Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22010A0319(01)

Dobrovoljni sporazum o partnerstvu između Europske zajednice i Republike Gane o izvršenju zakona, upravljanju i trgovini u području šumarstva i uvozu drvnih proizvoda u Zajednicu

OJ L 70, 19.3.2010, p. 3–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 180 - 252

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

15/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

180


22010A0319(01)


L 070/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.11.2009.


DOBROVOLJNI SPORAZUM O PARTNERSTVU

između Europske zajednice i Republike Gane o izvršenju zakona, upravljanju i trgovini u području šumarstva i uvozu drvnih proizvoda u Zajednicu

EUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica” i

REPUBLIKA GANA,

dalje u tekstu „Gana”,

dalje u tekstu zajedno „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR bliske radne odnose između Zajednice i Gane, posebno u kontekstu Sporazuma o partnerstvu između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisanog u Cotonouu (Benin), dana 23. lipnja 2000. (1), dalje u tekstu „Sporazum iz Cotonoua”,

PRIMJEĆUJUĆI Komunikaciju Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o Akcijskom planu EU-a za izvršenje zakona, upravljanje i trgovinu u području šumarstva (FLEGT), koje je prvi korak prema rješavanju hitnog pitanja nezakonite sječe i pripadajuće trgovine,

UZIMAJUĆI U OBZIR pravno neobvezujuću vjerodostojnu izjavu o načelnim gledištima za globalni konsenzus o upravljanju, očuvanju i održivom razvoju svih vrsta šuma iz 1992. te nedavno usvajanje pravno neobvezujućeg instrumenta o svim vrstama šuma (2) pri Općoj skupštini Ujedinjenih naroda,

SVJESNE važnosti načela predviđenih u Deklaraciji iz Rija iz 1992. u kontekstu osiguravanja održivoga gospodarenja šumama, a posebno načela 10. o važnosti svijesti i sudjelovanja javnosti u pitanjima zaštite okoliša i načela 22. o ključnoj ulozi domorodaca i drugih lokalnih zajednica u gospodarenju okolišem i njegovom razvoju,

UZIMAJUĆI U OBZIR politiku Gane o šumama te divljim životinjama i biljkama iz 1994., koja ima za cilj očuvanje i održivi razvoj šumskih resursa te divljih životinja i biljaka u zemlji radi održavanja kakvoće okoliša i stalnog širenja optimalnih koristi prema svim segmentima društva (3),

PODSJEĆAJUĆI na izjavu ministra Yaoundéa od 16. listopada 2003. o izvršavanju zakona i upravljanju u području šumarstva,

UZIMAJUĆI U OBZIR Konvenciju o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES), a posebno zahtjev da se izvozne dozvole koje države potpisnice Konvencije CITES izdaju za primjerke vrsta navedenih u njezinim dodacima I., II. ili III. daju samo pod određenim uvjetima, uključujući da ti primjerci nisu dobiveni kršenjem zakona te države o zaštiti faune i flore,

ODLUČNE u tome da stranke nastoje svesti na najmanju mjeru eventualne štetne učinke na domorodačke i lokalne zajednice te na siromašne, koji bi mogli nastati kao neposredna posljedica provedbe ovog Sporazuma,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke daju razvojnim ciljevima koji su dogovoreni na međunarodnoj razini i Milenijskim razvojnim ciljevima Ujedinjenih naroda,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju stranke daju načelima i pravilima koja uređuju višestrane trgovinske sustave, posebno prava i obveze u GATT-u iz 1994. i drugim višestranim sporazumima o uspostavljanju Svjetske trgovinske organizacije i potrebi da ih se primjenjuje na transparentan način i bez diskriminacije,

UZIMAJUĆI U OBZIR Uredbu Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (4),

PREPOZNAJUĆI da je sustav Gane za osiguranje zakonitosti namijenjen osiguranju zakonitosti cjelokupnog izvoza drvne građe,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Cilj

Cilj je ovog Sporazuma, u skladu sa zajedničkom opredijeljenošću stranaka za održivo upravljanje svim vrstama šuma, predvidjeti pravni okvir kojemu je cilj osigurati da su svi drvni proizvodi obuhvaćeni ovim Sporazumom, koji se iz Gane uvoze u Zajednicu, proizvedeni zakonito i na taj način potaći trgovinu drvnim proizvodima. Nadalje, ovaj Sporazum predstavlja osnovu za dijalog i suradnju između stranaka, kako bi se olakšala i potakla cjelovita provedba ovog Sporazuma i pospješilo izvršenje zakona i upravljanje u području šumarstva.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„uvoz u Zajednicu” znači puštanje u slobodni promet u Zajednici drvnih proizvoda u smislu članka 79. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (5), koji se ne mogu opisati kao „roba nekomercijalne prirode” iz članka 1. točke 6. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (6);

(b)

„izvoz” znači fizičko napuštanje ili iznošenje drvnih proizvoda iz bilo kojeg dijela zemljopisnog područja Gane;

(c)

„drvni proizvodi” znači proizvodi navedeni u Prilogu I.;

(d)

„HS kod” znači šestoznamenkasti kod, kako je utvrđen u Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe, koji je uspostavljen Međunarodnom konvencijom o harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja robe Svjetske carinske organizacije;

(e)

„FLEGT dozvola” znači dozvola koja se odnosi na zakonito proizvedenu pošiljku. FLEGT dozvola može biti u papirnatom ili elektroničkom obliku;

(f)

„izdavatelj dozvola” znači tijelo koje je Gana odredila za izdavanje i potvrđivanje FLEGT dozvola;

(g)

„nadležna tijela” znači tijela koja su države članice EU-a odredile za prijam, prihvaćanje i provjeru FLEGT dozvola;

(h)

„pošiljka” znači količina drvnih proizvoda koja je obuhvaćena FLEGT dozvolom i koju je pošiljatelj ili prijevoznik otpremio iz Gane i predočio carinarnici u Zajednici radi puštanja u slobodni promet;

(i)

„zakonito proizvedena drvna građa” znači drvne proizvode koji su posječeni ili uvezeni i proizvedeni u skladu sa zakonodavstvom iz Priloga II.

SUSTAV IZDAVANJA FLEGT DOZVOLA

Članak 3.

Sustav izdavanja FLEGT dozvola

1.   Ovim se uspostavlja „sustav izdavanja dozvola za izvršenje zakona, upravljanje i trgovinu u području šumarstva” (dalje u tekstu: „FLEGT sustav za izdavanje dozvola”) između stranaka ovog Sporazuma. Njime se utvrđuje niz postupaka i zahtjeva čiji je cilj provjeriti i potvrditi, u obliku FLEGT dozvola, da su drvni proizvodi koji su poslani u Zajednicu zakonito proizvedeni. U skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2173/2005 Zajednica prihvaća pošiljke iz Gane za uvoz u Zajednicu samo ako su obuhvaćene FLEGT dozvolama.

2.   FLEGT sustav za izdavanje dozvola primjenjuje se na drvne proizvode navedene u Prilogu I.A. Drvni proizvodi iz Priloga I.B ne smiju se izvoziti iz Gane.

3.   Stranke su suglasne poduzeti sve potrebne mjere, kako bi provele sustav izdavanja FLEGT dozvola u skladu s člankom 12.

Članak 4.

Izdavatelj dozvola

1.   Gana određuje svojeg izdavatelja dozvola. Gana prijavljuje podatke za kontakt svojeg izdavatelja dozvola Europskoj komisiji. Obje stranke stavljaju te podatke na raspolaganje javnosti.

2.   Izdavatelj dozvola provjerava da su drvni proizvodi zakonito proizvedeni u skladu sa zakonodavstvom koje je navedeno u Prilogu II. Izdavatelj će dozvola izdati FLEGT dozvole koje obuhvaćaju pošiljke zakonito proizvedenih drvnih proizvoda za izvoz u Zajednicu.

3.   Izdavatelj dozvola ne izdaje FLEGT dozvole za drvne proizvode koji se sastoje od drvnih proizvoda ili uključuju drvne proizvode uvezene u Ganu iz treće zemlje u obliku za koji je zakonima te treće zemlje zabranjen izvoz ili za koji postoje dokazi da su ti drvni proizvodi proizvedeni kršenjem zakona zemlje u kojoj su stabla posječena.

4.   Izdavatelj dozvola će voditi svoje postupke izdavanja FLEGT dozvola i stavljati ih na raspolaganje javnosti. Izdavatelj će dozvola voditi evidenciju svih pošiljki koje su obuhvaćene FLEGT dozvolama i u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka tu će evidenciju staviti na raspolaganje za potrebe nezavisnog nadzora uz poštovanje povjerljivosti zaštićenih podataka izvoznika.

Članak 5.

Nadležna tijela EU-a

1.   Europska Komisija obavješćuje Ganu o podacima za kontakt nadležnih tijela država članica EU-a.

2.   Nadležna tijela provjeravaju da je svaka pošiljka obuhvaćena važećom FLEGT dozvolom prije puštanja te pošiljke u slobodni promet u Zajednici. Puštanje pošiljke u slobodni promet može se obustaviti, a pošiljka zadržati, ako postoje sumnje u vezi s valjanosti FLEGT dozvole. Postupci kojima se uređuje puštanje u slobodni promet u Zajednici za pošiljke obuhvaćene FLEGT dozvolom opisani su u Prilogu III.

3.   Nadležna tijela ne dozvoljavaju puštanje u slobodni promet drvnih proizvoda koji su navedeni u Prilogu I.B.

4.   Nadležna tijela vode i svake godine objavljuju evidenciju primljenih FLEGT dozvola.

5.   U skladu s nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka nadležna tijela odobravaju osobama ili tijelima koja je Gana odredila kao nezavisne promatrače pristup bitnim dokumentima i podacima.

6.   Nadležna tijela Zajednice neće izvršiti radnju opisanu u stavku 2. za pošiljke drvnih proizvoda dobivenih od vrsta koje su navedene u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES) jer su one obuhvaćene odredbama za provjeru iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (7). Međutim, sustav izdavanja FLEGT dozvola osigurat će zakonitost sječe tih proizvoda.

Članak 6.

FLEGT dozvole

1.   FLEGT dozvole izdaje izdavatelj dozvola kao sredstvo koje potvrđuje da su drvni proizvodi zakonito proizvedeni.

2.   FLEGT dozvole izrađuju se i ispunjavaju na engleskom jeziku.

3.   Stranke mogu dogovorno uspostaviti elektroničke sustave za izdavanje, prijenos i primitak FLEGT potvrda.

4.   Postupak izdavanja FLEGT dozvola i tehničke specifikacije navedene su u Prilogu IV.

Članak 7.

Definicija zakonito proizvedene drvne građe

Za potrebe ovog Sporazuma definicija „zakonito proizvedene drvne građe” navedena je u Prilogu II. U definiciji je navedeno nacionalno i pokrajinsko zakonodavstvo Gane koje se mora poštovati, kako bi drvni proizvodi bili obuhvaćeni FLEGT dozvolama. Također je navedena dokumentacija, uključujući kriterije i pokazatelje, koja služi kao dokaz o poštovanju tog zakonodavstva.

Članak 8.

Provjera zakonito proizvedene drvne građe

1.   Gana provodi sustav ili sustave, kako bi provjerila da su drvni proizvodi za otpremu zakonito proizvedeni te da se u Zajednicu izvoze samo pošiljke koje su provjereno takve. Sustav za provjeru treba obuhvaćati kontrolu sukladnosti, kako bi se osiguralo da su drvni proizvodi namijenjeni izvozu u Zajednicu zakonito proizvedeni i da se FLEGT dozvole ne izdaju za pošiljke drvne građe koje nisu zakonito proizvedene ili im je izvor nepoznat. Sustav uključuje i postupke koji jamče da drvna građa nezakonitog ili nepoznatog porijekla ne ulazi u lanac opskrbe.

2.   Sustav kojim se provjerava da su pošiljke drvnih proizvoda zakonito proizvedene izložen je u Prilogu V.

Članak 9.

Konzultacije o valjanosti dozvola

1.   Ako nastanu sumnje o valjanosti neke od dozvola, dotično nadležno tijelo može zatražiti dodatne informacije i daljnja objašnjenja od izdavatelja dozvola. Ako nadležno tijelo ne primi odgovor u roku od 21 kalendarskog dana, nadležno tijelo postupa u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom i ne prihvaća dozvolu. Ako se nakon pribavljanja dodatnih informacija i daljnjih izvida utvrdi da informacije na dozvoli ne odgovaraju pošiljci, nadležno tijelo postupa u skladu s važećim nacionalnim zakonodavstvom i ne prihvaća dozvolu.

2.   Ako u konzultacijama o FLEGT dozvolama dođe do dugotrajnih neslaganja ili teškoća, pitanje se može uputiti zajedničkom mehanizmu za nadzor i kontrolu.

Članak 10.

Nezavisni nadzor

1.   Gana u suradnji sa Zajednicom koristi usluge nezavisnog promatrača za potrebe funkcija koje su navedene u Prilogu VI.

2.   Nezavisni promatrač je subjekt koji nema sukoba interesa što proizlazi iz organizacijskog ili trgovinskog odnosa sa Zajednicom ili regulatornim tijelima šumarskog sektora Gane, njezinim izdavateljem dozvola, tijelima koja njezin izdavatelj dozvola koristi radi provjere zakonitosti proizvodnje drvne građe ili gospodarskim subjektima u njezinom šumarskom sektoru.

3.   Nezavisni promatrač postupa u skladu s dokumentiranom upravljačkom strukturom i objavljenim politikama i postupcima koji udovoljavaju međunarodno priznatim najboljim praksama, utvrđenim u normama ISO 17021 (zahtjevi vezani uz tijela za ocjenu sukladnosti) i ISO 19011 (smjernice za revizorske postupke) ili jednakovrijednim normama.

4.   Nezavisni promatrač upućuje pritužbe koje proizađu iz njegova rada zajedničkom mehanizmu za nadzor i kontrolu.

5.   Nezavisni promatrač redovito priprema potpuna i skraćena izvješća, kako je utvrđeno u Prilogu VI.

6.   Stranke će olakšati rad nezavisnog promatrača, između ostalog i tako da mu osiguraju pristup traženim informacijama na državnim područjima obiju stranaka, kako bi obavljao svoje funkcije. Međutim, stranke u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom o zaštiti podataka mogu uskratiti informacije koje ne smiju priopćiti.

Članak 11.

Nepravilnosti

Stranke se međusobno obavješćuju, ako sumnjaju ili su pronašle dokaze o izbjegavanju ili nepravilnoj primjeni sustava izdavanja FLEGT dozvola, uključujući sljedeće slučajeve:

(a)

izbjegavanje trgovinskih propisa, uključujući preusmjeravanje trgovine iz Gane u Zajednicu preko treće zemlje, ako postoji razlog za vjerovanje da se to čini s namjerom da se izbjegne izdavanje dozvole;

(b)

FLEGT dozvole izdaju se za drvne proizvode koji uključuju uvoz sumnjivih izvora iz trećih zemalja; ili

(c)

prijevara pri dobivanju ili upotrebi FLEGT dozvola.

Članak 12.

Datum stupanja na snagu sustava izdavanja FLEGT dozvola

1.   Stranke obavješćuju jedna drugu preko zajedničkog mehanizma za nadzor i kontrolu, kad smatraju da su izvršile potrebne pripreme, kako bi sustav izdavanja FLEGT dozvola u potpunosti stupio na snagu.

2.   Stranke preko zajedničkog mehanizma za nadzor i kontrolu naručuju nezavisnu procjenu sustava, koristeći kriterije koji su navedeni u Prilogu VII. Procjenom će se utvrditi da osiguranje zakonitosti, koje čini temelj sustava izdavanja FLEGT dozvola iz Priloga V., vrši svoju funkciju na odgovarajući način i da su u Zajednici uvedeni sustavi za prijam, provjeru i prihvaćanje FLEGT dozvola, kako je utvrđeno u članku 5. i Prilogu III.

3.   Na temelju preporuka zajedničkog mehanizma za nadzor i kontrolu stranke dogovaraju datum od kojeg sustav izdavanja FLEGT dozvola treba u potpunosti započeti s radom.

4.   Stranke uzimaju u obzir preporuku i pisanim putem obavješćuju jedna drugu o svojem slaganju s preporukom.

OPĆE ODREDBE

Članak 13.

Primjena sustava izdavanja FLEGT dozvola na drvne proizvode koji se ne izvoze u Zajednicu

1.   Gana nastoji provjeriti zakonitost drvne građe koja se prodaje na domaćim tržištima i uvezene drvne građe, po mogućnosti koristeći sustave koji su razvijeni za provedbu ovog Sporazuma.

2.   S ciljem pružanja potpore takvim nastojanjima Zajednica potiče, prema potrebi i u dijalogu sa zainteresiranim stranama, korištenje sustava koji su razvijeni za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 14.

Raspored provedbe Sporazuma

1.   Stranke se slažu s rasporedom provedbe koji je naveden u Prilogu VIII.

2.   Stranke će preko zajedničkog mehanizma za nadzor i kontrolu ocjenjivati napredak ostvaren kod provedbe s obzirom na raspored koji je naveden u Prilogu VIII.

Članak 15.

Mjere potpore

1.   Stranke su suglasne da su radi rješavanja izvornih uzroka i pokretača nezakonite sječe potrebne dodatne mjere, kako bi se ojačalo upravljanje sektorom i pravni okvir. Osobito s obzirom na suočavanje s izazovima rastuće domaće potražnje i potrebe za reorganizacijom pogona, kako bi industrija ostala konkurentna, Gana nastoji poduzeti mjere utvrđene u prilozima IX. i II.

2.   Stranke su područja iz Priloga IX. označile kao područja u kojima su potrebna tehnička i financijska sredstva radi provedbe ovog Sporazuma.

3.   Osiguravanje tih sredstava podliježe postupcima kojima se uređuje pomoć Zajednice, kako je predviđeno Sporazumom iz Cotonoua i sporazumima kojima se uređuje bilateralna pomoć država članica EU-a Gani.

4.   Stranke jamče da su aktivnosti koje se provode u sklopu ovog Sporazuma usklađene s odgovarajućim, postojećim i budućim, razvojnim programima i inicijativama.

Članak 16.

Uključivanje dionika u provedbu Sporazuma

1.   Gdje je god moguće, Gana nastoji poticati konzultacije s dionicima u provedbi ovog Sporazuma.

2.   Gana će u skladu sa svojim načelom sudjelovanja u upravljanju i zaštite šumskih resursa te divljih životinja i biljaka poticati primjerene strategije, načine i programe u suradnji s interesnim skupinama u provedbi ovog Sporazuma.

3.   Zajednica će redovito održavati konzultacije s dionicima o provedbi ovog Sporazuma, vodeći računa o svojim obvezama u okviru Konvencije iz Aarhusa iz 1998. o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša.

Članak 17.

Socijalna jamstva

1.   Kako bi se mogući štetni učinci sveli na najmanju mjeru, stranke su suglasne poboljšati svoje razumijevanje izvora zarade domorodačkih i lokalnih zajednica koje bi mogle biti pogođene, kao i drvne industrije, uključujući one koji se bave nezakonitom sječom.

2.   Stranke će nadzirati učinke ovog Sporazuma na zajednice i druge aktere iz stavka 1., poduzimajući razumne korake radi ublažavanja eventualnih štetnih učinaka. Stranke se mogu sporazumjeti o dodatnim mjerama za rješavanje štetnih učinaka.

Članak 18.

Tržišni poticaji

Vodeći računa o svojim međunarodnim obvezama Zajednica teži promicanju povoljnog pristupa svojem tržištu za drvne proizvode obuhvaćene ovim Sporazumom. Ta će nastojanja obuhvaćati:

(a)

poticanje politika javne i privatne nabave s kojima se priznaju nastojanja da se zajamči opskrba zakonito posječenim šumskim proizvodima; i

(b)

promidžbu proizvoda s FLEGT dozvolom na europskom tržištu drvne građe.

Članak 19.

Zajednički mehanizam za nadzor i kontrolu

1.   Radi olakšavanja nadzora i kontrole ovog Sporazuma stranke uspostavljaju zajednički mehanizam (u ovom Sporazumu: „zajednički mehanizam za nadzor i kontrolu” (Joint Monitoring and Review Mechanism – JMRM)). JMRM čine periodične misije koje stranke poduzimaju zajedno.

