Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A1216(01)

Sporazum između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

OJ L 334, 16.12.2011, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 230 - 232

In force

15/Sv. 016

HR

Službeni list Europske unije

230


22011A1216(01)


L 334/7

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

06.12.2010.


SPORAZUM

između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

EUROPSKA UNIJA (dalje u tekstu „Unija”),

s jedne strane, i

REPUBLIKA HRVATSKA,

s druge strane,

PODSJEĆAJUĆI da je Europsko vijeće u Solunu 2003. utvrdilo cilj daljnjeg jačanja povlaštenih odnosa između Europske unije i Zapadnog Balkana na temelju iskustva stečenog proširenjem;

UZIMAJUĆI U OBZIR Uredbu (EZ) br. 1920/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o Europskom centru za praćenje droga i ovisnosti o drogama (preinačenu) (1), (dalje u tekstu „Uredba”odnosno „Centar”);

BUDUĆI DA se u članku 21. te Uredbe predviđa da u Centru mogu sudjelovati treće zemlje koje u pogledu ciljeva i rada Centra dijele interese Unije i njezinih država članica;

BUDUĆI DA Republika Hrvatska dijeli ciljeve koji se u toj Uredbi utvrđuju kao ciljevi Centra i budući da je krajnji cilj Republike Hrvatske da postane članica Europske unije;

BUDUĆI DA je Republika Hrvatska suglasna s opisom zadaća Centra i njegovim načinom rada te s prioritetnim područjima kako su opisani u toj Uredbi;

BUDUĆI DA u Republici Hrvatskoj postoji odgovarajuća institucija koja se može povezati na Europsku informacijsku mrežu o drogama i ovisnosti o drogama (Reitox),

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Sudjelovanje

Republika Hrvatska u potpunosti sudjeluje u radu Centra prema uvjetima navedenima u ovom Sporazumu.

Članak 2.

Europska informacijska mreža o drogama i ovisnosti o drogama (Reitox)

1.   Republika Hrvatska povezuje se na mrežu Reitox.

2.   Republika Hrvatska u roku od 28 dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma obavješćuje Centar o glavnim elementima svoje nacionalne informacijske mreže, uključujući njezin nacionalni centar za praćenje, te imenuje sve ostale specijalizirane centre koji bi mogli dati koristan doprinos radu Centra.

Članak 3.

Upravljački odbor

Upravljački odbor Centra poziva predstavnika Republike Hrvatske da sudjeluje na njegovim sastancima. Predstavnik sudjeluje u cijelosti, ali bez prava glasa. Upravljački odbor može iznimno sazvati sastanak ograničen na predstavnike država članica i Europske komisije o pitanjima koja su od interesa posebno za Uniju i njezine države članice.

Upravljački odbor, na sjednici na kojoj sudjeluju predstavnici Republike Hrvatske, utvrđuje detaljna rješenja u pogledu sudjelovanja Republike Hrvatske u radu Centra.

Članak 4.

Proračun

Republika Hrvatska financijski doprinosi aktivnostima Centra u skladu s odredbama utvrđenim u Prilogu ovom Sporazumu, koji čini njegov sastavni dio.

Članak 5.

Zaštita i povjerljivost podataka

1.   Ako Centar, na temelju ovog Sporazuma, podatke proslijedi hrvatskim tijelima u skladu s pravom Unije i hrvatskim pravom, ti se podaci smiju koristiti isključivo u navedenu svrhu i prema uvjetima koje propisuje tijelo koje podatke prosljeđuje. Ti podaci ne smiju sadržavati osobne podatke.

2.   Podaci o drogama i ovisnosti o drogama koje Centar dostavi hrvatskim tijelima smiju se objaviti u skladu s pravilima Unije i Republike Hrvatske o širenju i povjerljivosti informacija. Osobni podaci ne smiju biti objavljeni niti dostupni javnosti.

3.   Određeni specijalizirani centri u Republici Hrvatskoj nisu obvezni pružiti informacije koje su na temelju hrvatskog zakonodavstva klasificirane kao povjerljive.

4.   U pogledu podataka koje hrvatska tijela dostavljaju Centru, Centar obvezuju pravila utvrđena u članku 6. Uredbe.

Članak 6.

