Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0618(03)

Protokol između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj

OJ L 160, 18.6.2011, p. 39–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 249 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/351/oj

19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

249


22011A0618(03)


L 160/39

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROTOKOL

između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj

EUROPSKA ZAJEDNICA

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

i

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj potpisan 26. listopada 2004. (1). (dalje u tekstu „Sporazum između Europske zajednice i Švicarske”),

PODSJEĆAJUĆI da njegov članak 15. predviđa mogućnost da Kneževina Lihtenštajn Protokolom pristupi Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske,

UZIMAJUĆI U OBZIR zemljopisni položaj Kneževine Lihtenštajna,

UZIMAJUĆI U OBZIR želju Kneževine Lihtenštajna da se pridruži zakonodavstvu Zajednice koje obuhvaća Uredbu Dublin i Uredbu Eurodac (dalje u tekstu „pravna stečevina Dublin/Eurodac”),

BUDUĆI DA je Europska zajednica 19. siječnja 2001. sklopila sporazum s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji se podnese u jednoj od država članica ili u Islandu ili Norveškoj, koji se temelji na Dublinskoj konvenciji (2),

BUDUĆI DA je poželjno da Kneževina Lihtenštajn bude pridružena provedbi, primjeni i razvoju pravne stečevine Dublin/Eurodac pod jednakim uvjetima kao i Island, Norveška i Švicarska,

BUDUĆI DA je potrebno sklopiti Protokol između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna kojim se za Lihtenštajn osiguravaju prava i obveze slične onima dogovorenima između Europske zajednice, s jedne strane, te Islanda i Norveške, kao i Švicarske, s druge strane,

BUDUĆI DA se odredbe glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i akti doneseni na temelju te glave ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku, u skladu s Protokolom o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, trebalo bi Švicarskoj Konfederaciji i Kneževini Lihtenštajnu, s jedne strane, i Danskoj, s druge strane, ipak, omogućiti primjenu bitnih odredbi Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske u njihovim međusobnim odnosima, kako je predviđeno u njegovom članku 11. stavku 1.,

BUDUĆI DA je potrebno osigurati da države koje su pridružene Europskoj zajednici radi provedbe, primjene i razvoja pravne stečevine Dublin/Eurodac tu pravnu stečevinu također primjenjuju u međusobnim odnosima,

BUDUĆI DA je za neometano funkcioniranje pravne stečevine Dublin/Eurodac potrebno da ovaj Protokol bude primijenjen istodobno sa sporazumima između različitih stranaka koje su pridružene ili sudjeluju u provedbi i razvoju pravne stečevine Dublin/Eurodac, kojom uređuju svoje međusobne odnose,

BUDUĆI DA Lihtenštajn mora primjenjivati Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (3) onako kako se primjenjuje u državama članicama Europske unije prilikom obrade podataka za potrebe ovog Protokola,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (4),

IMAJUĆI NA UMU povezanost između pravne stečevine Zajednice o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica i o uspostavi sustava Eurodac i schengenske pravne stečevine;

BUDUĆI DA ta povezanost zahtijeva istodobni početak primjene schengenske pravne stečevine i pravne stečevine Zajednice o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica i o uspostavljanju sustava Eurodac,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

1.   U skladu s člankom 15. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj (dalje u tekstu „Sporazum između Europske zajednice i Švicarske”), Kneževina Lihtenštajn (dalje u tekstu „Lihtenštajn”) pristupa tom Sporazumu, pod uvjetima određenima u ovom Protokolu.

2.   Ovaj Protokol stvara uzajamna prava i obveze između ugovornih stranaka u skladu s u njemu određenim pravilima i postupcima.

Članak 2.

1.   Odredbe:

Uredbe Dublin (5),

Uredbe Eurodac (6),

Provedbene uredbe Eurodac (7) i

Provedbene uredbe Dublin (8)

Lihtenštajn provodi i primjenjuje u svojim odnosima s državama članicama Europske unije i sa Švicarskom.

2.   Ne dovodeći u pitanje članak 5., Lihtenštajn također prihvaća, provodi i primjenjuje akte i mjere Europske zajednice kojima se mijenjaju odredbe ili koje se temelje na odredbama iz stavka 1. i odluke donesene u skladu s postupcima iz tih odredbi.