2.   Svaka stranka imenuje svoje predstavnike. Pri sastavljanju JMRM-a poštuju se načela ravnopravnosti i jednakosti.

3.   JMRM razmatra sva pitanja vezana uz djelotvornu provedbu Sporazuma kroz dijalog i razmjenu informacija između Stranaka. JMRM ponajprije:

(a)

preporuča datum na koji sustav izdavanja FLEGT dozvola u potpunosti treba stupiti na snagu;

(b)

pregledava izvješća koja izdaje nezavisni promatrač i eventualne pritužbe na funkcioniranje sustava izdavanja FLEGT dozvola na državnom području bilo koje od stranaka;

(c)

nadzire, kad je potrebno, mjere poduzete za rješavanje problema koje je zapazio nezavisni promatrač;

(d)

procjenjuje društvene, gospodarske i ekološke učinke ovog Sporazuma, u skladu s odgovarajućom dobrom praksom i kriterijima koje trebaju dogovoriti Stranke, te rješava eventualna pitanja koja su proizašla iz procjene;

(e)

rješava pitanja od važnosti za bilo koju od stranaka i nastoji riješiti eventualne sukobe koji mogu nastati, u mjeri u kojoj je to moguće;

(f)

izdaje odgovarajuće preporuke o potrebama za jačanjem kapaciteta radi uspješne provedbe Sporazuma;

(g)

analizira kretanja u politikama javne nabave;

(h)

nadzire tržišnu situaciju i izvješćuje o njoj u redovitim razmacima, prema potrebi naručujući studije i preporučujući mjere koje treba poduzeti na temelju obavještajnih izvješća o tržištu;

(i)

pregledava i prihvaća godišnja izvješća o napretku provedbe; i

(j)

redovito izdaje javna sažeta izvješća koja se temelje na nalazima međunarodnog promatrača, kako je objašnjeno u Prilogu VI.

4.   JMRM:

(a)

se sastaje najmanje jednom godišnje na datum koji dogovore stranke;

(b)

zajednički izrađuje plan rada i opis poslova za zajedničke aktivnosti;

(c)

donosi svoj poslovnik;

(d)

predsjeda svojim sastancima, tako da se predstavnici svake stranke izmjenjuju ili supredsjedaju; i

(e)

prema potrebi uspostavlja radne skupine ili druga pomoćna tijela za područja rada u kojima je potrebna posebna stručnost.

Članak 20.

Izvješćivanje i javno objavljivanje

1.   Stranke će zajamčiti da je funkcioniranje JMRM-a što transparentnije te da se izvješća i zapisnici, koji proizađu iz misija, zajednički pripremaju, dostavljaju strankama i objavljuju.

2.   JMRM provodi redovite zajedničke misije radi provjere djelotvornosti Sporazuma i njegova učinka na temelju raspoloživih informacija. JMRM vodi evidenciju o nastojanjima Gane da bude transparentna, između ostalog tako da javnosti omogući pristup informacijama o pravima na sječu, područjima određenim za sječu, rasporedima sječe, pristojbama za pravo na drvnu građu, plaćanjima vezanim uz sječu i informacijama o sporazumima o društvenoj odgovornosti i dodijeljenim naknadama za štete na usjevima.

3.   Na temelju informacija dobivenih od stranaka JMRM objavljuje godišnje izvješće. Izvješće između ostalog treba sadržavati pojedinosti o:

(a)

količinama drvnih proizvoda izvezenih u Zajednicu u okviru FLEGT sustava za izdavanje dozvola, u skladu s odgovarajućim HS tarifnim brojevima;

(b)

broju FLEGT dozvola koje je izdala Gana;

(c)

napretku pri ostvarenju ciljeva i vremenski ograničenih mjera iz Sporazuma te pitanjima koja se odnose na provedbu Sporazuma;

(d)

mjerama za sprečavanje izvoza nezakonito proizvedenih drvnih proizvoda na tržišta izvan Zajednice ili prodaje istih na domaćem tržištu;

(e)

mjerama koje su poduzete radi sprečavanja izvoza nezakonito proizvedenih drvnih proizvoda i održavanja cjelovitosti FLEGT sustava za izdavanje dozvola;

(f)

količinama drvnih proizvoda uvezenih u Zajednicu u okviru FLEGT sustava za izdavanje dozvola, u skladu s odgovarajućim HS tarifnim brojevima, i državi članici EU u kojoj je došlo do uvoza u Zajednicu;

(g)

broju FLEGT dozvola koje je primila Zajednica;

(h)

broju slučajeva i količinama drvnih proizvoda pri kojima je primijenjen članak 9. stavak 1.

Članak 21.

Priopćenja o provedbi Sporazuma

1.   Predstavnici stranaka odgovorni za službena priopćenja o provedbi ovog Sporazuma, su:

za Ganu:

ministar zemljišta, šumarstva i rudnika

za Zajednicu:

voditelj delegacije EZ-a u Gani

2.   Stranke si pravodobno priopćavaju informacije potrebne za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 22.

Povjerljivi podaci

1.   Svaka je stranka suglasna čuvati, u mjeri traženoj sukladno sa svojim zakonima, povjerljivost povjerljivih podataka koji si razmijenjeni u okviru ovog Sporazuma. Niti jedna stranka ne smije javno objaviti, niti dozvoliti svojim tijelima objavljivanje podataka razmijenjenih u okviru ovog Sporazuma, koji su poslovna tajna ili povjerljivi poslovni podaci.

2.   U skladu sa stavkom 1., sljedeći se podaci ne smatraju povjerljivima:

(a)

broj i vrsta FLEGT dozvola koje je izdala Gana, a primila Zajednica, i obujam drvnih proizvoda koje je Gana izvezla, a Zajednica primila u okviru tih dozvola;

(b)

ime i adresa nositelja dozvole i uvoznika.

Članak 23.

Područje primjene

Ovaj se Sporazum s jedne strane primjenjuje na državnom području na kojem se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice, pod uvjetima koji su utvrđeni u tom Ugovoru i, s druge strane, na državnom području Gane.

Članak 24.

Rješavanje sporova

1.   Stranke nastoje odmah riješiti eventualne sporove u vezi s primjenom ili tumačenjem ovog Sporazuma putem konzultacija.

2.   Ako se spor ne riješi putem konzultacija u roku od dva mjeseca od datuma prvotnog zahtjeva za konzultacijama, svaka stranka može uputiti spor JMRM-u, koji nastoji riješiti spor. JMRM-u se daju svi odgovarajući podaci za dubinsko razmatranje situacije radi pronalaženja prihvatljivog rješenja. U tom smislu JMRM mora razmotriti sve mogućnosti za održavanje dobrog funkcioniranja ovog Sporazuma.

3.   U slučaju da JMRM ne uspije riješiti spor u roku od dva mjeseca, stranke zajedno mogu zatražiti dobre usluge ili posredovanje treće strane.

4.   U slučaju da nije moguće riješiti spor u skladu sa stavkom 3., svaka stranka može obavijestiti drugu o imenovanju arbitra; druga stranka zatim mora imenovati drugog arbitra u roku od 30 kalendarskih dana od imenovanja prvog arbitra. Stranke zajedno imenuju trećeg arbitra u roku od dva mjeseca od imenovanja drugog arbitra.

5.   Odluke arbitara donose se većinom glasova u roku od šest mjeseci od imenovanja trećeg arbitra.

6.   Pravorijek je obvezujući za stranke i na njega se nije moguće žaliti.

7.   JMRM utvrđuje radne postupke za arbitražu.

Članak 25.

Odgoda primjene

1.   Svaka stranka može odgoditi primjenu ovog Sporazuma. Druga se stranka pisanim putem obavješćuje o odluci o odgodi i razlozima te odluke.

2.   Uvjeti ovog Sporazuma prestat će vrijediti 30 kalendarskih dana nakon te obavijesti.

3.   Primjena ovog Sporazuma nastavlja se 30 kalendarskih dana nakon što stranka koja je odgodila primjenu istog obavijesti drugu stranku da razlozi odgode više ne vrijede.

Članak 26.

Izmjene

1.   Stranka koja želi izmijeniti ovaj Sporazum to predlaže najmanje tri mjeseca prije sljedećeg sastanka JMRM-a. JMRM će raspraviti prijedlog i ako je ostvaren konsenzus izdaje preporuku. Svaka stranka razmatra preporuku i ako je suglasna odobrava je u skladu sa svojim postupcima.

2.   Svaka izmjena koju su tako odobrile obje stranke stupa na snagu prvoga dana mjeseca nakon datuma na koji stranke obavješćuju jedna drugu o okončanju postupaka potrebnih u tu svrhu.

3.   JMRM može usvojiti izmjene Priloga ovom Sporazumu.

4.   Sve obavijesti o eventualnim izmjenama upućuju se zajedničkim depozitarima ovog Sporazuma.

Članak 27.

Trajanje i produljenje

Ovaj Sporazum ostaje na snazi 10 godina i produljuje se za uzastopna razdoblja od pet godina, osim ako neka od stranaka najmanje godinu dana prije isteka Sporazuma pisanim putem obavijesti drugu stranku da odustaje od produljenja.

Članak 28.

Raskid

Neovisno o članku 27. svaka stranka može raskinuti ovaj Sporazum, tako što će obavijestiti drugu stranku. Ovaj Sporazum prestaje se primjenjivati 12 mjeseci nakon datuma takve obavijesti.

Članak 29.

Prilozi

Prilozi ovog Sporazuma čine njegov sastavni dio.

Članak 30.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, s tim da je svaki tekst vjerodostojan. U slučaju različitog tumačenja engleski tekst ima prevagu nad tekstovima na drugim jezicima.

Članak 31.

Stupanje na snagu

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana mjeseca nakon datuma na koji stranke obavješćuju jedna drugu pisanim putem o okončanju postupaka potrebnih u tu svrhu.

2.   Obavijest se upućuje glavnom tajniku Vijeća Europske unije i Ministarstvu vanjskih poslova Gane, koji su zajednički depozitari Sporazuma.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и девета година

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil nueve.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce devět.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og ni.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendneun.

Kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and nine.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille neuf.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilanove.

Briselē, divi tūkstoši devītā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai devintų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje

Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u disgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend negen.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Novembro de dois mil e nove.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci noiembrie două mii nouă.

V Bruseli dňa dvadsiateho novembra dvetisícdeväť.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč devet.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november tjugohundranio.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Гана

Por la República de Ghana

Za Ghanskou republiku

For Republikken Ghana

Für die Republik Ghana

Ghana Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατίας της Γκάνας

For the Republic of Ghana

Pour la République du Ghana

Per la Repubblica del Ghana

Ganas Republikas vārdā

Ganos Respublikos vardu

A Ghánai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gana

Voor de Republiek Ghana

W imieniu Republiki Ghany

Pela República do Gana

Pentru Republica Ghana

Za Ghanskú republiku

Za Republiko Gano

Ghanaa tasavallan puolesta

För Republiken Ghanas vägnar

Image


(1)  SL L 317, 15.12.2000., str. 3.

(2)  A/RES 62/98 od 31. siječnja 2008.

(3)  Politika Gane o šumama te divljim životinjama i biljkama iz 1994.

(4)  SL L 347, 30.12.2005., str. 1.

(5)  SL L 302, 19.10.1992., str. 1.

(6)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1.

(7)  SL L 61, 3.3.1997., str. 1.


POPIS PRILOGA

Prilog I.

I.A Proizvodi koji su obuhvaćeni FLEGT sustavom za izdavanje dozvola

I.B Proizvodi koji nisu obuhvaćeni FLEGT sustavom za izdavanje dozvola

Prilog II.

Zakonodavstvo koje treba uzeti u obzir pri utvrđivanju zakonitosti pošiljke drvne građe, dokumentacija koju treba koristiti kao dokaz poštovanja zakonitosti te šumarska politika i težnja zakonodavnoj reformi

Prilog III.

Uvozni postupci Zajednice, uključujući provjeravanje dozvola

Prilog IV.

Specifikacije FLEGT dozvola

Prilog V.

Sustav osiguranja zakonitosti, uključujući postupak izdavanja FLEGT dozvola (sustav praćenja drva, provjeravanje, izdavanje dozvola i nezavisni nadzor)

Prilog VI.

Postavljeni uvjeti za nezavisni nadzor

Prilog VII.

Kriteriji za procjenu sustava osiguranja zakonitosti

Prilog VIII.

Raspored provedbe Sporazuma

Prilog IX.

Mjere potpore za provedbu Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu (Voluntary Partnership Agreement – VPA).

PRILOG I.

PRILOG I.A

HARMONIZIRANI ROBNI KODOVI ZA DRVNU GRAĐU I DRVNE PROIZVODE OBUHVAĆENE DOBROVOLJNIM SPORAZUMOM O PARTNERSTVU

HS KODOVI

OPIS

440349

Neobrađeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeliku ili je grubo učetvoreno ili ne (neobrađena tikovina)

440610

440690

Drveni željeznički ili tramvajski pragovi

440710

440725

440726

440727

440728

440729

440799

Drvo obrađeno po dužini piljenjem ili glodanjem, rezano ili ljušteno, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne

440810

440831

440839

440890

Listovi za furniranje i šperploče (neovisno jesu li rezani ili ne)

440921

440929

Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene) kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, oborenih bridova, v-spojeno, profilirano, oblikovano ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili strane, neovisno je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili ne

441210

441231

441232

441239

441294

441299

Šperploče, furnirane ploče i slično laminirano drvo

441810

441820

441850

441860

441871

441872

441879

441900

Građevinska stolarija i proizvodi za građevinarstvo, od drva, uključujući celularne drvene ploče, sastavljene podne ploče, piljena šindra i cijepana šindra

442010

Marketerija i intarzija, od drva; kovčežići i kutije za draguljarske predmete ili pribor za jelo i slični proizvodi, od drva; statue i ostali ukrasni predmeti, od drva; drveni proizvodi za unutarnje opremanje koji ne potpadaju pod poglavlje 94.

940151

940159

Sjedala, osim onih iz tarifnog broja 94.02.

PRILOG I.B

HARMONIZIRANI ROBNI KODOVI ZA DRVNU GRAĐU KOJA SE NE SMIJE IZVOZITI

HS KODOVI

OPIS

440349

Neobrađeno drvo, neovisno ima li skinutu koru ili bjeliku ili je grubo učetvoreno ili ne (ne smiju se izvoziti trupci, osim tikovine)

PRILOG II.

DEFINICIJA ZAKONITOSTI ZA IZDAVANJE FLEGT IZVOZNE DOZVOLE I POSTUPAK PRAVNE REFORME

1.   Preambula

Gana je kao preduvjet Dobrovoljnog sporazuma o partnerstvu razvila pravni standard putem savjetovanja s dionicima, kako bi poduprla provedbu ovog Sporazuma. Pravni je standard povezan sa sustavom osiguranja zakonitosti putem matrice zakonitosti. U ovom je dokumentu predstavljena pravna definicija, matrica zakonitosti, pregled odgovarajućih zakona i propisa kojima se uređuje šumarski sektor, kao i opis postupaka putem kojih će Gana reformirati i pročistiti zakone u šumarskom sektoru.

2.   Pravna definicija s komentarom

Proizvod koji sadrži drvo iz Gane može dobiti dozvolu za prodaju u Gani ili za izvoz iz Gane:

(a)

ako se porijeklo i vlasništvo temelje na dozvoli za obaranje:

i.

drvna građa potječe iz propisanih izvora (1) te su dotični pojedinac, skupina i vlasnici dali svoj pristanak na sječu resursa (2);

ii.

šumar je u trenutku obaranja imao važeći ugovor o korištenju drvne građe (Timber Utilisation Contract – TUC), koji je izdalo Ministarstvo zemljišta, šumarstva i rudnika i ratificirao parlament, zbog propisanog natječajnog postupka (3);

iii.

šumar je u trenutku obaranja imao važeću dozvolu za prikupljanje (Salvaging Permit – SP) koju je izdalo Povjerenstvo za šumarstvo (4); ili

iv.

šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost (5);

v.

šumaru je u trenutku obaranja odobrena zamjena (6) prava na drvnu građu;

(b)

ako se porijeklo i vlasništvo temelje na potvrdi o kupnji (Certificate of Purchase – COP):

i.

COP je izdana na temelju sudskog naloga za pljenidbu drvne građe (7);

ii.

drvo je bilo napušteno te ga je Povjerenstvo za šumarstvo prodalo u skladu sa zakonskim postupcima (8);

(c)

prijevoz je drva u svakom trenutku bio sukladan sa zakonom propisanim normama (9);

(d)

drvo je prerađeno u skladu sa zakonom propisanim normama (10); i

(e)

svi prodavatelji/izvoznici imaju važeću licenciju ili dozvole za prodaju drvne građe (11);

(f)

u trenutku prodaje ili izvoza nije bilo dugovanja u odnosu na državu u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza (12); i

(g)

u trenutku prodaje ili izvoza šumar je u cijelosti bio ispunio obveze iz sporazuma o društvenoj odgovornosti (13).

3.   Matrica zakonitosti

Kako bi se utvrdilo ispunjava li drvo porijeklom iz Gane standarde koji su izloženi u prethodno navedenoj definiciji „zakonite drvne građe”, primjenjuju se načela i kriteriji iz tablice 1. u nastavku.

Tablica 1.:   Načela i kriteriji za utvrđivanje zakonitosti

NAČELO 1.

Porijeklo drvne građe: drvna građa potječe iz propisanih izvora te su dotični pojedinac, skupina i vlasnici dali svoj pisani pristanak za dodjelu prava na drvnu građu u odnosu na dotično zemljište.

KRITERIJ 1.1.

Za ugovore o korištenju drvne građe (TUC) u rezervatima izrada plana gospodarenja šumama obuhvaća strateški plan;

Razgraničenje područja obuhvaćenih TUC-om;

Izrada popisa zaliha prije sječe (u rezervatima, izvan rezervata i na plantažama);

Pisani pristanak dotičnog pojedinca, skupine ili vlasnika.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

LI 1649, DIO 1.: postupak dodjele prava na drvnu građu; poddio 1. – utvrđivanje zemljišta koja su pogodna za dodjelu prava na drvnu građu;

Priručnik za postupanje (Manual of Procedures – MOP), odjeljak A – strateško planiranje (šumski rezervati);

MOP, odjeljak B – operativno planiranje (šumski rezervati); list s uputama B2 – metodologija operativnog planiranja (razgraničenje područja u rezervatima);

MOP, odjeljak C – proizvodnja drvne građe u šumskim rezervatima;

MOP, odjeljak F – kontrolirana proizvodnja drvne građe izvan rezervata, 2.1. ii.

Utvrđivanje područja obuhvaćenih TUC-om i 3.7. (C) (razgraničenje područja izvan rezervata);

F3.2. Savjetodavni postupak (pisani pristanak);

Priručnik za postupanje (MOP) (14) – održiva proizvodnja drvne građe u rezervatima (odjeljak C); pregled stanja zaliha i raspodjela prinosa (odjeljak D) te kontrolirana proizvodnja drvne građe izvan rezervata (odjeljak F).

NAČELO 1.

Porijeklo drvne građe: drvna građa potječe iz propisanih izvora te su dotični pojedinac, skupina i vlasnici dali svoj pisani pristanak za dodjelu prava na drvnu građu u odnosu na dotično zemljište.

KRITERIJ 1.2.

Pisani pristanak vlasnika zemljišta, pojedinca ili skupine.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Zakon 547.: Zakon o gospodarenju drvnim resursima, odjeljak 4. pododjeljak 2. točka (d); LI 1649: dio 1. – postupak za dodjelu prava na drvnu građu, poddio 1.: terenska inspekcija, stavak 2. točka (d); pod-dio II. – postupak u vezi sa zemljištima koja nisu javna i postojećim šumskim rezervatima;

MOP, odjeljak F (kontrolirana proizvodnja drvne građe izvan rezervata) – F3.2 – savjetodavni postupak;

MOP, odjeljak F, F5.0: finalizacija (odobrenja).

NAČELO 2.

Dodjela prava na drvnu građu

Šumar je imao ugovor o korištenju drvne građe (TUC), koji je nakon propisanog natječajnog postupka izdao ministar i ratificirao parlament, ili je šumar imao dozvolu za prikupljanje koju je izdalo Povjerenstvo za šumarstvo.

KRITERIJ 2.1.

TUC koji se odnose na prirodne šume i plantaže;

Šumari se kvalificiraju, kako bi im TREC dodijelio TUC.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

LI 1721: dio II.: natječajni postupak za dodjelu prava na drvnu građu, Q; LI 1649: odredbe i uvjeti TUC-a (odjeljak 14., Zakon 547.: ratifikacija u parlamentu – odjeljak 9.).

NAČELO 2.

Dodjela prava na drvnu građu

Šumar je imao ugovor o korištenju drvne građe (TUC), koji je nakon propisanog natječajnog postupka izdao ministar i ratificirao parlament, ili je šumar imao dozvolu za prikupljanje koju je izdalo Povjerenstvo za šumarstvo.

KRITERIJ 2.2.

Dozvola za prikupljanje (15)

Izdavanje dozvole za prikupljanje

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Propis o postupku prikupljanja drvne građe (Zakon 547., odjeljak 18.g); prikupljanje drvnih proizvoda LI 1649, odjeljak 38.

NAČELO 2.

Dodjela prava na drvnu građu

Šumar je imao ugovor o korištenju drvne građe (TUC), koji je nakon propisanog natječajnog postupka izdao ministar i ratificirao parlament, ili je šumar imao dozvolu za prikupljanje koju je izdalo Povjerenstvo za šumarstvo.

KRITERIJ 2.3.

Zaplijenjena drvna građa

Izdana dozvola za zaplijenjenu drvnu građu koja je propisno prodana na aukciji.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Kaznena djela – Zakon 547., odjeljak 17. stavak 3.; te prikupljanje i odlaganje napuštenih drvnih proizvoda (LI 1649, odjeljak 37.).

NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.1.

