirom na rizik, sredstva kolektivne zaštite i osobnu zaštitnu opremu do kojih je došlo zbog tehnološkog razvoja.

3.   Države članice se savjetuju s organizacijama poslodavaca i radnika o pravilima iz stavaka 1. i 2.

Članak 7.

Obavješćivanje radnika

Ne dovodeći u pitanje članak 10. Direktive 89/391/EEZ, radnici i/ili njihovi predstavnici obavješćuju se o svim mjerama koje se moraju poduzeti s obzirom na zdravlje i sigurnost radnika kad se radnici na radu koriste osobnom zaštitnom opremom.

Članak 8.

Savjetovanje s radnicima i suradnja s njima

Savjetovanje i sudjelovanje radnika i/ili njihovih predstavnika provodi se u skladu s člankom 11. Direktive 89/391/EEZ o pitanjima koja pokriva ova Direktiva i njezini prilozi.

ODJELJAK III.

RAZNE ODREDBE

Članak 9.

Prilagodba priloga

Promjene stroge tehničke prirode priloga I., II. i III. koje su posljedica:

donošenja direktiva o tehničkom usklađivanju i standardizaciji koje se odnose na osobnu zaštitnu opremu i/ili

tehničkog napretka i promjena u međunarodnim propisima i specifikacijama ili saznanjima u području osobne zaštitne opreme,

usvajaju se u skladu s postupcima predviđenima člankom 17. Direktive 89/391/EEZ.

Članak 10.

Završne odredbe

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom najkasnije do 31. prosinca 1992. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst odredaba nacionalnog prava koje donesu, kao i one koje su već donijele, u području na koje se odnosi ova Direktiva.

3.   Države članice Komisiju svakih pet godina izvješćuju o praktičnoj provedbi odredaba ove Direktive, navodeći gledišta poslodavaca i radnika.

Komisija obavješćuje Europski parlament, Vijeće, Gospodarski i socijalni odbor te Savjetodavni odbor za zaštitu sigurnosti, higijene i zdravlja na radu.

4.   Komisija će periodično izvještavati Europski parlament, Vijeće te Gospodarski i socijalni odbor o provedbi ove Direktive s obzirom na stavke 1., 2. i 3.

Članak 11.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. studenoga 1989.

Za Vijeće

Predsjednik

J. P. SOISSON


(1)  SL C 161, 20.6.1988., str. 1.,

SL C 115, 8.5.1989., str. 27. i

SL C 287, 15.11.1989., str. 11.

(2)  SL C 12, 16.1.1989., str. 92. i

SL C 256, 9.10.1989., str. 61.

(3)  SL C 318, 12.12.1988., str. 30.

(4)  SL C 28, 3.2.1988., str. 3.

(5)  SL C 28, 3.2.1988., str. 1.

(6)  SL L 183, 29.6.1989., str. 1.

(7)  SL L 185, 9.7.1974., str. 15.

(8)  Vidjeti Komunikaciju Komisije (SL C 328, 30.12.1989., str. 3).


PRILOG I.

PRIMJER TABLICE S PREGLEDOM RIZIKA ZA UPORABU OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Image


PRILOG II.

NETAKSATIVAN POPIS OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

ZAŠTITA GLAVE

zaštitne kacige za uporabu u industriji (rudnici, gradilišta, ostala uporaba u industriji),

zaštita tjemena (kape, šeširi s obodom, mrežice za kosu – sa štitnikom za oči ili bez njega),

zaštitna pokrivala za glavu (kape, mornarske kape sa zaštitom za potiljak itd. od tkanine, nepropusne tkanine itd.).

ZAŠTITA SLUHA

čepići za uši i slično,

kacige s potpunom akustičkom zaštitom,

štitnici za uši koji se mogu pričvrstiti na industrijske kacige,

štitnici za uši s prijamnikom za niskofrekvencijsku indukciju,

osobno zaštitno sredstvo za uši s opremom za međusobnu komunikaciju.

ZAŠTITA OČIJU I LICA

naočale,

zaštitne naočale,

zaštitne naočale za zaštitu od rendgenskih i laserskih zraka te ultraljubičastog, infracrvenog i vidljivog zračenja,

zasloni za lice,

maske i kacige za zavarivanje (ručne maske, maske koje se privezuju na glavu trakama ili maske koje se mogu učvrstiti na zaštitne kacige).

ZAŠTITA ORGANA ZA DISANJE

filtri za prašinu, plinove i radioaktivnu prašinu,

izolacijski aparati s dovodom zraka,

naprave za disanje s demontažnom maskom za zavarivanje,

ronilačka oprema,

ronilačko odijelo.

ZAŠTITA ŠAKA I RUKU

Rukavice za zaštitu od:

strojeva (uboda, posjekotina, vibracija itd.),

kemikalija,

električne struje i topline,

rukavice s četiri prsta skupa i odvojenim palcem,

napršnjaci,

narukavnici,

štitnici za zapešće pri teškom fizičkom radu,

rukavice bez prstiju,

zaštitne rukavice.