3.   Za potrebe stavaka 1. i 2., upućivanja na „države članice” u odredbama iz stavka 1. uključuju i Lihtenštajn.

Članak 3.

Prava i obveze određene u članku 2., članku 3. stavcima 1. do 4., člancima 5. do 7., članku 8. stavku 1 drugom podstavku i članku 8. stavku 2., člancima 9. do 11. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske primjenjuju se mutatis mutandis na Lihtenštajn.

Članak 4.

Predstavnik Vlade Lihtenštajna postaje član Mješovitog odbora osnovanog na temelju članka 3. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske.

Dužnost predsjednika mješovitoga odbora naizmjenično, na razdoblje od šest mjeseci, obnašaju predstavnik Komisije Europskih zajednica (dalje u tekstu „Komisija”) i predstavnik Vlade Lihtenštajna odnosno Švicarske.

Članak 5.

1.   Pridržavajući se stavka 2., ako Vijeće Europske unije (dalje u tekstu „Vijeće”) donese akte ili mjere koje mijenjaju odredbe ili se temelje na odredbama iz članka 2. i ako su akti ili mjere doneseni u skladu s postupcima određenima u tim odredbama, ti akti ili mjere primjenjuju se istodobno u državama članicama i Lihtenštajnu, osim ako postoje izričite odredbe koje određuju suprotno.

2.   Komisija bez odlaganja obavješćuje Lihtenštajn o donošenju akata ili mjera iz stavka 1. Lihtenštajn odlučuje o tome, hoće li prihvatiti njihov sadržaj i hoće li ih provesti u svojem unutarnjem pravnom poretku. O toj odluci obavješćuje Komisiju u roku od 30 dana od donošenja dotičnih akata ili mjera.

3.   Ako sadržaj takvog akta ili mjere može za Lihtenštajn postati obvezujući tek nakon ispunjenja ustavnih zahtjeva, Lihtenštajn prilikom obavijesti o tome obavješćuje Vijeće i Komisiju. Lihtenštajn bez odlaganja u pisanom obliku obavješćuje Vijeće i Komisiju o ispunjenju svih ustavnih zahtjeva. Ako se referendum ne zahtijeva, obavijest se upućuje najkasnije trideset dana nakon isteka roka za referendum. Ako se referendum zahtijeva, Lihtenštajn za svoju obavijest ima na raspolaganju najviše osamnaest mjeseci od datuma obavijesti Vijeća. Od datuma utvrđenog za stupanje na snagu akta ili mjere za Lihtenštajn do obavijesti o ispunjavanju ustavnih zahtjeva od strane Lihtenštajna, Lihtenštajn, ako je to moguće, privremeno provodi dotični akt ili mjeru.

4.   Ako Lihtenštajn ne može privremeno provoditi dotični akt ili mjeru i ako to izazove poteškoće koje narušavaju odvijanje suradnje u području Dublin/Eurodac, stanje proučava Mješoviti odbor. Europska zajednica može poduzeti proporcionalne i odgovarajuće mjere protiv Lihtenštajna, kako bi se osiguralo neometano odvijanje suradnje u području Dublin/Eurodac.

5.   Prihvaćanje akata i mjera iz stavka 1. od strane Lihtenštajna stvara prava i obveze između Lihtenštajna, Švicarske i država članica Europske unije.

6.   Protokol se suspendira, ako:

(a)

Lihtenštajn obavijesti o svojoj odluci da ne prihvaća sadržaj akta ili mjere iz stavka 1. na koji se primjenjuju postupci određeni u ovom Protokolu; ili

(b)

Lihtenštajn ne uputi obavijest u roku od trideset dana iz stavka 2.; ili

(c)

Lihtenštajn ne uputi obavijest najkasnije trideset dana nakon isteka roka za referendum ili, u slučaju referenduma, u roku od osamnaest mjeseci koji je određen u stavku 3. ili ako ne osigura privremenu provedbu, kako to predviđa isti stavak, od datuma utvrđenog za stupanje na snagu dotičnoga akta ili mjere.