Pravni status

Centar u Republici Hrvatskoj uživa svojstvo jednako svojstvu koje se pravnim osobama dodjeljuje prema hrvatskom pravu.

Članak 7.

Odgovornost

Odgovornost Centra uređuju pravila utvrđena u članku 19. Uredbe.

Članak 8.

Povlastice

Kako bi Centar i njegovo osoblje mogli obavljati svoje zadaće, Republika Hrvatska im odobrava povlastice i imunitete identične povlasticama i imunitetima sadržanim u člancima od 1. do 4., člancima 5. i 6., člancima od 10. do 13., člancima 15., 17. i 18. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Članak 9.

Pravilnik o osoblju

Prema uvjetima utvrđenim u članku 12. stavku 2. točki (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europskih zajednica utvrđenih u Uredbi (EEZ, Euratom, EZUČ) br. 259/68 (2), direktor Centra smije na temelju ugovora zaposliti državljane Republike Hrvatske koji uživaju sva prava kao državljani.

Članak 10.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana primitka diplomatskog pisma kojim se potvrđuje da su pravni zahtjevi odnosne ugovorne stranke u pogledu stupanja na snagu Sporazuma ispunjeni.

Članak 11.

Valjanost i prestanak važenja Sporazuma

1.   Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vrijeme. Sporazum prestaje važiti na dan pristupanja Republike Hrvatske Uniji.

2.   Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci. Sporazum prestaje biti na snazi šest mjeseci od dana primitka te obavijesti.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. prosinca 2010. u dva primjerka na engleskom jeziku.

Za Europsku uniju

Image

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  SL L 376, 27.12.2006., str. 1.

(2)  SL L 56, 4.3.1968., str. 1.


PRILOG

FINANCIJSKI DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM CENTRU ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA

1.

Financijski doprinos koji Republika Hrvatska uplaćuje u opći proračun Europske unije za sudjelovanje u Centru postupno će se povećavati u četverogodišnjem razdoblju tijekom kojeg će Republika Hrvatska postupno uvoditi aktivnosti. Potrebni financijski doprinosi su:

tijekom prve godine sudjelovanja

EUR 100 000,

tijekom druge godine sudjelovanja

EUR 150 000,

tijekom treće godine sudjelovanja

EUR 210 000,

tijekom četvrte godine sudjelovanja

EUR 271 000.

Od pete godine sudjelovanja, godišnji financijski doprinos koji Republika Hrvatska plaća Centru iznosi doprinos za četvrtu godinu sudjelovanja indeksiran stopom povećanja potpore Unije Centru.

Republika Hrvatska može djelomično koristiti pomoć Unije za plaćanje doprinosa Centru, pri čemu najveći doprinos Unije može iznositi 75 % u prvoj godini sudjelovanja, 60 % u drugoj godini sudjelovanja te 50 % nakon toga. Podložno posebnom postupku planiranja, zatražena sredstva Unije bit će prenesena na Republiku Hrvatsku posebnim financijskim memorandumom.

Preostali dio doprinosa pokrit će Republika Hrvatska.

2.

Doprinosom Republike Hrvatske upravljat će se u skladu s Uredbom Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 od 25. lipnja 2002. o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (1) i Uredbom Komisije (EZ, Euratom) br. 2342/2002 od 23. prosinca 2002. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 o Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europskih zajednica (2). Putne troškove te troškove smještaja i dnevnica predstavnika i stručnjaka iz Republike Hrvatske za sudjelovanje u aktivnostima ili na sastancima Centra u vezi s provedbom programa rada Centra naknađuje Centar na istoj osnovi i u skladu s postupcima koji su trenutačno na snazi za države članice Unije.

3.

Za prvu kalendarsku godinu sudjelovanja Republika Hrvatska platit će doprinos izračunan od datuma početka sudjelovanja do kraja godine prema načelu razmjernosti (pro rata). Doprinos Republike Hrvatske za sljedeće godine bit će u skladu s ovim Sporazumom.


(1)  SL L 248, 16.9.2002., str. 1.

(2)  SL L 357, 31.12.2002., str. 1.


Top