ZAŠTITA STOPALA I NOGU

niske cipele, cipele za zaštitu gležnja, čizme za zaštitu potkoljenice, zaštitne čizme,

cipele koje se mogu brzo odvezati ili skinuti,

cipele s dodatnom zaštitnom kapicom,

cipele i kaljače s potplatima otpornim na toplinu,

cipele, čizme i kaljače otporne na toplinu,

termičke cipele, čizme i kaljače za čizme,

cipele, čizme i kaljače za čizme otporne na vibracije,

antistatične cipele, čizme i kaljače za čizme,

izolacijske cipele, čizme i kaljače za čizme,

zaštitne čizme za radove s lančanom pilom,

cipele s debelim potplatom,

zaštitna sredstva za koljena,

odstranljivi štitnici svoda stopala,

gamaše,

zamjenljivi potplati (otporni na toplinu, ubode ili znoj),

zamjenljivi šiljci za led, snijeg ili sklisku podlogu.

ZAŠTITA KOŽE

zaštitne kreme/masti.

ZAŠTITA TRUPA i TRBUHA

kaputi, kratki kaputi i pregače za zaštitu pri radu na strojevima (ubodi, posjekotine, prskanje rastopljenog metala itd.),

kaputi, kratki kaputi i pregače za zaštitu od kemijskih tvari,

topli prsluci,

prsluci za spašavanje,

pregače za zaštitu od rendgenskih zraka,

opasači za tijelo.

ZAŠTITA CIJELOG TIJELA

oprema namijenjena sprečavanju padova:

oprema za sprečavanje padova (potpuna oprema sa svim neophodnim priborom),

oprema za kočenje za apsorpciju kinetičke energije (potpuna oprema sa svim dodatnim priborom),

naprave za pridržavanje tijela (sigurnosni pojas),

zaštitna odjeća:

zaštitno odijelo (dvodijelno ili jednodijelno),

zaštitno odijelo za radove sa strojevima (ubodi, posjekotine itd.),

odjeća za zaštitu od kemikalija,

odjeća za zaštitu od rastaljenih metala i infracrvenog zračenja,

odjeća za zaštitu od topline,

odjeća za zaštitu od hladnoće,

odjeća za zaštitu od radioaktivne kontaminacije,

zaštitno odijelo nepropusno za prašinu,

zaštitno odijelo nepropusno za plin,

fluorescentno signalizirajuće, reflektirajuće odijelo i pribor (trake za ruke, rukavice itd.),

zaštitni pokrivači.


PRILOG III.

NETAKSATIVAN POPIS AKTIVNOSTI I SEKTORA AKTIVNOSTI KOJI ZAHTIJEVAJU UPORABU OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

1.

ZAŠTITA GLAVE (ZAŠTITA LUBANJE)

Zaštitne kacige

građevinski radovi, a posebno radovi na skelama i ispod njih te u njihovoj blizini i na povišenim mjestima rada, postavljanje i odstranjivanje oplata, montažni i instalacijski radovi, radovi sa skelama i rušenje,

radovi na metalnim mostovima, metalnim konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, metalnim hidrauličkim postrojenjima, čeličanama i valjaonicama, velikim kontejnerima, velikim cjevovodima, kotlovnicama, energetskim postrojenjima,

radovi u jamama, rovovima, rudarskim oknima i tunelima,

nasipi i kamenolomi,

podzemni radovi, kamenolomi, dnevni kopovi, uklanjanje zaliha ugljena,

radovi s ručnim mehaniziranim alatima,

miniranje,

radovi u blizini dizala, uređaja za dizanje, dizalica i pokretnih traka,

radovi na pećima za taljenje, čeličanama, valjaonicama, pogonima za prerada metala, kovačnicama i ljevaonicama,

industrijske peći, spremnici, strojevi, silosi, bunkeri i cjevovodi,

brodogradnja,

manevarski radovi u željezničkom prometu,

klaonice.

2.

ZAŠTITA STOPALA

Zaštitne cipele s neprobojnim potplatima

armaturni radovi, radovi na temeljima i u cestogradnji,

radovi na skelama,

rušenje armature,

radovi s betonom i građevinskim elementima, uključujući postavljanje i rušenje oplata,

radovi na radilištima i u skladištima izvoditelja radova,

radovi na krovu.