Pregledi stanja zaliha (uključujući inspekcije područja izvan rezervata prije obaranja) provedeni su u skladu s priručnikom za sječu.

Plan sječe

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Priručnik za sječu (odjeljak 10. Zakona 547.). „Priručnik za sječu” označava niz pravila namijenjenih usmjeravanju aktivnosti osoba koje se bave sječom drva u šumi, kao što je navedeno u Zakonu 547. (odjeljak 20.).

MOP, odjeljak D (pregled stanja zaliha i raspodjela prinosa)

NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost (LI 1649).

KRITERIJ 3.2.

Sječa je provedena u skladu sa zahtjevom za sječu na područjima određenim za proizvodnju drvne građe.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Postupak koji se odnosi na poslove sječe (tj. plan sječe) – LI 1649, odjeljak 17.; MOP, odjeljak E – izrada rasporeda sječe drva za šumske rezervate; MOP, odjeljak F – kontrolirana proizvodnja drvne građe izvan rezervata (list s uputama F4.3 – godišnji plan sječe); drugi izvori proizvodnje drvne građe (npr. plantaže, podvodna sječa), kao što je utvrđeno uvjetima ugovora, priručnik za sječu, odjeljak 3. (norme i specifikacija za sječu drva).

NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.3.

Trupci su precizno izmjereni i evidentirani.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

MOP, odjeljak C, postupci vođenja evidencije, izvješćivanja i revizije C5.0.

MOP, odjeljak F, postupci vođenja evidencije i izvješćivanja F5.0.

NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.4.

Posječena drvna građa odgovarala je vrstama i obujmu ili brojkama koje su odobrene u TUC-u ili dozvoli za prikupljanje.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

LI 1649, odjeljak 23. – mjerenje drvne građe; označivanje, priručnik za sječu, dodatak 5.: obrasci za kontrolu sječe (TIF i LIF).

NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.5.

Panjevi i trupci označeni su i numerirani u skladu s priručnikom za sječu.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

LI 1649, odjeljak 20.; označivanje i numeriranje stabala, trupaca i drvnih proizvoda; priručnik za sječu, odjeljak 3.: norma i specifikacije za sječu drva (obilježavanje trupaca).

NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.6.

Šumar je primijenio i poštovao dotični sporazum o društvenoj odgovornosti.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

LI 1721, odjeljak 14.; priručnik za sječu, odjeljak 3. – kodeks dobre prakse (u rezervatima) u kojem se priznaju prava drugih korisnika i poštuju kulturne norme, kao što su zabranjeni dani itd.; i kodeks ponašanja – (izvan rezervata) u kojem se priznaju prava drugih korisnika i poštuju poljoprivredni radovi itd.; odjeljak 4.1. – nadzor nad postupcima sječe drva (procjena društvene odgovornosti);

4.2. – kazne.

NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.7.

Pogođenim je poljoprivrednicima plaćena naknada za eventualnu štetu na usjevima.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Priručnik za sječu, odjeljak 4.2. (kazne).

NAČELO 4.

Prijevoz

Prijevoz je drva u svakom trenutku bio sukladan sa zakonom propisanim normama.

KRITERIJ 4.1.

Drvna je građa prevezena sa službenom dokumentacijom u kojoj je detaljno navedeno njezino porijeklo i koja odgovara njezinoj fizičkoj identifikaciji.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Priručnik za sječu, odjeljak 3.: norme i kontrola sječe drva, dodatak 5.

NAČELO 4.

Prijevoz

Prijevoz je drva u svakom trenutku bio sukladan sa zakonom propisanim normama.

KRITERIJ 4.2.

Drvna je građa prevezena u zakonom dozvoljenim razdobljima.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Postupak vezan uz korištenje drvne građe (dozvoljena razdoblja za korištenje drvne građe i prijevoz šumskih proizvoda): LI 1649, odjeljak 18.

NAČELO 5.

Prerada

KRITERIJ 5.1.

Pogoni za preradu drva imaju važeće dozvole, registrirani su pri FC te su ispunili sve pravne zahtjeve.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Zakon 571, odjeljak 2.

NAČELO 5.

Prerada

KRITERIJ 5.2.

Prakse u industrijskom sektoru sukladne su sa zakonom propisanim normama.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša na radu: Zakon 651., Zakon o radu, odjeljci 118. – 124.; LI 1833: zdravlje i zapošljavanje (odjeljci 18. – 20.) i Zakon o uredima i tvornicama.

NAČELO 6.

Trgovina

Svi prodavatelji/izvoznici imaju važeću licenciju ili dozvole za prodaju drvne građe.

KRITERIJ 6.1.

Izvoznici su pribavili dozvolu FC-a.

PROVJERAVANJE

Važeća izvozna dozvola

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Zakon 571., odjeljak 2. alineja i., provjera i registracija ugovora za prodaju drvnih proizvoda te onih šumskih proizvoda i proizvoda od divljih životinja i biljaka, koje je utvrdilo povjerenstvo.

NAČELO 6.

Trgovina

Svi prodavatelji/izvoznici imaju važeću licenciju ili dozvole za prodaju drvne građe.

KRITERIJ 6.2.

Domaći su prodavatelji registrirani pri FC-u.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Zakon 571., odjeljak 2. alineja ii., uspostavljanje postupaka za praćenje kretanja drvne građe, drva i proizvoda od divljih životinja i biljaka.

Revizijska izvješća TVD-a o opskrbi domaćeg tržišta drvnim proizvodima.

NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.1.

Šumar nije imao neplaćenih pristojbi za pravo na sječu ili drugih pristojbi koje u Gani plaćaju šumarska poduzeća.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Postupak vezan uz korištenje drvne građe (plaćanje prava na sječu), LI 1649, odjeljak 25.

Revizijska izvješća TVD-a o usklađivanju financijskih tokova.

NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.2.

Šumar nije kasnio s plaćanjem zakupa zemljišta.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Pristojbe za pravo na sječu i zakupnina za ugovorno zemljište – LI 1649, DIO V., odjeljak 27.

NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.3.

Izvoznik nije kasnio s plaćanjem izvoznih pristojbi.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Izvozne pristojbe: Zakon 493. o izmjeni Zakona o drveću i drvnoj građi, odjeljak 4.

NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.4.

Ni šumar ni izvoznik nisu kasnili s plaćanjem poreza na dobit poduzeća.

Napuci o odgovarajućem zakonodavstvu/propisima

Uvođenje poreza na dobit (dobit od poslovanja): Zakon 592., odjeljak 7.

4.   Zakoni i propisi na snazi u Gani

Definicija „zakonite drvne građe” predstavlja podskup zakona sadržanih u pravnom okviru za sječu, preradu i izvoz drvne građe iz Gane. Nakon savjetovanja s više dionika dogovoreno je da će se radi izdavanja FLEGT dozvola zahtijevati provjeravanje sukladnosti s tim zakonima. Zakoni i propisi na snazi u Gani, iz kojih je uzeta ova definicija, uključuju:

USTAVNE ODREDBE, 1992.

1.

Člankom 258. uspostavlja se Povjerenstvo za zemljišta i propisane su funkcije Povjerenstva.

2.

Člankom 267. stavkom 1. plemenska zemljišta („stool lands”) povjeravaju se nadležnim poglavicama u ime njihovih podanika u skladu s običajnim pravom i praksom.

3.

Člankom 266. nameću se ograničenja prava i interesa za zemljišta koja bi se mogla dodijeliti osobama koje nisu državljani Gane.

4.

Člankom 267. stavkom 2. uspostavlja se Ured upravitelja plemenskih zemljišta i propisuju se njegove funkcije.

5.

Člankom 267. stavkom 6. utvrđuje se formula za isplatu prihoda od plemenskih zemljišta.

6.

Člankom 268. uvodi se zahtjev da parlament ratificira sporazume o dodjeli prava ili koncesije za iskorištavanje bilo kojeg prirodnog resursa.

7.

Člankom 269. uspostavljaju se povjerenstva za prirodne resurse [Povjerenstvo za šumarstvo] koja „su odgovorna za uređivanje i upravljanje korištenjem dotičnih prirodnih resursa i usklađivanje politika u vezi s njima”.

8.

Člankom 295. utvrđuje se definicija plemenskih zemljišta.

PRIMARNI ZAKONSKI PROPISI

9.

Ukaz o zaštiti šuma, 1974. (N.R.C.D. 234) – Ovim su aktom utvrđena kaznena djela protiv šuma te su propisane sankcije i/ili kazne za ta djela.

10.

Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti šuma, 1986. (P.N.D.C.L. 142) – Ovim su zakonom povišene kazne/globe za kaznena djela protiv šuma.

11.

Pravilnik o šumama (Cap 157) – Ovim su aktom utvrđene smjernice za uspostavljanje šumskih rezervata i zaštitu šuma te za druga povezana pitanja.

12.

Ukaz o drveću i drvu, 1974. (N.R.C.D. 273) – Ovim su zakonom propisane smjernice za sudjelovanje u sječi/drvnoj industriji te je predviđeno plaćanje pristojbi i sankcija za nepoštovanje smjernica za sudjelovanje i izvoz neprerađenog drva.

13.

Zakon o izmjeni Ukaza o drveću i drvu, 1994. (Zakon 493.) – Ovim su aktom povišene pristojbe i globe te je uvedena i izvozna pristojba za drvnu građu i trupce sušene na zraku.

14.

Zakon o gospodarenju drvnim resursima, 1997. (Zakon 547.) – Ovim je zakonom opozvan Zakon o koncesijama, 1962. (Zakon 124.) te je predviđena dodjela prava na drvnu građu na način koji jamči održivo gospodarenje i korištenje drvnih resursa.

15.

Zakon o Povjerenstvu za šumarstvo, 1999. (Zakon 571.) – Ovim je zakonom opozvan Zakon 453. te je ponovno uspostavljeno Povjerenstvu za šumarstvo kao polunezavisna pravna osoba u čijoj su nadležnosti i agencije u šumarskom sektoru koje vrše funkcije zaštite, razvoja, gospodarenja i uređivanja resursa šuma te divljih životinja i biljaka.

16.

Zakon o fondu za razvoj šumskih plantaža, 2000. (Zakon 583.) – Ovim je zakonom konsolidiran fond za poboljšanje šuma te je predviđeno uspostavljanje fonda za pružanje financijske pomoći i upravljanje tim fondovima za razvoj privatnih komercijalnih šumskih plantaža u zemlji.

17.

Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti šuma, 2002. (Zakon 624.) – Ovim je zakonom opozvan Zakon o izmjeni Zakona o zaštiti šuma, 1986. (PNDCL. 142), povišene su globe za kaznena djela protiv šuma te je uvedena zajednička odgovornost u vođenju postupka i progonu kaznenih djela protiv šuma.

18.

Zakon o izmjeni Zakona o fondu za razvoj šumskih plantaža, 2002. (Zakon 623.) – Ovim je zakonom izmijenjen Zakon 583., kako bi se uzgajivačima plantaža u javnom i privatnom sektoru omogućilo sudjelovanje u razvoju šumskih plantaža.

19.

Zakon o izmjeni Zakona o gospodarenju drvnim resursima, 2002. (Zakon 617.) – Ovim je aktom izmijenjen Zakon 547., kako bi se iz njegovog područja primjene isključila zemljišta s privatnim šumskim plantažama, kako bi se utvrdilo najdulje trajanje i najveće područje prava na drvnu građu te kako bi se uveli poticaji i povlastice za investitore u sektoru šumarstva te divljih životinja i biljaka.

20.

Zakon o tvornicama, uredima i trgovinama, 1970. (Zakon 238.) – Ovim je aktom uređena registracija tvornica, dobrobit i sigurnost zaposlenika u tvornicama i na drugim radnim mjestima.

21.

Zakon o socijalnoj sigurnosti, 1991. (PNDCL. 247) – Ovim je zakonom uspostavljen fond radi pružanja socijalne zaštite radnom stanovništvu.

22.

Zakon o unutrašnjim prihodima, 2000. (Zakon 592.) – Ovim je zakonom uređeno oporezivanje pojedinaca i drugih subjekata te druga povezana pitanja.

23.

Zakon o porezu na dodanu vrijednost, 1998. (Zakon 546.) – Ovim je zakonom predviđeno uvođenje PDV-a za određene transakcije i djelatnosti.

24.

Ukaz o zaštiti industrijskih biljaka, 1979. (AFRCD. 47) – Ovim se aktom zabranjuje dodjela prava na sječu drva na farmama kakaovca.

DOPUNSKI ZAKONI

25.

LI 1649 – Pravilnik o gospodarenju drvnim resursima, 1988. – Ovim su Pravilnikom utvrđene smjernice za raspodjelu i gospodarenje drvnim resursima.

26.

LI 1721 – Pravilnik o izmjeni pravilnika o gospodarenju drvnim resursima, 2003. Ovim je Pravilnikom uspostavljena osnova za javno nadmetanje pri raspodjeli drvnih resursa.

5.   Šumarska politika i težnja zakonodavnoj reformi

Gana priznaje da se odredbe postojećeg zakonodavstva, koje predstavljaju osnovu prethodnog okvira definicije zakonitosti, trebaju podvrći značajnim reformama, kako bi mogle riješiti postojeće manjkavosti i odgovoriti na pitanja koja se javljaju u sektoru, a smetaju načelima dobrog upravljanja. Zbog toga Gana želi pokazati svoju namjeru da provede reforme zakonodavstva i politika u duhu dobroga gospodarenja šumama. Dovršenje tih pravnih reformi očekuje se u sljedećih pet godina.

Područja u kojima su potrebne reforme politika i zakonodavstva uključuju:

pokretanje postupka izmjene sigurnosnih i prijelaznih odredaba Zakona 547. u odnosu na pretvorbu postojećih zakupa/koncesija u ugovore o korištenju drvne građe i povezano pitanje plaćanja pristojbe za prava na drvnu građu,

razvoj plantaža i sječa u njima,

prerada drva i normiziranje drvne industrije,

uvoz sirovina (drva),

razvoj domaćeg tržišta:

(a)

(malo i srednje poduzetništvo);

(b)

raspodjela resursa;

(c)

normizacija drvnih sastavnica u građevinarstvu i građevinskoj industriji;

(d)

uvođenje politika javne nabave,

institucionalni dogovori i postupci kontrole šuma:

(a)

subjekt za potvrđivanje drvne građe;

(b)

upravno vijeće;

(c)

nezavisni nadzor;

(d)

barkodovi,

raspodjela potopljenih drvnih resursa (jezero Volta),

zahtjevi vezani uz zdravlje i sigurnost radnika za šumarsku djelatnost,

jasno očitovanje o ciljevima upravljanja resursima – javni interes za uzdržavanje biološke raznovrsnosti, ruralnih izvora zarade, održive industrijalizacije i kulturnog razvoja; prepoznavanje i ispravljanje nedosljednosti u postojećim zakonima o šumarstvu koji se odnose na definiciju zakonite drvne građe (npr. izdavanje dozvola za prikupljanje u odnosu na zemljišta obuhvaćena ugovorom o korištenju drvne građe),

prihvaćanje lokalnog posjeda šuma i prava različitih dionika, posebno poljoprivrednika u raznim vrstama šuma, i razjašnjenje dotičnih područja rada lokalnih (uključujući običajne) i nacionalnih ustanova u gospodarenju šumama radi:

(a)

održavanja šuma;

(b)

razvijanja i iskorištavanja šuma (za drvo i druge resurse),

reguliranje ulaganja:

(a)

poticaji, reguliranje, podjela poreza i povlastica za šumarske proizvode različite od drvne građe (uključujući turizam i okolišne usluge);

(b)

poticaji, reguliranje, mjere podjele poreza i povlastica za ulaganja radi ekstrakcije;

(c)

poticaji, reguliranje, mjere podjele poreza i povlastica za ponovno pošumljavanje;

(d)

poticaji, reguliranje, mjere podjele poreza i povlastica za plantaže; i

(e)

poticaji, reguliranje, mjere podjele poreza i povlastica za preradu.

6.   Provedba

Kako bi se pomakla od postojećih prema budućim pravnim standardima, Gana predviđa dvodijelni pristup reformi, kako bi uredila zastarjele, nepovezane i nedosljedne zakone, ali i uvela nove zakone radi provedbe politika koje se razvijaju:

promjene unutar područja koja ne iziskuju sveobuhvatan postupak pravne reforme bit će ostvarene na temelju dopunskih zakona u roku od godine dana od dogovora o dobrovoljnom sporazumu o partnerstvu,

očekuje se da će za promjene koje iziskuju opsežna savjetovanja, uključivanje stručnjaka i znatna politička razmatranja, npr. u vezi s pitanjima dobrog upravljanja, sudjelovanjem dionika, podjelom povlastica itd., biti potrebno oko 3-5 godina.


(1)  Zakon 547., odjeljak 4. i LI 1649, pravila 1. i 2.

(2)  LI 1649, pravila 2. – 8.

(3)  Zakon 547., odjeljci 1., 7., 8., 9. i LI 1721, pravila 9. – 13.

(4)  LI 1649, odjeljak 38.

(5)  Zakon 547., odjeljak 18. točka (d) i LI 1649, pravila 16. – 20.

(6)  Zakon 547., odjeljak 15. stavak 1. točke (c), (d), (e)

(7)  Zakon 547., odjeljak 17. stavak 3. i LI 1649, odjeljak 37.

(8)  LI 1649, odjeljak 37.

(9)  LI 1649, pravilo 18.

(10)  Zakon o tvornicama, uredima i trgovinama (Zakon 328.) i Zakon o radu (Zakon 651.).

(11)  Zakon 571., odjeljak 2. alineje i. i ii.

(12)  Zakon 547., odjeljak 8. točke (e) i (f) te LI 1649, odjeljci 21., 27.

(13)  LI 1721, odjeljak 14.

(14)  Pravni status MOP-ova: MOP-ovi su rezultat zahtjeva iz odjeljka 18. Zakona o gospodarenju drvnim resursima br. 547. i pratećeg Pravilnika o gospodarenju drvnim resursima, LI 1649, odjeljka 14., koji je opozvan Pravilnikom o gospodarenju drvnim resursima (izmjenom), LI 1721, odjeljkom 14., u kojem su propisane odredbe i uvjeti TUC-a.

(15)  Povjerenstvo za šumarstvo izdaje dozvolu koja podliježe u njoj utvrđenim odredbama i uvjetima za prikupljanje stabala iz dijelova zemlje koji su povrgnuti radovima, kao što je gradnja cesta, širenje naseljenih zona ili obrađivanje poljoprivrednih imanja.

PRILOG III.

UVJETI KOJIMA SE UREĐUJE PUŠTANJE U SLOBODNI PROMET U ZAJEDNICI DRVNIH PROIZVODA KOJI SU IZVEZENI IZ ZEMLJE PARTNERA I OBUHVAĆENI FLEGT DOZVOLOM

Članak 1.

1.   FLEGT dozvola, dalje u tekstu: „dozvola”, podnosi se nadležnom tijelu države članice u kojoj je pošiljka, koja je obuhvaćena tom dozvolom, prijavljena za puštanje u slobodni promet.

2.   Nadležno tijelo iz stavka 1. u skladu s važećim nacionalnim postupcima obavješćuje carinska tijela da je dozvola prihvaćena.

3.   Dozvola se smatra ništavnom, ako je podnesena nakon datuma isteka koji je naveden na dozvoli.

4.   Dozvola podnesena prije prispijeća pošiljke koju obuhvaća može se priznati ako ispunjava sve zahtjeve koji su navedeni u Prilogu IV. ovom Sporazumu te se dodatna provjera u skladu s člankom 3. stavkom 1. smatra nepotrebnom.

5.   Ako su u skladu s člancima 3. i 4. potrebne dodatne informacije o dozvoli ili pošiljci, dozvola se prihvaća tek nakon dostave informacija o valjanosti dozvole.

6.   Nastale troškove pri okončanju provjere snosi uvoznik, osim ako je nacionalnim zakonodavstvom dotičnih država članica drukčije određeno.

Članak 2.

1.   Eventualna brisanja ili izmjene dozvole priznaju se samo ako je takva brisanja ili izmjene potvrdio izdavatelj dozvola.

2.   Produljenje valjanosti dozvole priznaje se samo ako je takvo produljenje potvrdio izdavatelj dozvola.

3.   Duplikati ili zamjenske dozvole priznaju se samo ako ih je izdao i potvrdio izdavatelj dozvola.

4.   Dozvola se ne priznaje ako se nakon eventualne dostave dodatnih informacija u skladu s člankom 3. ili daljnjih izvida u skladu s člankom 4. utvrdi da dozvola ne odgovara pošiljci.

Članak 3.

1.   Ako postoje sumnje u odnosu na dozvolu, duplikat ili zamjensku dozvolu, nadležna tijela mogu zatražiti dodatne informacije od izdavatelja dozvola zemlje partnera.

2.   Primjerak dotične dozvole, duplikata ili zamjenske dozvole može se dostaviti zajedno sa zahtjevom.

Članak 4.

1.   Ako se dodatna provjera pošiljke smatra potrebnom prije no što nadležna tijela mogu donijeti odluku o priznavanju dozvole, mogu se izvršiti pregledi, kako bi se utvrdilo odgovara li dotična pošiljka informacijama navedenim u dozvoli i evidenciji u vezi s dotičnom dozvolom, koju vodi izdavatelj dozvola.