7.   Mješoviti odbor razmatra pitanje koje je prouzročilo obustavu te nastoji u roku od 90 dana otkloniti uzroke neprihvaćanja ili neratifikacije. Nakon preispitivanja svih drugih mogućnosti da se osigura daljnje neometano djelovanje Protokola, uključujući i mogućnost poštovanja jednakosti zakona i propisa ugovornih stranaka, Mješoviti odbor može jednoglasno odlučiti da se Protokol počne ponovno primjenjivati. Ako je ovaj Protokol i nakon 90 dana još uvijek suspendiran, smatra se da je prestao važiti.

Članak 6.

U pogledu administrativnih troškova i izdacima poslovanja koji su povezani s osnivanjem i djelovanjem Središnje jedinice Eurodaca, Lihtenštajn u opći proračun Europskih zajednica doprinosi 0,071 % početnog referentnog iznosa od 11 675 000 eura, a od proračunske godine 2004. godišnji doprinos u iznosu od 0,071 % od odgovarajućih proračunskih sredstava za dotičnu financijsku godinu.

Članak 7.

Ovaj Protokol ne utječe na sporazume između Lihtenštajna i Švicarske u mjeri u kojoj su oni spojivi s ovim Protokolom. Ako su takvi sporazumi nespojivi s ovim Protokolom, prevladava Protokol.

Članak 8.

1.   Ovaj Protokol ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju. Instrumenti ratifikacije ili odobrenja polažu se kod glavnog tajnika Vijeća, koji je depozitar ovog Protokola.

2.   Ovaj Protokol stupa na snagu prvoga dana mjeseca koji slijedi nakon što depozitar obavijesti ugovorne stranke da je položen posljednji instrument ratifikacije ili odobrenja.

3.   Članci 1. i 4. te prva rečenica članka 5. stavka 2. ovog Protokola te prava i obveze određene u članku 2., članku 3. stavcima 1. do 4. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske privremeno se primjenjuju na Lihtenštajn od datuma potpisivanja ovog Protokola.

Članak 9.

U pogledu akata i mjera donesenih nakon potpisivanja ovog Protokola, ali prije njegova stupanja na snagu, rok od trideset dana iz članka 5. stavka 2. posljednje rečenice počinje teći od dana stupanja na snagu ovog Protokola.

Članak 10.

1.   Ovaj Protokol se primjenjuje samo ako se provode i sporazumi iz članka 11. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske, koje Lihtenštajn treba sklopiti.

2.   nadalje, ovaj Protokol se primjenjuje samo ako se provodi i Protokol sklopljen između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pridruživanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

Članak 11.

1.   Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Protokol. Depozitara se obavješćuje o otkazivanju koje proizvodi pravne učinke šest mjeseci nakon obavijesti.

2.   U slučaju da Švicarska otkaže ovaj Protokol ili Sporazum između Europske zajednice i Švicarske ili u slučaju prestanka važenja Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske za Švicarsku, Sporazum između Europske zajednice i Švicarske i ovaj Protokol ostaju na snazi u pogledu odnosa između Europske zajednice, s jedne strane, i Lihtenštajna, s druge strane.

3.   Smatra se da je ovaj Protokol prestao važiti, ako Lihtenštajn otkaže jedan od sporazuma iz članka 11. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske koji je Lihtenštajn sklopio ili ako otkaže Protokol iz članka 10. stavka 2.

Članak 12.

Ovaj je Protokol sastavljan u tri primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

U POTVRDU NAVEDENOGA, niže potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu dana dvadeset osmoga veljače godine dvije tisuće osme.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Europsku zajednicu

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Za Švicarsku Konfederaciju

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Image


(1)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(2)  SL L 93, 3.4.2001., str. 38.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(4)  SL L 160, 18.6.2011., str. 3.

(5)  Uredba (EZ) br. 343/2003 od 18. veljače 2003. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji u jednoj od država članica podnese državljanin treće države (SL L 50, 25.2.2003., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 1560/2003 od 2. rujna 2003. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 343/2003 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji u jednoj od država članica podnese državljanin treće države (SL L 222, 5.9.2003., str. 3.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 2725/2000 od 11. prosinca 2000. o uspostavi sustava „Eurodac“ za usporedbu otisaka prstiju radi učinkovite primjene Dablinske konvencije (SL L 316, 15.12.2000., str. 1.).

