Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011A0618(01)

Protokol između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

OJ L 160, 18.6.2011, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 231 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2011/349/oj

19/Sv. 10

HR

Službeni list Europske unije

231


22011A0618(01)


L 160/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


PROTOKOL

između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

EUROPSKA UNIJA

i

EUROPSKA ZAJEDNICA

i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA

i

KNEŽEVINA LIHTENŠTAJN,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum potpisan 26. listopada 2004. između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (1) („Sporazum o pridruživanju”),

PODSJEĆAJUĆI da njegov članak 16. predviđa mogućnost da Kneževina Lihtenštajn pristupi Sporazumu o pridruživanju Protokolom,

UZIMAJUĆI U OBZIR zemljopisni položaj Kneževine Lihtenštajna,

UZIMAJUĆI U OBZIR blisku povezanost između Kneževine Lihtenštajna i Švicarske Konfederacije izraženu u području bez unutarnjih graničnih kontrola između Kneževine Lihtenštajna i Švicarske Konfederacije,

UZIMAJUĆI U OBZIR želju Kneževine Lihtenštajna da sa svim schengenskim zemljama uspostavi i održava područje bez granične kontrole i da se pridruži schengenskoj pravnoj stečevini,

BUDUĆI DA su Sporazumom koji je Vijeće Europske unije 18. svibnja 1999. sklopilo s Republikom Islandom i Kraljevinom Norveškom (2) te dvije države pridružene provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine,

BUDUĆI DA je poželjno da Kneževina Lihtenštajn bude pod jednakim uvjetima kao i Island, Norveška i Švicarska pridružena provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine,

BUDUĆI DA između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna treba zaključiti protokol kojim bi se za Lihtenštajn osigurala prava i obveze slične onima, koji su dogovoreni između Vijeća Europske unije, s jedne strane, i Islanda, Norveške i Švicarske, s druge strane,

BUDUĆI DA se odredbe glave IV. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i akti koji su doneseni na temelju te glave, na temelju Protokola o stajalištu Danske koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice, ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku i budući da na temelju odluka usmjerenih na razvoj schengenske pravne stečevine u primjeni te glave, koje je Danska prenijela u svoje domaće pravo, mogu nastati samo međunarodnopravne obveze između Danske i ostalih država članica,

BUDUĆI DA Irska i Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske sudjeluju u nekim odredbama schengenske pravne stečevine, u skladu s odlukama donesenima na temelju Protokola o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije, koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice (3),

BUDUĆI DA je potrebno osigurati da države koje su pridružene Europskoj uniji radi provedbe, primjene i razvoja schengenske pravne stečevine tu pravnu stečevinu također primjenjuju u međusobnim odnosima,

BUDUĆI DA je za neometano funkcioniranje schengenske pravne stečevine potrebno da ovaj Protokol bude primijenjen istodobno sa sporazumima između različitih stranaka koje su pridružene ili sudjeluju u provedbi i razvoju schengenske pravne stečevine kojom uređuju svoje uzajamne odnose,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj (4),

IMAJUĆI NA UMU povezanost između schengenske pravne stečevine i pravne stečevine Zajednice o uspostavljanju kriterija i mehanizama za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica i o uspostavi sustava „Eurodac”,

BUDUĆI DA ta povezanost zahtijeva da schengenska pravna stečevina bude primjenjivana istodobno s pravnom stečevinom Zajednice o uspostavi kriterija i mehanizama za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica i o uspostavi sustava „Eurodac”,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

U skladu s člankom 16. Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine („Sporazum o pridruživanju”), Kneževina Lihtenštajn (dalje u tekstu „Lihtenštajn”) pristupa Sporazumu o pridruživanju u skladu s uvjetima određenima u ovom Protokolu.

Ovo pristupanje stvara uzajamna prava i obveze između ugovornih stranaka u skladu s pravilima i postupcima određenima u ovom Protokolu.

Članak 2.

1.   Odredbe schengenske pravne stečevine iz Priloga A i Priloga B Sporazumu o pridruživanju, kako se primjenjuju na države članice Europske unije, Lihtenštajn provodi i primjenjuje prema uvjetima predviđenima u tim Prilozima.

2.   Povrh toga, Lihtenštajn provodi i primjenjuje odredbe akata Europske unije i Europske zajednice iz Priloga ovom Protokolu kojima se zamjenjuju ili razvijaju odredbe schengenske pravne stečevine.