2.   Ako obujam ili težina drvnih proizvoda u pošiljci koja je prijavljena za puštanje u slobodni promet ne odstupa za više od 10 % od obujma ili težine navedene u odgovarajućoj dozvoli, smatra se da pošiljka odgovara informacijama navedenim u dozvoli, što se tiče obujma ili težine.

Članak 5.

1.   U polju 44. jedinstvene carinske deklaracije, koja se koristi za prijavu radi puštanja slobodni promet, navodi se broj dozvole koja obuhvaća drvne proizvode koji podliježu deklaraciji.

Ako je carinska deklaracija izrađena uz pomoć tehnike za obradu podataka, to se navodi u odgovarajućem polju.

2.   Drvni se proizvodi puštaju u slobodni promet samo, ako je dovršen postupak koji je opisan u članku 1. stavku 2.

PRILOG IV.

UVJETI KOJIMA SE UREĐUJE IZDAVANJE I SPECIFIKACIJE FLEGT DOZVOLA

Zahtjevi vezani uz FLEGT dozvole

Članak 1.

1.   FLEGT dozvola može biti u papirnatom ili elektroničkom obliku.

2.   Dozvole i u papirnatom i u elektroničkom obliku sadrže informacije koje su naznačene u Dodatku 1., u skladu s napucima koji su navedeni u Dodatku 2.

Članak 2.

1.   FLEGT dozvola postaje važeća na stvarni dan izdavanja.

2.   Razdoblje valjanosti FLEGT dozvole nije dulje od tri mjeseca. Datum isteka naveden je na dozvoli.

3.   Dozvola se nakon isteka smatra ništavnom. Izdavatelj dozvola može odlučiti produljiti razdoblje valjanosti za jedan mjesec. U tu svrhu izdavatelj dozvola ispravlja i potvrđuje novi datum isteka.

4.   FLEGT dozvola prestaje važiti i vraća se izdavatelju dozvola, ako su drvni proizvodi obuhvaćeni dozvolom uništeni.

Zahtjevi vezani uz FLEGT dozvole u papirnatom obliku

Članak 3.

Papirnate dozvole odgovaraju obliku utvrđenom u Dodatku 1.

Članak 4.

1.   Papir je standardnog A4 formata. Papir ima vodene žigove na kojima je prikazan logotip Povjerenstva za šumarstvo, utisnut na papir povrh pečata.

2.   Boja papira koji se koristi za obrazac je sljedeća:

(a)

bijela za obrazac broj 1, „izvornik”;

(b)

žuta za obrazac broj 2, „primjerak za carinsku službu EU-a”;

(c)

zelena za obrazac broj 3, „primjerak za Odjel za razvoj drvne industrije”;

(d)

ružičasta za obrazac broj 4, „primjerak za carinsku službu Gane (CEPS)”;

(e)

plava za obrazac broj 5, „primjerak za nadležno tijelo Europske zajednice”.

Članak 5.

1.   Dozvole se ispunjavaju pisaćim strojem ili uz pomoć računala. Prema potrebi se mogu ispuniti i rukom.

2.   Pečati izdavatelja dozvola nanose se uz pomoć metalnog pečata, po mogućnosti od čelika. Međutim, pečat izdavatelja dozvola može se zamijeniti suhim žigom kombiniranim sa slovima ili brojkama dobivenim perforacijom. Izdavatelj dozvola koristi bilo koji način zaštite od neovlaštenih manipulacija, kako bi evidentirao dodijeljene količine, tako da se onemogući umetanje brojeva ili napomena.

3.   Obrazac ne smije sadržavati nikakva brisana mjesta ni izmjene, osim ako su takva brisana mjesta i izmjene potvrđene pečatom i potpisom izdavatelja dozvola.

4.   Dozvole se tiskaju i ispunjavaju na engleskom jeziku.

Članak 6.

1.   Dozvola se sastavlja u 5 primjeraka i izdaje podnositelju zahtjeva.

2.   Nakon što izdavatelj dozvola ispuni, potpiše i udari pečat na prvom primjerku, označenom kao „izvornik”, isti se predaje podnositelju zahtjeva, kako bi ga dostavio nadležnom tijelu države članice EU-a u kojoj je pošiljka obuhvaćena tom dozvolom prijavljena za puštanje u slobodni promet.

3.   Nakon što izdavatelj dozvola ispuni, potpiše i udari pečat na drugom primjerku, označenom kao „primjerak za carinsku službu”, isti se predaje podnositelju zahtjeva, kako bi ga dostavio carinskoj službi države članice u kojoj je pošiljka obuhvaćena tom dozvolom prijavljena za puštanje u slobodni promet.

4.   Nakon što izdavatelj dozvola ispuni, potpiše i udari pečat na trećem primjerku, označenom kao „primjerak za Odjel za razvoj drvne industrije”, zadržava ga za svoju evidenciju i buduće provjere izdanih dozvola.

5.   Nakon što izdavatelj dozvola ispuni, potpiše i udari pečat na četvrtom primjerku, označenom kao „primjerak za carinsku službu Gane (CEPS)”, isti se predaje podnositelju zahtjeva, kako bi ga dostavio carinskoj službi Gane pri kojoj je pošiljka obuhvaćena tom dozvolom prijavljena za puštanje radi utovara na plovilo.

6.   Nakon što izdavatelj dozvola ispuni, potpiše i udari pečat na petom primjerku, označenom kao „primjerak za nadležno tijelo EU-a”, isti se predaje podnositelju zahtjeva, kako bi ga dostavio nadležnom tijelu države članice u kojoj je pošiljka obuhvaćena tom dozvolom prijavljena za puštanje u slobodni promet (ovaj je primjerak potreban ako nadležno tijelo u državi članici nije carinsko tijelo).

Izgubljena, ukradena ili uništena FLEGT dozvola

Članak 7.

1.   U slučaju gubitka, krađe ili uništenja „izvornika” ili „primjerka za carinsku službu” uvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik može od izdavatelja dozvola zatražiti zamjenu na temelju dokumenta koji posjeduje.

2.   U slučaju gubitka, krađe ili uništenja „izvornika” i „primjerka za carinsku službu” uvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik može od izdavatelja dozvola zatražiti zamjenu obaju dokumenata.

3.   Izdavatelj dozvola izdaje zamjenski dokument (zamjenske dokumente) u roku od jednog mjeseca nakon primitka zahtjeva uvoznika.

4.   Zamjenski dokumenti sadrže informacije i stavke iz dozvole koju zamjenjuju, uključujući broj dozvole.

Zamjenska dozvola ima na sebi napomenu „zamjenska dozvola”.

5.   U slučaju gubitka, krađe, uništenja ili isteka zamjenske dozvole, dodatna se zamjenska dozvola ne izdaje.

6.   U slučaju ponovnog pronalaženja izgubljene ili ukradene dozvole pronađena se dozvola ne koristi te mora biti vraćena izdavatelju dozvola.

Postupanje u slučaju sumnje u valjanost dozvole

Članak 8.

1.   U slučaju sumnje u valjanost dozvole ili zamjenskog dokumenta nadležna tijela trebaju zatražiti dodatne informacije od izdavatelja dozvola.

2.   Izdavatelj dozvola prema potrebi može zatražiti od nadležnih tijela da pošalju primjerak dotične dozvole ili zamjenskog dokumenta.

3.   Ako smatra da je potrebno, izdavatelj dozvola povlači dozvolu i izdaje ispravljeni primjerak koji sadrži pečatom ovjerenu napomenu „duplikat” te ga dostavlja nadležnom tijelu.

4.   Ako je valjanost dozvole potvrđena, izdavatelj dozvola odmah obavješćuje nadležno tijelo, po mogućnosti elektroničkim putem.

Vraćeni primjerci imaju na sebi pečatom potvrđenu/ovjerenu napomenu „potvrđeno dana”.

5.   Ako dotična dozvola nije važeća, izdavatelj dozvola odmah obavješćuje nadležno tijelo, po mogućnosti elektroničkim putem.

Tehničke specifikacije u vezi s FLEGT dozvolom u elektroničkom obliku

Članak 9.

1.   FLEGT dozvola može se izdati i obraditi uz pomoć računalnih sustava.

2.   U državama članicama EU-a koje nisu povezane s računalnim sustavom stavlja se na raspolaganje dozvola u papirnatom obliku.

PRILOG V.

SUSTAV OSIGURANJA ZAKONITOSTI (LAS)

1.   Uvod

Gana će u skladu sa Sporazumom provesti sustav osiguranja zakonitosti (LAS), koji će se temeljiti poštovanju pravne definicije (Prilog II. Sporazumu). U pravnoj su definiciji izneseni uvjeti pod kojima je za proizvod koji sadrži drvo pridobiveno i/ili prerađeno u Gani moguće izdati dozvolu za prodaju u Gani ili izvoz iz Gane. Za potrebe Sporazuma dozvole obuhvaćaju sve proizvode izvezene u EU-u. Uključeni su proizvodi opisani u Prilogu I. Sporazumu. Sustav praćenja drva (Wood Tracking System – WTS) omogućit će uspostavljanje sustava čuvanja pravne valjanosti, kao i nadzor te izvješćivanje o sukladnosti s pravnom definicijom. Sustav praćenja drva opisan je u dodacima 1. do 10. Radi procjene sukladnosti s pravnim standardom u sklopu postupaka provjere je na raspolaganju tablica u kojoj je definicija zakonitosti stavljena nasuprot provedbi načela i kriterija.

U sklopu LAS-a treba uspostaviti subjekt za provjeru. Naziv subjekta je Odjel za potvrđivanje drvne građe (Timber Validation Department – TVD). TVD će vršiti funkcije vezane uz provjeru. To će se odnositi na uspoređivanje podataka dobivenih duž cijelog proizvodnog lanca drvnih proizvoda namijenjenih izvozu i domaćem tržištu. TVD će također mjeriti sukladnost pošiljki drva s pravnim standardom. Svrha je provjere i nadzora sukladnosti omogućiti TVD-u da provjeri jesu li poštovani postupci predviđeni pravnim standardom. Radi vršenja funkcije provjere TVD će koristiti podatke koji se temelje na podnescima i odobrenjima odgovornog regulatornog odjela/jedinice u okviru FC-a. TVD će u najvećoj mjeri provjeravati i potvrđivati postupke na kritičnim kontrolnim točkama (sječa, prijevoz, prerada i izvoz). TVD će nadalje provjeravati i potvrđivati postupke i rezultate u Odjelima. TVD je opisan u dokumentu. Slika u nastavku shematični je prikaz odnosa aktera u LAS-u.

Image

Odjel za šumarske usluge će u novom sustavu nastaviti uređivati i upravljati kontrolnim intervencijama lanca opskrbe od točke pregleda stanja zaliha i sječe do točke početka prijevoza trupaca. Odjel za razvoj drvne industrije (Timber Industry Development Division – TIDD) Povjerenstva za šumarstvo imenovani je izdavatelj dozvola u sklopu LAS-a. TIDD će izdavati FLEGT dozvole zajedno s izvoznim dozvolama, nakon što usporedi zahtjeve za izvoznim dozvolama, koje su podnijeli izvoznici, sa nizovima podataka TVD-a. FLEGT dozvole izdavat će se za tržište EU, a izvozne dozvole za tržišta izvan EU-a. Međutim, obje će se izdavati preko LAS-a te će stoga po definiciji predstavljati dokaz zakonitosti drvne građe.

Detaljni postupci i sustavi upravljanja razvijat će se tijekom oblikovanja i pilot faze LAS-a. Novi će se LAS temeljiti na postojećim strukturama i sustavima u nastojanju da ukloni prepoznate slabosti sustava koji se temelji na papirnatom obliku. U ovom su dokumentu opisani ciljevi i načela kojima će se usmjeravati razvoj novih struktura i sustava (1).

Nezavisni nadzor i izvješćivanje u sklopu LAS-a

Cijeli će LAS biti otvoren za vanjski nadzor nezavisnog promatrača (Independent Monitor – IM). Svrha je intervencije IM-a prepoznati slabosti i preporučiti sustavne reforme LAS-a (postavljeni uvjeti za nezavisni nadzor pridodani su kao Prilog VI. Sporazumu).

2.   Sustav praćenja drva

U sklopu Sporazuma održavat će se sljedivost drvnih proizvoda od izvoza do šume. U slučaju proizvoda dobivenih od drva posječenog u stranoj zemlji, sustav će pružati mogućnost održavanja sljedivosti od točke ulaza do prerade, nakon čega će za njega vrijediti isti protokoli, kao i za drvo posječeno u Gani.

Za nadzor tokova drvne građe potrebno je utvrditi kritične kontrolne točke na različitim lokacijama u lancu opskrbe te nadzirati faze i postupke koji utječu na stanje resursa dok se kreće duž lanca. Prva će kontrolna točka biti prikupljanje podataka o zalihama prije sječe. To se u biti odnosi na unošenje neposječenih stabala u kartu uz pomoć GPS tehnologije i prikupljanje posebnih metričkih podataka, poput vrsta, te lasersko mjerenje neposječenih stabala odabranih za sječu, kako bi se točno odredio obujam neposječenih stabala. Treba postojati mogućnost da se informacije prikupljene u okviru pregleda šumskih zaliha stave na raspolaganje putem Interneta i da se mogu koristiti kao povod za izdavanje godišnjih dozvola za sječu drva. Ove informacije čine prvu kontrolnu točku u okviru sustava čuvanja pravne valjanosti, od koje će se pratiti tokovi drvne građe.

Sljedeća je kontrolna točka (tj. u slučaju događaja koji utječe na stanje resursa) obaranje stabla. Pri ovoj bi se točki ponovno evidentirali podaci. Taj bi se postupak nastavljao kroz sve šumarske i prerađivačke postupke, nadzirući pretvorbu drvne građe i njezino kretanje duž lanca opskrbe i uspoređujući podatke koji su prikupljeni na svakoj pojedinoj kontrolnoj točki. WTS će prikupljati podatke na svim kontrolnim točkama lanca opskrbe, obrađivati prikupljene podatke i automatski ih uspoređivati s podacima prikupljenim na prethodnim kontrolnim točkama, prepoznajući pritom eventualne greške ili nepravilnosti koje su pronađene u podacima.

Kritične kontrolne točke

Radi praćenja i kontrole tokova drvne građe utvrđene su i opisane sljedeće kritične kontrolne točke u lancu opskrbe:

i.

porijeklo drvne građe;

ii.

dodjela prava na drvnu građu;

iii.

popis zaliha;

iv.

obaranje stabala i proizvodnja trupaca;

v.

revizija nakon sječe;

vi.

prijevoz i inspekcije trupaca;

vii.

zaplijenjena drvna građa;

viii.

uvoz drva;

ix.

pristizanje trupaca u pogon za preradu;

x.

prerada trupaca;

xi.

prerađeno drvo;

xii.

izvoz prerađenog drva.

1.   Porijeklo drvne građe i dodjela prava

Drvni proizvodi porijeklom iz Gane pridobivat će se iz zakonom određenih područja te će se dodjeljivati u skladu sa zakonskim propisima. Takvi će proizvodi dolaziti iz utvrđenih područja unutar šumskih rezervata, plantaža, područja izvan rezervata ili potopljenih šuma. Prava na drvnu građu prema tome će se stjecati u obliku ugovora o korištenju drvne građe (Timber Utilisation Contracts – TUCs), dozvola za prikupljanje i dozvola za obaranje na plantažama, sukladno s odredbama pravnog standarda, posebno s načelima 1. i 2. Kontrole će stoga kretati od stabla koje je stavljeno na popis u tim utvrđenim područjima. Dodjela prava na korištenje (TUC) odvija se u skladu s postupcima, a pozivi za podnošenje ponuda su javni. Evidencija najpovoljnijih ponuđača je javna. Postupci za dodjelu TUC-ova dostupni su na internetskoj stranici FC-a. Ujedno će kao rezultat postupka provjere radi veće transparentnosti biti navedena javna sažeta izvješća o svim drugim nositeljima prava (dozvole za prikupljanje i prava na korištenje pod vodom).

Kontrole tokova drvne građe provodi Odjel za razvoj drvne industrije (TIDD) i Odjel za šumarske usluge (Forest Service Division – FSD) s određenim stupnjem kontrole kvalitete u području odobravanja prinosa i revizije nakon sječe koju provodi Centar za pomoć pri upravljanju resursima (Resource Management Support Centre – RMSC) Povjerenstva za šumarstvo. Kako bi omogućio uspostavljanje sljedivosti, TVD će uspoređivati podatke na svakoj kontrolnoj točki s prethodnim nizom podataka.

Kritične se kontrolne točke odnose na odredbe u pravnoj definiciji iz Priloga II. Sporazumu. One su stoga vezane uz načela i mjerila (kao što je naznačeno u zagradama). U radu elektroničkog sustava koristit će se sustav u papirnatom obliku kao podrška za slučaj da elektronički sustav postane nedostupan.

2.   Popis zaliha (odnosi se na načelo 3., kriterij 3.1.)

Popis zaliha prvenstveno provodi Odjel za šumarske usluge. Prinos odobrava Centar za pomoć pri upravljanju resursima. Rezultat postupka popisa zaliha u prvom je redu karta zaliha. Popis/karta prinosa proizlazi iz karte zaliha. Odobreni/prihvaćeni prinos je konačni rezultat koji se koristi za sječu u šumi. Svi dokumenti koji rezultiraju iz ovog postupka prosljeđuju se Odjelu za potvrđivanje drvne građe (Timber Validation Department – TVD) radi provjere. Za prikupljanje podataka na terenu koristit će se džepni podatkovni uređaji. Podaci će se na kraju dana učitavati na računala okružnog ureda FSD-a. Iz okružnog se ureda podaci zatim prosljeđuju u središnju bazu podataka. Središnja baza podataka TVD-a sadržavat će evidenciju odobrenih prinosa, koja će se uspoređivati s informacijama o stablima (podaci o oborenim stablima) i informacijama o trupcima (podaci o poprečno rezanim stablima). Detaljna skica postupka popisivanja priložena je u Dodatku 1.

Sječa se dozvoljava izdavanjem dozvola za sječu u obliku upravne odluke Povjerenstva za šumarstvo (FSD), koja će biti priložena uz odobreni prinos. U odobrenom se prinosu navodi popis i lokacija svih stabala namijenjenih sječi. Evidencija dozvola za sječu stoga će se sastojati od odobrenog prinosa i prateće upravne odluke FSD-a.

3.   Obaranje stabala i proizvodnja trupaca (odnosi se na načelo 3., kriterij 3.3.)

Odjel za šumarske usluge (Forest Service Division – FSD) provodi najveći dio kontrolnih intervencija u točki obaranja i proizvodnje trupaca. Na temelju baze podataka o zalihama i odobrenom prinosu FSD proizvođaču dodjeljuje oznake koje se trebaju upotrijebiti na panjevima i trupcima stabala. Te oznake upotrebljava proizvođač na panju oborenog stabla, kao i na proizvedenim trupcima. FSD unosi podatke o oborenom stablu u odgovarajući obrazac (Tree Information Form – TIF). Kao potpora ovoj funkciji koristit će se džepni podatkovni uređaji. Dozvola za odvoz trupaca s mjesta sječe daje se nakon što je FSD izdao potvrdu o mjerenju i prijenosu trupaca (Log Measurement and Conveyance Certificate – LMCC) za svaki utovareni kamion. LMCC se temelji na usporedbi i odobrenju informacija o trupcima (LIF) koje je evidentirao proizvođač. Kopije podataka o stablima i trupcima te informacija o prijenosu prosljeđuju se TVD-u radi uspoređivanja. Detaljan opis postupka naveden je u shemi u priloženom Dodatku 2.

FSD izdaje potvrde o mjerenju i prijenosu trupaca s plantaža (Plantation Log Measurement Conveyance Certificates – PLMCC). U slučaju potopljene šume trupce treba obilježiti bojom i uz pomoć etiketa prepoznatljive boje s barkodovima, kako bi se vidio redni broj trupca izvođača. Osoblje FSD-a na iskrcajnom će mjestu popunjavati informativne obrasce o trupcima iz kojih će se vidjeti mjesto porijekla ili broj bloka, plemensko zemljište, okrug i oznaka vlasništva.

4.   Revizija nakon sječe (odnosi se na načelo 3., kriterij 3.2.)

Reviziju nakon sječe provest će RMSC u skladu s planom sječe, kako bi zajamčio da je sječa u sektoru dovršena. Službeni datum otvaranja i zatvaranja sektora bit će pohranjen u središnjoj bazi podataka za potrebe uspoređivanja. Svrha je revizije nakon sječe zajamčiti da se subjekt držao plana sječe i ostavio sektor u dobrom radnom stanju. To je ujedno i mogućnost da se provjeri kvaliteta pregleda stanja zaliha. Točnije, provjeravat će se sljedeće:

je li popis bio potpun i jesu li promjeri stabala ispravno izmjereni,

je li proizvođač posjekao samo ona stabla, koja su bila na popisu prinosa,

odgovaraju li broj, vrste i veličine prijavljenih trupaca stablima koja su oborena,

sječa nije prouzročila prekomjernu štetu.