(8)  Uredba Vijeća (EZ) br. 407/2002 od 28. veljače 2002. o utvrđivanju određenih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 2725/2000 o uspostavi sustava Eurodac za usporedbu otisaka prstiju radi učinkovite primjene Dablinske konvencije (SL L 62, 5.3.2002, str. 1.).


ZAVRŠNI AKT

Opunomoćenici

EUROPSKE ZAJEDNICE

i

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

i

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJNA

dalje u tekstu „ugovorne stranke”

koji su se sastali u Bruxellesu dana dvadeset osmog veljače godine 2008. radi potpisivanja Protokola između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj, donijele su Protokol.

Opunomoćenici ugovornih stranaka primili su na znanje sljedeće niže navedene izjave, koje su priložene ovom Završnom aktu:

Zajedničku izjavu ugovornih stranaka o bliskom dijalogu,

Zajedničku izjavu Lihtenštajna o članku 5. stavku 3.,

Zajedničku izjavu o zajedničkim sastancima mješovitih odbora.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Europsku zajednicu

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisee

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Állmszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suiça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Za Švicarsku Konfederaciju

Image

За Княжeство Лиxтeнщaйн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για τo Πριγκιπάτo τoυ Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Image

ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA O BLISKOM DIJALOGU

Ugovorne stranke naglašavaju važnost bliskog i učinkovitog dijaloga između svih stranaka koje sudjeluju u provedbi odredbi iz članka 2. stavka 1. ovog Protokola.

U skladu s člankom 3. stavkom 1. Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske, Komisija će, na sastancima Mješovitog odbora radi razmjene stajališta sa Švicarskom, pozvati stručnjake iz država članica da saslušaju stručnjake iz Lihtenštajna u svim pitanjima iz Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske.

Ugovorne stranke primjećuju da su države članice pripravne odazvati se na ovaj poziv i sudjelovati u toj razmjeni stajališta s Lihtenštajnom u svim pitanjima iz Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O ČLANKU 5. STAVKU 3.

(Rok za prihvaćanje novih kretanja u pravnoj stečevini Dublin/Eurodac)

Najdulji rok od 18 mjeseci utvrđen u članku 5. stavku 3., obuhvaća kako odobrenje tako i provedbu akta ili mjere. On uključuje sljedeće faze:

pripremna faza,

parlamentarni postupak,

rok od 30 dana za referendum,

ako je primjenjivo, referendum (organiziranje i glasovanje),

objavu valjanosti od strane kneza koji je na vlasti.

Vlada Lihtenštajna o dovršetku svake faze bez odlaganja obavješćuje Vijeće i Komisiju.

Vlada Lihtenštajna obvezuje se upotrijebiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju kako bi osigurala da gore navedene faze budu dovršene što je moguće brže.

IZJAVA O ZAJEDNIČKIM SASTANCIMA MJEŠOVITOG ODBORA

Izaslanstvo Europske komisije,

Izaslanstva koja predstavljaju vlade Republike Islanda i Kraljevine Norveške,

Izaslanstvo koje predstavlja Vladu Švicarske Konfederacije,

Izaslanstvo koje predstavlja Vladu Kneževine Lihtenštajna,

Primaju na znanje da Protokolom uz ovaj Sporazum Lihtenštajn pristupa Mješovitom odboru koji je osnovan Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj.

Odlučile su zajedno organizirati sastanke zajedničkih odbora, koji su osnovani Sporazumom između Europske zajednice te Islanda i Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Islandu ili u Norveškoj, s jedne strane, i Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj, kako je dopunjen Protokolom o pristupanju Lihtenštajna, s druge strane.

Primjećuju da takvi zajednički sastanci zahtijevaju pragmatična rješenja u pogledu predsjedanja takvim sastancima kada predsjedanje preuzmu pridružene države u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj kako je dopunjen Protokolom o pristupanju Lihtenštajna ili u skladu sa Sporazumom između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Islandu ili u Norveškoj.

Primjećuju želju pridruženih država da od stupanja na snagu Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj kako je dopunjen Protokolom o pristupanju Lihtenštajna, odustanu od obnašanja predsjedanja i da se predsjedanje odredi rotacijom na temelju abecednog redoslijeda.


Top