3.   Ne dovodeći u pitanje članak 5., Lihtenštajn također prihvaća, provodi i primjenjuje akte i mjere Europske unije i Europske zajednice kojima se mijenjaju ili razvijaju odredbe schengenske pravne stečevine, na koje se u vezi s ovim Protokolom primjenjuju postupci određeni u Sporazumu o pridruživanju.

Članak 3.

Na Lihtenštajn se primjenjuju prava i obveze iz članka 3. stavaka 1. do 4., članaka 4. do 6., članaka 8. do 10., članka 11. stavaka 2., 3. i 4. i članka 13. Sporazuma o pridruživanju.

Članak 4.

Dužnost predsjednika Mješovitog odbora osnovanog člankom 3. Sporazuma o pridruživanju, na razini stručnjaka, obnaša predstavnik Europske unije. Dužnost predsjednika na razini visokih dužnosnika i ministara naizmjenično, na razdoblje od 6 mjeseci, obnaša predstavnik Europske unije i predstavnik Vlade Lihtenštajna odnosno Švicarske.

Članak 5.

1.   Donošenje novih akata ili mjera povezanih s pitanjima iz članka 2. pridržano je za nadležne institucije Europske unije. Podložno stavku 2. ovog članka, takvi akti ili mjere stupaju na snagu istodobno za Europsku uniju, Europsku zajednicu i njihove države članice te za Lihtenštajn, osim ako se u tim aktima ili mjerama izričito ne navodi drukčije. U tom kontekstu, dužna pažnja posvećuje se razdoblju koje Lihtenštajn u Mješovitom odboru navede kao potrebno da ispuni svoje ustavne zahtjeve.

2.

(a)

Vijeće Europske unije („Vijeće”) odmah obavješćuje Lihtenštajn o donošenju akata ili mjera iz stavka 1. na koje su primijenjeni postupci određeni ovim Protokolom. Lihtenštajn odlučuje o tome hoće li prihvatiti njihov sadržaj i hoće li ih provesti u svoj unutarnji pravni poredak. O odluci obavješćuje Vijeće i Komisiju Europskih zajednica („Komisija”) u roku od trideset dana od donošenja dotičnih akata ili mjera.

(b)

Ako sadržaj takvog akta ili mjere može za Lihtenštajn postati obvezujući tek nakon ispunjenja ustavnih zahtjeva, Lihtenštajn prilikom obavijesti o tome obavješćuje Vijeće i Komisiju. Lihtenštajn bez odlaganja u pisanom obliku obavješćuje Vijeće i Komisiju o ispunjenju svih ustavnih zahtjeva. Ako se referendum ne zahtijeva, obavijest se upućuje najkasnije trideset dana nakon isteka roka za referendum. Ako se referendum zahtijeva, Lihtenštajn za svoju obavijest ima na raspolaganju osamnaest mjeseci od datuma obavijesti Vijeća. Od datuma utvrđenog za stupanje na snagu akta ili mjere za Lihtenštajn i do obavijesti o ispunjavanju ustavnih zahtjeva od strane Lihtenštajna, Lihtenštajn, ako je to moguće, privremeno provodi dotični akt ili mjeru.

Ako Lihtenštajn ne može privremeno provoditi dotični akt ili mjeru i ako to izazove poteškoće koje narušavaju schengensku suradnju, stanje proučava Mješoviti odbor. Europska unija i Europska zajednica mogu poduzeti razmjerne i odgovarajuće mjere protiv Lihtenštajna kako bi se osiguralo da schengenska suradnja protječe neometano.

3.   Prihvaćanje akata i mjera iz stavka 2. od strane Lihtenštajna stvara prava i obveze između Lihtenštajna, s jedne strane, i Europske unije, Europske zajednice i država članica, u mjeri u kojoj ih ti akti i mjere obvezuju, te Švicarske, s druge strane.

4.   Ako:

(a)

Lihtenštajn obavijesti o svojoj odluci da ne prihvaća sadržaje akta ili mjere iz stavka 2. na koji se primjenjuju postupci određeni u ovom Protokolu; ili

(b)

Lihtenštajn ne uputi obavijest u roku od trideset dana iz stavka 2. točke (a) ili stavka 5. točke (a); ili

(c)

Lihtenštajn ne uputi obavijest najkasnije trideset dana nakon isteka roka za referendum ili, u slučaju referenduma, u roku od osamnaest mjeseci iz stavka 2. točke (b) ili ako ne osigura privremenu provedbu, kako to predviđa isti stavak, od datuma utvrđenog za stupanje na snagu dotičnoga akta ili mjere,

smatra se da je ovaj Protokol prestao važiti, osim ako Mješoviti odbor, nakon pomnog preispitivanja mogućnosti za očuvanje Protokola, ne odluči drukčije u roku od devedeset dana. Prestanak važenja Protokola proizvodi pravne učinke 3 mjeseca nakon isteka razdoblja od devedeset dana.