Izvješće proizašlo iz revizije nakon sječe bit će dostupno okružnom, regionalnom uredu i središnjici FSD-a te središnjici FC-a. TVD će primiti primjerak radi uspoređivanja podataka. TVD će nakon sječe provesti inspekcije na slučajnom uzorku. U Dodatku III. prikazan je dijagram postupka za inspekcije nakon sječe.

5.   Prijevoz i inspekcija trupaca (odnosi se na načelo 4., kriterij 4.1.)

Odjel za razvoj drvne industrije (TIDD) provodit će nenajavljene preglede utovarenih kamiona duž ceste. Nenajavljeni pregledi provodit će se pored intervencija na fiksnim kontrolnim točkama. Pri prijevozu i inspekciji trupaca provjeravat će se odgovaraju li podaci sadržani u LMCC teretu kamiona. Posebnim će se pregledima zajamčiti i da svi trupci imaju oznake, da se obrasci ne koriste više puta, da porijeklo trupaca odgovara pravcu kretanja kamiona, identifikacijska oznaka kamiona i odredište pošiljke/kamiona. Izvješća o TIDD-ovim rutinskim pregledima izrađivat će se na džepnim računalima i prosljeđivati u bazu podataka TVD-a radi uspoređivanja. U Dodatku IV. prikazan je dijagram postupka za prijevoz i inspekciju trupaca.

6.   Zaplijenjena drvna građa (odnosi se na načelo 2., kriterij 2.3.)

Drvna građa koju zaplijeni FC prodavat će se samo na temelju sudskog naloga na javnoj dražbi. Nakon dražbe najpovoljniji će ponuđač od FSD-a primiti potvrdu o kupnji. Potvrda će biti unesena u središnju bazu podataka. Svi šumski proizvodi na dražbi bit će označeni. Cjelokupni rezultat dražbe bit će dokumentiran u izvješću FC-a o prodaji, zajedno s dospjelim plaćanjima, i unesen u središnju bazu podataka. Dijagram postupka prikazan je u Dodatku V.

7.   Uvezeno drvo (odnosi se na načelo 4., kriterij 4.1.)

CEPS mora prijaviti TIDD-u preko GCNet platforme trupce i druge oblike drva uvezenog radi prerade. Shodno tome će se svaka ulazna pošiljka prijavljivati TIDD-u i TVD-u. Izvozna dokumentacija koristit će se radi provjere trupaca čije je porijeklo izvan zemlje. TIDD mjeri trupce i na svaki od njih stavlja oznaku u luci. Drugi će proizvodi, poput drvne građe namijenjene ponovnoj preradi, biti označeni na sličan način. TIDD izdaje i uvozne LMCC (ILMCC) za trupce, ako su oni namijenjeni lokalnim pogonima za preradu. Trupci se zatim utovaruju na kamione i prevoze, praćeni ILMCC-ima, do lokalnih pogona za preradu. Prijavljeni podaci slični su onima koji su prijavljeni za trupce rezane u šumi i koji su proslijeđeni TVD-u. Za svaki uvezeni trupac ili drvni proizvod vodi se evidencija o broju oznake, vrsti, duljini i dvama promjerima na svakom kraju. Za svaki utovareni kamion evidentira se LMCC, identifikacijska oznaka uvoznika, zemlja porijekla, odredište, identifikacijska oznaka prerađivača, identifikacijska oznaka kamiona, vozač i vlasnik kamiona. Nakon toga drvo slijedi sličan postupak upravljanja lancem opskrbe, kao i drvo posječeno u Gani. Dijagram postupka prikazan je u Dodatku VI.

8.   Pristizanje trupaca u pogon za preradu (odnosi se na načelo 5.)

Dnevne će deklaracije proizvođača biti potrebne po pristizanju trupaca u pogon za preradu. Te će deklaracije sadržavati lokaciju, datum/vrijeme, broj LMCC obrasca i identifikacijsku oznaku kamiona svih pristiglih pošiljki. Velika poduzeća (Large Scale Enterprises – LSEs) sa stovarištem znatnih dimenzija morat će navesti lokaciju svakog trupca u stovarištu nakon utovara. Ta će se evidencija mijenjati svaki put kad se promijeni lokacija trupca. Svojim će provjerama TIDD zajamčiti da svi trupci imaju oznake i da informacije na oznakama odgovaraju prijavljenoj evidenciji. Također se mora se voditi i prijavljivati evidencija o ponovno proizvedenim trupcima. Podaci koji su prikupljeni po pristizanju trupaca u pogon za preradu stavljat će se na raspolaganje TVD-u. Ti će se podaci o pristizanju trupaca uspoređivati s informativnim obrascima o trupcima (Log Information Forms – LIF) i LMCC-ovima. U Dodatku VII. naveden je dijagram postupka za pristizanje trupaca u pogon za preradu.

9.   Prerada trupaca – evidencija o smjenama – (odnosi se na načelo 5.)

Na kraju smjene pilana/prerađivačko poduzeće izradit će deklaraciju o popisu trupaca i dijelova trupaca koji su prerađeni tijekom smjene. Evidencija će sadržavati sljedeće: datum, identifikacijsku oznaku pogona za preradu, brojeve oznaka trupaca, količine prerađenog drva i odgovarajuću identifikacijsku oznaku prerađivačkog ugovora. Mora postojati mogućnost da sustav bilježi dijelove drva koji su dobiveni od svakog trupca ili dijela trupca, tako da se za svaki snop prerađenog drva mogu identificirati sastavni trupci. Konverzijski faktori ovisit će o promjeru, vrsti, kakvoći itd. ulaznih trupaca i taj će kritični element WTS-a, koji će omogućiti stvarno uspoređivanje, dodatno biti razrađen u pilot fazi. Inspektori TIDD-a nadzirat će postupak prikupljanja podataka, kako bi zajamčili da se evidencija vodi na pravilan i precizan način. Vodit će se evidencija o slučajnim inspekcijama i danima/smjenama inspekcija, tako da se rezultati mogu usporediti s danima kad nisu prisutni inspektori. Evidencija proizvodnje po smjenama, koju podnese proizvođač, stavljat će se na raspolaganje središnjoj bazi podataka radi uspoređivanja. Ona sadrži mjesečne zalihe prerađenih trupaca i prerađenih drvnih proizvoda. U Dodatku VIII. prikazani su poslovni procesi prerade trupaca.

10.   Prerađeno drvo (odnosi se na načelo 5.)

Snopovi prerađenog drva, jednom dovršeni, obilježavaju se oznakom za prerađeno drvo. Inspektori TIDD-a izvršit će provjere prije no što se pošiljke utovare u kontejnere/kamione. Svaki će kamion imati numerirani tovarni list. Podaci o svakom snopu prerađenog drva sastoje se od broja oznake, tipa, vrste, obujma, broja komada, broja ugovora, odredišta i broja tovarnog lista te popisa trupaca koji su korišteni za izradu snopa. Provjere koje vrši TIDD zajamčit će da pruženi podaci odgovaraju fizičkim pošiljkama na kamionu. Evidencija će biti stavljena na raspolaganje TVD-u, kako bi se omogućilo uspoređivanje inspekcija prerađenog drva s deklaracijama. Tako će se utvrditi prijavljuju li proizvođači na ispravan način svoju proizvodnju. Mjesečna izvješća bit će dostupna FC-u i središnjici TIDD-a. U Dodatku IX. prikazan je dijagram poslovnih procesa za prerađeno drvo.

11.   Izvoz snopova prerađenog drva (odnosi se na načelo 5.)

Kako bi omogućili izvoz snopova prerađenog drva, izvoznici će podnijeti zahtjev (koristeći internetski obrazac) za izvoz prerađenog drva s identifikacijskom oznakom ugovora, podacima o identifikacijskoj oznaci kupca, identifikacijskoj oznaci odredišta, datumu otpreme i nazivu broda. Postojat će mogućnost dostave podataka u papirnatom obliku, kao podrška elektroničkom sustavu. Oni će sadržavati popis brojeva oznaka snopova prerađenog drva na kojima će biti naveden tip proizvoda, obujam, vrsta, stupanj itd. zajedno s informacijama o ugovoru o kupnji, kupcu itd. Središnja će baza podataka primiti popis brojeva oznaka snopova i izdati izvješće u kojem će biti navedena povijest drva u tim snopovima, iz koje će se vidjeti vrijeme i mjesto prerade, identifikacijske oznake trupaca te identifikacijske oznake i lokacije dotičnih izvornih stabala, vrijeme i mjesto sječe izvornih stabala (digitalna karta izvornih stabala trebala bi biti dostupna putem Interneta) i rezultati FC/TVD-ovih inspekcija na slučajnom uzorku (odstupanja obujma i vrste). Slučajne inspekcije pozivaju se na TVD-ove inspekcije na slučajnom uzorku revizije nakon sječe. Ako se ne pronađu odstupanja iznad dogovorenog praga, TIDD-u se daje konačni pristanak za izdavanje FLEGT dozvola.

Detalji o izdanim izvoznim potvrdama proizvoda pohranjene su u bazi podataka (ime tijela koje je odobrilo potvrdu, broj potvrde, obujam, vrsta, tip proizvoda, datum izdavanja, izvoznik, kupac itd.). U trenutku odobravanja ugovora TIDD unosi u sustav odgovarajuće podatke: broj ugovora, identifikacijsku oznaku kupca (inozemstvo), identifikacijsku oznaku prerađivačkog poduzeća, obujme/dimenzije koje treba dostaviti (po vrstama i identifikacijskim oznakama proizvoda). Detalji o transakcijama u sklopu izvoza snopova drva prikazane su u Dodatku X.

U Tablici 1. na sljedećoj stranici sažeto su opisani postupci za praćenje drva od popisivanja zaliha preko obaranja, poprečnog rezanja trupaca, pretvorbe u primarne i sekundarne proizvode do izvoza.

Tablica 1.:   Uspoređivanje podataka duž procesnog lanca

Djelatnost

Rezultat

Izvor podataka

Uspoređivanje

Ključni podaci

Popisivanje

Popis/karta zaliha

FC/Privatni sektor

 

Br. zalihe, vrsta, oznaka mjesta, oznaka vlasništva

Odabir prinosa

Popis/karta prinosa

FC

 

Br. zalihe, vrsta, oznaka mjesta, oznaka vlasništva

Odobrenje prinosa

Popis/karta prinosa

RMSC

Popis zaliha, popis prinosa

Br. zalihe, vrsta, oznaka mjesta, oznaka vlasništva.

Inspekcija nakon obaranja

Popis oborenih stabala (TIF)

RMSC/TVD

Popis prinosa, TIF-i

Broj zalihe, broj oznake stabla

Proizvedeni i prevezeni trupci

Podaci o trupcu (LIF)

(deklaracija), LMCC

FSD/proizvođač trupaca

TIF, LIF, LMCC

Broj oznake trupca, LMCC-i

Inspekcija trupaca na cesti

Podaci o trupcima

(inspekcija)

TIDD (HHC)

LMCC-i i utovareni kamioni

Broj oznake trupca, broj LMCC, identifikacijska oznaka kamiona

Stovarište trupaca

Pristizanje trupaca

Primarni prerađivač

TIDD

S deklaracijom trupaca, LMCC, identifikacijskom oznakom kamiona

Broj oznake trupca, LMCC, identifikacijska oznaka kamiona

Pretvoreni trupci

Pretvorba trupaca

Primarni prerađivač

Prerađeni trupci, obujam proizvodnje/vrste

Broj oznake trupca,

broj ugovora

Prevezeno primarno prerađeno drvo

Podaci o prerađenom drvu

(deklaracija)

Primarni prerađivač

S pretvorenim trupcima

Broj oznake trupca, broj oznake primarnog prerađenog drva, broj ugovora

Inspekcija primarnog prerađenog drva

Podaci o prerađenom drvu

(inspekcija)

TIDD (HHC)

S deklaracijom o primarnom prerađenom drvu

Broj oznake primarnog prerađenog drva

Izvoz primarnog prerađenog drva

Pristizanje prerađenog drva

(u luku)

Izvoznik

S deklariranim brojem tovarnog lista

Broj oznake primarnog prerađenog drva

Broj izvozne dokumentacije

Ili … pristizanje u pogon za sekundarnu preradu

Pristizanje prerađenog drva

Sekundarni prerađivač

S deklaracijom o primarnom prerađenom drvu

Broj oznake primarnog prerađenog drva

Broj ugovora

Prijevoz sekundarnog prerađenog drva

Podaci o prerađenom drvu

(deklaracija)

Sekundarni prerađivač

S pretvorenim primarnim prerađenim drvom

Broj oznake sekundarnog prerađenog drva

Inspekcija sekundarnog prerađenog drva

Podaci o prerađenom drvu

(inspekcija)

TIDD (HHC)

S deklaracijom o sekundarnom prerađenom drvu

Broj oznake sekundarnog prerađenog drva

Izvoz sekundarnog prerađenog drva

Pristizanje prerađenog drva

(u luku)

Izvoznik

TIDD/TVD

Cjelokupna povijest

Broj oznake sekundarnog prerađenog drva

Broj izvozne dokumentacije

3.   Postupak provjere

U ovom je odjeljku definicija zakonitosti stavljena nasuprot provedbi načela i kriterija. Opisani su postupci koje će provoditi dotične agencije. U Tablici 2. zbog toga su prikazani kontrolni postupci, podijeljeni po odgovornim odjelima FC-a. Rezultati kontrolnih postupaka provjeravat će se na temelju protokola koji se trebaju razraditi tijekom pilot faze LAS-a. Mehanizmi za postupanje s nesukladnostima koje su prepoznate tijekom provjere detaljno će biti razrađeni u pilot fazi na temelju postupaka i pravila za provedbu važećih zakona.

Metodologija provjeravanja kojom će se odrediti učestalost, načini uzorkovanja, postupci na terenu i prikupljanje objektivnih dokaza bit će obrađena u TVD-ovom priručniku za postupanje. Ova se tablica temelji na definiciji zakonite drvne građe iz Priloga II. Sporazumu.

Tablica 2.:   Kontrolni postupci u odnosu na načela i kriterije

NAČELO 1.

Porijeklo drvne građe: drvna građa potječe iz propisanih izvora te su dotični pojedinac, skupina i vlasnici dali svoj pisani pristanak za dodjelu prava na drvnu građu u odnosu na dotično zemljište

KRITERIJ 1.1.

Za ugovore o korištenju drvne građe (TUC) u rezervatima izrada plana gospodarenja šumama obuhvaća strateški plan;

Razgraničenje područja obuhvaćenih TUC-om;

FSD izrađuje popis zaliha prije sječe (u rezervatima, izvan rezervata i na plantažama);

Pisani pristanak dotičnog pojedinca, skupine ili vlasnika.

ODGOVORNOST

FSD odgovoran za strateško i operativno planiranje TUC-ova u rezervatima. RMSC – kontrola kvalitete popisivanja; odobravanje prinosa;

TIDD provjerava uvoznu dokumentaciju za uvezene drvne proizvode i izrađuje izvješća o tome.

POSTUPAK

U rezervatu

Planovi strateškog upravljanja

oblikovanje skupine za planiranje;

pregled trenutačne situacije na temelju postojećih informacija;

privremeno zoniranje;

izvidi na terenu;

privremeno planiranje gospodarenja za svaku zonu;

izrada prvog nacrta plana gospodarenja;

formalni pregled radnog nacrta koji vrše vlasnici resursa;

revizija radnog nacrta;

odobrenje nacrta plana na lokalnoj razini;

prosljeđivanje nacrta plana na reviziju i odobrenje na nacionalnoj razini;

objavljivanje i podjela primjeraka konačnog plana;

priprema sažete brošure plana.

Razgraničenje područja obuhvaćenih TUC-om

FSD postavlja granične stupove;

FSD provodi čišćenje granica.

Pisani pristanak

Isticanje obavijesti u trajanju 21 dana pri uredima okružne skupštine, tradicijskog vijeća i okružne jedinice na čijem se području nadležnosti nalazi utvrđeno zemljište.

Dotični pojedinac, skupina ili vlasnik prijavljuje svoj interes i daje svoj pisani pristanak FC-u za dodjelu prava na drvnu građu u odnosu na dotično zemljište.

Popis

FC provodi popisivanje zaliha za malo i srednje poduzetništvo. LSE trebaju provesti popisivanje u svojim područjima obuhvaćenim TUC-om;

FC (RMSC) je odgovoran za provjeru kvalitete popisa i odobravanje;

digitalizacija popisa prinosa i karte prinosa zajednička je odgovornost FC-a/poduzeća;

provjeru i odobravanje predloženog prinosa temeljito provodi FC (RMSC);

RMSC podnosi primjerke odobrenog prinosa FSD-u, TIDD-u i TVD-u. U slučaju poduzeća primjerak prinosa upućuje se preko FSD-a s popratnim pismom u kojem su navedena najvažnija pravila FC-a za sječu;

RMSC potvrđuje prinos i unosi ga (ključni element WTS-a) u središnju bazu podataka;

FSD odobrava prinos i unosi ga u bazu podataka.

Izvan rezervata

Operativni plan i popis

odobravanje i izmjena, prema potrebi, nacrta operativnog plana TUC-a (FC-FSD);

početni odabir stabala vrši izvođač (poduzeće);

provođenje inspekcije prije obaranja određivanjem GPS položaja svih stabala koje treba posjeći u OFR (FC-FSD);

evidentiranje parametara (FC-FSD);

odabir i odobrenje prinosa (FC-FSD);

priprema godišnjeg plana sječe;

FSD izdaje primjerak odobrenog prinosa poduzeću i TVD-u;

FSD unosi odobreni prinos u središnju bazu podataka.

Razgraničenje područja

FSD provodi terenske provjere zemljišta koja nisu dodijeljena;

granice po mogućnosti prate neosporene granice vlasništva i prepoznatljive prirodne značajke (rijeke, ceste itd.);

FSD utvrđuje područja koja treba isključiti i određuje granice;

razgraničenje na karti i kao potpora opis granica FSD-a.

Pisani pristanak

savjetovanje sa zajednicama, okružnim glavnim direktorom (District Chief Executive – DCE) ili njihovim ovlaštenim predstavnikom;

terenska inspekcija potencijalnog područja sječe uz pristanak vlasnika zemljišta.

Plantaža

popisivanje svih stabala koja se mogu posjeći (FC-FSD);

procjena obujma neposječenih stabala (FC-FSD);

plaćanje unaprijed prema ugovoru (PODUZEĆE);

izdavanje ulazne dozvole (FC-FSD);

FSD izdaje primjerak ulazne dozvole poduzeću i TVD-u;

FSD unosi podatke iz ulazne dozvole, u kojoj je naveden procijenjeni obujam neposječenih stabala, u svoju središnju bazu podataka.

Razgraničenje

FC unosi u kartu granice sektora svih plantaža u šumskim rezervatima.

Jedinica za okružne plantaže FSD-a označava granice (npr. čišćenjem, uljenim bojama),

Pod vodom

Unaprijed utvrđen broj bloka pod vodom (FC-FSD/PODUZEĆE).

Uvezeno drvo

poduzeće jamči da je uvezeno drvo prijavljeno TIDD-u preko GCNet platforme CEPS-a;

svaka se ulazna pošiljka mora prijaviti TIDD-u;

FC-TIDD jamči da uvezeno drvo u cijelosti zakonito potječe iz zemlje porijekla te da ima odgovarajuću dokumentaciju. To će omogućiti pregledi uvozne dokumentacije.

REZULTAT

U rezervatima

dokumentacija o gospodarenju šumama;

karte šuma;

izvješća o pregledu stanja šuma, popis zaliha i podaci o prinosu;

karte vrsta šuma (područja koja su ključna za staništa, genetski ugrožena područja, svjetski značajna područja biološke raznovrsnosti, područja zaštite drva grube teksture);

plan upravljanja rezervatom.

Izvan rezervata

operativni plan;

karta TUC-a;

izvješće o zalihama izvan rezervata;

CO2 obrazac za inspekciju obaranja;

CO3 obrazac dozvole za obaranje/pismo odobrenja.

Plantaža

karta plantaže;

izvješće o popisivanju;

potvrda plaćanja;

ulazna dozvola.

Pod vodom

izvješće o podjeli na blokove.

Uvezeno drvo

Prijava uvezenog drva carini (izvješće GCNet); identifikacijska oznaka uvoznika, zemlja porijekla itd.


NAČELO 1.

Porijeklo drvne građe: Drvna građa potječe iz propisanih izvora te su dotični pojedinac, skupina i vlasnici dali svoj pisani pristanak za dodjelu prava na drvnu građu u odnosu na dotično zemljište.

KRITERIJ 1.2.

Pristanak vlasnika zemljišta/pojedinca/skupine.

ODGOVORNOST

FC-FSD provjerava javne obavijesti putem okružnih tromjesečnih izvješća.

POSTUPAK

U rezervatima

pristanak je sadržan u planu upravljanja rezervatom (FC-FSD).