Zaštitne cipele bez neprobojnih potplata

radovi na metalnim mostovima, konstrukcijama, visokim stupovima, tornjevima, dizalima, metalnim hidrauličkim postrojenjima, čeličanama i valjaonicama, velikim spremnicima, velikim cjevovodima, dizalicama, kotlovnicama i energetskim postajama,

izgradnja peći, instalacija sustava za grijanje i provjetravanje te montažni radovi,

rekonstrukcija i održavanje,

radovi s visokim pećima, čeličanama, valjaonicama, pogonima za preradu metala, kovačnicama, mehaniziranim kovačnicama, postrojenjima za toplo prešanje i izvlačenje,

radovi u kamenolomima, dnevnim kopovima, skladištima ugljena,

izrada i prerada kamena,

proizvodnja, izrada i obrada proizvoda od ravnog stakla i staklenog posuđa,

radovi s odljevima u keramičkoj industriji,

oblaganje peći u keramičkoj industriji,

izrada odljeva u keramičkoj industriji i industriji građevinskih materijala,

transport i skladištenje,

rad sa zamrznutim mesom i pakiranje konzervirane hrane,

brodogradnja,

manevarski radovi u željezničkom prometu.

Zaštitne cipele s petama ili klinovima i neprobojnim potplatima

radovi na krovu.

Zaštitne cipele s izoliranim potplatima

radovi sa i na vrlo vrućim ili vrlo hladnim materijalima.

Zaštitne cipele koje se mogu lako skinuti

na poslovima na kojima postoji opasnost od prodora rastaljenih tvari.

3.

ZAŠTITA OČIJU ILI LICA

Zaštitne naočale, štitnici za lice ili zasloni

zavarivanje, brušenje i radovi na rezanju,

brtvljenje i klesanje,

izrada i prerada kamena,

radovi s ručnim mehaniziranim alatima,

radovi na strojevima za obradu uklanjanjem materijala za male strugotine,

toplo oblikovanje,

odstranjivanje i lomljenje dijelova,

raspršivanje abrazivnih tvari,

radovi s otopinama kiselina i lužina, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje,

radovi s raspršenim tekućinama,

radovi s rastaljenim tvarima ili u njihovoj blizini,

radovi s toplinskim zračenjem,

radovi s laserima.

4.

ZAŠTITA ORGANA ZA DISANJE

Respiratori / uređaji za disanje

Spremnici, skučeni prostori i industrijske plinske peći u kojima može biti plina ili nedovoljno kisika,

radovi u blizini punjenja talioničkih peći,

radovi u blizini plinskih pretvarača i plinovoda talioničkih peći,

radovi u blizini ispusta talioničkih peći, gdje može biti dimova teških metala,

radovi na oblaganju peći i posuda za taljenje, gdje može biti prašine,

bojenje prskanjem u uvjetima neodgovarajućeg otprašivanja,

radovi u oknima, kanalizaciji i drugim podzemnim prostorima povezanim s kanalizacijom,

radovi u hladnjačama, gdje postoji opasnost od istjecanja sredstva za hlađenje.

5.

ZAŠTITA SLUHA

Štitnici za uši

radovi s prešama za metal,

radovi s pneumatskim bušilicama,

zemaljsko osoblje u zračnim lukama,

rad s lomilicama,

prerada drva i tekstila.

6.

ZAŠTITA TIJELA, RUKU I ŠAKA

Zaštitna odjeća

radovi s kiselinama i lužnatim otopinama, dezinfekcijskim sredstvima i korozivnim sredstvima za čišćenje,

radovi s vrućim materijalima ili u njihovoj blizini, gdje se osjećaju učinci topline,

radovi s proizvodima od ravnog stakla,

pjeskarenje,

radovi u prostorijama za duboko zamrzavanje.

Vatrootporna zaštitna odjeća

zavarivanje u skučenim prostorima.

Neprobojne pregače

uklanjanje kostiju i rezanje,

radovi s ručnim noževima uključujući povlačenje noža prema tijelu.

Zaštitne pregače

zavarivanje,

kovanje,

lijevanje.

Zaštita podlaktica

uklanjanje kostiju i rezanje.

Rukavice

zavarivanje,

rukovanje predmetima oštrih rubova, osim strojeva kod kojih postoji opasnost od zahvaćanja rukavice,

radovi s kiselinama i lužnatim otopinama.

Rukavice od metalnog pletiva

uklanjanje kostiju i rezanje,

redovno rezanje s ručnim nožem u proizvodnji mesnih proizvoda i klaonicama,

zamjena noževa na strojevima za rezanje.

7.

NEPROMOČIVA ODJEĆA

rad na otvorenome, na kiši i po hladnom vremenu.

8.

REFLEKTIRAJUĆA ODJEĆA

rad pri kojem radnici moraju biti jasno vidljivi.

9.

SIGURNOSNI POJASEVI

radovi na skelama,

sastavljanje prefabriciranih građevinskih elemenata,

radovi na visokim stupovima.

10.

SIGURNOSNA UŽAD

radovi u kabinama visokih dizalica,

radovi u visokim kabinama opreme za utovar i istovar robe u visokoregalnim skladištima,

radovi na visokim dijelovima tornjeva za bušenje,

radovi u oknima i kanalizaciji.

11.

ZAŠTITA KOŽE

proizvodnja premaza,

štavljenje kože.


Top