5.

(a)

Ako odredbe novog akta ili mjere djeluju tako da državama članicama više ne dopuštaju da udovolje zahtjevima za uzajamnu pomoć u kaznenim stvarima ili da priznaju naloge drugih država članica za pretraživanje prostorija i/ili zapljenu dokaznog materijala, u skladu s uvjetima određenima člankom 51. Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma (5), Lihtenštajn može u roku od trideset dana iz stavka 2. točke (a) obavijestiti Vijeće i Komisiju da neće prihvatiti ni provoditi te odredbe u svoj unutarnji pravni poredak, ako se one primjenjuju na zahtjeve za pretraživanje i zapljenu ili na naloge za istragu ili progon kaznenih djela u području izravnog oporezivanja koja, da su počinjena u Lihtenštajnu, u skladu s pravom Lihtenštajna ne bi bila kažnjiva oduzimanjem slobode. U tom slučaju, suprotno odredbama stavka 4., ne smatra se da je ovaj Protokol prestao važiti.

(b)

Mješoviti odbor se sastaje u roku od dva mjeseca od zahtjeva jednog od svojih članova, vodeći računa o međunarodnim kretanjima, i raspravlja stanje proizašlo iz obavijesti u skladu s točkom (a).

Kada Mješoviti odbor jednom jednoglasno postigne dogovor o punom prihvaćanju i provedbi odgovarajućih odredbi novog akta ili mjere od strane Lihtenštajna, primjenjuju se stavak 2. točka (b) i stavci 3. i 4. Podaci iz prve rečenice stavka 2. točke (b) osiguravaju se u roku od trideset dana od postizanja dogovora u Mješovitom odboru.

Članak 6.

U ispunjavanju svojih obveza u vezi sa Schengenskim informacijskim sustavom i Viznim informacijskim sustavom, Lihtenštajn za pristup tim sustavima može upotrijebiti tehničku infrastrukturu Švicarske.

Članak 7.

U pogledu administrativnih troškova povezanih s provedbom ovog Protokola, Lihtenštajn godišnje doprinosi u opći proračun Europske unije 0,071 % iznosa od 8 100 000 EUR, podložno godišnjem usklađivanju na temelju inflacije u Europskoj uniji.

Članak 8.

1.   Ovaj Protokol ne utječe na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru kao ni na bilo koji drugi sporazum sklopljen između Europske unije i Lihtenštajna.

2.   Ovaj Protokol ne utječe na sporazume koji obvezuju Lihtenštajn, s jedne strane, i jednu ili više država članica, s druge strane, u mjeri u kojoj su spojivi s ovim Protokolom. Ako su takvi sporazumi nespojivi s ovim Protokolom, prevladava Protokol.

3.   Ovaj Protokol nikako ne utječe na buduće sporazume koje Europska zajednica sklopi s Lihtenštajnom ili na sporazume sklopljene između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Lihtenštajna, s druge strane, ili na sporazume sklopljene na temelju članaka 24. i 38. Ugovora o Europskoj uniji.

4.   Ovaj Protokol ne utječe na sporazume između Lihtenštajna i Švicarske, u mjeri u kojoj su oni spojivi s ovim Protokolom. Ako su takvi sporazumi nespojivi s ovim Protokolom, prevladava Protokol.

Članak 9.

1.   Ovaj Protokol stupa na snagu jedan mjesec od dana kada je glavni tajnik Vijeća, u svojstvu depozitara ovog Protokola, utvrdio da su bili ispunjeni svi formalni uvjeti u vezi s pristankom stranaka ili u njihovo ime da ih ovaj Protokol obvezuje.

2.   Članci 1. i 4. te članak 5. stavak 2. točka (a) prva rečenica ovog Protokola te prava i obveze određene u članku 3. stavcima 1. do 4. i člancima 4. do 6. Sporazuma o pridruživanju privremeno se primjenjuju na Lihtenštajn od datuma potpisivanja ovog Protokola.

3.   U pogledu akata i mjera donesenih nakon potpisivanja ovog Protokola, ali prije njegova stupanja na snagu, rok od trideset dana iz članka 5. stavka 2. točke (a), posljednje rečenice počinje teći od dana stupanja na snagu ovog Protokola.