Izvan rezervata

vlasnik zemljišta i pogođeni poljoprivrednik ili poljoprivrednici utvrđuju se putem okružne skupštine, tradicijskog vijeća, okružne jedinice, okružnog ureda za šumarstvo u sklopu savjetodavnog postupka;

skupina za terensku inspekciju osnovana, kao što je navedeno u zakonu (FC-FSD);

eventualni se sporovi u pogledu posjeda rješavaju arbitražom (FC-FSD);

lokalni dionici (npr. vlasnici zemljišta, pogođeni poljoprivrednici) dali su pisani pristanak za sječu resursa.

REZULTAT

okružne obavijesti;

pisani pristanak;

zapisnik savjetovanja;

evidencija arbitražnih postupaka.


NAČELO 2.

Dodjela prava na drvnu građu;

Šumar je imao TUC, koji je nakon propisanog natječajnog postupka izdao ministar i ratificirao parlament, ili je šumar imao SP koju je izdalo Povjerenstvo za šumarstvo.

KRITERIJ 2.1.

TUC koji se odnose na prirodne šume i plantaže

TREC kvalificira šumare.

ODGOVORNOST

MLFM, TREC i FC.

POSTUPAK

šumar sudjeluje u natječajnom postupku;

povjerenstvo za šumarstvo preporučuje MLFM-u da dodijeli TUC šumaru;

šumar ispunjava sve uvjete koji su navedeni u obavijesti ministra o dodjeli na temelju Zakona, što uključuje zajamčeni pristanak dotičnog pojedinca, skupine ili vlasnika zemljišta;

ministar potpisuje TUC u propisanom obliku;

parlament ratificira TUC-eve (osim TUC-eve koji se odnose na plantaže).

REZULTAT

izvješće TREC-a o postupku prije kvalifikacije;

pismo pristanka;

izvješće TREC-a o podnošenju ponuda;

izvješće FC-a o sukladnosti, namijenjeno MLFM-u;

TUC;

TUC i zapisnik parlamentarne rasprave (osim TUC-a koji se odnosi na plantaže).

NAČELO 2.

Dodjela prava na drvnu građu

Šumar je imao TUC, koji je nakon propisanog natječajnog postupka izdao ministar i ratificirao parlament, ili je šumar imao SP koju je izdalo Povjerenstvo za šumarstvo.

KRITERIJ 2.2.

Dozvola za prikupljanje (2)

Izdavanje dozvole za prikupljanje

ODGOVORNOST

Središnjica FC-a

POSTUPAK

poduzeće upućuje zahtjev FC-u;

FSD provodi inspekciju i podnosi izvješće glavnom direktoru FC-a o opravdanju da se komercijalna stabla prikupe na određenoj lokaciji;

FC izdaje dozvolu za prikupljanje;

FSD unosi detalje o dozvoli za prikupljanje u središnju bazu podataka.

REZULTAT

zahtjev podnositelja zahtjeva;

izvješće o inspekciji FSD-a;

dozvola za prikupljanje.


NAČELO 2.

Dodjela prava na drvnu građu

Šumar je imao TUC, koji je nakon propisanog natječajnog postupka izdao ministar i ratificirao parlament, ili je šumar imao SP koju je izdalo Povjerenstvo za šumarstvo.

KRITERIJ 2.3.

Zaplijenjena drvna građa

ODGOVORNOST

FC-FSD

POSTUPAK

FC utvrđuje kazneno djelo i sud odobrava prodaju zaplijenjenog drvnog proizvoda;

kupcu se izdaje COP u skladu sa zakonom; slijedi se odgovarajući postupak za prodaju zaplijenjene drvne građe na aukciji.

REZULTAT

sudski nalog;

potvrda o kupnji;

izvješće FC-a o prodaji.


NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.1.

Pregledi stanja zaliha (uključujući inspekcije prije obaranja za područja izvan rezervata) provedeni su u skladu s priručnikom za sječu.

Izrada plana sječe.

ODGOVORNOST

FC-FSD (potvrđuje plan sječe koji je predložila industrija);

RMSC (provjerava ispunjava li dodijeljeni prinos zahtjeve MOP-a).

POSTUPAK

Pregled stanja zaliha

Vidjeti postupak pod kriterijem 1.1.

Plan sječe (šumski rezervat)

Ispunite obrazac plana sječe koji je odobren za sektor, koji uključuje:

opći opis sektora,

prijedlog početnog i završnog datuma sječe,

gradnju ceste/tračnica,

ukupnu duljinu potrebnih kliznih tračnica,

kartu u razmjeru (≥ 1:10 000) na kojoj se može vidjeti sljedeće:

zaštićena područja koja treba isključiti iz proizvodnje drva,

svi vodeni tokovi,

položaj postojećih i novih tračnica, koje treba izgraditi,

stovarišta trupaca.

 

Plan sječe (izvan rezervata)

detaljan opis područja sječe, uključujući prikaz granica područja;

pregled broja stabala za koje je dogovoreno obaranje u skladu s CO2 obrascem inspekcije prije obaranja;

gradnja ceste/tračnica;

ukupna duljina potrebnih kliznih tračnica;

karta u razmjeru (≥ 1:25 000) na kojoj se može vidjeti sljedeće:

zaštićena područja koja treba isključiti iz proizvodnje drva,

svi vodeni tokovi,

položaj postojećih i novih tračnica, koje treba izgraditi,

planovi o dogovoru s pogođenim poljoprivrednicima/zajednicama tijekom gradnje tračnica.

 

Sječa

u šumskim rezervatima šumski nadzornik evidentira parametre stabala;

izvan šumskih rezervata izvođač radova evidentira parametre stabala;

evidentira podatke o stablima u TIF-u;

skenira broj (barkod) oznake;

obilježava/označava panjeve stabala;

poprečno reže stabla na trupce.

REZULTAT

raspored sječe;

izvješće o pregledu stanja zaliha;

izvješće o inspekciji prije obaranja;

karte zaliha;

popisi prinosa;

karte prinosa.


NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost (LI 1649).

KRITERIJ 3.2.

Sječa je izvršena u skladu sa zahtjevima vezanim uz sječu na područjima koja su namijenjena proizvodnji drvne građe.

ODGOVORNOST

FC-FSD (provjerava sječu koju provode poduzeća; provjerava numeriranje i označivanje panjeva; provjerava utjecaje na okoliš u skladu s priručnikom za sječu (tj. tampon pojaseve itd.));

RMSC (vrši preglede stanja zaliha).

POSTUPAK

Šumar obavješćuje okružni ured o dovršenju sječe u određenom sektoru.

FSD provodi detaljnu, stopostotnu inspekciju poslije obaranja u sektoru u kojem je provedena sječa.

FSD provjerava pridržava li se poduzeće normi/specifikacija sječe, kao što su izražene u priručniku za sječu.

Ako je poduzeće provelo pregled stanja zaliha, RMSC provjerava točnost pregleda stanja zaliha.

Šumar (poduzeće) provjerava imaju li svi panjevi na sebi numeriranu oznaku stabla.

FSD i poduzeće jamče da su posječena sva stabla koja su odobrena na popisu prinosa i da su plaćene sve pristojbe, licencijske naknade i odštete:

poduzeće jamči da je tlo u stovarištima trupaca rahljeno, kako bi se smanjila njegova zbijenost;

poduzeće jamči da su svi otpaci/krhotine uklonjeni s lokacije;

svi potoci i vodeni tokovi očišćeni su od krhotina;

jamči da sve pristupne i klizne tračnice slijede dogovorenu trasu i da je predviđena dostatna odvodnja;

poštuje se dobra praksa obaranja;

FSD jamči da se svi dotični podaci bilježe uz pomoć džepnih računala za daljnji prijenos TVD-u.

 

Norme vezane uz zaštitu okoliša

Poduzeće jamči sljedeće:

izbjegava se zamuljenje vodenih tokova, kako bi se spriječilo onečišćenje vode;

niti jedna radnja vezana uz sječu nije dozvoljena unutar tampon pojasa, 25 metara od svake obale potoka i 50 metara od svake obale rijeke;

pušenje nije dozvoljeno tijekom razdoblja velike opasnosti od požara izvan cesta koje su očišćene od zapaljivog materijala;

niti jedna radnja vezana uz sječu, uključujući obaranje, gradnju kliznih tračnica, cesta i stovarišta trupaca, nije dozvoljena unutar zaštićenih područja;

stabla koja su zaštićena kao „Black Star” (vrste od značajnog međunarodnog interesa i vrijednosti očuvanja) ne smiju se obarati ni u kojem slučaju; za vrste koje podliježu posebnoj dozvoli potrebno je ovlaštenje RMSC-a.

REZULTAT

revizijsko izvješće RMSC-a nakon sječe;

potvrda o zatvaranju sektora.


NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.3.

Trupci su precizno izmjereni i evidentirani.

ODGOVORNOST

FC-FSD (provjerava evidenciju LIF-a i oznake na trupcima i panjevima);

TIDD (nasumice mjeri trupce na kontrolnim točkama).

POSTUPAK

šumski nadzornik FSD-a provodi opsežno mjerenje oborenih stabala;

bilježi parametre stabala na informativnom obrascu o stablu (TIF);

šumar (poduzeće) bilježi parametre stabala, uključujući broj oznake trupca, na informativnom obrascu o trupcu (LIF);

FC-TVD izdaje oznake FC-FSD-u i poduzeću u skladu s dozvoljenim prinosom;

FSD uspoređuje podatke u TIF-u s LIF-om poduzeća;

FSD provjerava podatke o trupcu i broj oznake.

REZULTAT

Ispunjeni TIF i LIF.


NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.4.

Posječena drvna građa odgovarala je vrstama i obujmu ili brojkama koje su odobrene u TUC-u ili dozvoli za prikupljanje.

ODGOVORNOST

FC-FSD (provjerava deklaraciju vrsta i obujma na TIF-u i LIF-u; uspoređuje posječenu količinu s prinosom).

POSTUPAK

proizvođač bilježi na obrascu LIF podatke o trupcima, uključujući broj oznake trupca, broj trupca(-aca) dobivenih od stabla, dimenzije (duljinu i dva promjera, po jedan na svakom kraju), vrstu, broj oznake stabla (panja), broj zalihe;

FC i poduzeće provjeravaju da su svi panjevi označeni i numerirani te da imaju na sebi primjerenu boju oznake;

FSD uspoređuje podatke u TIF-u s LIF-om poduzeća;

FSD provjerava podatke o trupcu i broj oznake.

REZULTAT

prinos;

ispunjeni TIF i LIF.


NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.5.

Panjevi i trupci označeni su i numerirani u skladu s priručnikom za sječu.

ODGOVORNOST

FC-FSD (provjerava obilježavanje i označivanje);

TIDD (provjerava obilježavanje trupaca na kontrolnim točkama).

POSTUPAK

FC i poduzeće jamče sljedeće:

svi su panjevi obilježeni i numerirani;

svaki trupac mora biti obilježen s:

kodom vrste, oznakom lokacije, brojem stabla izvođača, u nizu koji počinje s 1 (tj. brojem oborenih stabala od registracije oznake vlasništva poduzeća),

brojem trupca, odnosno brojem trupaca dobivenih rezanjem iz stabla; broj trupca 1 je deblji kraj trupca,

oznakom vlasništva poduzeća,

trupci iz šumskih rezervata moraju biti obilježeni s:

oznakom rezervata, sektora i brojem pregleda stanja zaliha,

trupci koji nisu iz šumskih rezervata moraju imati oznaku „OFR”;

panjevi/trupci na sebi imaju odgovarajuću boju oznake.

REZULTAT

Obilježeni i označeni panjevi, obilježeni i označeni trupci.


NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.6.

Šumar je izvršio i poštovao dotični sporazum o društvenoj odgovornosti.

ODGOVORNOST

FC-FSD provjerava sukladnost sa SRA-om.

POSTUPAK

FC-FSD jamči da šumar sklapa SRA sa zajednicama koje su vlasnice zemljišta, da taj sporazum čini sastavni dio TUC-a i da njegove odredbe i uvjeti postanu obvezujuće za obje strane;

poduzeće polaže dokument SRA pri FC-u;

FC-FSD izvještava o sukladnosti sa SRA-om;

zajednice koje su vlasnice zemljišta poštuju pravo šumara da vrši svoju djelatnost na području koje je obuhvaćeno TUC-om.

REZULTAT

Dokument SRA; izvješće FSD-a o sukladnosti.


NAČELO 3.

Postupci sječe drva

Šumar je poštovao zakonom propisane postupke i norme za šumarsku djelatnost.

KRITERIJ 3.7.

Pogođenim je poljoprivrednicima plaćena naknada za eventualnu štetu na usjevima.

ODGOVORNOST

FC-FSD provjerava razinu naknade i plaćanje.

POSTUPAK

FSD vrši procjenu štete, kao što je navedeno u priručniku za sječu;

FSD jamči da šumar (poduzeće) plaća odgovarajuću naknadu za oštećene usjeve.

REZULTAT

Procjena štete i izvješće o naknadi te potvrda plaćanja.


NAČELO 4.

Prijevoz

Prijevoz drva je u svakom trenutku bio sukladan sa zakonom propisanim normama.

KRITERIJ 4.1.

Drvna je građa prevezena sa službenom dokumentacijom u kojoj je detaljno navedeno njezino porijeklo i koja odgovara njezinoj fizičkoj identifikaciji.

ODGOVORNOST

TIDD (provjerava LMCC/PLMCC/ILMCC i prosljeđuje podatke TVD-u).

POSTUPAK

poduzeće podnosi zahtjev za LMCC-om/PLMCC-om pri FC-u-FSD-u;

FC-FSD uspoređuje podatke u TIF-u s deklaracijama na trupcima (LIF i broj oznake trupca);

FC-FSD izdaje LMCC/PLMCC za prijevoz kamionom do odredišta (pilana);

FC-TIDD vrši preglede duž ceste na utvrđenim kontrolnim točkama i inspektori TIDD-a vrše nenajavljene preglede utovarenih kamiona na slučajnom uzorku, tj. LMCC/PLMCC se uspoređuju s trupcima na kamionu (detalji pregleda uključuju oznaku vlasništva, oznaku lokacije, broj pregleda stanja zaliha, identifikacijsku oznaka kamiona, odredište itd.);

FC-TIDD provjerava i bilježi podatke LMCC-a/PLMCC-a na utvrđenim kontrolnim točkama uz pomoć džepnih računala i prosljeđuje podatke u središnju bazu podataka TVD-a;

po pristizanju u pilane podaci o trupcima unose se u dnevnik pilane.

Prijevoz (uvezena drvna građa)

TIDD mjeri drvo i stavlja oznaku na svaki trupac/snop u luci;

trupci namijenjeni lokalnim pogonima za preradu utovaruju se na kamione te TIDD izdaje ILMCC;

deklarirani su podaci slični podacima koji su deklarirani za trupce rezane u šumi i koji su proslijeđeni TVD-u. Oni uključuju broj oznake, vrstu, duljinu i dva promjera, po jedan na svakom kraju. Za svaki utovareni kamion bilježi se broj LIF-a, identifikacijska oznaka uvoznika, zemlja porijekla, odredište, identifikacijska oznaka prerađivačkog poduzeća, identifikacijska oznaka kamiona, vozač i vlasnik kamiona.

REZULTAT

LMCC/PLMCC, ILMCC, tovarni list, podaci o trupcima koji su evidentirani u dnevniku pilane.


NAČELO 4.

Prijevoz

Prijevoz drva je u svakom trenutku bio sukladan sa zakonom propisanim normama.

KRITERIJ 4.2.

Drvna je građa prevezena u zakonom dozvoljenim razdobljima.

ODGOVORNOST

FC-TIDD (provjerava kretanja kamiona).

POSTUPAK

FC-TIDD i FC-FSD jamče da se drvna građa prevozi radnim danom od 6:00 do 18:00 sati, osim ako glavni direktor nije odobrio iznimku na temelju zahtjeva koji mu je upućen posebno u tu svrhu.

REZULTAT

LMCC/PLMCC/ILMCC.


NAČELO 5.

Prerada

KRITERIJ 5.1.

Pogoni za preradu drva imaju važeće dozvole, registrirani su pri FC-u te su ispunili sve pravne zahtjeve.

ODGOVORNOST

FC-TIDD (provjerava dokumente koje je podnijelo poduzeće; provjerava porijeklo sirovina poduzeća).

POSTUPAK

Nova poduzeća:

poduzeće podnosi zahtjev FC-u u kojem navodi namjeru da pokrene drvoprerađivačko poduzeće;

FC-TIDD provjerava tražene dokumente (plan poslovanja i izvješće o izvedivosti, uključujući porijeklo sirovina);

FC-TIDD registrira poduzeće i izdaje potvrdu, ako su ispunjeni svi zahtjevi.

Postojeća poduzeća

poduzeće svake godine podnosi zahtjev FC-u za obnovu dozvole;

FC-TIDD provjerava tražene dokumente (oznaku poduzeća i potvrdu o početku poslovanja, koje se može dobiti u uredu glavnog matičara; potvrdu o podmirenju poreza koju izdaje Služba unutrašnjih prihoda; obnovu oznake vlasništva od FC-FSD);

FC-TIDD obnavlja potvrdu, ako su ispunjeni svi zahtjevi.

REZULTAT

Važeća potvrda/dozvola.


NAČELO 5.

Prerada

KRITERIJ 5.2.

Prakse u industrijskom sektoru sukladne su sa zakonom propisanim normama.

ODGOVORNOST

TIDD (provjerava zahtjeve vezane uz rad, zdravlje i sigurnost);

jedinica tvorničkog inspektorata (odjel za rad).

POSTUPAK

Poduzeće jamči da:

svi zaposleni radnici rade u zadovoljavajućim sigurnosnim i zdravstvenim uvjetima;

radnicima se daju potrebne informacije, upute i izobrazba o zdravlju i sigurnosti na njihovom radnom mjestu;

uvedene su odgovarajuće mjere predostrožnosti, kako bi se zajamčila sigurnost radnika u slučaju požara;

sprečavaju se nezgode i ozljede koje proizlaze iz rada, povezane su s radom ili do njih dolazi tijekom rada, na način na se svedu na najmanju mjeru uzroci opasnosti koji su svojstveni radnom okruženju;

svi su radnici osigurani za slučaj ozljede na radu;

odjel za rad provodi inspekciju i/ili navodi poslodavca da uvede potrebne popravne mjere, kako bi zajamčio zdravlje i sigurnost na radnom mjestu.

REZULTAT

Upute za rad, izobrazba, osiguranje i evidencija o nezgodama.


NAČELO 6.

Trgovina

Svi prodavatelji/izvoznici imaju važeću licenciju ili dozvole za prodaju drvne građe.

KRITERIJ 6.1.

Izvoznici su pribavili dozvolu FC-a.

ODGOVORNOST

FC-TIDD

POSTUPAK

kupac podnosi zahtjev za inspekciju;

izvoznik predočava potvrdu o podmirenju poreza;

TIDD izdaje izvješće o inspekciji;

TIDD uspoređuje podatke;

FC-TIDD uspoređuje podatke o sirovinama i proizvodnji;

prije izvoza izvoznik podnosi zahtjev preko internetske stranice ili u papirnatom obliku za izvoz prerađenog drva koje je obuhvaćeno određenim ugovorom. Nakon toga slijedi postupak odobravanja ugovora:

u trenutku izvoza TIDD će u bazu podataka TVD-a unijeti podatke poput identifikacijske oznake prerađivačkog poduzeća, broja ugovora, identifikacijske oznake kupca, obujma i dimenzija koje treba dostaviti po vrstama, identifikacijske oznake proizvoda itd.;

TIDD će izdati izvješća o mjesečnom izvozu prerađenih drvnih proizvoda za svakog proizvođača ili izvoznika;

središnja će baza podataka pri TVD-u primiti popis brojeva oznaka snopova i izraditi izvješće u kojem će biti navedena povijest drva u nekim uzorkovanim snopovima, iz kojeg će se vidjeti vrijeme i mjesto prerade, identifikacijski brojevi trupaca te identifikacijske oznake i lokacije dotičnih izvornih stabala, vrijeme i mjesto sječe izvornih stabala itd.;

nakon uspješnog uspoređivanja prihvatljivih nizova podataka, TVD će izdati evidenciju provjeravanja TIDD-u. TIDD izdaje izvoznu/FLEGT dozvolu;

TIDD prosljeđuje podatke CEPS-u, kako bi se odobrio utovar tereta na plovilo.

CEPS odobrava izvoz.

REZULTAT

potvrda o registraciji kupca;

potvrde/dozvola FC-a za rad;

ugovor o prodaji koji je odobrio FC-TIDD;

CLC;

potvrda o podmirenju poreza, izvješće o inspekciji proizvoda, CLC i carinjenje.


NAČELO 6.

Trgovina

Svi prodavatelji/izvoznici imaju važeću licenciju ili dozvole za prodaju drvne građe.

KRITERIJ 6.2.

Domaći su prodavatelji registrirani pri FC-u.

ODGOVORNOST

FC-TIDD (provjerava zahtjeve za registraciju domaćih prodavatelja; provjerava lokacije prodavatelja; provjerava nabavu prodavatelja od pilana).