Članak 10.

1.   Lihtenštajn počinje provoditi odredbe iz članka 2. na datum koji odredi Vijeće, uz suglasnost svih svojih članova koji predstavljaju vlade onih država članica koje primjenjuju sve odredbe iz članka 2., nakon savjetovanja s Mješovitim odborom i nakon što se uvjeri da je Lihtenštajn ispunio preduvjete za provedbu odgovarajućih odredbi.

Članovi Vijeća koji predstavljaju vlade Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske sudjeluju u donošenju ove odluke u mjeri u kojoj je povezana s odredbama schengenske pravne stečevine i s aktima koji se na njemu temelje ili su s njim povezani, u kojima te države članice sudjeluju.

Članovi Vijeća koji predstavljaju vlade država članica na koje se, u skladu s njihovim Ugovorom o pristupanju, primjenjuju samo neke odredbe iz članka 2., sudjeluju u donošenju ove odluke u mjeri u kojoj je povezana s odredbama schengenske pravne stečevine koje se već primjenjuju u odnosnim državama članicama.

2.   Provedba odredaba iz stavka 1. stvara prava i obveze između Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Lihtenštajna i, prema potrebi, Europske unije, Europske zajednice i država članica, u mjeri u kojoj ih te odredbe obvezuju, s druge strane.

3.   Ovaj Protokol se primjenjuje samo ako se provode sporazumi iz članka 13. Sporazuma o pridruživanju, koje Lihtenštajn još treba sklopiti.

4.   Nadalje, ovaj Protokol se primjenjuje samo u slučaju ako se provodi i Protokol između Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Švicarskoj.

Članak 11.

1.   Ovaj Protokol Lihtenštajn ili Švicarska mogu otkazati, a otkazati se može i jednoglasnom odlukom članova Vijeća. Depozitara se obavješćuje o otkazivanju, koje proizvodi pravne učinke šest mjeseci nakon obavijesti.

2.   U slučaju da Švicarska otkaže ovaj Protokol ili Sporazum o pridruživanju ili u slučaju prestanka važenja Sporazuma o pridruživanju za Švicarsku, Sporazum o pridruživanju i ovaj Protokol ostaju na snazi u pogledu odnosa između Europske unije i Europske zajednice, s jedne strane, i Lihtenštajna, s druge strane. U tom slučaju Vijeće, nakon savjetovanja s Lihtenštajnom, odlučuje o potrebnim mjerama. Međutim, te su mjere za Lihtenštajn obvezujuće samo ako ih Lihtenštajn prihvati.

3.   Smatra se da je ovaj Protokol prestao važiti, ako Lihtenštajn ukine jedan od sporazuma iz članka 13. Sporazuma o pridruživanju koji je Lihtenštajn zaključio ili ako ukine Protokol iz članka 10. stavka 4. ovog Protokola.

Članak 12.

Ovaj je Protokol sastavljan u tri primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

U potvrdu navedenog, niže potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Protokol.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu dana dvadeset osmoga veljače godine dvije tisuće osme.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Za Europsku uniju

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Europsku zajednicu

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Za Švicarsku Konfederaciju

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Image


(1)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(2)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(3)  SL L 64, 7.3.2002., str. 20. i SL L 131, 1.6.2000., str. 43.

(4)  SL L 160, 18.6.2011., str 39.

(5)  Konvencija o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. između vlada država Ekonomske unije Beneluksa, Savezne Republike Njemačke i Francuske Republike o postupnom ukidanju provjera na njihovim zajedničkim granicama (SL L 239, 22.9.2000., str. 19.).


PRILOG

Prilog Protokolu o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine

Odredbe iz članka 2. stavka (2) koje će Lihtenštajn primjenjivati od datuma koji odredi Vijeće u skladu s člankom 10.:

Uredba Vijeća br. 2007/2004/EZ od 26. listopada 2004. o osnivanju Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (SL L 349, 25.11.2004.),

Uredba Vijeća br. 2252/2004/EZ od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (SL L 385, 29.12.2004., str. 1.); Odluka Komisije od 28. veljače 2005. o utvrđivanju tehničkih specifikacija u vezi sa standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (C(2005) 409 konačno) i Odluka Komisije od 28. lipnja 2006. o utvrđivanju tehničkih specifikacija u vezi sa standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (C(2006) 2909 konačno),

Odluka Vijeća br. 2005/211/PUP od 24. veljače 2005. o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 68, 15.3.2005., str. 44.),

Odluka Vijeća 2005/719/PUP od 12. listopada 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredbi Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 271, 15.10.2005., str. 54.),

Odluka Vijeća 2005/727/PUP od 12. listopada 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredbi Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 273, 19.10.2005., str. 25.),

Odluka Vijeća 2006/228/PUP od 9. ožujka 2006. o određivanju datuma primjene nekih odredbi Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 81, 18.3.2006., str. 45.),

Odluka Vijeća 2005/229/PUP od 9. ožujka 2006. o određivanju datuma primjene nekih odredbi Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 81, 18.3.2006., str. 46.),

Odluka Vijeća 2005/631/PUP od 24. srpnja 2006. o određivanju datuma primjene nekih odredbi Odluke 2005/211/PUP o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 256, 20.9.2006., str. 18.),

Odluka Vijeća 2005/267/EZ od 16. ožujka 2005. o uspostavi sigurne internetske informacijske i koordinacijske mreže za migracijske službe država članica (SL L 83, 1.4.2005., str. 48.),

Odluka Komisije od 15. prosinca 2005. o utvrđivanju podrobnih pravila provedbe Odluke Vijeća 2005/267/EZ o uspostavi sigurne internetske informacijske i koordinacijske mreže za migracijske službe država članica (C(2005) 5159 konačno),

Uredba Vijeća (EZ) br. 851/2005 od 2. lipnja 2005. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva s obzirom na mehanizam uzajamnosti (SL L 141, 4.6.2005., str. 3.),

Odluka Vijeća 2005/451/PUP od 13. lipnja 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredbi Uredbe br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 158, 21.6.2005., str. 26.),

Uredba (EZ) br. 1160/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2005. o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma od 14. lipnja 1985. o postupnom ukidanju provjera na zajedničkim granicama, u vezi pristupa službi država članica odgovornih za izdavanje potvrda o registraciji vozila Schengenskom informacijskom sustavu (SL L 191, 22.7.2005., str. 18.),

Preporuka 2005/761/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. rujna 2005. za pojednostavnjenje izdavanja jedinstvenih viza za kratkotrajan boravak koje države članice izdaju istraživačima iz trećih zemalja koji putuju unutar Zajednice s ciljem provođenja znanstvenih istraživanja (SL L 289, 3.11.2005., str. 23.),

Odluka Komisije od 29. rujna 2005. (2005/687/EZ) o obliku izvješća o aktivnostima mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju i o stanju u zemlji domaćinu u pitanjima povezanima s nezakonitom imigracijom (SL L 264, 8.10.2005., str. 8.),

Odluka Vijeća 2005/728/PUP od 12. listopada 2005. o određivanju datuma primjene nekih odredbi Uredbe (EZ) br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 273, 19.10.2005., str. 26.),

Uredba (EZ) br. 2046/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o mjerama pojednostavnjenja postupaka za podnošenje zahtjeva i izdavanje viza članovima olimpijske obitelji koji sudjeluju na Zimskim olimpijskim i/ili paraolimpijskim igrama 2006. u Torinu (SL L 334, 20.12.2005., str. 1.),

Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o uspostavi Zakonika Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 105, 13.4.2006., str. 1.),

Odluka Vijeća (2006/440/EZ) od 1. lipnja 2006. o izmjeni Priloga 12. Zajedničkim konzularnim uputama i Priloga 14.a Zajedničkom priručniku u pogledu pristojbi koje odgovaraju administrativnim troškovima obrade zahtjeva za vize (SL L 175, 29.6.2006., str. 77.),

Odluka Vijeća (2006/628/EZ) od 24. srpnja 2006. o određivanju datuma primjene članka 1. stavaka 4. i 5. Uredbe (EZ) br. br. 871/2004 o uvođenju nekih novih funkcija Schengenskog informacijskog sustava, uključujući u vezi s borbom protiv terorizma (SL L 256, 20.9.2006., str. 15,.),

Odluka Komisije (2006/648/EZ) od 22. rujna 2006. o utvrđivanju tehničkih specifikacija u vezi sa standardima za biometrijska svojstva povezana s razvojem Viznog informacijskog sustava, (SL L 267, 27.9.2006., str. 41.),

Ispravak Odluke Vijeća 2004/512/EZ od 8. lipnja 2004. o uspostavi Viznog informacijskoga sustava (VIS) (SL L 271, 30.9.2006., str. 85.),

Odluka Komisije (2006/757/EZ) od 22. rujna 2006. o izmjeni Priručnika Sirene (SL L 317, 16.11.2006., str. 1.),