POSTUPAK

prodavatelj podnosi zahtjev za inspekciju;

prodavatelj predočava potvrdu o podmirenju poreza;

FC-TIDD izdaje izvješće o inspekciji;

FC-TIDD uspoređuje podatke;

FC-TIDD uspoređuje podatke o sirovinama i proizvodnji;

TIDD će u budućnosti izdavati izvješća o mjesečnoj opskrbi domaćeg tržišta prerađenim drvnim proizvodima za svakog proizvođača.

REZULTAT

važeća licencija prodavatelja o registraciji pri FC-u;

potvrde/dozvola FC-a za rad;

izvješće o inspekciji proizvoda;

potvrda o registraciji za potrebe PDV-a;

potvrda o podmirenju poreza na dobit.


NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.1.

Šumar nije imao neplaćenih pristojbi za pravo na sječu ili drugih pristojbi koje u Gani plaćaju šumarska poduzeća.

ODGOVORNOST

TIDD (provjerava plaćanje pristojbi za pravo na sječu i drugih pristojbi prije izdavanja FLEGT dozvole);

FC-FSD (provjerava plaćanje pristojbi za pravo na sječu prije obnove oznake vlasništva);

TREC (provjerava plaćanje pristojbi za pravo na sječu prije postupka koji prethodi kvalifikaciji ponuđača za natječajni postupak);

POSTUPAK

Šumski nadzornici izrađuju tjedna izvješća o izdavanju računa na temelju TIF-a.

Računovodstvo šumskog okruga izrađuje račun izvođača.

Svaki se tjedan dostavlja račun/izvod iz računa u odnosu na ugovor.

FC-FSD će izdavati izvješća o analizi računa za licencijske naknade na temelju proizvodnje drvne građe za svakog proizvođača.

TIDD uspoređuje financijske tokove. Za izvoznike će to obuhvaćati:

pristojbe za pravo na sječu;

odobreni obrazac devizne kontrole A2 Banke Gane;

dokaz plaćanja akreditiva.

REZULTAT

Račun izvođača, potvrde plaćanja, obrazac devizne kontrole A2, akreditivi.


NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.2.

Šumar nije kasnio s plaćanjem zakupa zemljišta.

ODGOVORNOST

FC-FSD (provjerava plaćanje zakupa zemljišta).

POSTUPAK

FC-FSD šalje izvođačima mjesečne izvode iz računa.

REZULTAT

Mjesečni izvodi iz računa izvođača koje izrađuje FSD, potvrde plaćanja.


NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.3.

Izvoznik nije kasnio s plaćanjem izvoznih pristojbi.

ODGOVORNOST

TIDD (provjerava plaćanje izvoznih pristojbi prije registracije i izdavanja FLEGT dozvola).

POSTUPAK

izvoznik predočava izvoznu dokumentaciju;

TIDD utvrđuje koje vrste podliježu plaćanju pristojbe;

izvoznik plaća;

FC-TIDD izdaje dozvolu;

FC-TIDD upućuje tromjesečna izvješća MLFM, MFEP, glavnom računovodstvu.

REZULTAT

Potvrde plaćanja i tromjesečna izvješća FC-TIDD-a.


NAČELO 7.

Porezne obveze

U trenutku prodaje ili izvoza ni šumar ni prodavatelj nisu imali dugovanja u obliku dospjelih, zakonom propisanih naknada, najamnina ili poreza.

KRITERIJ 7.4.

Ni šumar ni izvoznik nisu kasnili s plaćanjem poreza na dobit poduzeća.

ODGOVORNOST

FSD (provjerava plaćanja poreza na dobit prije registracije oznake vlasništva i raspodjele resursa);

TIDD (provjerava plaćanje poreza na dobit prije registracije izvoznika/domaćih prodavatelja drvnih proizvoda).

POSTUPAK

Izvoznik ili prodavatelj podnosi potvrde o podmirenju poreza na dobit tijekom registracije oznake vlasništva ili obnove i registracije pri TIDD-u ili obnove potvrde.

REZULTAT

Potvrda o podmirenju poreza, potvrde plaćanja.

4.   Postupak izdavanja dozvola

U svojstvu imenovanog izdavatelja dozvola TIDD će biti odgovoran za izdavanje dozvola za sve pošiljke. TIDD će se oslanjati na informacije TVD-a, kojima se potvrđuje da je dotična pošiljka sukladna sa zakonom. Detaljni postupci upravljanja i izdavanja dozvola bit će razvijeni tijekom pilot faze i temeljit će se na postojećim TIDD-ovim postupcima za izdavanje dozvola. Sustav će tako omogućiti TIDD-u da izdaje dozvole na temelju pošiljki drvnih proizvoda izvezenih u skladu s definicijom zakonitosti. Podaci koje treba usporediti duž procesnog lanca navedeni su u Tablici 1., a provjera postupaka u Tablici 2.

Na operativnoj će razini TIDD uspoređivati sljedeće: provjera dokumentacije, uključujući deklaracije o proizvodnji i dozvole; terenske inspekcije za osiguravanje sukladnosti s dokumentiranom evidencijom; praćenje trupaca i drvnih proizvoda od izvora do točke izvoza; provjera licencijskih naknada i drugih plaćanja; i slučajne provjere područja sječe, utovarenih kamiona i pogona za preradu. Te će provjere biti popraćene TVD-ovim odobrenjem, kako bi se omogućilo izdavanje FLEGT dozvola. Ovaj će aspekt biti dodatno razrađen u pilot fazi.

Izdavatelj FLEGT dozvola imat će pristup uspoređenim podacima na raznim kontrolnim točkama, kako bi mu se omogućilo izdavanje dozvola. Dozvole koje je izdalo to tijelo slučajno provjerava TVD, kako bi zajamčio da se izvoze samo pošiljke koje ispunjavaju pravne zahtjeve vezane uz izvore sječe, prijevoz, preradu, trgovinu i financijske/porezne obveze.

5.   Odjel za potvrđivanje drvne građe (Timber Validation Department - TVD)

1.   Uvod

Pri provedbi LAS-a važno je da se poštuju načela nezavisnosti, transparentnosti i vjerodostojnosti. U tom će smislu biti ustanovljen Odjel za potvrđivanje drvne građe (TVD), koji će obnašati sljedeće funkcije:

i.

revizija postupaka aktera u šumarskom sektoru. U tom će smislu TVD provjeravati stanje provedbe regulatorne zadaće, koja je propisana zakonom i sadržana u definiciji okvira zakonitosti. TVD će koristiti postupke provjere iz Tablice 2. kao revizijski okvir koji usmjerava obavljanje njegovih funkcija provjere;

ii.

uspoređivanje nizova podataka proizašlih iz terenskih radova u sektoru, kako bi se omogućilo izdavanje dozvola na temelju sustava.

Tražit će se tehnička podrška, kako bi se uspostavili sustavi upravljanja i protokoli provjere TVD-a te kako bi se osigurala osnova za uspostavljanje vjerodostojnosti LAS-a. Ta će podrška služiti i kao osnova za jačanje kapaciteta.

2.   Institucionalni ustroj i osiguravanje potrebnog osoblja

TVD će biti uspostavljen kao odjel FC-a te će mu sjedište biti pri središnjici FC-a. Tajništvo VPA činit će jezgru novog TVD-a te će ga voditi direktor koji će biti imenovan preko natječajnog postupka zapošljavanja. Kako bi se potaklo uvođenje nove kulture rada, TVD će u velikoj mjeri zapošljavati osoblje za popunjavanje slobodnih radnih mjesta tijekom pilot faze. Sličan će se pristup koristiti i nakon pilot faze, kad sustav u cijelosti bude funkcionalan. Ključno će osoblje TVD-a morati imati sveučilišnu diplomu i značajno iskustvo iz područja IKT-a, šumarstva, drvne tehnologije i upravljanja lancem opskrbe. Ključne funkcije TVD-a uključuju – izvješćivanje o prijestupima i izdavanje preporuka za poboljšanje LAS-a i regulatornog okvira Ministarstvu zemljišta, šumarstva i rudnika putem glavnog direktora. Kako bi se zajamčilo ovlaštenje TVD-a, MLFM će uvesti zakonodavni instrument u prvoj fazi reforme u sklopu pregleda zakonodavstva.

Kako bi zajamčio zadržavanje visokokvalificiranog osoblja, direktor će morati razviti program za edukaciju osoblja TVD-a. Time će se zajamčiti stalno unapređivanje vještina osoblja TVD-a i njihovo usklađivanje sa zahtjevima sustava.

Kako bi se zajamčila nezavisnost i vjerodostojnost, bit će uspostavljeno Vijeće za potvrđivanje drvne građe (Timber Validation Council – TVC) koje će nadzirati funkcioniranje TVD-a. Vijeće će zajamčiti da TVD funkcionira na transparentan i neovisan način. Vijeće će činiti različiti dionici, koji uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće:

i.

pravosuđe;

ii.

Ministarstvo zemljišta, šumarstva i rudnika;

iii.

carina;

iv.

policija;

v.

civilno društvo;

vi.

glavni direktor FC-a;

vii.

industrija;

viii.

direktor TVD-a kao član po službenoj dužnosti.

Vijećem predsjedava glavni direktor FC-a. Voditelji agencija FC-a mogu biti pozvani na sastanke na kojima se obrađuje predmet s njihovog područja.

3.   Odnos s postojećim ustanovama

Detaljna interakcija TVD-a kao revizora s postojećim odjelima/jedinicama unutar FC-a opisana je u dijagramima postupanja među funkcijama, u dodacima 1. - 10. Postojeći odjeli i jedinice nastavit će vršiti funkcije za koje su opunomoćeni, dok će se TVD držati izvan utjecaja, u svojstvu ovjerovitelja. TVD i TVC izvještavat će MLFM preko Povjerenstva za šumarstvo.

4.   Financiranje

Vlada Gane zatražit će vanjsku podršku pri uspostavljanju TVD-a, usmjerenu tehničkom projektiranju i pokrivanju investicijskih troškova uspostavljanja TVD-a i njegovih ključnih funkcija. Vlada Gane dugoročno očekuje da će pristojbe/najamnine ubrane u sektoru šumarstva pokriti troškove vođenja TVD-a i regulatornih kontrola kojima se uređuje pridobivanje drvne građe.

Sveukupni proračun za provedbu TVD-a obuhvaćat će sljedeća područja:

trošak pružanja sustava praćenja,

trošak pridobivanja tehničke podrške preko ovlaštenog ovjerovitelja,

logistika i opremanje za uvođenje TVD-a i zahtjevi drugih odjela za provedbu LAS-a,

trošak edukacije osoblja TVD-a i osoblja FC-a, čije su usluge ključne za provedbu sustava,

početni trošak podrške industriji radi omogućavanja osnovne tehnološke spremnosti (IT) za rad sustava.

5.   Postupak podnošenja pritužbi

Pritužbe na rad TVD-a pri izdavanju nizova podataka o provjeravanju (tj. potvrda okončanja postupka uspoređivanja i provjeravanja kojim se omogućuje izdavanje FLEGT dozvola) zaprimat će TVC. Svrha postupka podnošenja pritužbi bit će pružanje pravnog puta kojim oštećene strane traže naknadu štete i poticanje povjerenja javnosti u rad sustava provjeravanja. TVC će stoga imenovati skupinu porotnika kojima će na čelu biti odvjetnik osposobljen da bude sudac Visokog suda.


(1)  U kolovozu 2008. provedena je nezavisna revizija radi procjene ovog prijedloga. Prepoznata su određena područja koja izazivaju zabrinutost, za koja su obje stranke bile suglasne da ih je bolje razmotriti kod procjene sustava, nakon što sustav stupi na snagu. O toj će se zabrinutosti voditi računa i tijekom oblikovanja i pilot faze LAS-a.

(2)  Povjerenstvo za šumarstvo izdaje dozvolu koja podliježe u njoj utvrđenim odredbama i uvjetima za prikupljanje stabala iz dijelova zemlje koji su povrgnuti radovima, kao što je gradnja cesta, širenje naseljenih zona ili obrađivanje poljoprivrednih imanja.

PRILOG VI.

POSTAVLJENI UVJETI ZA NEZAVISNI NADZOR

U okviru provedbe Sporazuma o partnerstvu između Gane i EU-a, Gana u suradnji s EU-om imenuje nezavisnog promatrača (Independent Monitor – IM) radi nadziranja provedbe odgovarajućih postupaka i kontrolnih mjera, posebno onih koji se odnose na sustav osiguranja zakonitosti (Legal Assurance Scheme – LAS). Cilj je nezavisnog nadzora zajamčiti svim zainteresiranim stranama, uključujući JMRM, da LAS stvarno funkcionira, čime se osigurava vjerodostojnost dozvola izdanih na temelju ovog Sporazuma.

1.   Ključne zadaće nezavisnog promatrača

Glavne zadaće IM-a su sljedeće:

procijeniti provedbu i djelotvornost LAS-a,

izvidjeti na terenu dotični rad regulatornih tijela za šume na svim razinama (šuma, industrija i lanac opskrbe), uključujući unakrsne provjere s informacijama u vlasništvu nadležnih tijela EU-a,

prepoznati i dokumentirati greške u sustavu i procijeniti jesu li regulatorna tijela preporučila i poduzela popravne radnje radi uklanjanja nesukladnosti i grešaka u sustavu,

procijeniti djelotvornost poduzetih popravnih radnji,

procijeniti primjerenost sustava za upravljanje podacima, koji podržavaju LAS i izdavanje FLEGT dozvola,

procijeniti potpunost i točnost objavljenih statističkih podataka o proizvodnji i trgovini, koji imaju veze s FLEGT. Procijeniti djelotvornost postupaka provjeravanja dozvola na ulasku u EU-u,

izvještavati o rezultatima.

2.   Metodologija

IM ima javno dostupne, dokumentirane postupke za provođenje nadzora, procjenu opažanja koja su proizašla iz nadzora i pripremu izvješća:

nadzorni postupci udovoljavaju međunarodno prihvaćenim najboljim praksama, poput onih koje su navedene u normama ISO 17021 i ISO 19011 ili istovjetnim normama,

IM priprema raspored nadzora za ugovorno razdoblje, uključujući datume dostave nacrta izvješća,

metodologija IM temelji se na dokazima,

revizija će se prve godine vršiti približno svakih 6 mjeseci, a nakon toga jednom godišnje,

dokumentirani postupci uključuju smjernice za provjeru na slučajnom uzorku dokumenata, evidencije i poslova koji su predmet dogovora s ugovornim tijelom,

dokumentirani postupci uključuju odredbe za korištenje informacija primljenih od dionika koji nisu nužno na neposredan način uključeni u provedbu LAS-a,

sva zapažanja koja proizađu iz nadzora dokumentiraju se,

nadzorom se utvrđuje da svi aspekti LAS-a funkcioniraju u skladu s predviđanjima, a posebno se prepoznaju eventualne greške u sustavu, koje su utvrđene na temelju opaženih nesukladnosti (nepoštovanja?), i procjenjuju se zahtjevi regulatornih tijela za popravnim radnjama i odgovarajuća sukladnost s njima,

izvješća o nadzoru sadrže sve odgovarajuće informacije o programu i rezultatima nadzora. Dokumentirani postupci sadrže glavne crte izvješća o nadzoru i sažetih izvješća,

stranke jamče da IM ima slobodan pristup dotičnim informacijama, osim ako su klasificirane kao ograničene, kao i osoblju uključenom u provedbu LAS-a, njihovim aktivnostima provjeravanja, odgovarajućim aktivnostima u šumi, duž lanca opskrbe drvnom građom, u pogonima za preradu te na mjestima izvoza i uvoza drvne građe.

3.   Kvalifikacije

IM je nepristrana i nezavisna organizacija koja je dokazano osposobljena za postupke revizije i šumarski sektor. Iskustvo u šumarskom sektoru Gane ili drugim tropskim zemljama koje proizvode drvnu građu smatrala bi se prednošću:

IM nije neposredno uključen u gospodarenje šumama, preradu drva, trgovinu drvnom građom ili kontrolu šumarskog sektora u Gani ili EU-u,

pružatelji komercijalnih usluga, koji imaju ugovor s Vladom Gane o pružanju drugih usluga, kojima se unapređuje upravljanje i uređivanje šumarskog sektora, ne ispunjavaju uvjete za odabir,

IM ima unutarnji sustav kvalitete koji ispunjava uvjete norme ISO 17021 ili istovjetne norme,

IM i njegovi zaposlenici, koji su imenovani za vršenje zadaća nadzora, imaju dokazana dostignuća u području revizije gospodarenja šumama, drvoprerađivačke industrije i povezanih kontrola lanca opskrbe,

ako IM nije organizacija registrirana u Gani, morat će uključiti takvu organizaciju kao lokalnog partnera, i

ojačati kapacitet te organizacije za provedbu nezavisnog nadzora tijekom dogovorenog razdoblja, koje treba navesti u odgovarajućem ugovoru.

4.   Izvješćivanje IM-a

Izvješća IM-a uključivat će: i. cjelovito izvješće za razmatranje stranaka, koje sadrži sve odgovarajuće informacije o programu nadzora i stvarnom funkcioniranju LAS-a te FLEGT dozvola; i ii. javno sažeto izvješće koje se temelji na cjelovitom izvješću te sažima ključne rezultate i prepoznate greške u sustavu.

IM će prije svega izvještavati ugovorno tijelo (Ministarstvo zemljišta, šumarstva i rudnika), a nakon 30 dana, tijekom kojih ugovorno tijelo iznosi primjedbe u vezi s točnosti, primjerci izvješća bit će proslijeđeni objema strankama preko JMRM-a.

Ako JMRM zatraži dodatna pojašnjenja, IM će morati dostaviti informacije.

IM će pripremiti konačna izvješća, u kojima se vodi računa i izvještava o svim pojašnjenjima koja je bilo koja od stranaka dostavila o nacrtima izvješća.

5.   Institucionalni dogovori

Gana će u suradnji s EU-om sklopiti ugovor s IM-om na temelju dokumentiranih i transparentnih postupaka odabira.

Zajednički mehanizam za nadzor i kontrolu raspravljat će o izvješćima IM-a i potrebnim popravnim radnjama.

JMRM će pripremati i objavljivati javna sažeta izvješća o nalazima IM-a.

IM će izvještavati Vladu Gane, koja će biti odgovorna za sljedeće:

pregledati nacrte izvješća i dostaviti potrebne komentare, kako bi se zajamčila njihova točnost i jasnoća, te zatražiti preko JMRM-a da EU pregleda nacrte izvješća i dostavi potrebne komentare,

odlučiti koje mjere treba poduzeti na temelju nalaza izvješća o nadzoru, posebno one koje su potrebne za rješavanje sustavnih problema u LAS-u i problema u provedbi popravnih radnji koje su zatražila različita regulatorna tijela,

obavijestiti IM-a i zainteresirane dionike o eventualnim popravnim radnjama koje su poduzete na temelju izvješća o nadzoru.

PRILOG VII.

KRITERIJI ZA PROCJENU OPERATIVNOG SUSTAVA OSIGURANJA ZAKONITOSTI GANE

Sporazumom o partnerstvu FLEGT između EU-a i Gane (FLEGT EU-Ghana Partnership Agreement – FLEGT-PA), propisan je razvoj i provedba sustava osiguranja zakonitosti (LAS), kako bi se zajamčilo da su svi drvni proizvodi, koji su navedeni u sporazumu i izvezeni iz Gane u EU-u, zakonito proizvedeni. LAS bi trebao sadržavati: definiciju zakonito proizvedene drvne građe u kojoj se navode zakoni koji se moraju poštovati radi izdavanja dozvole; kontrole lanca opskrbe radi praćenja drvne građe od šumarskih poslova do točke izvoza; postupke provjeravanja radi osiguravanja i dokumentiranja sukladnosti sa svim elementima definicije zakonitosti i kontrole lanca opskrbe; postupke izdavanja dozvola i izdavanje FLEGT dozvola; te neovisni nadzor, kako bi se zajamčilo da sustav funkcionira u skladu s predviđanjima.

Očekivanja Zajednice u vezi s LAS-om navedena su u nizu informativnih bilješki koje je pripremila skupina stručnjaka koje je sazvala Europska komisija (EK) (1).

Kriteriji procjene

LAS će biti podvrgnut nezavisnoj tehničkoj ocjeni prije no što sustav izdavanja dozvola u cijelosti stupi na snagu, za što će postavljeni uvjeti biti predmetom sporazuma između stranaka i Zajedničkog mehanizma za nadzor i kontrolu. Ti kriteriji procjene opisuju ono što se očekuje od LAS sustava i činit će osnovu za postavljene uvjete ocjene. Svrha je ocjene:

i.

pregledati opis sustava s posebnim naglaskom na eventualne izmjene koje su uvedene nakon potpisivanja FLEGT-PA; i

ii.

ispitati funkcioniranje sustava u praksi.

Odjeljak 1.:   Definicija zakonitosti

Potrebno je definirati zakonito proizvedenu drvnu građu na temelju postojećih zakona Gane. Korištena definicija mora biti nedvosmislena, objektivno provjerljiva i operativno izvediva te uključivati najmanje one zakone koji obuhvaćaju:

prava na sječu: dodjela zakonskih prava na sječu drva unutar granica koje su zakonito objavljene u službenim novinama;.