Odluka Komisije (2006/758/EZ) od 22. rujna 2006. o izmjeni Priručnika Sirene (SL L 317, 16.11.2006., str. 41.),

Odluka Vijeća (2006/684/EZ) od 5. listopada 2006. o izmjeni rasporeda A iz Priloga 2 Zajedničkim konzularnim uputama o obvezama vize za posjednike indonezijskih diplomatskih i službenih putovnica (SL L 208, 12.10.2006., str. 29.),

Odluka Komisije (2006/752/EZ) od 3. studenoga 2006. o utvrđivanju mjesta za Vizni informacijski sustav tijekom razvojne faze (SL L 305, 4.11.2006., str. 13.),

Preporuka Komisije od 6. studenoga 2006. o uspostavi zajedničkog „Praktičnog priručnika za graničnu policiju (Schengenski priručnik)” koji koriste nadležna tijela država članica prilikom obavljanja graničnih kontrola osoba (C(2006) 5186 konačno),

Okvirna odluka Vijeća 2006/960/PUP od 18. prosinca 2006. o pojednostavnjenju razmjene informacija i obavještajnih podataka među tijelima kaznenog progona država članica Europske unije, (SL L 386, 29.12.2006., str. 89. i Ispravak u SL L 75, 15.3.2007, str. 26.),

Uredba (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o pristupu službi država članica odgovornih za izdavanje potvrda o registraciji drugoj generaciji Schengenskog informacijskog sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 1.),

Uredba (EZ) br. 1987/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskoga sustava (SIS II) (SL L 381, 28.12.2006., str. 4.),

Uredba (EZ) br. 1931/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila za pogranični promet na vanjskim kopnenim granicama država članica i o izmjeni odredbi Schengenske konvencije (SL L 405, 30.12.2006., str. 1. Ispravljena verzija u SL L 29, 3.2.2007., str. 3.),

Uredba Vijeća (EZ) br. 1932/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (SL L 405, 30.12.2006., str. 23. Ispravljena inačica u SL L 29, 3.2.2007., str. 10.),

Uredba Vijeća (EZ) br. 1988/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 242/2001 o razvoju druge generacije Schengenskog informacijskoga sustava (SIS II) (SL L 411, 30.12.2006., str. 1. Ispravljena verzija u SL L 27, 2.2.2007., str. 3.),

Odluka Vijeća 2006/1007/PUP od 21. prosinca 2006. o izmjeni Odluke 2001/886/PUP o razvoju druge generacije Schengenskog informacijskoga sustava (SIS II) (SL L 411, 30.12.2006., str. 78. Ispravljena verzija u SL L 27, 2.2.2007., str. 43.),

Odluka Komisije (2007/170/EZ) od 16. ožujka 2007. o utvrđivanju zahtjeva mreže za Schengenski informacijski sustav II (1. stup) (SL L 79, 20.3.2007., str. 20.),

Odluka Komisije (2007/171/EZ) od 16. ožujka 2007. o utvrđivanju zahtjeva mreže za Schengenski informacijski sustav II (3. stup) (SL L 79, 20.3.2007., str. 29.),

Odluka br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. svibnja 2007. o osnivanju Fonda za vanjske granice za razdoblje od 2007. do 2013. kao dijela Općeg programa „Solidarnost i upravljanje migracijskim tokovima” (SL L 144, 6.6.2007., str. 22.),

Odluka Vijeća 2007/533/PUP od 12. lipnja 2007. o osnivanju, radu i korištenju druge generacije Schengenskog informacijskoga sustava (SIS II) (SL L 205, 7.8.2007., str. 63.),

Odluka Vijeća 2007/472/EZ od 25. lipnja 2007. o izmjeni Odluke Izvršnog odbora osnovanog Schengenskom konvencijom iz 1990. o izmjeni Financijske uredbe o troškovima postavljanja i funkcioniranja tehničke potporne funkcije Schengenskog informacijskoga sustava (C.SIS) (SL L 179, 7.7.2007., str. 50.),

Uredba (EZ) br. 863/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uspostavi mehanizma za osnivanje skupina za brzo posredovanje na granicama i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2007/2004 u vezi s tim mehanizmom i o uređivanju zadaća i ovlasti gostujućih službenika (SL L 199, 31.7.2007., str. 30.),

Odluka Vijeća 2007/519/EZ od 16. srpnja 2007. o izmjeni dijela 2. Schengenske savjetodavne mreže (tehničke specifikacije) (SL L 192, 24.7.2007., str. 26.),

Odluka Komisije (2007/599/EZ) od 27. kolovoza 2007. o provedbi Odluke br. 574/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s donošenjem strateških smjernica za razdoblje od 2007. do 2013. (SL L 233, 5.9.2007., str. 3.),

Odluka Vijeća (2007/866/EZ) od 6. prosinca 2007. o izmjeni dijela 1. Schengenske savjetodavne mreže (tehničke specifikacije) (SL L 340, 22.12.2007., str. 92.).


ZAVRŠNI AKT

Opunomoćenici

EUROPSKE UNIJE

i

EUROPSKE ZAJEDNICE

i

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE

i

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

koje su se sastale u Bruxellesu dana dvadeset osmog veljače godine 2008. radi potpisivanja Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pridruživanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, donijele su Protokol.

Opunomoćenici ugovornih stranaka primili su na znanje sljedeće niže navedene izjave, koje su priložene ovom Zajedničkom aktu:

Zajedničku izjavu ugovornih stranaka o Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije,

Zajedničku izjavu ugovornih stranaka o članku 23. stavku 7. Konvencije od 29. svibnja 2000. uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Europske unije (1),

Izjavu Europske unije i Lihtenštajna o vanjskim odnosima,

Izjavu Lihtenštajna o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima,

Izjavu Lihtenštajna o članku 5. stavku 2. točki (b),

Izjavu Lihtenštajna o primjeni Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima i Europskoj konvenciji o izručenju,

Izjavu Europske zajednice o Fondu za vanjske granice za razdoblje od 2007. do. 2013.,

Izjavu Europske komisije o dostavljanju prijedloga,

Zajedničku izjava o zajedničkim sastancima.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Za Europsku uniju

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Europsku zajednicu

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Za Švicarsku Konfederaciju

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Za Kneževinu Lihtenštajn

Image


(1)  SL C 197, 12.7.2000., str. 1.


ZAJEDNIČKE IZJAVE UGOVORNIH STRANAKA

ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA O EUROPSKOJ AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNOM SURADNJOM NA VANJSKIM GRANICAMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Ugovorne stranke primaju na znanje da će se sklopiti dodatni aranžmani o pridruživanju Švicarske i Lihtenštajna Europskoj agenciji za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije, po uzoru na aranžmane usuglašene s Norveškom i Islandom.

ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA O ČLANKU 23. STAVKU 7. KONVENCIJE OD 29. SVIBNJA 2000. O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE

Ugovorne stranke suglasne su da Lihtenštajn može, podložno odredbama članka 23. stavka 1. točke (c) Konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima između država članica Europske unije, u okolnostima pojedinog slučaja, zahtijevati, ako dotična država članica nije dobila pristanak osobe na koju se podaci odnose, da osobni podaci ne budu upotrijebljeni za potrebe iz članka 23. stavka 1. točaka (a) i (b) bez prethodne suglasnosti Lihtenštajna u postupcima u kojima bi Lihtenštajn mogao odbiti ili ograničiti dostavljanje ili uporabu osobnih podataka u skladu s Konvencijom ili instrumentima iz članka 1. Konvencije.

Ako u pojedinom slučaju Lihtenštajn odbije dati suglasnost na zahtjev države članice na temelju gornjih odredbi, mora u pisanom obliku navesti razloge za svoju odluku.


OSTALE IZJAVE

IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE I LIHTENŠTAJNA O VANJSKIM ODNOSIMA

Europska zajednica i Lihtenštajn suglasni su da se Europska zajednica obvezuje da će treće zemlje ili međunarodne organizacije s kojima sklapa sporazume u područjima povezanima sa schengenskom suradnjom, uključujući viznu politiku, poticati na sklapanje sličnih sporazuma s Kneževinom Lihtenštajnom, ne dovodeći u pitanje nadležnost Lihtenštajna da sklapa takve sporazume.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA

Lihtenštajn izjavljuje da porezna kaznena djela koja istražuju tijela Lihtenštajna nemaju za posljedicu podnošenje žalbe na sudu koji je, između ostalog nadležan za kaznene stvari.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O ČLANKU 5. STAVKU 2. TOČKI (B)

(Rok za prihvaćanje novih kretanja u schengenskoj pravnoj stečevini)

Najdulji rok od 18 mjeseci utvrđen u članku 5. stavku 2. točki (b) obuhvaća kako odobrenje tako i provedbu akta ili mjere. Uključuje sljedeće faze:

pripremnu fazu,

parlamentarni postupak,

rok od 30 dana za referendum,

ako je primjenjivo, referendum (organiziranje i glasovanje),

objavu valjanosti od strane kneza koji je na vlasti.