šumarski poslovi: ispunjavanje pravnih zahtjeva u pogledu gospodarenja šumama, uključujući poštovanje odgovarajućeg okolišnog i radnog zakonodavstva;

pristojbe i porezi: ispunjavanje pravnih zahtjeva u vezi s porezima, uvoza, licencijskih naknada i pristojba izravno vezanih uz sječu drva i prava na sječu;

drugi korisnici: poštovanje zakonitog posjeda drugih stranaka ili njihovih prava na korištenje zemlje i drugih resursa na koje mogu utjecati prava na sječu drva, ako postoje takva druga prava;

trgovina i carina: ispunjavanje pravnih zahtjeva vezanih uz trgovinske i carinske postupke.

Je li jasno koji zakonski instrument čini temelj svakog elementa definicije?

Jesu li navedeni kriteriji i pokazatelji koji se mogu koristiti za provjeru sukladnosti sa svakim elementom navedene definicije?

Jesu li kriteriji/pokazatelji jasni, objektivni i operativno izvedivi?

Ukazuju li pokazatelji i kriteriji jasno na uloge i odgovornosti raznih aktera i procjenjuju li se rezultati svih dotičnih aktera u okviru provjeravanja?

Uključuje li definicija zakonitosti glavna područja važećeg zakonodavstva koja su prethodno navedena? Ako ne, zašto su određena područja zakonodavstva izuzeta iz definicije?

Jesu li pri uključivanju dionika u razvoj definicije razmotrena sva glavna područja mjerodavnog prava?

Uključuje li sustav provjeravanja zakonitosti glavne zakonske odredbe koje su prepoznate pri raspravi dionika?

Jesu li definicija zakonitosti i provedbena matrica izmijenjene od sklapanja FLEGT-PA? Jesu li razvijeni pokazatelji i kriteriji, kako bi se zajamčilo provjeravanje tih izmjena?

Odjeljak 2.:   Kontrola lanca opskrbe

Sustavi za kontrolu lanca opskrbe moraju pružiti vjerodostojno jamstvo da se drvni proizvodi mogu slijediti duž lanca opskrbe od točke sječe ili zakonitog uvoza to točke izvoza. Neće uvijek biti potrebno održati fizičku sljedivost za trupac, tovar trupaca ili drvni proizvod od točke izvoza natrag do šume porijekla, ali to je uvijek potrebno između šume i prve točke miješanja (npr. terminala za drvnu građu ili pogona za preradu).

2.1.   Prava na korištenje: Područja na kojima su dodijeljena prava na šumske resurse jasno su razgraničena i utvrđeni su nositelji tih prava.

Jamči li kontrolni sustav da u lanac opskrbe ulazi samo drvna građa koja potječe iz šumskog područja s važećim i dozvoljenim pravima na korištenje?

Jamči li kontrolni sustav da su poduzećima koja obavljaju poslove sječe dodijeljena odgovarajuća prava korištenja za dotična šumska područja?

Jesu li postupci za dodjelu prava korištenja i informacije o dodijeljenim pravima korištenja i njihovim nositeljima javno dostupni?

2.2.   Sustavi za kontrolu lanca opskrbe: Postoje djelotvorni mehanizmi za praćenje drvne građe duž lanca opskrbe od točke sječe do točke izvoza.

Pristup utvrđivanju materijala može se razlikovati i vjerojatno seže od korištenja oznaka za pojedinačne proizvode do oslanjanja na dokumentaciju koja prati tovar ili seriju. Odabrana bi metoda trebala odražavati vrstu i vrijednost materijala te rizik kontaminacije s nezakonitim ili neprovjerenim materijalom.

Jesu li u kontrolnom sustavu prepoznate i opisane sve alternative lanca opskrbe?

Jesu li u kontrolnom sustavu prepoznate i opisane sve faze u lancu opskrbe?

Jesu li definirani i dokumentirani načini (a) prepoznavanja porijekla proizvoda i (b) sprečavanja miješanja s materijalom iz nepoznatih izvora u sljedećim fazama lanca opskrbe:

drvna građa u šumi,

prijevoz,

privremeno skladištenje,

pristizanje u pogone za primarnu preradu,

pogoni za preradu,

privremeno skladištenje,

prijevoz,

pristizanje na točku izvoza?

Koje su organizacije odgovorne za kontrolu tokova drvne građe? Imaju li dostatne ljudske i druge resurse za vršenje kontrolnih aktivnosti?

2.3.   Količine: Postoje čvrsti i djelotvorni mehanizmi za mjerenje i evidentiranje količina drvne građe ili drvnih proizvoda u svakoj fazi lanca opskrbe, uključujući pouzdane i dostatno točne procjene obujma neposječenih stabala prije sječe na svakoj lokaciji sječe.

Proizvodi li kontrolni sustav kvantitativne podatke o sirovinama i proizvodnji u sljedećim fazama lanca opskrbe:

neposječena stabla,

trupci u šumi,

prevezena i uskladištena drvna građa,

drvna građa koja pristiže u pogon za primarnu preradu,

u pogonima za preradu,

materijal koji pristiže na izvoznu točku?

Koje su organizacije odgovorne za unos kvantitativnih podataka u kontrolni sustav? Kako se kontrolira kakvoća podataka?

2.4.   Uspoređivanje: Svi su podaci evidentirani na način koji omogućava njihovo pravodobno uspoređivanje s prethodnim i naknadnim karikama u lancu. Vrši se pouzdano uspoređivanje za cjelokupni lanac opskrbe.

Jesu li svi kvantitativni podaci evidentirani na način koji omogućava pravodobno uspoređivanje količina s prethodnim i naknadnim fazama u lancu opskrbe?

Jesu li razvijene metode za procjenu dosljednosti između unosa sirovina i proizvodnje prerađenih proizvoda u pilanama i drugim pogonima?

Je li moguće pouzdano uspoređivanje pojedinih proizvoda ili serija drvnih proizvoda duž cijelog lanca opskrbe?

Koji su informacijski sustavi i tehnologije korišteni za pohranjivanje i uspoređivanje podataka te za izvješćivanje? Jesu li uvedeni pouzdani sustavi za zaštitu podataka?

Koja je organizacija odgovorna za uspoređivanje podataka? Raspolaže li primjerenim ljudskim i drugim resursima za vršenje aktivnosti upravljanja podacima?

Koje se informacije o kontroli lanca opskrbe stavljaju na raspolaganje javnosti? Na koji način zainteresirane strane mogu pristupiti tim informacijama?

2.5.   Miješanje zakonito provjerene drvne građe s drugom odobrenom drvnom građom: ako je dozvoljeno miješanje trupaca ili drvne građe iz provjerenih zakonitih izvora s trupcima ili drvnom građom iz drugih izvora, uspostavljene su dostatne kontrole, kako bi se isključio materijal iz nepoznatih izvora ili koji je posječen bez zakonitih prava na sječu.

Dozvoljava li kontrolni sustav miješanje provjerene drvne građe s drugom odobrenom drvnom građom (npr. s uvezenom drvnom građom ili drvnom građom koja potječe iz šumskog područja s jasnim, zakonitim pravima na sječu, ali koje još nije obuhvaćeno cjelovitim postupkom provjere)?

Koje se kontrolne mjere primjenjuju u tim slučajevima? Na primjer, jamče li kontrole da proizvodna količina koja je provjerena i prijavljena ni u kojoj fazi ne prekoračuje provjereni unos sirovina?

2.6.   Uvezeni drvni proizvodi: postoje primjerene kontrole, kako bi se zajamčilo da su uvezeni drvni proizvodi zakonito uvezeni.

Kako se dokazuje zakonitost uvoza drvne građe i drvnih proizvoda?

Koji su dokazi potrebni, kako bi se dokazalo da uvezeni proizvodi potječu od stabala koja su zakonito posječena u trećoj zemlji?

Prepoznaje li LAS uvezenu drvnu građu i drvne proizvode duž cijelog lanca opskrbe?

Ako se koristi uvezena drvna građa, je li moguće iščitati zemlju prvotne sječe iz FLEGT dozvole, uključujući zemlju prvotne sječe sastavnica složenih proizvoda?

Odjeljak 3.:   Provjeravanje

Provjeravanje obuhvaća primjerene preglede i kontrole radi osiguranja zakonitosti drvne građe. Provjeravanje mora biti dostatno solidno i djelotvorno, kako bi zajamčilo prepoznavanje svakog neispunjavanja zahtjeva, bilo u šumi ili duž lanca opskrbe, te pravodobno poduzimanje mjera za rješavanje istih.

3.1.   Organizacija: provjeravanje provodi vladina organizacija, organizacija treće strane ili kombinacija obiju, koja raspolaže dostatnim sredstvima, sustavima upravljanja te kvalificiranim i osposobljenim kadrom, kao i čvrstim i djelotvornim mehanizmima za kontrolu sukoba interesa.

Je li vlada imenovala tijelo/tijela za vršenje zadaća provjeravanja? Je li mandat (i s njim povezane odgovornosti) jasan i poznat javnosti?

Ima li tijelo za provjeravanje dostatna sredstva za provjeravanje definicije zakonitosti i sustave za kontrolu lanca opskrbe drvnom građom?

Ima li tijelo za provjeravanje dokumentirani sustav upravljanja koji:

jamči odgovarajuću stručnost/iskustvo osoblja tijela za provjeravanje?

provodi unutarnju kontrolu/nadzor?

uključuje mehanizme za kontrolu sukoba interesa?

jamči transparentnost sustava?

definira i primjenjuje metodologiju provjeravanja?

3.2.   Provjeravanje u odnosu na definiciju zakonitosti: postoji jasna definicija u kojoj je navedeno što se treba provjeravati. Metodologija provjeravanja dokumentirana je i jamči da je postupak sustavan, transparentan, da se temelji na dokazima, da se provodi u redovitim razmacima i da obuhvaća sve što je uključeno u definiciju.

Obuhvaća li metodologija provjeravanja sve elemente definicije zakonitosti i uključuje li ispitivanje sukladnosti sa svim navedenim pokazateljima?

Uključuje li provjeravanje:

preglede dokumentacije, operativne evidencije i terenskih radova (i bez najave)?

prikupljanje informacija od vanjskih zainteresiranih strana?

vođenje evidencije o provjeravanju, koja unutarnjim revizorima i IM-u omogućava kontrolu?

Jesu li institucionalne uloge i odgovornosti jasno definirane i primjenjuju li se?

Stavljaju li se rezultati provjeravanja u odnosu na definiciju zakonitosti na raspolaganje javnosti? Kako zainteresirane strane mogu pristupiti tim informacijama?

3.3.   Provjeravanje sustava za kontrolu lanca opskrbe: postoji jasan opseg, unutar kojeg je navedeno što treba provjeravati, a obuhvaća cijeli lanac opskrbe od sječe do izvoza. Metodologija provjeravanja dokumentirana je i jamči da je postupak sustavan, da se temelji na dokazima, da se provodi u redovitim razmacima, da obuhvaća sve što je uključeno u opseg i da uključuje redovito i pravodobno uspoređivanje podataka između svih faza u lancu.

Obuhvaća li metodologija provjeravanja u cijelosti provjere kontrola lanca opskrbe? Je li to jasno izraženo u metodologiji provjeravanja?

Koji dokazi potvrđuju da se provjeravaju kontrole lanca opskrbe?

Jesu li institucionalne uloge i odgovornosti jasno definirane i primjenjuju li se?

Stavljaju li se rezultati provjeravanja u odnosu na definiciju zakonitosti na raspolaganje javnosti? Kako zainteresirane strane mogu pristupiti tim informacijama?

3.4.   Nesukladnosti: postoji djelotvoran i funkcionalan mehanizam za zahtijevanje i provođenje primjerenih popravnih radnji, ako su prepoznate nesukladnosti?

Je li u sustavu provjeravanja definiran gore spomenuti zahtjev?

Jesu li razvijeni mehanizmi za postupanje s nesukladnostima i primjenjuju li se u praksi?

Je li dostupna odgovarajuća evidencija o prepoznatim nesukladnostima i poduzetim popravnim radnjama? Je li ocijenjena djelotvornost popravnih radnji?

Koje su informacije o prepoznatim nesukladnostima javno dostupne?

Odjeljak 4.:   Izdavanje dozvola

Gana je imenovala izdavatelja dozvola koji je u cijelosti odgovoran za izdavanje FLEGT dozvola. FLEGT dozvole izdaju se na temelju pojedinačnih pošiljki ili odobrenih sudionika na tržištu.

4.1.   Organizacija

Koje je tijelo odgovorno za izdavanje FLEGT dozvola?

Jesu li uloge izdavatelja dozvola i njegovog osoblja u odnosu na izdavanje FLEGT dozvola jasno definirane i dostupne javnosti?

Jesu li definirani zahtjevi vezani uz stručnost i jesu li uspostavljene unutarnje kontrole za osoblje izdavatelja dozvola?

Ima li izdavatelj dozvola dostatne resurse za obavljanje svojih zadaća?

4.2.   Izdavanje dozvola

Ima li izdavatelj dozvola dokumentirane postupke za izdavanje dozvola? Jesu li oni, uključujući eventualne pristojbe koje se plaćaju, dostupni javnosti?

Kakvi dokazi postoje o tome da se ti postupci ispravno primjenjuju u praksi?

Postoji li odgovarajuća evidencija o izdanim i odbijenim dozvolama? Jesu li u evidenciji jasno navedeni dokazi na temelju kojih se izdaju dozvole?

4.3.   Dozvole koje se temelje na pošiljkama

Temelji li se izdavanje dozvola na pojedinačnoj pošiljci (pošiljkama)?

Dokazuje li se zakonitost izvozne pošiljke uz pomoć vladinih sustava provjeravanja i sljedivosti?

Jesu li zahtjevi za izdavanje dozvola jasno navedeni i dostupni izvozniku?

Koje su informacije o izdanim dozvolama javno dostupne?

Odjeljak 5.:   Načela koja se odnose na postupke nezavisnog nadzora

Nezavisni je promatrač (IM) funkcija koja ne ovisi o regulatornim tijelima šumarskog sektora Gane. Cilj mu je zajamčiti vjerodostojnost sustava izdavanja FLEGT dozvola, tako što provjerava da svi vidovi LAS-a Gane funkcioniraju u skladu s namjerama.

5.1.   Institucionalnidogovori

5.1.1.   Imenovanje tijela: Gana je formalno ovlastila nezavisnog promatrača, koji svoju funkciju obavlja na djelotvoran i transparentan način.

5.1.2.   Neovisnost o drugim elementima LAS-a: organizacije i pojedinci koji su uključeni u upravljanje ili uređivanje šumskih resursa jasno su odvojeni od onih koji su uključeni u nezavisni nadzor.

Je li vlada dokumentirala zahtjeve vezane uz neovisnost promatrača treće strane (third-party monitor – TPM)? Postoji li zahtjev da organizacije ili pojedinci koji imaju poslovni interes ili institucionalnu ulogu u šumarskom sektoru Gane nemaju pravo vršiti funkciju nadzora treće strane?

5.1.3.   Imenovanje promatrača treće strane: TPM je imenovan uz pomoć transparentnog mehanizma te postoje jasna i javno dostupna pravila u vezi s njegovim djelovanjem.

Je li vlada stavila na raspolaganje javnosti postavljene uvjete TPM-a?

Je li vlada dokumentirala postupke za imenovanje TPM-a i stavila ih na raspolaganje javnosti?

5.1.4.   Uspostavljanje mehanizma za pritužbe: postoji mehanizam za rješavanje pritužbi i sporova koji proizađu iz nezavisnog nadzora. Taj je mehanizam dostatan za rješavanje svih pritužbi na rad sustava izdavanja dozvola.

Je li uspostavljen dokumentirani mehanizam za pritužbe, koji je dostupan svim zainteresiranim stranama?

Je li jasno kako se pritužbe zaprimaju, dokumentiraju, stupnjuju (prema potrebi) i kako se na njih odgovara?

5.2.   Promatračtrećestrane

5.2.1.   Organizacijski i tehnički zahtjevi: TPM ne ovisi o drugim sastavnicama sustava osiguranja zakonitosti i djeluje u skladu s dokumentiranom strukturom, politikama i postupcima upravljanja koji odgovaraju međunarodno prihvaćenoj najboljoj praksi.

Djeluje li TPM u skladu s dokumentiranim sustavom upravljanja koji ispunjava zahtjeve Smjernica ISO 62, 65 ili sličnih normi?

5.2.2.   Metodologija nadzora: metodologija TPM-a temelji se na dokazima i provodi se u utvrđenim najmanjim vremenskim razmacima.

Je li u metodologiji TPM-a navedeno da se svi nalazi temelje na objektivnim dokazima o funkcioniranju LAS-a?

Jesu li u metodologiji TPM-a navedeni najveći vremenski razmaci u kojima će se provjeravati svaki element LAS-a?

5.2.3.   Opseg nadzora: TPM djeluje u skladu s postavljenim uvjetima u kojima je jasno navedeno što treba nadzirati i koji obuhvaćaju sve dogovorene zahtjeve za izdavanje FLEGT dozvola.

Obuhvaća li metodologija TPM-a sve elemente LAS-a i jesu li u njoj navedeni glavni testovi djelotvornosti?

5.2.4.   Zahtjevi vezani uz izvješćivanje: TPM redovito izvještava Zajednički mehanizam za nadzor i kontrolu o cjelovitosti sustava osiguranja zakonitosti, uključujući nesukladnosti, kao i o svojoj ocjeni popravnih radnji koje su poduzete radi njihova uklanjanja?

Jesu li u postavljenim uvjetima TPM-a navedeni zahtjevi vezani uz izvješćivanje i razdoblja za koja se podnose izvješća?


(1)  http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/flegt_briefing_notes_en.cfm.

PRILOG VIII.

RASPORED ZA PROVEDBU SPORAZUMA

 

 

Godina (1) 1.

Godina 2.

Godina 3.

Br.

Ključne točke

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

1.

Jačanje kapaciteta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kampanja podizanja svijesti o VPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Odabir dobavljača WTS-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Uvođenje dopunskih zakona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Uspostavljanje TVD-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Početak pilot faze LAS-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Pregled pilot faze LAS-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Provedba LAS-a na nacionalnoj razini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Početak promidžbe proizvoda s FLEGT dozvolom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Izvoz proizvoda s FLEGT dozvolom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

EU spremna za uvoz proizvoda s FLEGT dozvolom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Imenovanje nezavisnog promatrača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Uvođenje politika javne nabave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Promidžba provjerenih zakonitih proizvoda na domaćem tržištu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Pregled i konsolidacija pravnih propisa o šumarstvu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjesec 48.


(1)  Godina 1. počinje s potpisivanjem Sporazuma.

PRILOG IX.

MJERE POTPORE ZA PROVEDBU DOBROVOLJNOG SPORAZUMA O PARTNERSTVU

Restrukturiranje i širenje plantaža imat će važnu ulogu u ostvarenju vizije Gane o održivom sektoru šumarstva. Za restrukturiranje industrije bit će potrebno jačanje kapaciteta trgovinskih udruženja i centra za edukaciju drvne industrije, dokapitalizacija i reorganizacija pogona drvoprerađivačke industrije, kako bi se podržala prerada u donjem dijelu lanca. Za razvoj plantaža, koji će pored rastuće opskrbe domaćim drvom stvarati prilike za aktivnosti vezane uz CDM, bit će potrebne zemljišne reforme, razvoj mehanizma za podjelu povlastica i značajna ulaganja.

Za provedbu VPA-a, koji će stvoriti pogodnu klimu za ta ulaganja, bit će potrebne mjere potpore za razvoj sustava osiguranja zakonitosti, pravne reforme, unapređenje trgovine i s tim povezano jačanje kapaciteta, kao i mjere usredotočene na domaće tržište. Mjere potpore, koje su potrebne za provedbu VPA-a, sažete su u nastavku.

1.   Razvoj LAS-a

1.1.

Jačanje kapaciteta:

1.1.1.

Odjela za šumarske usluge

1.1.2.

Odjela za razvoj drvne industrije

1.1.3.

Centra za upravljanje šumskim resursima

1.1.4.

IKT infrastrukture kao podrške povezivanju drvne industrije s WTS-om

1.2.

Nezavisni nadzor

1.3.

Uspostavljanje TVD-a/TVC-a

1.4.

MLFM (JMRM)

2.   Drugi zahtjevi vezani uz jačanje kapaciteta

2.1.

Druga tijela vezana uz VPA (CEPS, Državno odvjetništvo, MoFEP)

2.2.

Civilno društvo

2.3.

Trgovinska udruženja

3.   Pravne reforme

3.1.

Uvođenje dopunskih zakona

3.2.

Pregled i konsolidacija pravnih propisa o šumarstvu

4.   Unapređenje trgovine

4.1.

Promidžba FLEGT dozvola

4.2.

Promidžba provjerenih zakonitih proizvoda

4.3.

Promidžba politike javne nabave u Gani

5.   Domaće tržište

5.1.

Promidžba uređenja domaćeg tržišta

5.2.

Promidžba alternativnih izvora zarade

5.3.

Razvoj prerade kaučuka i bambusa

5.4.

Promidžba prerade i uporabe manje korištenih vrsta drva (lesser-used species – LUS).


Top