Vlada Lihtenštajna o dovršetku svake faze bez odlaganja obavješćuje Vijeće i Komisiju.

Vlada Lihtenštajna obvezuje se upotrijebiti sva sredstva koja joj stoje na raspolaganju kako bi osigurala da gore navedene faze budu dovršene što je moguće brže.

IZJAVA LIHTENŠTAJNA O PRIMJENI EUROPSKE KONVENCIJE O UZAJAMNOJ PRAVNOJ POMOĆI U KAZNENIM STVARIMA I EUROPSKE KONVENCIJE O IZRUČENJU

Lihtenštajn se obvezuje da će se prilikom ratifikacije Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957. i Europske konvencije o uzajamnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima od 20. travnja 1959. suzdržati od pozivanja na svoje rezerve i dane izjave, u mjeri u kojoj su te zadrške i izjave nespojive s ovim Sporazumom.

IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O FONDU ZA VANJSKE GRANICE ZA RAZDOBLJE OD 2007. DO 2013.

Europska zajednica trenutačno osniva Fond za vanjske granice za razdoblje od 2007. do 2013., za koji će se s trećim zemljama, koje su pridružene schengenskoj pravnoj stečevini, sklopiti dodatni aranžmani.

IZJAVA EUROPSKE KOMISIJE O DOSTAVLJANJU PRIJEDLOGA

Kada Komisija prosljeđuje Vijeću Europske unije i Europskomu parlamentu prijedloge povezane s ovim Sporazumom, preslike tih prijedloga prosljeđuje Lihtenštajnu.

Sudjelovanje u odborima koji pomažu Europskoj komisiji u obnašanju njezinih izvršnih ovlasti:

Vijeće je 1. lipnja 2006. ovlastilo Komisiju da započne pregovore s Republikom Islandom, Kraljevinom Norveškom, Švicarskom Konfederacijom i Kneževinom Lihtenštajnom s ciljem sklapanja sporazuma o njihovom pridruživanju radu odbora koji pomažu Europskoj komisiji u obnašanju njezinih izvršnih ovlasti u vezi s provedbom, primjenom i razvojem schengenske pravne stečevine.

Do sklapanja takvog sporazuma, na Lihtenštajn se primjenjuje sporazum u obliku razmjene pisama između Vijeća Europske unije i Švicarske Konfederacije o odborima koji pomažu Europskoj komisiji u obnašanju njezinih izvršnih ovlasti, uzimajući u obzir da su, u vezi s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (1), uvjeti za sudjelovanje Lihtenštajna utvrđeni člankom 100. Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ZAJEDNIČKIM SASTANCIMA

Izaslanstva koja predstavljaju vlade država članica Europske unije,

Izaslanstva Europske komisije,

Izaslanstva koja predstavljaju vlade Republike Islanda i Kraljevine Norveške,

Izaslanstvo koje predstavlja Vladu Švicarske Konfederacije,

Izaslanstvo koje predstavlja Vladu Kneževine Lihtenštajn,

primaju na znanje da Protokolom uz ovaj Sporazum Lihtenštajn pristupa Mješovitom odboru koji je osnovan Sporazumom o pridruživanju Švicarske provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine,

odlučile su, bez obzira na razinu sastanka, organizirati sastanke Mješovitih odbora, osnovanih Sporazumom o pridruživanju Islanda i Norveške provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, s jedne strane, i Sporazumom o pridruživanju Švicarske provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine kako je dopunjen Protokolom o pridruživanju Lihtenštajna, s druge strane,

primjećuju da takvi zajednički sastanci zahtijevaju pragmatična rješenja u pogledu predsjedanja takvim sastancima kada predsjedanje preuzmu pridružene države u skladu sa Sporazumom između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju potonje provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine kako je dopunjen Protokolom o pridruživanju Lihtenštajna ili u skladu sa Sporazumom sklopljenim između Vijeća Europske unije te Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju potonjih provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine,

primjećuju želju pridruženih država da od stupanja na snagu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju potonje provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine te od stupanja na snagu Protokola o pridruživanju Lihtenštajna, prema potrebi, odustanu od obnašanja predsjedanja i da se predsjedanje odredi rotacijom na temelju abecednog redoslijeda.


(1)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 1882/2003 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 284, 31.10.2003., str. 1.).


Top